| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 września 1997 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania dyrektora generalnego urzędu.

Na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402 i z 1997 r. Nr 106, poz. 679) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Dyrektor generalny urzędu zapewnia funkcjonowanie urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności przez:

1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez organ administracji rządowej, z wyjątkiem komórek organizacyjnych bezpośrednio nadzorowanych przez ten organ na podstawie ustaw,

2) nadzorowanie przebiegu prac nad przygotowaniem projektu budżetu i przygotowywanie układu wykonawczego budżetu w części dotyczącej urzędu oraz nadzorowanie realizacji budżetu po przekazaniu środków przez właściwy organ administracji rządowej,

3) wnioskowanie do właściwego organu administracji rządowej o nadanie regulaminu organizacyjnego urzędu lub jego komórek organizacyjnych,

4) gospodarowanie mieniem urzędu,

5) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia urzędu,

6) zapewnianie prowadzenia ewidencji majątku urzędu,

7) nadzorowanie zlecania usług i dokonywania zakupów dla urzędu,

8) nadzorowanie wykonywania czynności z zakresu praw i obowiązków zamawiającego,

9) ustalanie regulaminu pracy,

10) nadzorowanie kontroli wewnętrznej w urzędzie,

11) nadzorowanie gospodarki lokalami urzędu,

12) zapewnianie obsługi administracyjnej i finansowej pracowników urzędu,

13) sprawowanie zwierzchniego nadzoru nad gospodarstwami pomocniczymi urzędu,

14) zapewnianie właściwego postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną urzędu,

15) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,

16) realizowanie postanowień organów egzekucyjnych w odniesieniu do pracowników i mienia urzędu,

17) rozpatrywanie skarg na pracowników urzędu.

§ 2.
Dyrektor generalny urzędu, realizując politykę personalną w służbie cywilnej oraz dokonując czynności z zakresu prawa pracy wobec urzędników służby cywilnej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402 i z 1997 r. Nr 106, poz. 679), a także wykonując zadania przewidziane w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 604) oraz w przepisach odrębnych dla kierownika urzędu w szczególności:

1) ustala rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia,

2) ustala, w ramach limitów przyznanych przez Szefa Służby Cywilnej, które stanowiska pracy w urzędzie podlegają obsadzeniu przez urzędników służby cywilnej,

3) dokonuje czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z pracownikami urzędu oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,

4) dysponuje funduszem nagród, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,

5) określa wysokość funduszu premiowego, ustala zasady przyznawania premii, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,

6) nadzoruje przestrzeganie w urzędzie przepisów ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

7) dysponuje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w urzędzie,

8) nadzoruje wykonanie zadań wynikających z przepisowo wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w odniesieniu do pracowników urzędu podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych,

9) współpracuje ze związkami zawodowymi lub innymi ustanowionymi ustawowo przedstawicielami pracowników urzędu,

10) nadzoruje wykonywanie czynności wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.

§ 3.
Dyrektor generalny urzędu w celu realizacji zadań określonych w § 1 i 2 wydaje akty kierownictwa wewnętrznego.
§ 4.
Dyrektor generalny urzędu wykonuje inne zadania z upoważnienia organu administracji rządowej.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »