| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 września 1997 r.

w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą „Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości", zwaną dalej „strefą".

2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 234 ha położonych na terenie miasta Kamienna Góra.

3. Teren i granice strefy określa załącznik do rozporządzenia.

4. Strefę ustanawia się na okres 20 lat.

5. Zarządzającym strefą jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Jeleniej Górze.

§ 2.
1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) wydatki inwestycyjne – wydatki faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia nie zwrócone podmiotowi gospodarczemu (zwanemu dalej „podmiotem") w jakiejkolwiek formie, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli podatki te w całości lub w części podlegają odliczeniu od należnego podatku od towarów i usług, dokonane:

a) na zakup i montaż fabrycznie nowych maszyn i urządzeń przyjętych przez podmiot do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grup 3–6 i 8, oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7 tej Klasyfikacji, z wyjątkiem samochodów osobowych i innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg, a także na modernizację lub wytwarzanie we własnym zakresie tych urządzeń,

b) na zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację budynków i budowli położonych na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy 1 podgrup 10 i 11, podgrupy 12 rodzaju 123, podgrupy 13 oraz do grupy 2 podgrup 20 i 22–24, podgrupy 25 rodzaju 258, podgrup 26 i 27, podgrupy 29 rodzajów 293 i 296,

c) na spłatę wartości składników, o których mowa pod lit. a) i b), określonej w umowie najmu, dzierżawy lub w innej umowie o podobnym charakterze, zaliczonych do składników majątku najemcy, dzierżawcy lub używającego – stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 i 777) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686, Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776), przyjętych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy,

2) wyroby wytworzone na terenie strefy – wyroby uzyskane w wyniku wytworzenia, przetworzenia lub obróbki na terenie strefy, jeżeli wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, wszystkich użytych do ich wytworzenia materiałów wytworzonych poza strefą oraz usług wykonanych poza jej terenem nie przekracza 70% przychodów uzyskanych z ich sprzedaży, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,

3) dochód – podstawę opodatkowania ustaloną odpowiednio zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. W zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770), zwanym dalej „zezwoleniem", wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być ustalona w wysokości przekraczającej 70%, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub zakresem działalności gospodarczej; wartość ta może zostać zróżnicowana w poszczególnych latach.

3. Do usług wykonywanych na terenie strefy stosuje się odpowiednio przepis ust. 1 pkt 2.

§ 3.
Na terenie strefy wytacza się prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, paliw silnikowych, a także wyrobów tytoniowych,

2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 621 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 503 i Nr 121, poz. 770),

3) powodującym wprowadzanie do powietrza ładunku zanieczyszczeń, które mogą doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz. U. Nr 15, poz. 92).

§ 4.
Nie wymaga zezwolenia prowadzenie na terenie strefy następujących rodzajów działalności gospodarczej:

1) usług instalowania, napraw, konserwacji oraz remontu maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, a także przedmiotów osobistego użytku,

2) robót budowlanych określonych w sekcji F Klasyfikacji wyrobów i usług Głównego Urzędu Statystycznego, zwanej dalej „KWiU",

3) usług w zakresie handlu, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hoteli i restauracji, określonych w sekcjach G i H KWiU,

4) usług transportowych, magazynowych oraz łączności, określonych w sekcji I KWiU,

5) usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K KWiU,

6) usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, gwarantowanej prawnie opieki socjalnej, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, usług komunalnych, pozostałych socjalnych i osobistych usług świadczonych w gospodarstwach domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L–Q KWiU.

§ 5.
1. Dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu jest wolny od podatku dochodowego w okresie 10 lat od dnia rozpoczęcia przez podmiot gospodarczy działalności gospodarczej na terenie strefy, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. Wysokość zwolnienia od podatku dochodowego ustala się na podstawie przepisu ust. 3 lub 4. Podmiot dokonuje wyboru jednej z podstaw zwolnienia i o wybranej podstawie zawiadamia niezwłocznie wydającego zezwolenie oraz urząd skarbowy właściwy w sprawach podatku dochodowego. Wybrana podstawa zwolnienia nie może być zmieniona w ciągu roku podatkowego.

3. Dochód stanowiący równowartość wydatków inwestycyjnych jest wolny od podatku dochodowego. Zwolnienie przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot poniósł wydatki inwestycyjne, aż do wyczerpania, nie dłużej jednak niż do upływu okresu, na który została ustanowiona strefa, z zastrzeżeniem § 8. W wypadku gdy wydatki inwestycyjne przekroczą kwotę stanowiącą równowartość 400 tys. ECU, obliczoną przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia faktycznego poniesienia wydatków, dochód jest wolny od podatku dochodowego w całości.

4. Zwolnienie od podatku dochodowego wynosi 25% dochodu na każdych dziesięciu pracowników zatrudnionych przez podmiot, jednakże zwolnienie to nie może wynieść mniej niż 25% i nie więcej niż 100% miesięcznego dochodu.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, odnosi się wyłącznie do pracowników zatrudnionych po utworzeniu strefy, w danym miesiącu roku podatkowego. Liczbę pracowników ustala się w przeliczeniu na pełne etaty jako średnią miesięczną.

§ 6.
1. Zwolnienie od podatku dochodowego może uzyskać podmiot mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terenie strefy.

2. Za dzień rozpoczęcia przez podmiot działalności gospodarczej na terenie strefy uważa się datę wystawienia pierwszej faktury dotyczącej sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy lub usług wykonanych na jej terenie.

§ 7.
1. Przedpłaty (zadatki) na poczet wydatków określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) uznaje się za wydatki inwestycyjne w roku podatkowym, w którym następuje przeniesienie własności składników majątkowych wymienionych w tych przepisach.

2. Wydatki uznaje się za wydatki inwestycyjne w roku ich poniesienia w razie zawarcia w roku podatkowym umowy, w której termin zapłaty ceny przypada w roku następującym po roku podatkowym wydania rzeczy lub prawa.

3. W wypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c), wydatki związane ze spłatą wartości składników majątkowych, poniesione w tym samym roku podatkowym, uznaje się za wydatki inwestycyjne.

§ 8.
Przepisy § 5 i 7 stosuje się odpowiednio po upływie okresu, o którym mowa w § 5 ust. 1, z tym że kwota zwolnień nie może przekroczyć, odrębnie w każdym roku podatkowym, połowy dochodu uzyskanego przez podmiot z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.
§ 9.
Podmiot może korzystać ze zwolnień przy rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
§ 10.
1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, określoną w zezwoleniu, nie mający prawa do zwolnień może podwyższać stawki amortyzacji środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 4,0 – stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35 i Nr 14, poz. 78).

2. Podwyższenie stawek amortyzacji może mieć zastosowanie do maszyn i urządzeń zaliczonych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg, przyjętych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia.

§ 11.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą określoną w zezwoleniu, który nie ma prawa do zwolnień od podatku dochodowego, może wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie strefy, zaliczyć w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym wydatki te faktycznie zostały poniesione. W tym wypadku nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od tych wartości niematerialnych i prawnych.
§ 12.
1. Zwolnienia od podatku dochodowego i preferencje, o których mowa w § 10 i 11, nie przysługują podmiotowi w okresie korzystania z ulg, odliczeń i zwolnień w podatku dochodowym, określonych w odrębnych przepisach.

2. Podmiot, któremu przysługują ulgi, odliczenia i zwolnienia w podatku dochodowym, określone w odrębnych przepisach, może zrezygnować z tego prawa i, począwszy od miesiąca, w którym zaprzestał stosować te ulgi, odliczenia i zwolnienia, może korzystać ze zwolnień określonych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia zrezygnuje z innych ulg, odliczeń i zwolnień do końca okresu ich obowiązywania,

3. Po wykorzystaniu prawa do ulg, odliczeń i zwolnień w podatku dochodowym, określonych w odrębnych przepisach, podmiotowi nie przysługuje z tego samego tytułu prawo do zwolnień od podatku dochodowego ani do preferencji, o których mowa w § 10 i 11.

§ 13.
1. Podmiot traci prawo do zwolnień od podatku dochodowego, jeżeli w roku podatkowym, w którym z niego skorzystał, lub przed upływem trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zakończył korzystanie ze zwolnień:

1) wystąpią u niego za poszczególne lata zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochody budżetu państwa i składek na ubezpieczenie społeczne, przekraczające odrębnie z każdego tytułu 3,0% kwoty wpłat należnych za te lata; w odniesieniu do podatku od towarów i usług zaległości we wpłacie nie mogą przekroczyć 3,0% podatku należnego lub

2) przeniesie w jakiejkolwiek formie własność składników majątkowych, o których mowa w § 2 w ust. 1 pkt 1, z którymi były związane zwolnienia od podatku; nie dotyczy to przeniesienia własności w wyniku przekształcenia, łączenia lub podziału podmiotów, a także przeniesienia własności tych składników majątkowych, w stosunku do których nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 10 ust. 1, lub

3) ustaną okoliczności upoważniające do zaliczania składników majątku podmiotu przyjętych do odpłatnego korzystania na podstawie umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze do składników jego majątku w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c), lub

4) maszyny lub urządzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a), zostaną przekazane do prowadzenia działalności gospodarczej poza terenem strefy, lub

5) otrzyma zwrot wydatków inwestycyjnych w jakiejkolwiek formie, lub

6) zostanie postawiony w stan likwidacji, lub zostanie ogłoszona jego upadłość.

2. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, podmiot jest zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu zwolnionego od podatku, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę w miesiącu następującym po miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnień.

§ 14.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Jeleniej Górze w części wydatkowanej w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na jej terenie.
§ 15.
Zwolnienia od podatku dochodowego i preferencje określone w § 5,10 i 11 mogą ulec zmianie w celu ich dostosowania do zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej jako członka Unii Europejskiej.
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KAMIENNOGÓRSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 września 1997 r. (poz. 903)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KAMIENNOGÓRSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Opisywany obszar specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) zlokalizowany jest w mieście Kamienna Góra województwo jeleniogórskie w północno-zachodniej części miasta i obejmuje swym zasięgiem nieruchomości uwidocznione w ewidencji gruntów w obrębach nr 1, 2, 3 i 4 o łącznej powierzchni 274 ha 67 arów.

Opis granicy rozpoczęto od pkt nr 1 zlokalizowanego na styku granic działki nr 31/1 z działką nr 30 i 34 położonych w obrąbie nr 2, skąd granica biegnie prawą stroną drogi oznaczonej nr 34 w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 2 zlokalizowanego na styku granic działek 30 i 28/1 obr. 2, następnie załamuje się pod kątem prostym biegnąc wzdłuż granicy działki 28/2 do pkt nr 4 w kierunku północno-zachodnim.

W pkt nr 4 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 29, biegnie do pkt nr 5 znajdującego się na styku działek 34, 28/1 i 29. Od pkt 5 załamuje się w kierunku północno-zachodnim biegnąc prawą stroną wzdłuż drogi nr 34 przez pkt 6 do pkt 7, który znajduje się przy działce nr 58 i 34 obręb 3. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 58 do pkt nr 8. Z pkt 8 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 9 położonego na styku granic działek nr 85, 60 i 34 obręb 3. Dalej biegnie wzdłuż prawej strony drogi nr 34 obręb 3 w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr 10 do pkt nr 11. Z pkt nr 11 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr 63 i 64 do pkt nr 12 znajdującego się na styku działek nr 64, 68 i 63, od pkt 12 w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr 63 i 68 przecinając drogę nr 62 obrąb 2 do pkt nr 13. Z pkt 13 granica biegnie prawą stroną drogi nr 62 obręb 2 w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 14. Pkt nr 14 znajduje się na styku granic działek nr 71, 55 i 62 obręb 2. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 15 wzdłuż granic działek 71, 75 i 55 obręb 2. Z pkt 15 biegnie przez pkt 16, 17, 18, 19r 20, 21 wyłączając działkę 104/1 obręb 2. Pkt 21 znajduje się na styku granic działek 104/1, 86 i 105/2 obr. 2. W pkt 21 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim biegnąc prawą stroną drogi nr 86 obr. 2 do pkt nr 22, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr 105/2 i 105/3 obr. 2 do pkt nr 23. Od pkt 23 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim biegnąc lewą stroną drogi nr 108 obr. 2 do pkt nr 24. W pkt 24 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim biegnąc wzdłuż prawej strony ul. Towarowej do pkt nr 25. W pkt nr 25 załamuje się w kierunku północno-zachodnim biegnąc wzdłuż granic działek nr 126, 127, 122 i 128 obręb 2 do pkt nr 26.

Z pkt 26 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż prawej strony drogi nr 133 obręb 2 do pkt 27. W pkt 27 załamuje się w kierunku północno-zachodnim biegnąc wzdłuż granic działek nr 155, 156, 122 obręb 2 do pkt nr 28, który znajduje się w przecięciu granic działek nr 122, 120 i 121 obręb 2.

Następnie biegnie prawą stroną drogi nr 121 obręb 2 do pkt 29, a następnie do pkt 30 przecinając ul. Jedwabną. Pkt 30 znajduje się przy ulicy Jedwabnej na styku granic działek 140 i 142 obręb 4. Od pkt 30 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek 140, 142 i 144/2 obręb 4 do pkt nr 31. Od pkt nr 31 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 136 obręb 4 stanowiącej bocznicę kolejową, biegnąc jej prawą stroną do pkt nr 32. W pkt nr 32 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim biegnąc wzdłuż granic działek 135/1, 133 i 134/2 obręb 4 do pkt nr 33, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim biegnąc wzdłuż granic działek nr 134/2, 134/1 i 133 do pkt nr 36 przez pkt nr 34 i 35 wzdłuż granicy działek nr 134/1 i 129 obręb 4 skręcając w kierunku północno-wschodnim do pkt 36. Z pkt nr 36 biegnie do pkt nr 37F 38 i 39 wzdłuż granicy działki nr 139 obręb 4 w linii łamanej.

Następnie od pkt nr 39 biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 140 obręb 4 do pkt 30.

Z pkt 29 biegnie wzdłuż prawej strony ulicy Jedwabnej w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 40, gdzie załamuje się w kierunku północnym przez pkt nr 41, 42, 43 do pkt nr 44, od pkt nr 44 w kierunku północno-zachodnim wzdłuż lewej strony drogi nr 86 obręb 2 do pkt nr 45, od pkt nr 45 w kierunku południowym prawą stroną rowu nr 93 obręb 2 do pkt nr 46, od pkt nr 46 w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działek nr 169 i 168 obręb 2 do pkt nr 47 skręcając w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 48, a następnie załamując się w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 49 obręb 2. Od pkt 49 granica skręca w kierunku zachodnim wzdłuż prawej strony drogi nr 8 obręb 2 do pkt nr 50. Od pkt nr 50 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim biegnąc lewą stroną drogi 176 obręb 2 przez pkt 51, 52 do pkt 53. W pkt nr 53 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim I biegnie do pkt 54 wzdłuż granicy działki nr 178 obręb 2. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim biegnąc wzdłuż granicy działki nr 178 obręb 2 do pkt nr 55. Od pkt nr 55 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim poprzez pkt nr 56, 57 i 58 do pkt 59.

W pkt 59 załamuje się w kierunku północno-zachodnim biegnąc wzdłuż prawej strony drogi nr 86 obręb 2 do pkt 60. W pkt nr 60 załamuje się w kierunku północno-wschodnim biegnąc wzdłuż działki 76/42 (lasy) do pkt nr 61. W pkt 61 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim biegnąc lewą stroną drogi nr 80 obręb 2 do pkt nr 62 i dalej do pkt nr 63, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 64 i dalej linią łamaną wzdłuż granicy lasów w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 65, a następnie prawą stroną drogi nr 63 i 64 obręb 1 do pkt nr 66, następnie linią łamaną w kierunku północno-wschodnim przez pkt 67 do pkt 68, od pkt 68 wzdłuż prawej strony ul. Polnej w kierunku południowo-wschodnim do pkt 69, a następnie przez pkt 70, 71 do pkt 72 wzdłuż granicy działki nr 51 obręb 1, dalej biegnie prawą stroną ulicy Polnej w kierunku południowo-wschodnim do torów PKP relacji Kamienna Góra–Marciszów nr działki 1/1 obręb 3 do pkt nr 73. W pkt 73 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim biegnąc wzdłuż torów PKP przez punkty 74, 75, 76, 77 do pkt nr 78. W pkt 78 załamuje się w kierunku północno-zachodnim biegnąc wzdłuż lewej strony drogi nr 14/1 obręb 2 do pkt nr 79. Od pkt 79 linią łamaną przez pkt 80 biegnie do pkt nr 81 w kierunku południowo-wschodnim znajdującego się przy torach PKP. Z pkt 81 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 82 załamując się w kierunku północno-zachodnim, biegnąc wzdłuż prawej strony drogi nr 24 obręb 2 do pkt nr 83.

W pkt 83 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim biegnąc przez pkt 84 do pkt nr 1.

Do obszaru specjalnej strefy ekonomicznej włączono grunty nie graniczące z wyżej opisanym kompleksem; są to tereny zakładów „Len" S.A. oraz Tkalnie Jedwabiu „Floreta" w upadłości.

Opis rozpoczęto od nr 85 znajdującego się na styku granic działek 80/2, 83/12 i 83/13 obręb nr 3. Od pkt 85 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż prawej strony drogi nr 80/2 obręb 3 do pkt nr 86, gdzie granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż prawej strony drogi 80/1 obręb 3 do pkt 87, a następnie w tym samym kierunku wzdłuż granicy działki 139 do pkt nr 88. Od pkt 88 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i linią łamaną przez pkt nr 89, 90, 91, 92, 93, 94 do pkt nr 95.

W pkt nr 95 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i linią łamaną biegnie przez pkt 96, 97, 98 do pkt 99. Z pkt 99 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż rzeki Bóbr do pkt nr 100. W pkt nr 100 załamuje się w kierunku zachodnim biegnąc do pkt nr 101, gdzie następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim biegnąc wzdłuż granic działek 83/10 do pkt nr 102, załamuje się w kierunku zachodnim biegnąc do pkt 103, który znajduje się na granicy działki 83/9, 84 i 163 obręb 3. Następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ulicy Papieża Jana Pawła II (dawna ulica Świerczewskiego) do pkt nr 104. W pkt 104 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim biegnąc linią łamaną przez pkt 105, 106, 107, 108, 109 do pkt nr 85.

Od pkt 110 znajdującego się na styku granic działek nr 247/13, 247/15 i 27 (rzeka Bóbr) obręb nr 3 granica biegnie w kierunku północnym linią łamaną przez pkt 111, 112 do pkt 113, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim biegnąc przez pkt 114 do pkt 115, W pkt 115 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim biegnąc do pkt 116. Od pkt 116 linią łamaną biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 117, 118 do pkt 119. Pkt 119 znajduje się na styku granic działek nr 247/23, 247/2 i 189 obręb nr 3. Następnie granica biegnie prawą stroną ulicy Lompy w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 120. W pkt 120 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim biegnąc linią łamaną poprzez pkt 121 wzdłuż granicy działki nr 246 obręb 3 oraz 247/22 i 247/19 obręb 3 do pkt nr 122.

W pkt nr 122 załamuje się w kierunku południowym biegnąc lewą stroną drogi 247/19 obręb 3 do pkt nr 123, który znajduje się na styku granic działki 247/20, oraz 27 (rzeka Bóbr) obręb 3.

Następnie granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy rzeki Bóbr linią łamaną do pkt nr 110.

Teren Tkalni Jedwabiu „Floreta" w upadłości. Opis rozpoczęto od pkt nr 124.

Od pkt nr 124 znajdującego się przy ul. Ściegiennego na styku działek nr 192 i 190/1 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 125. Następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 126 wzdłuż działki nr 192. Od pkt 126 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż prawej strony ulicy Lompy biegnąc linią łamaną do pkt nr 127. W pkt nr 127 załamuje się granica w kierunku północno-wschodnim biegnąc poprzez pkt 128, 129, 130, 131 do pkt nr 124.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »