reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lutego 1997 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 27 lutego 1997 r. (poz. 99)

STATUT
MINISTERSTWA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

§ 1. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, zwane dalej „Ministerstwem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Minister kieruje Ministerstwem przy pomocy sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 5 ust. 1.

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Minister, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775), zwanej dalej „ustawą”.

3. Minister może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Ministerstwa do podejmowania decyzji, w imieniu Ministra, w określonych przez niego sprawach.

§ 3. Minister może udzielać pełnomocnictw osobom prawnym lub fizycznym do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych i faktycznych w zakresie jego właściwości.

§ 4. Minister może tworzyć komisje, rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, cel powołania, zakres zadań i tryb pracy tych organów, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy.

§ 5. 1. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Biuro Ministra,

3) Departament Polityki Transportowej,

4) Departament Restrukturyzacji Sektorowej Transportu,

5) Departament Kolejnictwa,

6) Departament Lotnictwa Cywilnego,

7) Departament Ruchu Drogowego,

8) Departament Administracji Transportu Drogowego,

9) Departament Żeglugi i Portów Morskich,

10) Departament Rybołówstwa Morskiego,

11) Departament Administracji Morskiej i Śródlądowej,

12) Departament Prawny,

13) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,

14) Departament Nadzoru Technicznego Transportu,

15) Departament Budżetu i Finansów,

16) Departament Spraw Obronnych,

17) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji,

18) Biuro Administracyjne i Budżetu Ministerstwa.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Ministerstwa określa regulamin organizacyjny nadany przez Ministra na wniosek Dyrektora Generalnego, z tym że w Biurze Ministra tworzy się Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Samodzielne Stanowisko do Spraw Informacji, a w Biurze Administracyjnym i Budżetu Ministerstwa – Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatyki i ponadto, w ramach Wydziału Administracyjno-Finansowego tego Biura – Stanowisko do Spraw Zamówień Publicznych.

3. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Minister.

§ 6. 1. W Ministerstwie działa, jako jednostka wyodrębniona, Gospodarstwo Pomocnicze.

2. Nadzór zwierzchni nad Gospodarstwem Pomocniczym sprawuje Dyrektor Generalny.

3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Gospodarstwa Pomocniczego określają odrębne przepisy oraz regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego.

§ 7. 1. Minister nadzoruje jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 1 do statutu oraz jednostki bezpośrednio podległe wymienione w załączniku nr 2 do statutu.

2. Minister aktualizuje wykazy, o których mowa w ust. 1, stosownie do zmian zachodzących po nadaniu statutu, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.

Załączniki do statutu Ministerstwa
Transportu i Gospodarki Morskiej

Załącznik nr 1

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

1. Przedsiębiorstwo Państwowe „Polskie Koleje Państwowe” w Warszawie.

2. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie.

3. Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie.

4. Instytut Morski w Gdańsku.

5. Morski Instytut Rybacki w Gdyni.

6. Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

7. Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

8. Odwoławcza Izba Morska przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

9. Izba Morska przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

10. Izba Morska przy Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie.

11. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

12. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

13. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni.

14. Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie.

15. Zespół Szkół Morskich w Darłowie.

16. Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu.

17. Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu.

18. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

19. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n. Notecią.

20. Zespół Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

21. Zespół Szkół Zawodowych PKP w Białymstoku.

22. Zespół Szkół Zawodowych PKP w Koluszkach.

23. Zespół Szkół Zawodowych PKP w Kutnie.

24. Zespół Szkół Zawodowych PKP w Lesznie.

25. Zespół Szkół Kolejowych w Lublinie.

26. Zespół Szkół Kolejowych w Łodzi.

27. Zespół Szkół Kolejowych i Ogólnokształcących w Łazach.

28. Zespół Szkół Kolejowych w Rzeszowie.

29. Zespół Szkół Zawodowych PKP w Siedlcach.

30. Zespół Szkół Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej.

31. Zespół Szkół Zawodowych PKP w Słupsku.

32. Zespół Szkół Zawodowych PKP w Tarnowskich Górach.

33. Zespół Szkół Zawodowych PKP w Zbąszynku.

34. Zespół Szkół Zawodowych DG PKP w Nowym Sączu.

35. Zespół Szkół Kolejowych w Bydgoszczy.

36. Zespół Szkół Kolejowych w Gdyni.

37. Zespół Szkół Kolejowych w Jaworzynie Śląskiej.

38. Zespół Szkół Kolejowych w Gliwicach.

39. Zespół Szkół Kolejowych w Małaszewiczach.

40. Zespół Szkół Kolejowych w Tczewie.

41. Zespół Szkół Kolejowych w Sosnowcu.

42. Zespół Szkół Kolejowych w Szczecinie.

43. Zespół Szkół Kolejowych w Warszawie.

44. Zespół Szkół Kolejowych we Wrocławiu.

45. Zespół Szkół Transportowych w Ostrowie Wielkopolskim.

46. Zespół Szkół Transportowych w Stargardzie Szczecińskim.

47. Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP w Krakowie.

48. Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP w Tarnowie.

49. Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP i Technikum Kolejowe w Zduńskiej Woli.

50. Technikum Kolejowe w Krakowie.

51. Technikum Kolejowe w Olsztynie.

52. Technikum Kolejowe w Ostrowie Wielkopolskim.

53. Technikum Kolejowe w Poznaniu.

Załącznik nr 2

Wykaz jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych
Ministrowi Transportu i Gospodarki Morskiej

1. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie.

2. Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego w Warszawie.

3. Urząd Morski w Gdyni.

4. Urząd Morski w Słupsku.

5. Urząd Morski w Szczecinie.

6. Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

7. Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku.

8. Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Giżycku.

9. Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

10. Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Krakowie.

11. Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

12. Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

13. Inspektorat Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

14. Główny Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego w Warszawie.

15. Okręgowy Inspektorat Kolejowego Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

16. Okręgowy Inspektorat Kolejowego Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

17. Okręgowy Inspektorat Kolejowego Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

18. Okręgowy Inspektorat Kolejowego Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.

19. Okręgowy Inspektorat Kolejowego Nadzoru Budowlanego w Lublinie.

20. Okręgowy Inspektorat Kolejowego Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.

21. Okręgowy Inspektorat Kolejowego Nadzoru Budowlanego w Katowicach.

22. Resortowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie.

23. Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama