| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 19 września 1997 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 491 i Nr 107, poz. 692) zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie reguluje warunki i tryb przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, osobom poszkodowanym w wyniku powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r., na:

1) utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych z powodu powodzi,

2) pożyczki zakładom pracy chronionej, które poniosły straty w wyniku powodzi,

3) utrzymanie zagrożonych likwidacją warsztatów terapii zajęciowej z powodu powodzi,

4) zakup sprzętu rehabilitacyjnego utraconego w wyniku powodzi.

§ 2.
1. Rozporządzenie dotyczy:

1) osób niepełnosprawnych,

2) osób fizycznych i osób prawnych oraz podmiotów gospodarczych nie posiadających osobowości prawnej, zatrudniających osoby niepełnosprawne lub prowadzących rehabilitację takich osób, które na skutek powodzi doznały szkód majątkowych lub utraciły możliwość korzystania z zajmowanego lokalu lub budynku - zwanych dalej „osobami poszkodowanymi”.

2. Zaświadczenie o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, wydaje organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ 2

Utrzymanie zagrożonych likwidacją, z powodu powodzi, miejsc pracy osób niepełnosprawnych

§ 3. [Przeznaczenie dofinansowania]

Przyznawane dofinansowanie przeznacza się na:

1) zakup materiałów, towarów i usług niezbędnych do utrzymania miejsc pracy osób niepełnosprawnych,

2) naprawę lub zakup maszyn i urządzeń oraz oprzyrządowania stanowiących wyposażenie miejsc pracy osób niepełnosprawnych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi.

§ 4.
1. Osoba poszkodowana składa wniosek do oddziału Funduszu, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) przedmiot działalności,

3) charakterystykę i oszacowanie majątku trwałego i obrotowego przed powodzią oraz wyszczególnienie i oszacowanie poniesionych strat,

4) informację o ubezpieczeniu majątku,

5) opis działań zmierzających do utrzymania zagrożonych likwidacją miejsc pracy,

6) wnioskowaną kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie,

7) wnioskowaną kwotę zaliczki,

8) liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 5.
1. Oddział Funduszu jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymogi określone w § 4, wydać opinię o:

1) zasadności przyznania dofinansowania,

2) proponowanej wysokości dofinansowania i jego przeznaczeniu,

3) poniesionych szkodach.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być przekazana wraz z dokumentami w ciągu 7 dni Zarządowi Funduszu.

3. Zarząd Funduszu rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania wraz z dokumentami.

§ 6.
1. W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu środków Fundusz zawiera z wnioskodawcą umowę o dofinansowanie, w której określa się:

1) wysokość dofinansowania,

2) przeznaczenie dofinansowania,

3) sposób rozliczenia dofinansowania,

4) warunki wypowiedzenia umowy.

2. Kontrolę przestrzegania warunków określonych w umowie o dofinansowanie wykonuje oddział Funduszu.

ROZDZIAŁ 3

Pożyczki dla zakładów pracy chronionej, które poniosły straty w wyniku powodzi

§ 7. [Przeznaczenie pożyczki]

Przyznawane pożyczki mogą być przeznaczone na:

1) usunięcie skutków powodzi uniemożliwiających dalsze prowadzenie działalności, przez co należy rozumieć:

a) prace budowlane i remontowe zniszczonych budynków, budowli, infrastruktury zakładu i wyposażenia,

b) oczyszczanie terenu zakładu ze skutków powodzi,

2) zakup surowców do produkcji bieżącej,

3) naprawę uszkodzonych maszyn i urządzeń, w tym części i podzespołów koniecznych do ich uruchomienia,

4) zakup lub remont uszkodzonych w wyniku powodzi środków transportu.

§ 8.
1. Zakład pracy chronionej składa wniosek w oddziale Funduszu, właściwym dla miejsca prowadzenia działalności.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) oznaczenie decyzji Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej,

3) wnioskowaną kwotę pożyczki i proponowany okres karencji oraz spłaty,

4) przeznaczenie pożyczki,

5) proponowane zabezpieczenie,

6) informację o stanie zatrudnienia, w tym osób niepełnosprawnych,

7) aktualną informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej,

8) szacunek szkód poniesionych na skutek powodzi.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty określające status prawny wnioskodawcy oraz potwierdzające uprawnienia osób do składania oświadczeń majątkowych:

a) aktualny wyciąg z rejestru właściwego dla formy organizacyjnej wnioskodawcy lub wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej albo koncesję,

b) aktualną umowę spółki,

c) odpowiednie pełnomocnictwa,

d) oświadczenie wyrażające zgodę na zaciągnięcie pożyczki lub jej poręczenie,

e) decyzję o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej,

2) dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami,

3) oświadczenie wnioskodawcy o otwartych rachunkach bankowych w kraju i za granicą,

4) oświadczenie wnioskodawcy o toczących się z jego udziałem postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,

5) oświadczenie wnioskodawcy o środkach otrzymanych dotychczas z Funduszu oraz niezaleganiu z obowiązkowymi wpłatami na Fundusz,

6) zaświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2,

7) dokumenty potwierdzające ubezpieczenie majątkowe lub oświadczenie wnioskodawcy o podpisanych umowach ubezpieczeniowych majątku oraz kwotę otrzymanego odszkodowania,

8) oświadczenie wnioskodawcy o aktualnym stanie zadłużenia zakładu, pracy chronionej, wraz z opisem zawierającym warunki, a w szczególności zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań oraz stan ich aktualnego rozliczenia.

§ 9.
1. Oddział Funduszu jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi określone w § 8 wydać opinię i przekazać ją wraz z dokumentacją w sprawie Zarządowi Funduszu.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać ocenę:

1) zasadności wniosku,

2) wysokości pożyczki i jej przeznaczenia,

3) wielkości szkody,

4) formy zabezpieczenia.

3. Zarząd Funduszu podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania pożyczki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dokumentami.

§ 10.
1. W przypadku decyzji o przyznaniu pożyczki, Fundusz zawiera z wnioskodawcą umowę, w której określa się:

1) wysokość pożyczki,

2) przeznaczenie pożyczki,

3) sposób rozliczenia pożyczki,

4) okres spłaty oraz karencji w spłacie,

5) formę zabezpieczenia,

6) warunki wypowiedzenia umowy.

2. Kontrolę przestrzegania warunków określonych w umowie pożyczki wykonuje oddział Funduszu.

§ 11.
Pożyczka, o której mowa § 7, jest udzielana na następujących zasadach:

1) odsetki od pożyczki naliczane są:

a) w okresie karencji w wysokości 2% w skali roku,

b) w okresie spłaty pożyczki w wysokości 4% w skali roku,

2) okres karencji wynosi do 36 miesięcy,

3) okres spłaty wynosi do 36 miesięcy.

ROZDZIAŁ 4

Utrzymanie zagrożonych likwidacją warsztatów terapii zajęciowej

§ 12. [Przeznaczenie środków Funduszu oraz wniosek o ich przyznanie]

1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na usunięcie bezpośrednich skutków powodzi, uniemożliwiających lub ograniczających dalsze funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej, zwanych dalej „warsztatami”, w szczególności na:

1) prace budowlane i remontowe zniszczonych budynków i pomieszczeń,

2) naprawę lub wymianę uszkodzonego wyposażenia oraz środków transportu,

3) zakup zniszczonych materiałów do terapii zajęciowej.

2. Osoba poszkodowana prowadząca warsztat składa wniosek we właściwym, ze względu na miejsce prowadzonej działalności, wojewódzkim urzędzie pracy - wojewódzkim ośrodku ds. zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zwanym dalej „wojewódzkim ośrodkiem”.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) tytuł prawny do obiektu,

3) liczbę uczestników terapii oraz zatrudnionych,

4) proponowaną kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie, wraz z uzasadnieniem,

5) proponowaną kwotę zaliczki.

4. Do wniosku należy dołączyć szacunkowy kosztorys prac budowlanych, wykaz odtworzonego wyposażenia i materiałów oraz zaświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 13.
1. Wojewódzki ośrodek w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi, o których mowa w § 12, wydaje opinię o zasadności przyznania dofinansowania, jego wysokości oraz przeznaczenia i wraz z wnioskiem oraz kompletem dokumentów przekazuje ją do Funduszu.

2. Zarząd Funduszu rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu wymaganych dokumentów z wojewódzkiego ośrodka.

3. W przypadku podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji o przyznaniu środków, zostaje ona przekazana do wojewódzkiego ośrodka, który niezwłocznie podpisuje z wnioskodawcą umowę o dofinansowanie, w której określa się:

1) wysokość dofinansowania,

2) przeznaczenie dofinansowania,

3) sposób rozliczenia dofinansowania,

4) warunki wypowiedzenia umowy.

4. Kontroli przestrzegania warunków określonych w umowie dokonuje wojewódzki ośrodek.

ROZDZIAŁ 5

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego utraconego w wyniku powodzi

§ 14. [Wniosek]

1. Niepełnosprawna osoba poszkodowana lub jej przedstawiciel ustawowy składa wniosek do właściwego oddziału Funduszu.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) rodzaj utraconego lub zniszczonego sprzętu rehabilitacyjnego, w tym przedmiotów ortopedycznych,

3) proponowaną wysokość dofinansowania,

4) proponowaną kwotę zaliczki.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2,

2) orzeczenie ustalające inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności,

3) oświadczenie o potrzebie zakupu lub naprawy określonego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, w tym przedmiotów ortopedycznych.

§ 15.
1. Wniosek niepełnosprawnej osoby poszkodowanej lub jej przedstawiciela ustawowego rozpatrywany jest przez oddział Funduszu.

2. Termin rozpatrzenia wniosku nie powinien przekroczyć 7 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi określone w § 14.

§ 16.
1. Wnioski innych osób poszkodowanych powinny być zaopiniowane przez oddział Funduszu w terminie 14 dni od dnia ich złożenia, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, i przekazane do Funduszu.

2. Zarząd Funduszu w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii oddziału Funduszu, wraz z wymaganymi dokumentami, podejmuje decyzję w sprawie przyznania dofinansowania.

3. W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania, Fundusz podpisuje umowę z wnioskodawcą o dofinansowanie, w której określa się:

1) wysokość dofinansowania,

2) przeznaczenie dofinansowania,

3) sposób rozliczenia dofinansowania,

4) warunki wypowiedzenia umowy.

4. Kontroli przestrzegania warunków określonych w umowie dokonuje oddział Funduszu.

ROZDZIAŁ 6

Przepis końcowy

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 września 1997 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: T. Zieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »