| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 14 sierpnia 1997 r.

w sprawie kwalifikacji w zakresie podstawowych zagadnień higieny wymaganych od osób biorących udział w produkcji lub obrocie środkami spożywczymi, używkami lub substancjami dodatkowymi dozwolonymi oraz zasad uzyskiwania takich kwalifikacji.

Na podstawie art. 17 ust. 3b ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje;

§ 1.
Osoby biorące udział w produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami lub substancjami dodatkowymi dozwolonymi powinny posiadać kwalifikacje w zakresie podstawowych zagadnień higieny, zwanych dalej „podstawowymi zagadnieniami higieny”, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Uznaje się, że osoby, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, przygotowującą do pracy w zawodach związanych z produkcją i obrotem żywnością albo posiadają dyplom mistrza w tych zawodach lub zdały egzamin z zakresu podstawowych zagadnień higieny, posiadają kwalifikacje, o których mowa w § 1.
§ 3.
1. Egzamin z zakresu znajomości podstawowych zagadnień higieny przeprowadza komisja egzaminacyjna, powołana przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w terminie i miejscu wskazanym przez tego inspektora.

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi – jako jej przewodniczący – państwowy wojewódzki inspektor sanitarny lub upoważniony przez niego kierownik działu (oddziału) wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz członkowie – 2 pracowników wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, posiadających wyższe wykształcenie. W skład komisji egzaminacyjnej dla osób biorących udział w produkcji i obrocie żywnościąpochodzenia zwierzęcego wchodzi ponadto przedstawiciel Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

3. Z postępowania egzaminacyjnego komisja egzaminacyjna sporządza protokół, który podpisują przewodniczący oraz członkowie komisji. Protokół podlega przechowywaniu przez okres 5 lat.

§ 4.
1. Osoby biorące udział w produkcji i obrocie środkami spożywczymi zdają egzamin z zakresu znajomości podstawowych zagadnień higieny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na wykonywanie zatrudnienia lub miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu gospodarczego zatrudniającego te osoby.

2. Komisja egzaminacyjna nie może uzależnić dopuszczenia do egzaminu od uprzedniego ukończenia szkolenia.

3. Osoba, która zdała egzamin, otrzymuje zaświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
Wysokość kosztów egzaminu, w tym egzaminu poprawkowego, z zakresu znajomości podstawowych zagadnień higieny określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym a podmiotem gospodarczym zatrudniającym osoby, o których mowa w § 1.
§ 6.
W razie stwierdzenia w trakcie kontroli sanitarnej nieprzestrzegania podstawowych wymogów higieniczno-zdrowotnych przez osoby, o których mowa w § 1, państwowy inspektor sanitarny może zobowiązać te osoby do zdania dodatkowego egzaminu z zakresu znajomości podstawowych zagadnień higieny.
§ 7.
Zaświadczenia o zdaniu egzaminu lub o posiadaniu kwalifikacji z zakresu podstawowych zagadnień higieny, wydane przed wejściem w życie rozporządzenia, zachowują ważność.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie podstawowych zagadnień higieny dla osób zatrudnionych przy produkcji, przechowywaniu i obrocie środkami spożywczymi (Dz. U. Nr 129, poz. 608).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: w z. K. Kuszewski

Załącznik 1. [ZAKRES ZNAJOMOŚCI PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ HIGIENY DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRODUKCJI I OBROCIE ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI, UŻYWKAMI LUB SUBSTANCJAMI DODATKOWYMI DOZWOLONYMI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 14 sierpnia 1997 r. (poz. 670)

Załącznik nr 1

ZAKRES ZNAJOMOŚCI PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ HIGIENY DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRODUKCJI I OBROCIE ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI, UŻYWKAMI LUB SUBSTANCJAMI DODATKOWYMI DOZWOLONYMI

1. Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych żywności, choroby przenoszone drogą pokarmową, zatrucia pokarmowe oraz czynniki, które je wywołują:

1) drobnoustroje – ich rodzaje i wpływ na jakość zdrowotną środków spożywczych,

2) drobnoustroje chorobotwórcze, zatrucia i zakażenia pokarmowe wywołane przez spożycie środków spożywczych zanieczyszczonych drobnoustrojami i pasożytami,

3) nosicielstwo bakterii i jego wpływ na występowanie zatruć pokarmowych,

4) zanieczyszczenia chemiczne żywności i ich skutki zdrowotne,

5) pozostałości środków ochrony roślin w żywności,

6) pozostałości antybiotyków i innych leków weterynaryjnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

7) zatrucia grzybami,

8) substancje dodatkowe w żywności, ich funkcja technologiczna i wpływ na zdrowie człowieka.

2. Zagadnienie zapobiegania zatruciom i zakażeniom pokarmowym:

1) higiena osobista osób zatrudnionych w produkcji, obrocie, magazynowaniu i transporcie środków spożywczych,

2) znaczenie badań lekarskich osób zatrudnionych w produkcji, obrocie, magazynowaniu i transporcie żywności,

3) warunki sanitarne obowiązujące w produkcji, przechowywaniu i obrocie środków spożywczych,

4) zasady mycia i dezynfekcji urządzeń, naczyń, sprzętu i pomieszczeń, utrzymanie czystości i porządku, dezynfekcja pomieszczeń i magazynów,

5) zapobieganie obecności szkodników w żywności i walka z nimi,

6) stan techniczny zakładu z uwzględnieniem urządzeń sanitarnych,

7) wewnętrzna kontrola warunków sanitarnych w zakładzie produkującym i wprowadzającym do obrotu środki spożywcze,

8) wymagania w zakresie jakości zdrowotnej żywności i żywienia.

3. Zasady racjonalnego żywienia – wpływ żywienia na zdrowie.

Załącznik 2. [ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »