reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 12 lutego 1997 r.

w sprawie organizacji kuratorium oświaty.

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496} zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Kuratorium oświaty, zwane dalej „kuratorium”, jest państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład rządowej administracji ogólnej w województwie, jako wyodrębniona jednostka organizacyjna.

2. Kuratorium jest aparatem pomocniczym kuratora oświaty, zwanego dalej „kuratorem”, realizującym w szczególności zadania:

1) wynikające ze sprawowania przez kuratora nadzoru pedagogicznego, według zasad określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496), zwanej dalej „ustawą”, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,

2) wynikające z pełnienia przez kuratora funkcji organu prowadzącego dla niektórych szkół i placówek, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek doskonalenia nauczycieli,

3) wynikające z nadzoru nad działalnością innych szkół i placówek na terenie województwa, należącego do kompetencji wojewody, które zostały powierzone kuratorowi przez wojewodę w trybie określonym odrębnymi przepisami,

4) w zakresie organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, określone w art. 31 pkt 4 ustawy,

5) w zakresie obsługi administracyjnej wojewódzkiej rady oświatowej – jeśli zostanie utworzona.

3. Pracą kuratorium kieruje kurator przy pomocy wicekuratora oraz dyrektorów podległych komórek organizacyjnych. W wypadkach uzasadnionych szczególnie dużą liczbą prowadzonych oraz nadzorowanych szkół i placówek, po zasięgnięciu opinii Ministra Edukacji Narodowej, może być powołany drugi wicekurator,

4. Wicekurator wykonuje zadania w zakresie określonym przez kuratora.

5. W przypadku gdy kurator nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicekuratora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje kuratora.

§ 2.
1. W kuratorium tworzy się wydziały oraz stanowiska pracy, uwzględniając:

1) charakter zadań,

2) wymagania praworządnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania kuratorium,

3) potrzeby i warunki miejscowe.

2. Wieloosobowe stanowiska pracy mogą nosić nazwę zespołów.

3. W przypadkach uzasadnionych wymogami sprawnego działania w wydziałach mogą być tworzone wewnętrzne komórki organizacyjne – oddziały, w tym oddziały zamiejscowe.

4. Oddziały zamiejscowe, o których mowa w ust. 3, mogą być tworzone tylko w wydziale powołanym do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami podstawowymi i przedszkolami. Oddziały te mogą obejmować jedną lub kilka gmin, przy czym ich siedzibę i zasięg terytorialny określa kurator.

5. W kuratorium tworzy się stanowiska pracy:

1) głównego księgowego,

2) radcy prawnego,

3) do spraw obronnych,

bezpośrednio podporządkowane kuratorowi.

6. W kuratorium mogą być tworzone stanowiska kierownicze:

1) dyrektorów wydziałów,

2) zastępców dyrektorów wydziałów,

3) kierowników oddziałów.

§ 3.
Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy kuratorium określa statut nadawany przez wojewodę po zasięgnięciu opinii Ministra Edukacji Narodowej.
§ 4.
1. Statut kuratorium określa:

1) nazwę i siedzibę kuratorium,

2) wykaz wydziałów łącznie z ich oddziałami oraz stanowisk pracy,

3) zadania komórek organizacyjnych wymienionych w pkt 2,

4) wykaz stanowisk kierowniczych w kuratorium,

5) zasady bieżącego funkcjonowania i tryb pracy kuratorium,

6) wykaz szkół i placówek prowadzonych przez kuratora oraz innych szkół i placówek, nad którymi kurator sprawuje nadzór pedagogiczny,

7) strukturę organizacyjną kuratorium, ze wskazaniem:

a) podległości poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy kuratorowi i wicekuratorowi,

b) liczby nadzorowanych szkół i placówek oraz liczby pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, przewidzianych do wykonywania zadań nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem następujących średnich norm na 1 etat:

– 30 przedszkoli,

– 20 szkół podstawowych,

– 13 przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych, szkół ponadpodstawowych lub innych placówek.

2. W przypadku gdy średnia liczba szkół lub placówek przypadających na 1 etat przewyższa normy określone w ust. 1 pkt 7 lit. b), kolejny etat pracownika nadzoru pedagogicznego można utworzyć, jeżeli liczba szkół lub placówek przekraczająca wyżej wymienioną średnią normę wynosi co najmniej 1/3 tej normy.

3. Wojewoda przesyła statut kuratorium Ministrowi Edukacji Narodowej.

4. Zmiany statutu następują w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania, z tym że zmiany wykazu szkół i placówek, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie wymagają opinii Ministra Edukacji Narodowej.

5. Wojewoda może upoważnić kuratora oświaty do tworzenia i likwidowania określonych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy, z tym że tworzenie i likwidacja wydziałów wymaga zmiany statutu.

6. Kuratorzy przesyłają do Ministra Edukacji Narodowej informacje, dotyczące każdorazowych zmian struktury organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 7, a także – raz w roku szkolnym, do dnia 30 września każdego roku – zaktualizowany wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

§ 5.
Statut kuratorium podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
§ 6.
Do czasu nadania kuratoriom statutów według przepisów niniejszego rozporządzenia, kuratoria działają na podstawie dotychczasowych statutów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 1997 r.
§ 7.
Traci moc zarządzenie nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1991 r. w sprawie zasad organizacji kuratorium oświaty (Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 31).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: J.J. Wiatr

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama