| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 sierpnia 1997 r.

w sprawie kryteriów, szczegółowych zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego, szczegółowych zasad powoływania składu zespołu oceniającego oraz zadań i obowiązków dyrektora w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych.

Na podstawie art. 6a ust. 12 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”,

2) zakładzie – należy przez to rozumieć zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich i rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny,

3) dyrektorze zakładu – należy przez to rozumieć dyrektora zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich i kierownika rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego.

§ 2.
1. Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, oraz art. 3 i art. 65 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101 i z 1995 r. Nr 89, poz. 443), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”, i zadań statutowych zakładu, obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, a w stosunku do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze – także zadań określonych w art. 7 Karty Nauczyciela i art. 39 ustawy o systemie oświaty – ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

2. Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, nie związanego bezpośrednio z bezpieczeństwem zakładu, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem dziecka, dobrem służby albo dobrem publicznym.

§ 3.
1. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym według skali określonej w art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela.

2. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor zakładu, w którym zatrudniony jest nauczyciel. Ocena pracy nauczyciela powinna w szczególności uwzględniać:

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczo-resocjalizacyjnych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych zgodnych z profilem zakładu, w którym nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy wychowanków, zachowanie odpowiedniej dyscypliny wychowanków,

2) zaangażowanie zawodowe nauczyciela w działalność zakładu, udział w pracach zespołów nauczycielskich, opracowywanie treści programowych, wychowawczych i dydaktycznych, zainteresowanie wychowankiem i jego środowiskiem, współpracę z rodzicami oraz innymi instytucjami wspomagającymi proces resocjalizacji wychowanków,

3) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,

4) skuteczność działania nauczyciela w zakresie wszechstronnego rozwoju wychowanka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,

5) przestrzeganie ustalonego porządku pracy i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, pełne wykorzystanie czasu lekcji i zajęć wychowawczo-opiekuńczych, właściwe prowadzenie dokumentacji,

6) przestrzeganie praw wychowanków,

7) umiejętność postępowania z wychowankami oraz współpracy w zespołach,

8) wykonywanie szczegółowych zadań związanych z bezpieczeństwem zakładu.

3. Przy ocenie pracy nauczyciela szkoły funkcjonującej w zakładzie dyrektor zakładu uwzględnia opinię dyrektora szkoły.

4. Przy ocenie pracy nauczyciela rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego należy ponadto uwzględniać:

1) poprawność, terminowość i rzetelność sporządzanych opinii,

2) trafność doboru technik diagnostycznych oraz umiejętność ich interpretowania i dokumentowania,

3) udział w pracy terapeutycznej i poradnianej.

§ 4.
1. Dyrektor zakładu obowiązany jest przestrzegać okresów dokonywania ocen pracy nauczycieli, ustalonych w art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela.

2. Złożenie wniosku o ocenę pracy nauczyciela ma dla dyrektora zakładu charakter wiążący. Jeżeli wniosek został złożony przed upływem roku od poprzedniej oceny, dyrektor zakładu przekazuje nauczycielowi (organowi) zgłaszającemu wniosek informację o ostatniej ocenie, wraz ze stwierdzeniem, iż podtrzymuje tę ocenę, chyba że wystąpiły szczególne okoliczności uzasadniające dokonanie ponownej oceny w tym okresie.

3. O ocenie, od której uzależnione jest mianowanie nauczyciela, dyrektor zakładu ma obowiązek powiadomić pisemnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący zakład.

4. Przepisy ust. 1–3 mają zastosowanie do oceny pracy nauczycieli zajmujących inne niż dyrektor zakładu stanowiska kierownicze w zakładach.

§ 5.
1. Oceny pracy dyrektora zakładu dokonuje organ prowadzący zakład, także w zakresie realizacji zadań wymienionych w § 4 ust. 1–3 i w § 11 ust. 1–3, sprawności w organizacji i zarządzaniu zakładem oraz wywiązywania się z obowiązków związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.

2. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora zakładu stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 i 3.

3. Podstawą dokonania oceny pracy dyrektora zakładu są także spostrzeżenia poczynione przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz sędziego rodzinnego sprawującego nadzór nad zakładem.

4. Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje oceny po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych działających w zakładzie.

§ 6.
1. Na wniosek nauczyciela (dyrektora zakładu) lub z własnej inicjatywy organ uprawniony do dokonania oceny pracy może zwrócić się o opinię na temat pracy nauczyciela (dyrektora zakładu) do właściwego doradcy metodycznego.

2. W przypadku gdy od oceny jest uzależnione mianowanie nauczyciela (dyrektora zakładu), organ uprawniony do dokonania oceny pracy jest obowiązany zasięgnąć opinii, o której mowa w ust. 1.

§ 7.
1. W przypadku gdy oceny dokonuje się na wniosek zainteresowanego nauczyciela (dyrektora zakładu) lub organu uprawnionego do wnioskowania o jej dokonanie, ocenę ustala się w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc i nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia wniosku.

2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela (dyrektora zakładu) trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

3. W przypadku dokonywania oceny z inicjatywy dyrektora zakładu, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego zakład, organ uprawniony do dokonania oceny pracy powiadamia ocenianego nauczyciela na piśmie co najmniej na 1 miesiąc przed dokonaniem oceny.

§ 8.
1. Organ uprawniony do dokonania oceny obowiązany jest zapoznać nauczyciela (dyrektora zakładu) z pisemnym projektem oceny i wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel (dyrektor zakładu) może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem oceny.

2. Na wniosek nauczyciela (dyrektora zakładu) przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, z której ochrony nauczyciel (dyrektor zakładu) korzysta.

3. Organ uprawniony do dokonania oceny doręcza nauczycielowi (dyrektorowi zakładu) oryginał karty oceny pracy, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Odpis karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela (dyrektora zakładu). W przypadku oceny, od której uzależnione jest mianowanie nauczyciela, odpis karty oceny pracy przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad zakładem i organowi prowadzącemu zakład.

4. Kartę oceny pracy udostępnia się do wglądu pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładem, w którym zatrudniony jest nauczyciel (dyrektor zakładu), i organowi prowadzącemu zakład.

§ 9.
1. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela, dokonanej przez dyrektora zakładu, rozpatruje, w terminie 14 dni od dnia wniesienia odwołania, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zakładem jako przewodniczący zespołu,

2) przedstawiciel rady pedagogicznej zakładu,

3) właściwy doradca metodyczny,

4) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, z której ochrony nauczyciel korzysta.

2. Rada pedagogiczna zakładu określa w regulaminie tryb wyłaniania swojego przedstawiciela.

3. Zespół, o którym mowa w ust. 1, może ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela.

4. W przypadku braku jednomyślności decyzje zespołu zapadają większością głosów, a w razie równej liczby oddanych głosów decyduje przewodniczący zespołu.

§ 10.
1. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora zakładu rozpatruje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powołany przez organ prowadzący zakład zespół oceniający w składzie:

1) pracownik nadzoru pedagogicznego jako przewodniczący zespołu, z wyłączeniem wizytatora, którego spostrzeżenia stanowiły podstawę do wystawienia oceny,

2) przedstawiciel rady pedagogicznej zakładu,

3) nauczycie! doradca metodyczny,

4) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, z której ochrony dyrektor zakładu korzysta.

2. Przepisy § 9 ust. 2–4 mają odpowiednio zastosowanie.

§ 11.
1. Dyrektor zakładu jest obowiązany zapewnić należytą opiekę nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w zawodzie, w szczególności poprzez:

1) udostępnianie niezbędnych materiałów pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczo-opiekuńczego oraz przepisów prawnych określających prawa i obowiązki nauczycieli,

2) tworzenie możliwości dokształcania t doskonalenia zawodowego organizowanego przez placówki doskonalenia nauczycieli oraz pomocy właściwego doradcy metodycznego,

3) systematyczne hospitowanie zajęć i udzielanie merytorycznej pomocy.

2. Dyrektor zakładu może zwolnić na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok, nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie od innych obowiązków poza realizacją tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor zakładu przydziela nauczycielowi rozpoczynającemu pracę nauczyciela opiekuna spośród nauczycieli tej samej specjalności, a w przypadku gdy w zakładzie nie ma takiego nauczyciela – innego nauczyciela.

4. Zasady wymienione w ust. 1–3 mogą mieć zastosowanie odpowiednio w odniesieniu do nauczyciela podejmującego po raz pierwszy zatrudnienie w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich lub rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki

Załącznik 1. [KARTA OCENY PRACY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 sierpnia 1997 r. (poz. 668)

KARTA OCENY PRACY

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »