reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lutego 1997 r.

w sprawie zasad rejestrowania normatywnych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji rządowej.

Na podstawie art. 14 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Normatywne akty prawne wydawane przez ministrów podlegają rejestracji w rejestrze przepisów resortowych prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy normatywnych aktów prawnych:

1) podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej lub w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

2) z zakresu obronności państwa i Sił Zbrojnych oraz o charakterze tajnym lub poufnym.

§ 2.
W celu dokonania rejestracji ministrowie przesyłają Ministrowi Sprawiedliwości, w terminie 14 dni od dnia wydania, normatywny akt prawny, wraz z jego uzasadnieniem.
§ 3.
Jeżeli zarejestrowany normatywny akt prawny utracił moc obowiązującą, minister, który wydał ten akt, zawiadamia Ministra Sprawiedliwości w ciągu 14 dni, chyba że utrata mocy wynika z aktu podlegającego rejestracji w rejestrze przepisów resortowych. Zawiadomienie stanowi podstawę do wykreślenia aktu z rejestru.
§ 4.
1. Minister Sprawiedliwości odmówi zarejestrowania normatywnego aktu prawnego, jeżeli akt ten jest niezgodny z aktem prawnym wyższego rzędu lub w inny sposób narusza obowiązujący system prawa.

2. O odmowie zarejestrowania normatywnego aktu prawnego Minister Sprawiedliwości zawiadamia ministra, który wydał ten akt. Zawiadomienie o odmowie zarejestrowania powinno zawierać uzasadnienie oraz wnioski dotyczące usunięcia wskazanych uchybień.

3. Minister, który otrzymał zawiadomienie o odmowie zarejestrowania normatywnego aktu prawnego, jest obowiązany, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, rozpatrzyć wnioski Ministra Sprawiedliwości. W razie nierozpatrzenia wniosków, Minister Sprawiedliwości powiadamia Prezesa Rady Ministrów.

4. Jeżeli minister, który otrzymał zawiadomienie o odmowie zarejestrowania normatywnego aktu prawnego, nie podziela stanowiska Ministra Sprawiedliwości, może zwrócić się o rozstrzygnięcie do Prezesa Rady Ministrów. Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, wraz z uzasadnieniem, wnosi się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości.

5. Minister Sprawiedliwości przedstawia Prezesowi Rady Ministrów wystąpienie, o którym mowa w ust. 4, wraz z aktami sprawy.

§ 5.
Minister Sprawiedliwości corocznie przedstawia Prezesowi Rady Ministrów informację dotyczącą normatywnych aktów prawnych nadesłanych przez ministrów do zarejestrowania w rejestrze przepisów resortowych.
§ 6.
Przepisy rozporządzenia dotyczące ministrów stosuje się do osób, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 4 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426, z 1995 r. Nr 38, poz. 184 i Nr 150, poz. 729 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 488), oraz do kierowników urzędów centralnych.
§ 7.
Rejestr przepisów resortowych, prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych, staje się z dniem wejścia w życie rozporządzenia rejestrem, o którym mowa w tym rozporządzeniu.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama