| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 sierpnia 1997 r.

w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 509) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „Agencją”, jest obliczana przy zastosowaniu mnożnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
§ 2.
1. Prezesowi Agencji ustala się miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny przy zastosowaniu następujących mnożników przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1:

1) wynagrodzenie zasadnicze – 7,0,

2) dodatek funkcyjny – 1,4.

2. Prezesowi Agencji przysługują:

1) dodatek za wysługę lat.

2) nagrody jubileuszowe,

3) jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką

– według zasad dotyczących pracowników Agencji.

3. Osobie, która zaprzestała wykonywania obowiązków Prezesa Agencji wskutek upływu kadencji, przysługuje trzymiesięczna odprawa pieniężna w wysokości obliczonej według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

§ 3.
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Agencji, z wyjątkiem wynagrodzenia Przewodniczącego tej Rady, jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu minionego kwartału, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, pomnożonemu przez mnożnik 1,5.

2. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, pomnożonemu przez mnożnik 2,0.

3. Członkom Rady Nadzorczej Agencji przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nie zwołano posiedzenia Rady Nadzorczej Agencji lub w którym członek Rady Nadzorczej Agencji nie uczestniczył bez usprawiedliwienia w żadnym ze zwołanych posiedzeń,

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.

§ 4.
Osobom, o których mowa w § 1 i 3, powołanym – odpowiednio – na stanowisko Prezesa Agencji lub w skład Rady Nadzorczej Agencji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przysługuje wynagrodzenie na zasadach określonych w rozporządzeniu, od dnia ich powołania.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »