| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 9 czerwca 1997 r.

w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół artystycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Na podstawie art. 42 ust. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Pedagogów szkolnych i psychologów zatrudnionych w szkołach artystycznych na stanowiskach pedagogicznych obowiązuje wymiar 20 godzin tygodniowo zajęć prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą.

2. Przez zajęcia, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, terapeutycznych i korekcyjnych. Osoby te zobowiązane są ponadto do realizacji zadań określonych dla nich w odrębnych przepisach.

§ 2.
 Nauczycieli pomaturalnych szkół kształcenia animatorów kultury i bibliotekarzy obowiązuje wymiar 15 godzin tygodniowo zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami.
§ 3.
 1. Nauczycieli pomaturalnych szkół artystycznych kształcących w systemie zaocznym obowiązuje wymiar 540 godzin zajęć rocznie.

2. Nauczycieli policealnych szkół artystycznych kształcących w systemie zaocznym obowiązuje wymiar 648 godzin rocznie.

§ 4.
 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w zaocznym systemie kształcenia zalicza się:

1) godziny lekcji, ćwiczeń i zajęć praktycznych,

2) godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych i dyplomowych), licząc poprawianie 3 prac za 1 godzinę zajęć,

3) godziny nadzorowania egzaminów pisemnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych i dyplomowych),

4) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych i dyplomowych).

2. Każdą godzinę lekcji, ćwiczeń, zajęć praktycznych, przeprowadzania egzaminów ustnych i nadzorowania egzaminów pisemnych w dni świąteczne liczy się za 2 godziny zajęć.

3. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę zajęć lekcyjnych, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut, przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.

4. Rozliczanie nauczyciela szkoły kształcącej w systemie zaocznym, zatrudnionego w pełnym wymiarze, z realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć.

5. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się – według zapisów w dzienniku lekcyjnym – odbyte godziny zajęć wymienionych w ust. 1 i godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy liczone narastająco aż do uzyskania połowy rocznego wymiaru godzin zajęć nauczyciela. Odbyte godziny zajęć wymienionych w ust. 1, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz godziny zajęć wynikające z ustalonego planu zajęć, a nie zrealizowane przez nauczyciela z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – przekraczające połowę rocznego wymiaru zajęć, są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 5.
 Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się według przedmiotu, dla którego wymiar jest korzystniejszy – jeżeli nauczyciel naucza przedmiotu co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru.
§ 6.
 Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkolnictwa artystycznego (Dz. U. Nr 2, poz. 18).
§ 7.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Sztuki: Z. Podkański

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »