| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 11 czerwca 1997 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych.

Na podstawie art. 16 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Postępowanie w przedmiocie niezdolności pielęgniarki, położnej do wykonywania zawodu, spowodowanej jej stanem zdrowia, wszczyna okręgowa rada pielęgniarek i położnych, zwana dalej „okręgową radą”, na której obszarze działania pielęgniarka, położna jest wpisana na listę okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

2. O wszczęciu postępowania okręgowa rada zawiadamia pielęgniarkę, położną, której postępowanie dotyczy.

§ 2.
1. Okręgowa rada powołuje komisję do oceny niezdolności pielęgniarki, położnej do wykonywania zawodu, zwaną dalej „komisją”, w składzie trzech lekarzy specjalistów.

2. Jeżeli podstawą wszczęcia postępowania jest uzasadnione podejrzenie niezdolności pielęgniarki, położnej do wykonywania zawodu, spowodowane zaburzeniami psychicznymi, chorobą psychiczną, narkomanią lub alkoholizmem, w skład komisji wchodzi co najmniej dwóch lekarzy specjalistów z dziedziny psychiatrii.

3. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.

4. Okręgowa rada zawiadamia niezwłocznie o powołaniu komisji pielęgniarkę, położną, której dotyczy postępowanie.

§ 3.
1. Pielęgniarka, położna, której dotyczy postępowanie, może wskazać pielęgniarkę, położną bądź lekarza jako swojego męża zaufania.

2. Mąż zaufania, nie będąc członkiem komisji, ma prawo uczestniczyć we wszystkich jej czynnościach, z wyjątkiem głosowania.

§ 4.
1. Komisja wydaje orzeczenie o zdolności lub niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego i zgromadzonej dokumentacji medycznej.

2. Komisja może skierować pielęgniarkę, położną na określone badania lub na obserwację w szpitalu będącym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, z wyłączeniem szpitala zatrudniającego pielęgniarkę, położną, której dotyczy postępowanie.

3. Termin badań lub obserwacji wyznacza przewodniczący komisji.

4. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa pielęgniarki lub położnej, przewodniczący komisji wyznacza ponowny termin badania lub obserwacji.

5. Jeżeli pielęgniarka, położna odmawia bez usprawiedliwionych przyczyn poddania się wyznaczonym badaniom lub obserwacji, przewodniczący komisji powiadamia o tym niezwłocznie okręgową radę.

6. Komisja powinna wydać orzeczenie nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia jej powołania.

7. W uzasadnionych przypadkach okręgowa rada może przedłużyć termin wydania orzeczenia.

§ 5.
1. Jeżeli czynności prowadzone przez komisję wskazują, że dalsze wykonywanie zawodu przez pielęgniarkę, położną grozi niebezpieczeństwem dla zdrowia lub życia osób, którym udziela świadczeń zdrowotnych, komisja powiadamia o tym niezwłocznie okręgową radę.

2. Okręgowa rada powinna zająć stanowisko nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 6.
1. Komisja z dokonanych czynności sporządza protokół, który zawiera:

1) oznaczenie daty i miejsca posiedzenia komisji,

2) imiona, nazwiska i tytuły zawodowe członków komisji,

3) imię i nazwisko badanej pielęgniarki, położnej oraz sposób stwierdzenia jej tożsamości,

4) okoliczności, które spowodowały przeprowadzenie badania, oraz okoliczności, które spowodowały skierowanie na badanie lub na obserwację w szpitalu,

5) orzeczenie komisji wraz z uzasadnieniem,

6) podpisy członków komisji.

2. Po wydaniu orzeczenia dokumentację medyczną uzyskaną w związku z badaniem lub obserwacją pielęgniarki, położnej w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, komisja zwraca do szpitala, w którym została sporządzona.

3. Orzeczenia komisji zapadają większością głosów. Członek komisji, który ma odrębne zdanie, może je złożyć na piśmie wraz z uzasadnieniem, które dołącza się do protokołu.

4. Komisja przedstawia niezwłocznie protokół okręgowej radzie.

5. Okręgowa rada doręcza odpis orzeczenia komisji niezwłocznie pielęgniarce, położnej, której dotyczy postępowanie, i jej mężowi zaufania.

§ 7.
Okręgowa rada może z urzędu lub na wniosek pielęgniarki, położnej, której dotyczy postępowanie, zwrócić się do komisji o uzupełnienie orzeczenia lub powołać komisję w innym składzie dla ponownej oceny niezdolności pielęgniarki, położnej do wykonywania zawodu.
§ 8.
Jeżeli orzeczenie komisji nie daje podstaw do zawieszenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych, okręgowa rada podejmuje uchwałę o umorzeniu postępowania.
§ 9.
Uchwałę o umorzeniu postępowania oraz uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu, na okres trwania niezdolności, albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych, na okres trwania niezdolności, podejmuje się w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał.
§ 10.
Uchwała okręgowej rady o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu, albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych, na okres trwania niezdolności, powinna zawierać:

1) oznaczenie okręgowej rady,

2) datę podjęcia,

3) dane osobowe pielęgniarki lub położnej,

4) podstawę prawną,

5) rozstrzygnięcie z określeniem okresu zawieszenia lub ograniczenia prawa wykonywania zawodu,

6) uzasadnienie faktyczne i prawne,

7) termin ponownego badania przez komisję,

8) pouczenie o trybie i terminie odwołania,

9) podpisy osób upoważnionych w imieniu okręgowej rady.

§ 11.
Przepisy § 10 stosuje się odpowiednio do uchwały okręgowej rady o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej lub do uchwały o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych, jeżeli uchwała dotyczy pielęgniarki, położnej, która odmówiła poddania się badaniom przez komisję, z tym że zawieszenie prawa wykonywania zawodu lub ograniczenie wykonywania określonych czynności zawodowych następuje na czas do stawienia się na badanie.
§ 12.
1. Od uchwały okręgowej rady, o której mowa w § 10 i 11, pielęgniarce lub położnej przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały, chyba że uchwała stanowi inaczej.

3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem okręgowej rady, która podjęła uchwałę, w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

4. Okręgowa rada przesyła niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

5. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych może powołać komisję dla dokonania oceny niezdolności pielęgniarki lub położnej do wykonywania zawodu albo w sprawie niezdolności do wykonywania określonych czynności zawodowych. Przepisy § 2-6 stosuje się odpowiednio.

§ 13.
1. Okręgowa rada o podjętej uchwale w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej albo w sprawie niezdolności do wykonywania określonych czynności zawodowych powiadamia pracodawcę, u którego pielęgniarka, położna wykonuje zawód, wojewodę, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej i okręgową radę, która wydała pielęgniarce, położnej zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu.

2. Jeżeli pielęgniarka lub położna wykonuje zawód w jednostce organizacyjnej podległej, podporządkowanej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, o uchwale określonej w ust. 1 należy ponadto powiadomić właściwego ministra.

3. Jeżeli pielęgniarka, położna wykonuje indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę na podstawie zezwolenia okręgowej rady pielęgniarek i położnych, innej niż okręgowa rada, która podjęła uchwałę określoną w ust. 1, o podjętej uchwale należy powiadomić właściwą okręgową radę, a w przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410) - podmiot, z którym pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę zawarła umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.

4. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych o zmianie, uchyleniu lub utrzymywaniu w mocy uchwały okręgowej rady niezwłocznie powiadamia podmioty określone w ust. 1-3.

§ 14.
1. Koszty postępowania określonego w zarządzeniu ponosi właściwa okręgowa rada.

2. Do kosztów postępowania należą:

1) koszty doręczenia wezwań i innych pism,

2) należności członków komisji oraz pielęgniarki lub położnej, której dotyczy postępowanie, a w szczególności zwrot utraconych zarobków i koszty przejazdów.

§ 15.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawiania i zawieszania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej z powodu niezdolności do wykonywania zawodu (Monitor Polski Nr 8, poz. 60).
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »