| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 1 lipca 1997 r.

w sprawie zasad ustalania opłat za udostępnianie linii kolejowych.

Na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 95, poz. 474, z 1996 r. Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa zasady ustalania opłat za udostępnianie w drodze umowy przez przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe”, zwane dalej „PKP”, linii kolejowych innym podmiotom gospodarczym w celu prowadzenia przez nie przewozów kolejowych.
§ 2.
 1. Przy ustalaniu opłat za udostępnianie linii kolejowych uwzględnia się koszty utrzymania, prowadzenia ruchu i administrowania tymi liniami, a w odniesieniu do linii wybudowanych ze środków własnych PKP – również odpisy z tytułu zużycia środków trwałych (odpisy amortyzacyjne), według zasad określonych w odrębnych przepisach, jeżeli poniesione wydatki na ich wytworzenie nie były odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

2. Koszty utrzymania, prowadzenia ruchu i administrowania liniami kolejowymi ustala się na podstawie średnich wartości z roku poprzedzającego rok zawarcia umowy, dotyczących linii kolejowych o takim samym standardzie technicznym jak udostępnione linie, z uwzględnieniem wzrostu cen materiałów, energii elektrycznej i wynagrodzeń, jaki nastąpił w roku zawarcia umowy.

§ 3.
 1. Stawkę jednostkową opłaty za udostępnianie linii kolejowej ustala się za jeden pociągokilometr pracy eksploatacyjnej wykonanej przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w § 1.

2. Stawka, o której mowa w ust. 1, uwzględnia:

1) standard techniczny udostępnianej linii,

2) stopień wykorzystania przepustowości linii,

3) rodzaj pociągu i jego parametry techniczno-eksploatacyjne.

3. Stawka jednostkowa opłaty może być ustalona dla każdego odcinka linii kolejowej i pociągu.

§ 4.
 1. Opłata za udostępnianie jednej linii kolejowej stanowi sumę iloczynów stawek jednostkowych dla poszczególnych odcinków tej linii i długości tych odcinków lub ich części wyrażonej w kilometrach.

2. Opłata za udostępnianie kilku linii kolejowych jest sumą opłat za udostępnianie poszczególnych linii kolejowych.

§ 5.
 1. Opłata za udostępnianie linii kolejowej może być obniżona w zależności od:

1) wielkości przewozów i czasu trwania umowy,

2) czasu kursowania pociągów w ciągu doby,

3) sytuacji na rynku transportowym.

2. Obniżenie opłaty, o której mowa w ust. 1, nie może, z zastrzeżeniem ust. 3, przekraczać 20% jej wysokości.

3. Obniżenie opłaty przekraczającej 20% jej wysokości, lecz mieszczące się w granicach wartości ustalonej na podstawie kosztów stałych, o których mowa w ust. 4, wymaga uchwały Zarządu PKP.

4. Koszty stałe stanowią tę część kosztów, o których mowa w § 2, które ponoszone są przez PKP niezależnie od pracy eksploatacyjnej wykonywanej na udostępnianej linii kolejowej.

§ 6.
 Opłatę za energię elektryczną na cele trakcyjne ustala się na podstawie wskazań licznika energii zamontowanego w pojeździe szynowym z napędem elektrycznym. W razie braku licznika w pojeździe, odpłatność za energię elektryczną określa się w drodze umowy.
§ 7.
 Wysokość stawek jednostkowych opłaty za udostępnianie linii kolejowych określanych stosownie do rozporządzenia i ich zmiany ogłasza się w Biuletynie PKP w drodze obwieszczenia, nie później niż na 30 dni przed ich wprowadzeniem.
§ 8.
 Opłaty za udostępnianie linii kolejowych podmiotom gospodarczym dla innych celów niż przewozy kolejowe określają umowy zawierane przez PKP z zainteresowanymi podmiotami.
§ 9.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: B. Liberadzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »