reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 26 maja 1997 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia określają:

1) szczegółowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb,

2) organizację społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb,

3) wzór karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego oraz wysokość opłaty pobieranej za ich wydanie,

4) szczegółowe warunki ochrony i połowu ryb, rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, zasady ustanawiania obwodów rybackich, obrębów hodowlanych i ochronnych, oznakowania obrębów i sprzętu pływającego służącego do połowu ryb oraz rejestracji tego sprzętu.

§ 2.
Amatorski połów ryb można uprawiać, z zastrzeżeniem § 4:

1) bez stosowania sztucznego światła,

2) wędką złożoną z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona haczykiem albo sztuczną przynętą bądź zakończona dwoma haczykami ze sztuczną przynętą w postaci owada; haczyk wędki może mieć nie więcej niż cztery ostrza, a sztuczna przynęta – trzy haczyki,

3) kuszą miotającą harpun na uwięzi, który może mieć nie więcej niż trzy ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu.

§ 3.
1. Amatorski połów ryb kuszą może być uprawiany w promieniu 50 m od ustawionego przez osobę dokonującą tego połowu pływaka koloru żółtego o wyporności co najmniej 5 litrów; pływak ustawiany jest na czas połowu.

2. Kusza podczas napinania i zwalniania powinna być w całości zanurzona w wodzie.

§ 4.
Amatorski połów ryb pod lodem można uprawiać wędką, której haczyki powinny być rozstawione w taki sposób, aby ich ostrza nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.
§ 5.
Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminu w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania kart:

1) wędkarskich – jest Polski Związek Wędkarski,

2) łowiectwa podwodnego – jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

§ 6.
1. Wzór karty wędkarskiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór karty łowiectwa podwodnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego wynosi 2 zł.

§ 7.
Zabrania się połowu ryb i raków, których długość ciała mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy lub tarczy ogonowej, będąca wymiarem ochronnym, wynosi dla:

1) bolenia (Aspius aspius L.) – do 40 cm,

2) brzanki (Barbus meridionalis petenyi Heckel) – do 20 cm,

3) brzany (Barbus barbus L.) – do 40 cm,

4) certy (Vimba vimba Heckel) – do 30 cm,

5) głowacicy (Salmo hucho L.) – do 70 cm,

6) jazia (Leuciscus idus L.) – do 25 cm,

7) jelca (Leuciscus leuciscus) – do 15 cm,

8) karpia (Cyprinus carpio L.) – do 30 cm,

9) klenia (Leuciscus cephalus L.) – do 25 cm,

10) lina (Tinca tinca L.) – do 25 cm,

11) lipienia (Thymallus thymallus L.) – do 30 cm,

12) pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.):

a) w rzece Wiśle i jej dopływach do ujścia rzeki San i w dopływach rzeki Odry do ujścia rzeki Bystrzycy – do 25 cm,

b) w pozostałych wodach – do 30 cm,

13) rozpióra (Abramis ballerus L.) – do 25 cm,

14) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) – do 45 cm,

15) siei (Coregonus lavaretus L.) – do 35 cm,

16) sielawy (Coregonus albula L.) – do 18 cm,

17) suma (Silurus glanis L.) – do 60 cm,

18) szczupaka (Esox lucius L.) – do 45 cm,

19) świnki (Chondrostoma nasus L.) – do 25 cm,

20) troci (Salmo trutta m. trutta L.) – do 40 cm,

21) troci jeziorowej (Salmo trutta m. lacustris L.) – do 50 cm,

22) węgorza (Anguilla anguilla L.) – do 40 cm,

23) wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus L.) – do 15 cm,

24) raka błotnego (Patamobius leptodactylus Esch.) – do 10 cm,

25) raka szlachetnego (Patamobius astacus Esch.) – do 10 cm.

§ 8.
1. Zabrania się połowu ryb i raków w okresach ochronnych, z zastrzeżeniem ust. 2, wynoszących dla:

1) brzany (Barbus barbus L.) – od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca,

2) certy (Vimba vimba Heckel):

a) w rzekach Odrze i Wiśle – od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja,

b) w pozostałych rzekach – od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca,

3) głowacicy (Salmo hucho L.), lipienia (Thymallus thymallus L.) – od dnia 1 marca do dnia 31 maja,

4) leszcza (Abramis brama L.) – od dnia 10 kwietnia do dnia 20 czerwca w jeziorze Drużno i wodach łączących to jezioro z Zalewem Wiślanym,

5) miętusa (Lota lota L.) – od dnia 1 grudnia do końca lutego,

6) pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.):

a) w rzece Wiśle i jej dopływach do ujścia rzeki San oraz w dopływach rzeki Odry do ujścia rzeki Bystrzycy – od dnia 1 września do dnia 31 stycznia,

b) w pozostałych wodach – od dnia 1 września do dnia 31 grudnia,

7) pelugi (Coregonus peled Cinel.), siei (Coregonus lavaretus L.) i sielawy (Coregonus albula L.) – od dnia 15 października do dnia 31 grudnia,

8) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) – od dnia 1 marca do dnia 31 maja,

9) suma (Silurus glanis L.):

a) w rzece Odrze – od dnia 1 stycznia do dnia 15 maja,

b) w pozostałych wodach – od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca,

10) szczupaka (Esox lucius L.) – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia, z wyjątkiem wód, w których występują pstrągi, lipienie lub trocie,

11) troci (Salmo trutta m. trutta L.):

a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory na rzece Wiśle we Włocławku – w ciągu całego roku,

b) w przyujściowym odcinku rzeki Wisły (od 935 do 940 km) – od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia i od dnia 1 grudnia do dnia 15 stycznia, a w pozostałym okresie w piątki, soboty i niedziele,

c) w pozostałych rzekach – od dnia 1 października do dnia 31 grudnia,

12) troci jeziorowej (Salmo trutta m. lacustris L.) – od dnia 1 września do dnia 31 stycznia.

13) raka szlachetnego (Patamobius astacus Esch.) i błotnego (Patamobius leptodactylus Esch.) – od dnia 15 października do dnia 15 marca dla samców i od dnia 15 października do dnia 31 lipca dla samic.

2. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

§ 9.
1. Rybackimi narzędziami połowowymi są:

1) okrężnice: jednołodziowe, dwułodziowe,

2) niewody, przewłoki,

3) włoki, tuki,

4) drągi: łodziowe, ręczne,

5) podrywki: przenośne, łodziowe, brzegowe – z wyjątkiem podrywek do połowu przynęty w celach amatorskiego połowu ryb,

6) wontony, pławnice, słępy, drygawice, spławnice,

7) żaki, mieroże, kozaki, wiersze, raczniki, cedzaki, przegrody, przestawy,

8) sznury stawne, takle,

9) narzędzia elektryczne odpowiadające Polskim Normom lub normom branżowym wprowadzonym do obowiązkowego stosowania.

2. Rybackimi urządzeniami połowowymi są: pompy połowowe i węgornie.

§ 10.
1. Nie można używać do połowu ryb rybackich narzędzi połowowych, w których wielkość oczek sieci, z zastrzeżeniem ust. 2, mierzona w stanie mokrym od połowy węzła do połowy węzła najbliższego jest mniejsza niż 28 mm, a w kutlu rybackich narzędzi połowowych ciągnionych jest mniejsza niż 25 mm.

2. Wielkość oczek sieci w rybackich narzędziach połowowych służących do połowu:

1) sielawy – nie może być mniejsza niż 18 mm,

2) węgorza – nie może być mniejsza niż 12 mm,

3) uklei, stynki i chwastu rybnego – nie może być mniejsza niż 6 mm,

4) ryb na przynętę – nie może być mniejsza niż 5 mm.

3. Powierzchnia siatki do połowu ryb na przynętę w celu amatorskiego połowu ryb nie może przekraczać 1 m2, a wielkość oczek – 5 mm.

§ 11.
Przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi, z wyjątkiem przestaw służących do połowu węgorza, więcej niż połowy szerokości łożyska wód płynących nie zaliczanych do wód śródlądowych żeglownych oraz ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie nie może powodować utrudnień i zagrożeń dla innych użytkowników wód.
§ 12.
Obwód rybacki ustanawia się na rzece, odcinku rzeki, jeziorze, grupie jezior albo innych zbiornikach wodnych wraz z ich dopływami.
§ 13.
Ustanawiając obwód rybacki należy:

1) uwzględnić warunki biologiczne danego obszaru wód,

2) nadać nazwę i kolejny numer z biegiem wody,

3) określić granicę zgodną z linią brzegu, a tam gdzie granica przebiega przez wodę – wytyczoną odcinkami linii prostej łączącej stałe punkty orientacyjne w terenie.

§ 14.
Obręb hodowlany powinien obejmować odcinki rzek, powierzchnie stawów lub zbiorników wodnych łącznie z groblami, urządzeniami doprowadzającymi i odprowadzającymi wodę oraz część powierzchni cieku wodnego przepływającego między stawami lub w pobliżu stawów na odcinku 100 m powyżej i poniżej od urządzeń służących do chowu lub hodowli; obręby hodowlane nie powinny być ustanawiane na szlaku żeglownym.
§ 15.
Obręby ochronne należy ustanawiać w przyujściowych odcinkach cieków wpadających do morza oraz na obszarze innych zbiorników wodnych, które zapewniają naturalne warunki do swobodnego odbycia tarła, rozwoju narybku, zimowania, bytowania lub gromadnego przepływu ryb.
§ 16.
Oznakowania obrębów hodowlanych i ochronnych dokonuje się przez ustawienie na ich granicy tablic lub pław w kształcie walca, o powierzchni co najmniej 40 cm x 40 cm w kolorze niebieskim, opatrzonych napisem koloru żółtego wykonanym literami o wysokości 5 cm i grubości 6 mm:

1) „obręb hodowlany – nieupoważnionym wstęp wzbroniony”,

2) „obręb ochronny – połów i czynności szkodliwe dla ryb wzbronione”.

§ 17.
1. Sprzęt pływający służący do połowu ryb, z wyjątkiem statków żeglugi śródlądowej rejestrowanych na podstawie odrębnych przepisów, powinien być oznaczony na obu burtach numerem rejestracyjnym sporządzonym w sposób trwały i widoczny; litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości.

2. Numer rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1, powinien składać się z czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999 odpowiadającej kolejnemu numerowi wpisu do rejestru oraz dwuliterowego symbolu; pierwszą literą symbolu jest litera „R” – oznaczająca uprawnionego do rybactwa albo litera „A” – oznaczająca sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb, druga litera symbolu oznacza organ dokonujący rejestracji.

§ 18.
1. Rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb dokonuje kierownik urzędu rejonowego właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu.

2. Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb prowadzi się odrębnie dla sprzętu posiadanego przez uprawnionych do rybactwa oraz służącego do amatorskiego połowu ryb.

3. Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb powinien zawierać kolejny numer, datę wpisu, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca zamieszkania albo nazwę i siedzibę posiadacza sprzętu.

§ 19.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 33, poz. 151 i z 1991 r. Nr 84, poz. 384).
§ 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: J. Kalinowski

Załącznik 1. [WZÓR KARTY WĘDKARSKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z dnia 26 maja 1997 r. (poz. 372)

Załącznik nr 1

WZÓR KARTY WĘDKARSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Krenc

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama