| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 września 1997 r.

w sprawie określenia stawek opłat za wydanie pozwolenia, opłat depozytowych, manipulacyjnych dodatkowych, za sprawowanie dozoru celnego, a także określenia czynności kontroli celnej, za które pobierane są opłaty manipulacyjne, oraz określenia stawek tych opłat.

Na podstawie art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 64, poz. 407 i Nr 80, poz. 498) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Ustala się następujące stawki opłaty za wydanie pozwolenia na przywóz towarów z zagranicy:

1) 200 zł – jeżeli wartość towaru określona w pozwoleniu nie jest wyższa niż 100 000 zł,

2) 400 zł – jeżeli wartość towaru określona w pozwoleniu jest wyższa niż 100 000 zł,

przy czym wartość towaru przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia pozwolenia.

2. Za wydanie pozwolenia na wywóz towarów za granicę pobiera się odpowiednio opłaty w wysokości równej połowie kwot opłat określonych w ust. 1.

3. Jeżeli w pozwoleniach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie określa się wartości towaru, opłatę za wydanie pozwolenia na przywóz pobiera się w wysokości 800 zł, a opłatę za wydanie pozwolenia na wywóz pobiera się w wysokości 400 zł.

4. Opłat, o których mowa w ust. 1–3, nie pobiera się za wydanie pozwolenia na wywóz lub przywóz towarów objętych czasowym ograniczeniem wywozu lub przywozu, ustanowionym na podstawie art. 9 ustawy, osobie nie będącej podmiotem gospodarczym.

§ 2.
 1. Za przechowywanie towaru celnego w depozycie urzędu celnego oraz pieniędzy polskich pobiera się opłatę w wysokości 5% wartości, jednak nie mniej niż 20 zł miesięcznie.

2. W razie przekazania towaru celnego na przechowanie innej osobie, pobiera się opłatę w wysokości poniesionych kosztów przechowania.

3. Za przechowanie wartości dewizowych pobiera się opłatę w wysokości 5% równowartości za pierwszy miesiąc, a za każdy następny miesiąc w wysokości 2%, według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ich przyjęcia do depozytu; w razie przekazania wartości dewizowych do banku dewizowego, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Za przechowanie towarów, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 64, poz. 407 i Nr 80, poz. 498), zwanej dalej „ustawą”, pobiera się opłatę w wysokości określonej w ust. 1.

5. Jeżeli osoba uprawniona do odbioru towaru z depozytu urzędu celnego uprawdopodobni, że na skutek klęski żywiołowej odbiór towaru był niemożliwy lub w znacznym stopniu utrudniony, stawkę opłaty depozytowej ustala się w wysokości 0 zł.

6. Miesiąc rozpoczęty liczy się za cały.

§ 3.
 1. Ustala się następujące stawki opłaty manipulacyjnej dodatkowej:

1) w wypadku, o którym mowa w art. 18 ustawy:

a) w przywozie – 600 zł,

b) w wywozie – 120 zł,

2) w wypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy:

a) w przywozie – 120 zł,

b) w wywozie – 60 zł,

3) opłaty za niewykonanie w terminie obowiązków, o których mowa w art. 42 oraz w art. 52 ust. 2 i 3 ustawy – 480 zł; jeżeli jednak naruszenie terminu nie przekracza 7 dni – 60 zł,

4) opłaty za naruszenie zastrzeżenia nieodstępowania, o którym mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 12 i art. 122 ust. 1 ustawy – 600 zł,

2. Jeżeli osoba obowiązana do wykonania obowiązków określonych przepisami prawa celnego uprawdopodobni, że na skutek klęski żywiołowej ich wykonanie było niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione, opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się.

§ 4.
 1. Ustala się następujące stawki opłaty za sprawowanie dozoru celnego:

1) za dokonywanie oględzin miejsc odpraw celnych towarów celnych, opakowań, zamknięć celnych lub dokumentów – 11 zł,

2) za przeprowadzenie rewizji celnej towarów celnych lub środków przewozowych – 16 zł,

3) za strzeżenie towarów celnych lub miejsc odpraw celnych albo pomieszczeń, placów i środków przewozowych nie będących miejscami odpraw celnych oraz konwojowanie towarów celnych lub środków przewozowych – 24 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy funkcjonariusza celnego,

4) za nałożenie zamknięć celnych na towary celne, pomieszczenia lub środki przewozowe – 3 zł od jednego zamknięcia celnego.

2. W wypadku przywozu towarów stanowiących pomoc humanitarną lub charytatywną przeznaczoną dla osób dotkniętych klęską żywiołową, stawki opłat, o których mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 0 zł.

§ 5.
 Ustala się następujące stawki opłaty manipulacyjnej:

1) 20 zł za:

a) przeprowadzenie rewizji celnej towarów lub środków przewozowych, w których przewożony jest towar celny,

b) badanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o wszczęcie postępowania celnego,

2) 38 zł za:

a) wydanie na wniosek strony postanowienia o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez dyrektora innego urzędu celnego,

b) sporządzenie protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat (Dz. U. z 1995 r. Nr 30, poz. 155 i Nr 90, poz. 451 oraz z 1996 r. Nr 2, poz. 14 i Nr 40, poz. 174),

3) 70 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy funkcjonariusza celnego, przeprowadzającego czynności z zakresu kontroli celnej, dokonywanej na wniosek strony poza miejscem odpraw celnych lub czasem pracy urzędu celnego, w tym za czas niezbędny na dojazdy, opóźnienia i przerwy w ich wykonywaniu, spowodowane przez stronę nawet bez jej winy,

4) 115 zł za badanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o przyznanie statusu upoważnionego eksportera, w zakresie dokumentowania pochodzenia towarów,

5) 115 zł za badanie dokumentów niezbędnych do wydania świadectwa pochodzenia wywożonego towaru, według wzoru oznaczonego EUR.1 Lt, z ważnością nie przekraczającą jednego roku od daty wystawienia (świadectwo długoterminowe),

6) 38 zł za badanie dokumentów niezbędnych do wydania świadectwa pochodzenia wywożonego towaru, według wzoru oznaczonego EUR.1 (świadectwo EUR.1 wystawiane w normalnej procedurze, wystawiane retrospektywnie, duplikat, świadectwo wystawiane w procedurze uproszczonej z pieczęcią urzędu celnego oraz świadectwo wystawione zastępczo),

7) 48 zł za badanie dokumentów przechowywanych przez eksportera i niezbędnych do weryfikacji formularza EUR.2 lub faktury zawierającej deklarację o pochodzeniu, bądź świadectwa według wzoru EUR.1 wystawionego w procedurze uproszczonej przez upoważnionego eksportera,

8) 0 zł w wypadku przywozu towarów stanowiących pomoc humanitarną lub charytatywną przeznaczoną dla osób dotkniętych klęską żywiołową.

§ 6.
 Przepisów § 3–5 nie stosuje się do towarów określonych w art. 12 ustawy oraz – na zasadzie wzajemności – do towarów przywożonych z zagranicy, wywożonych za granicę oraz przewożonych przez polski obszar celny na podstawie właściwych dokumentów gwarancyjnych, ustalonych w umowach międzynarodowych.
§ 7.
 1. Jeżeli po dniu 30 czerwca 1997 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zostały pobrane opłaty na podstawie art. 70 ust. 1–3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 64, poz. 407 i Nr 80, poz. 498), w sprawach tych stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Opłaty pobrane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w sytuacjach, o których mowa w § 2 ust. 5, § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 i § 5 pkt 8, podlegają zwrotowi, na wniosek osoby uprawnionej, w kwocie określonej w dokumentach celnych.

§ 8.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »