reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze

Na podstawie art. 4 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 135, poz. 903, z 1998 r. Nr 121, poz. 788 i z 2001 r. Nr 30, poz. 327) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 250,96 ha położonych na terenie miasta Kamienna Góra, gminy Kamienna Góra, gminy i miasta Nowogrodziec, miasta i gminy Lubawka, miasta Lubań Śląski oraz miasta Jawor.”;

2) szczegółowy opis granic i terenu specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze, stanowiący załącznik do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Prowadzenie działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwestycyjnych – na obszarze, o który na podstawie niniejszego rozporządzenia został powiększony teren strefy, nie stanowi podstawy do zwiększenia wielkości pomocy publicznej w stosunku do wielkości tej pomocy otrzymywanej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych na dotychczasowym terenie strefy.

2. Ustalając wielkość dochodu zwolnionego od podatku dochodowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie wlicza się dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze, o który na podstawie niniejszego rozporządzenia został powiększony teren strefy.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W KAMIENNEJ GÓRZE]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 sierpnia 2001 r. (poz. 1168)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W KAMIENNEJ GÓRZE

Podstrefa Kamienna Góra

Miasto Kamienna Góra

Obręb l

Opis granic kompleksu 9, położonego przy ulicy Jesionowej, rozpoczęto od punktu nr 103, znajdującego się na styku granic działek nr 61/3, 61/4 i 62 (bocznica kolejowa). Od punktu nr 103 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, brzegiem bocznicy kolejowej, przez punkt nr 104 do punktu nr 105. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 106 pomiędzy działkami nr 61/2 i 61/3 oraz do punktu nr 107 pomiędzy działkami nr 59/2 i 59/3. Od punktu nr 107 do punktu nr 108 granica biegnie brzegiem ulicy Jesionowej. W tym miejscu granica ponownie zmienia kierunek i biegnie na południowy zachód przez punkt nr 109 do wyżej opisanego punktu nr 103, znajdującego się przy bocznicy kolejowej.

Opis granic kompleksu 15, położonego przy ulicy Jesionowej, rozpoczęto od punktu nr 189, położonego u zbiegu działek nr 50/2, 50/1 i 20 (ulica Jesionowa). Od punktu nr 189 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż działki nr 50/1 do punktu nr 190, położonego na brzegu ulicy Polnej. Od tego miejsca granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, brzegiem ulicy Polnej, przez punkty nr 191, 192, 193, 194 do punktu nr 195, który położony jest na styku działek nr 52/2 i 52/1. Następnie granica biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działek nr 52/2 i 50/1 do punktu położonego na brzegu ulicy Jesionowej, u zbiegu granicy działek nr 50/1 i 50/3. Od punktu nr 196 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim brzegiem ulicy do wcześniej opisanego punktu nr 189.

Obręb II

Opis granic kompleksu 5, położonego w rejonie ulicy Jedwabnej, rozpoczęto od punktu nr 49, znajdującego się u zbiegu granic działek oznaczonych nr 115/1, 108/1, 108/2 i 115/2. Z tego miejsca granica biegnie brzegiem drogi w kierunku wschodnim do punktu nr 50. W tym miejscu granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 105/2 do punktu nr 51. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim brzegiem drogi oznaczonej nr 86/6 do punktu nr 52. Od tego punktu granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż działki nr 105/2 do punktu nr 53. Dalej granica biegnie linią łamaną wokół działek 123/1, 123/2 i 125, początkowo w kierunku wschodnim, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty oznaczone nr 54, 55, 56, 57, 58, 59, gdzie ponownie zmienia kierunek na zachodni, do punktu nr 60. Granica ponownie zmienia swój kierunek i biegnie wzdłuż granicy działki nr 122/3, początkowo w kierunku południowym do punktu nr 61, a następnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 62 do punktu nr 63. Od tego miejsca granica biegnie w linii prostej w kierunku północnym do wyżej opisanego punktu nr 49.

Opis granic kompleksu 6, położonego przy ulicy Towarowej, rozpoczęto od punktu nr 64, położonego na brzegu drogi oznaczonej nr działki 34 i na styku granic działek nr 30 i 31. Od tego punktu granica biegnie brzegiem drogi w kierunku zachodnim do punktu nr 65. W tym miejscu granica odchodzi od drogi i biegnąc przez punkty nr 66, 67 i 68 omija działkę nr 28/1. Dalej granica ponownie biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 69. Następnie granica biegnie linią łamaną w ogólnym kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 70, 71 do punktu nr 72, położonego na brzegu nieczynnej bocznicy kolejowej. W tym miejscu granica ponownie zmienia kierunek i biegnie linią łamaną wzdłuż linii kolejowej przez punkty nr 73, 74, 75, 76,77 do punktu nr 78. Granica ponownie zmienia swój kierunek na północno-zachodni i biegnie brzegiem drogi oznaczonej nr 14/5 przez punkt nr 79 do punktu nr 80. W tym miejscu granica ponownie zmienia kierunek i biegnie wokół działki nr 16/4 przez punkt nr 81 do punktu nr 82. Z tego miejsca granica biegnie linią łamaną przez punkty nr 82, 83, 84 do punktu nr 85. Następnie granica biegnie brzegiem drogi oznaczonej nr działki 24 przez punkt nr 86 do punktu nr 87. Od punktu nr 87 granica biegnie początkowo w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr 88 i 89 do wyżej opisanego punktu nr 64, położonego na brzegu drogi nr 34.

Obręb III

Opis granic kompleksu 1, położonego przy ulicy Papieża Jana Pawła II nr 10, rozpoczęto od punktu nr 1, znajdującego się na styku granic działek nr 163 (ulica Papieża Jana Pawła II), 84 i 276. Od tego punktu granica biegnie w kierunku północno-zachodnim brzegiem ulicy do punktu nr 2, położonego na styku granic działek nr 276/1 i 83/3. W tym miejscu granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3. Dalej granica biegnie linią łamaną w ogólnym kierunku północnym przez punkty nr 4, 5, 6, 7 do punktu nr 8, który znajduje się u zbiegu działek nr 273, 80/1 i 274. Następnie granica biegnie w kierunku północno-wschodnim brzegiem ulicy Fabrycznej oznaczonej nr 80/1, a następnie wzdłuż granicy pomiędzy terenem Szpitala Rejonowego oznaczonego nr działki 139 i zakładu przemysłowego oznaczonego nr działki 274 do punktu nr 9, leżącego na styku działek nr 139, 83/19, 274. W punkcie nr 9 granica załamuje się i biegnie w ogólnym kierunku południowo-wschodnim, linią łamaną wzdłuż granicy pomiędzy działkami nr 274 i 83/19, a następnie pomiędzy działkami nr 83/15 i 83/16 przez punkty nr 10 i 11 do punktu nr 12, który znajduje się na lewym brzegu rzeki Bóbr oznaczonej nr działki 27. Od punktu nr 12 granica biegnie w kierunku południowym brzegiem rzeki, początkowo wzdłuż działki nr 83/15, a następnie działki nr 276 do punktu nr 13. W tym miejscu granica odchodzi od rzeki Bóbr i biegnie początkowo w kierunku zachodnim do punktu nr 14, a następnie w kierunku południowym wzdłuż działek nr 276/1 i 277 do punktu nr 15. Następnie granica biegnie wzdłuż działki nr 276/1, początkowo w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 16, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 1, położonego na brzegu ulicy Papieża Jana Pawła II.

Opis granic kompleksu 2, położonego przy ulicy Piotra Ściegiennego 3 i przy ulicy Papieża Jana Pawła II nr 11A, rozpoczęto od punktu nr 17, znajdującego się u zbiegu ulic Piotra Ściegiennego i Józefa Lompy oraz działki nr 190/21. Od tego punktu granica biegnie brzegiem ulicy Piotra Ściegiennego w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 18, a następnie linią łamaną przez punkty nr 19, 20, 21 do punktu nr 22. Od punktu nr 22 granica biegnie wzdłuż działki nr 192/3 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 23, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 24. W tym miejscu granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 25, znajdującego się u zbiegu działek nr 191, 86 i 190/1. Dalej granica biegnie wzdłuż działki nr 190/1, początkowo w kierunku północno-zachodnim od punktu nr 26 do punktu nr 27, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 28, znajdującego się na skraju ulicy Józefa Lompy. Od punktu nr 28 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim brzegiem tej ulicy przez punkt nr 29 do punktu nr 17.

Opis granic kompleksu 3, położonego w rejonie ulic: Sportowej, Józefa Lompy i Małgorzaty Fornalskiej, rozpoczęto od punktu nr 30, położonego na styku działek nr 188 (ulica Sportowa), 244/7, 247/35 (teren zakładu przemysłowego) i 183 (boisko sportowe). Od tego punktu granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 31, gdzie załamuje się i biegnie linią łamaną w ogólnym kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działek nr 244/7, 245/1, 247/2 do punktu nr 32, który znajduje się na styku działek nr 247/2, 247/45 i działki nr 189 (ulica Józefa Lompy). Następnie granica biegnie brzegiem ulicy Józefa Lompy w kierunku wschodnim do punktu nr 33, znajdującego się na styku działek nr 189, 247/24, 247/45 i 247/46. Z punktu nr 33 granica biegnie linią łamaną wzdłuż granicy działki nr 247/46 w kierunku południowym do punktu nr 34, a następnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 35, W punkcie nr 35 granica załamuje się i biegnie linią łamaną w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr 36 i 37 do punktu nr 38. Od tego punktu granica biegnie linią łamaną w kierunku południowym wzdłuż działki nr 247/42 do punktu nr 39, znajdującego się na lewym brzegu rzeki Bóbr u zbiegu granic działek nr 247/42 i 247/44. W punkcie nr 39 granica załamuje się i biegnie brzegiem rzeki Bóbr w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 40, znajdującego się na brzegu rzeki i styku granic działek nr 247/41 i 247/42. W punkcie nr 40 granica odchodzi od rzeki Bóbr w kierunku północnym i biegnie linią łamaną do granicy działki nr 247/41, a następnie działki nr 247/32, przez punkty nr 41 i 42 do punktu nr 43, znajdującego się u zbiegu granic działek nr 247/32, 247/31 oraz nr 247/33. Z punktu nr 43 granica biegnie linią łamaną w kierunku północno-wschodnim brzegiem działek nr 247/31.247/30 i 183 (stanowiącej boisko sportowe) do punktu nr 30, zamykając kompleks 3.

Opis granic kompleksu 12, położonego przy ulicy Fornalskiej rozpoczęto od punktu nr 151, znajdującego się na linii granicznej ulicy Fornalskiej u styku działek 173/9 i 173/13. Z punktu nr 151 granica biegnie przez punkt nr 152 równolegle do ściany budynku magazynowego do punktu nr 153, w którym skręca w kierunku zachodnim, biegnąc po ścianie rozdzielającej budynki magazynowe do punktu nr 154, z którego kieruje się do punktu nr 155, biegnąc po ścianie działowej pomiędzy budynkiem magazynu a budynkiem mieszkalnym (ulica Lompy nr 8). Z punktu nr 155 granica biegnie po zachodniej ścianie budynku magazynowego do punktu nr 156, a następnie przez punkt nr 157 do punktu nr 158, które stanowią narożniki czterokondygnacyjnego budynku produkcyjnego, dalej przez punkt nr 159 do punktu nr 160, w którym załamuje się w kierunku wschodnim do punktu nr 161 trwałym ogrodzeniem. Z punktu nr 161 stanowiącego narożnik budynku produkcyjnego przez punkt nr 162 do punktu nr 163 granica biegnie po ścianie tego budynku. Z punktu nr 163 granica kieruje się po północno-zachodniej ścianie budynku znajdującego się na działce 173/6 do punktu nr 164. Z punktu nr 164 przez punkt nr 165 granica biegnie trwałym ogrodzeniem do punktu nr 166 stanowiącego narożnik budynku gospodarczego. Następnie na krótkim odcinku biegnie zachodnią ścianą tegoż budynku do punktu nr 167, skąd obchodząc działkę 173/8 biegnie przez punkty nr 168,169,170 do punktu nr 171 położonego na granicy ulicy Fornalskiej, biegnąc dalej przez punkty nr 172, 173, 174 granicą tej ulicy do punktu nr 151, skąd rozpoczęto opis tego kompleksu.

Obręb IV

Opis granic kompleksu 4, położonego przy ulicy Jedwabnej, rozpoczęto od punktu nr 44, położonego u zbiegu granic działek nr 8,140/3 i 140/1. Od tego miejsca granica biegnie brzegiem ulicy w kierunku wschodnim do punktu nr 45, położonego u zbiegu granic działek nr 140/3, 8 i 142/2. W tym miejscu granica załamuje się i biegnie linią łamaną w kierunku południowym do punktu nr 46, położonego na styku granic działek nr 137/3, 138/2 i 144/2. Następnie granica biegnie w kierunku zachodnim brzegiem rowu oznaczonego nr działki 137/3. W tym miejscu granica ponownie zmienia kierunek i biegnie linią łamaną w kierunku północnym przez punkt nr 48 do wcześniej opisanego punktu nr 44, znajdującego się na brzegu ulicy Jedwabnej.

Opis granic kompleksu 10, położonego przy linii kolejowej Kamienna Góra–Lubawka:

– część A rozpoczęto od punktu nr 110 położonego na linii granicznej terenu kolejowego u zbiegu granic działek 114, 109, z którego granica biegnie do punktu nr 111 w kierunku południowo-zachodnim pokrywając się z granicą linii kolejowej Kamienna Góra–Lubawka. W punkcie nr 111 granica załamuje się w kierunku zachodnim, biegnąc południową stroną drogi (działka 102/1) do punktu nr 112, z którego biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 113 po granicy działki 90/2. W punkcie nr 113 granica załamuje się w kierunku linii kolejowej i biegnie północną granicą drogi (działka 89/1) do punktu nr 114, gdzie ponownie załamuje się, i do punktu nr 115 stanowiącego punkt zbiegu granic działek 83/1, 83/2 biegnie granicą terenu kolejowego w kierunku południowo-zachodnim. Z punktu nr 115 granica po łuku biegnie w kierunku północnym, pokrywając się z linią rozgraniczającą projektowanej obwodnicy miasta Kamienna Góra w ciągu drogi krajowej nr 5 do punktu nr 116. Z punktu nr 116, po załamaniu, biegnie w kierunku wschodnim południową granicą drogi (działka 109) do opisanego punktu nr 110.

– część B rozpoczęto w punkcie nr 117 położonym u zbiegu granic działek 107/2, 107/3, 109, z którego biegnie ona w kierunku południowym granicą projektowanej obwodnicy miasta Kamienna Góra do punktu nr 118, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, biegnąc przez punkt nr 119 do punktu nr 120 północną granicą drogi łączącej obwodnicę z projektowaną autostradą A3. Punkt nr 120 stanowi zbieg granic działek 160/3, 160/4, 160/6. Z punktu nr 120 granica biegnie w kierunku północnym po wschodniej stronie linii energetycznych średnich i wysokich napięć do punktu nr 121, położonego u zbiegu granic działek 107/3, 107/4, 109. Po załamaniu w tym punkcie biegnie w kierunku wschodnim południową granicą drogi (działka 109) do wcześniej opisanego punktu nr 117.

– część C rozpoczęto od punktu nr 122 położonego u zbiegu granic działek 160/2, 160/4, 160/5, 91/2, 91/3, z którego granica biegnie łukiem, pokrywając się z zachodnią granicą projektowanej obwodnicy miasta Kamienna Góra w ciągu drogi krajowej nr 5 do punktu nr 123, położonego na granicy rowu (działka 82), gdzie skręca w kierunku zachodnim i wzdłuż północnej granicy rowu dochodzi do punktu nr 124. Z punktu nr 124 granica biegnie do punktu nr 125, obchodząc od zachodu rów, i biegnie w kierunku linii kolejowej południową granicą rowu do punktu nr 126. W punkcie nr 126 granica skręca i w kierunku zachodnim biegnie łukiem przez punkty nr 127, 128, 129 granicą terenu kolejowego do punktu nr 130. Z punktu nr 130 na krótkim odcinku biegnie północną granicą drogi (działka 62), aby w punkcie nr 131 skręcić w kierunku północnym, biegnąc w linii prostej po prawej stronie linii elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć do punktu nr 132, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i południową granicą drogi łączącej obwodnicę dochodzi przez punkt nr 133 do punktu nr 122.

Opis granic kompleksu 11, położonego przy ulicy Jedwabnej i Towarowej:

– część A rozpoczęto od punktu nr 137, znajdującego się na styku działek nr 8 (ulica Jedwabna), 140/1 i 140/2. Od tego punktu granica biegnie w kierunku południowym przez punkty nr 138 i 139 do punktu nr 140, znajdującego się na brzegu drogi nr 133. W tym miejscu granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż drogi nr 133, przez punkty nr 141,142 do punktu nr 143. Następnie granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 144, 145, 146, 147 do punktu nr 148, położonego na brzegu ulicy Jedwabnej. Od punktu nr 148 granica biegnie brzegiem rowu oznaczonego nr 137/2 do punktu nr 149, a następnie w kierunku północnym do punktu nr 150, który znajduje się na brzegu ulicy Jedwabnej. Granica kompleksu od punktu nr 150 do wyżej opisanego punktu nr 137 biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż ulicy Jedwabnej.

– część B rozpoczęto od punktu nr 175, położonego w punkcie zbiegu granic działek 132/1, 132/2, 133, z którego granica biegnie na południowy-zachód przez punkt nr 176 granicą działek 132/1 i 132/2 do punktu nr 177. W punkcie nr 177 zmienia kierunek przebiegu na północno-zachodni, biegnąc północną granicą rowu (działka 130/2) do punktu nr 178, z którego biegnie do punktu nr 179 wschodnią granicą drogi (działka 133), a następnie, po załamaniu pod kątem prostym, południową granicą tej drogi do opisanego na początku punktu nr 175.

– część C rozpoczęto od punktu nr 180, położonego w punkcie zbiegu granic działek 131/5, 131/9, 131/10, z którego granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 181. Następnie, zmieniając kierunek na północno-zachodni przez punkt nr 182 (początek rowu-działka 130/2) biegnie jego północną granicą do punktu nr 183, położonego w punkcie zbiegu granic działek 131/3, 131/7, 130/2, w którym po zmianie kierunku na północny dochodzi do punktu nr 184. Po załamaniu pod kątem prostym w punktach nr 184 i nr 185 najpierw w kierunku zachodnim, a potem północnym dochodzi do punktu nr 186, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 131/1, zmieniając w nim kierunek przebiegu na wschodni, dochodzi do punktu nr 187 (południowo-wschodni narożnik działki 131/1). Z punktu nr 187 granica biegnie do punktu nr 188, położonego w punkcie zbiegu granic działek 131/1, 131/6, 133, biegnąc z niego do wcześniej opisanego punktu nr 180.

Miasto i gmina Lubawka

Obręb l

Opis granic rozpoczęto od punktu nr 1 stanowiącego zbieg granic działek 62/1, 62/2, 66 (rów), skąd granica biegnie w linii prostej w kierunku wschodnim przez punkty: nr 2 , nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do punktu nr 7 stanowiącego zbieg granic działek 53/3, 53/4 i 46 (droga), w którym to punkcie załamuje się w kierunku południowym, biegnąc wzdłuż granicy drogi stanowiącej działkę 46 do punktu nr 8, z którego biegnie linią rozgraniczającą projektowanej obwodnicy miasta Lubawki w ciągu drogi krajowej nr 5 przez punkty nr 9, 10, 11 w kierunku zachodnim do punktu nr 12, w którym to punkcie granica załamuje się i biegnie łukiem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy rowu (działka nr 66) położonego przy drodze (działka 67) do punktu nr 1.

Do wcześniej opisanego punktu 1 punkty nr 5, 6, 10 i 11 są przecięciem granicy strefy z granicami cieku melioracji podstawowych. Ciek melioracji podstawowych stanowiący działkę 57 nie wchodzi w skład obszaru opisanego punktami od nr 1 do nr 12.

Obręb II

Opis granic rozpoczęto od punktu nr 19 stanowiącego zbieg granic działek 276, 277/1, 278, skąd granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 20. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym, biegnąc do punktu nr 21 w kierunku północnym, w którym to punkcie załamuje się pod kątem prostym, i wzdłuż południowej granicy drogi (działka 273/1) biegnie do punktu nr 22. Z punktu nr 22 granica biegnie wzdłuż zachodniej granicy drogi (działka 279) w kierunku południowym do punktu nr 23. Z punktu tego biegnie północną granicą drogi (działka 287) do punktu nr 24, skąd południowo-wschodnią granicą drogi (działka 276) biegnie do punktu nr 19, skąd rozpoczęto opis granic.

Gmina Kamienna Góra

Obręb Krzeszów

Opis granic rozpoczęto od punktu nr 1 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 963 na granicy terenu kolejowego. Z tego punktu granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 2 stanowiącego zbieg granic działek 963, 964, 1006, gdzie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr 3, 4, 5 do punktu nr 6, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, biegnąc południową granicą rowu do punktu nr 7. W punkcie nr 7 granica załamuje się i biegnie po północno-wschodniej stronie rowu melioracyjnego linią łamaną do punktu nr 8, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim do punktu nr 9, biegnąc północną stroną rowu melioracyjnego. W punkcie nr 9 po załamaniu biegnie zachodnią granicą terenu kolejowego nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra – Krzeszów przez punkt nr 10, 11 do punktu nr 1, skąd rozpoczęto opis granic.

Podstrefa Jawor

Miasto Jawor, Obręb VI – Przemysłowy

Opis granic części A położonej przy ulicy Wrocławskiej rozpoczęto od punktu nr 1 stanowiącego zbieg granic działek 74/1, 75, część 80 (ul. Wrocławska). Z tego punktu granica biegnie przez punkt nr 2 (zbieg granic działek 74/1, 75, 74/4 i 76) w kierunku północnym do punktu nr 3, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, biegnąc do punktu nr 4. W punkcie nr 4 załamuje się, kierując się na północny-zachód do punktu nr 5. W punkcie nr 5 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy ulicy Kuzienniczej do punktu nr 6. W punkcie nr 6 załamuje się, biegnąc w kierunku wschodnim do punktu nr 7 stanowiącego zbieg granic działek 74/2, 74/3 (droga), 74/4, gdzie załamuje się, biegnąc w kierunku południowym przez punkt nr 8 do punktu nr 9 położonego na linii granicznej ulicy Wrocławskiej, skąd w kierunku wschodnim biegnie do wyżej opisanego punktu nr 1.

Opis granic części B położonej przy ulicy Wrocławskiej rozpoczęto od punktu nr 10 położonego na linii granicznej bocznicy kolejowej stanowiącej działkę 71, skąd granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 11, gdzie załamuje się pod kątem prostym, biegnąc w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 12, z którego, po załamaniu pod kątem prostym, biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 13 do punktu nr 14. W punkcie nr 14 granica załamuje się w kierunku południowym, biegnie do punktu nr 15, w którym po załamaniu biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 16 położonego na granicy administracyjnej miasta Jawora. W punkcie nr 16 zmienia swój bieg na kierunek południowy, biegnąc do punktu nr 17, stanowiącego punkt na granicy terenu kolejowego (linia kolejowa Jawor-Jaworzyna Śląska). W punkcie tym granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie przez punkty nr 18, 19, 20, 21 w kierunku zachodnim granicą terenu kolejowego do punktu nr 22. Na odcinku od punktu nr 16 do punktu nr 22 granica pokrywa się z granicą administracyjną między miastem Jawor a gminą Paszowice. Z punktu nr 22 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 23, od którego przez punkty nr 24, 25 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 26. W punkcie tym załamuje się i w kierunku północno-wschodnim biegnie do punktu nr 27, w którym to skręcając na północny zachód dochodzi do punktu nr 10, od którego rozpoczęto opis granic.

Podstrefa Nowogrodziec

Gmina i miasto Nowogrodziec, Obręb Wykroty

Opis granic części A rozpoczęto od punktu nr 6 położonego na styku granicy działek 1091/6, 1091/17 ze wschodnią granicą działki 1092 (droga), z którego granica lekkim łukiem zmierza w kierunku północnym, biegnąc wschodnią granicą drogi oznaczonej nr 1092 poprzez punkty o nr 7, 8, 9, 10, 11, dochodzi do punktu nr 12. W punkcie tym granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie północną stroną drogi nr 1092 przez punkt nr 13 do punktu nr 14. Zlokalizowany jest on na zbiegu północnej granicy działki nr 1092 (drogi) w obrębie Wykroty (gm. Nowogrodziec) ze wschodnią granicą działki nr 2252 (drogi) w obrębie Czerwona Woda (gm. Węgliniec). W punkcie nr 14 granica załamuje się pod kątem ostrym w kierunku północno-wschodnim i północno-wschodnią stroną drogi oznaczonej w obrębie Czerwona Woda (gm. Węgliniec) nr: 2252, 2249 i 2247, poprzez punkty o nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25, linią lekko łamaną dobiega do punktu nr 26, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1025/9. Odcinek granicy od punktu nr 14 do nr 26 stanowi granicę równocześnie między powiatami zgorzeleckim i bolesławieckim oraz gminami Nowogrodziec i Węgliniec. Z punktu nr 26 granica, biegnąc północną granicą działki nr 1025/9, obiera kierunek wschodni, a następnie łukiem przez punkty o nr 27, 28, 29 i 30 skręca na południowy wschód, dochodząc do punktu nr 31, położonego u zbiegu granic działek nr 1025/9, 1311 i leśnej nr 1315/324. W punkcie nr 31 granica zmienia kierunek na wschodni i wzdłuż północnej granicy działki nr 1311 biegnie do punktu nr 32, gdzie na krótkim odcinku do punktu nr 33 skręca na północny wschód, aby w punkcie tym powrócić do kierunku wschodniego i przez punkty nr 34 i 35 osiągnąć punkt nr 36, zlokalizowany u zbiegu granic działek nr 1026/2, 1311 i leśnej nr 1316/325. W punkcie nr 36 granica skręca w kierunku południowym, biegnąc granicą między działkami nr 1311 i 1026/2 do punktu nr 37, w którym zmienia kierunek na zachodni, biegnąc do punktu nr 38, położonego na styku granic działek nr 1025/9, 1311 i 1026/2. Od punktu nr 38 granica biegnie w kierunku południowym, wschodnią granicą działek nr 1025/9, 1025/12, 1025/11 przez punkty nr 39 i 40 do punktu nr 41 stanowiącego zbieg granic działek 1025/11, 1028/5 (droga) i 1091/25. W punkcie nr 41 granica zwraca się w kierunku wschodnim, biegnąc południową granicą drogi oznaczonej nr 1028/5 przez punkty o nr 42, 43, 44, 45 i 46, i biegnie do punktu nr 47, zlokalizowanego u zbiegu granic dróg nr 1028/5 i 1091/6. W tym miejscu granica skręca w kierunku południowym i w linii prostej zachodnią granicą drogi działka nr 1091/6 dochodzi przez punkty o nr 48, 49 do punktu nr 50 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 1091/26. W punkcie tym granica zmienia swój kierunek na zachodni, biegnąc przez punkty o nr 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 północną granicą drogi 1091/6, i dochodzi do punktu nr 6, skąd rozpoczęto opis granic.

Opis granic części B rozpoczęto od punktu nr 58 położonego u styku granic działek 1028/5,1026/5,1026/6, z którego granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 59, zmieniając w nim swój bieg na kierunek północno-wschodni, i przez punkt nr 60 dochodzi do punktu nr 61 stanowiącego styk granic działek 1026/8, 1026/9 i 1026/7, biegnąc cały czas granicą ulicy zbiorczej (działka nr 1026/5 i 1026/9). W punkcie nr 61 granica zmienia swój kierunek na wschodni, biegnąc do punktu nr 62 (zbieg granic działek 1026/8, 1026/7 i 1034-droga). Następnie zmienia swój kierunek na południowy, biegnąc przez punkty nr 63, 64 zachodnią granicą drogi (działka nr 1034) do punktu nr 65, gdzie zmienia swój kierunek na zachodni, i przez punkty o nr 66, 67, 68 dochodzi do punktu nr 69, biegnąc północną granicą drogi (działka 1033). Z punktu nr 69 stanowiącego punkt załamania dróg w linii prostej, zachodnią granicą drogi (działka 1027) biegnie do punktu nr 70, skąd w kierunku zachodnim, przez punkty o nr 71, 72, biegnąc północną granicą drogi (działka 1028/5), dochodzi do punktu nr 58, skąd rozpoczęto opis granic.

Miasto Lubań

Obręb l

Opis granicy rozpoczęto od punktu nr 1 położonego na granicy ulicy Fabrycznej u zbiegu granic działek 2/2, 2/5, z którego granica biegnie w linii prostej, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 2, 3 do punktu nr 4, w którym załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 5, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, dochodząc do punktu nr 6, gdzie ponownie zmienia kierunek na południowo-wschodni i osiąga punkt nr 7, biegnąc między tymi punktami granicą drogi (działka 7). Z punktu nr 7 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 8, a z niego przez punkt nr 9 biegnie w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 10, znajdującego się na południowo-wschodniej granicy ulicy Kopernika, u zbiegu granic działek 6 i 12. Z punktu nr 10 granica biegnie wzdłuż granicy ulicy Kopernika do punktu nr 11, w którym załamuje się, i biegnie linią łamaną w kierunku zachodnim przez punkty o nr 12, 13, 14 do punktu nr 15, w którym załamuje się, biegnąc w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 16. Z punktu nr 16 granica biegnie południowo-wschodnią granicą ulicy Fabrycznej do punktu nr 1, skąd rozpoczęto opis granicy.

Obręb IV

Opis granicy rozpoczęto od punktu nr 17 stanowiącego południowy narożnik działki nr 7 – ulica Gazowa, z którego granica biegnie linią łamaną w kierunku południowym przez punkty o nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 do punktu nr 42 wzdłuż granicy terenu kolejowego – Stacja PKP Lubań. W punkcie nr 42 granica załamuje się i przez punkty o nr 43, 44 biegnie do punktu nr 45, stanowiącego narożnik budynku produkcyjnego. Następnie, po północno-wschodniej ścianie, biegnie do punktu nr 46 (narożnik budynku), w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 47 (narożnik budynku). Z punktu nr 47 przez punkty o nr 48, 49 granica biegnie do punktu nr 50 dalej w kierunku południowo-zachodnim. W punkcie nr 50 granica zmienia swój kierunek na północny i biegnie do punktu nr 51, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni i linią łamaną biegnie przez punkty o nr 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 do punktu nr 59. Granica od punktu nr 48 do punktu nr 59 jest granicą obrębu Lubań V. W punkcie nr 59 granica załamuje się w kierunku wschodnim do punktu nr 60. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr 61, 62 do punktu nr 63 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 2/13 i po ponownym załamaniu biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 64. W punkcie tym zmienia swój kierunek na północny i przez punkt nr 65 dochodzi do punktu nr 66, w którym zmienia kierunek na zachodni, biegnąc do punktu nr 67. Z punktu nr 67 przez punkt nr 68 granica biegnie do punktu nr 69 wschodnią granicą ulicy Kościuszki. Z punktu nr 69 do punktu nr 70 granica biegnie na wschód, by następnie zmienić swój kierunek na północny, dochodząc przez punkt nr 71 do punktu nr 72, zlokalizowanego w pobliżu ściany budynku przemysłowego. W punkcie tym zmienia kierunek na zachodni, dochodząc do punktu nr 73, położonego u zbiegu granic działek 16/14, 16/15 i 2 – ulica Kościuszki. Następnie, przez punkt nr 74 biegnie do punktu nr 75 wzdłuż wschodniej granicy ulicy Kościuszki. Z punktu nr 75 biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 76 do punktu nr 77 (zbieg granic działek 7, 15, 16/2), by następnie, na krótkim odcinku stanowiącym południową granicę ulicy Gazowej, osiągnąć punkt nr 17, od którego rozpoczęto opisywanie granic.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 16 października 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama