| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 grudnia 1997 r.

w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

Na podstawie art. 261 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o wydanie koncesji na prowadzenie działalności w formie agencji celnej oraz dokumenty, które należy do niego dołączyć,

2) tryb przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania czynności agenta celnego oraz sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, kwalifikacje członków komisji, zakres i sposób przeprowadzania egzaminu, a także wysokość opłat egzaminacyjnych przeznaczonych na pokrycie działalności i wynagrodzenia jej członków,

3) sposób prowadzenia i tryb dokonywania wpisu na listę agentów celnych,

4) tryb przyjmowania oraz wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 258 § 3 Kodeksu celnego,

5) sposób prowadzenia ewidencji i rejestracji dokumentów podlegających kontroli celnej,

6) inne rodzaje działalności, które może wykonywać osoba posiadająca koncesję na prowadzenie agencji celnej.

Rozdział 2

Wzór wniosku o wydanie koncesji na prowadzenie działalności w formie agencji celnej

§ 2.

W celu uzyskania koncesji na prowadzenie działalności w formie agencji celnej należy złożyć, kierowany do Prezesa Głównego Urzędu Ceł, pisemny wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
1. Do wniosku o wydanie koncesji na prowadzenie działalności w formie agencji celnej należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający zarejestrowanie prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,

2) zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON oraz decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

3) aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

a) urząd skarbowy – o niezaleganiu przez wnioskodawcę w uiszczaniu zobowiązań podatkowych,

b) oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – o niezaleganiu przez wnioskodawcę w uiszczaniu składek na ubezpieczenia społeczne,

4) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, że:

a) wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż dopuszczają przepisy prawa celnego,

b) w stosunku do wnioskodawcy nie wszczęto bankowego postępowania ugodowego lub nie zawarto ugody o której mowa w ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82, z 1996 r. Nr 52, poz. 235, Nr 106, poz. 496 i Nr 118, poz. 561 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 603 i Nr 141, poz. 943),

c) w stosunku do wnioskodawcy nie toczy się postępowanie likwidacyjne, układowe, upadłościowe lub egzekucyjne,

5) aktualną informację z Centralnego Rejestru Skazanych, pozwalającą ustalić, iż osoby, o których mowa w art. 259 § 2 pkt 2 Kodeksu celnego, nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko dokumentom, mieniu, przestępstwo gospodarcze lub przestępstwo skarbowe.

2. Jeżeli w chwili składania wniosku o wydanie koncesji na prowadzenie działalności w formie agencji celnej wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie dołącza dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 1–3.

3. Dokumenty, o których mowa w ust, 1, powinny być sporządzone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

Rozdział 3

Egzamin kwalifikacyjny na agenta celnego

§ 4.

1. Egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania czynności agenta celnego, zwany dalej „egzaminem”, przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej „Komisją”.

2. Prezes Głównego Urzędu Ceł w porozumieniu z Ministrem Finansów powołuje przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Komisji spośród funkcjonariuszy celnych oraz pracowników Ministerstwa Finansów, na okres 2 lat.

3. Komisja przeprowadza egzaminy w składach, zwanych dalej „zespołami egzaminującymi”.

4. W skład zespołu egzaminującego wchodzą:

1) przewodniczący zespołu,

2) członkowie,

3) sekretarz.

5. Jeżeli przewodniczący Komisji albo jego zastępca wchodzi w skład zespołu egzaminującego, to pełni w nim funkcję przewodniczącego.

6. Przewodniczący zespołu egzaminującego jest odpowiedzialny za sprawne i zgodne z przepisami prawa przeprowadzenie egzaminu.

7. Przewodniczących zespołów oraz członków i sekretarzy zespołów egzaminujących powołuje, na wniosek przewodniczącego Komisji, Prezes Głównego Urzędu Ceł w porozumieniu z Ministrem Finansów.

8. Przewodniczący Komisji ustala skład poszczególnych zespołów egzaminujących, uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzenia egzaminów.

9. Na wniosek przewodniczącego Komisji Prezes Głównego Urzędu Ceł powołuje zespoły egzaminujące w ilości niezbędnej do sprawnego przeprowadzenia egzaminów.

§ 5.
1. W skład każdego zespołu egzaminującego wchodzą przedstawiciele:

1) Ministra Finansów – w charakterze członka lub przewodniczącego,

2) Prezesa Głównego Urzędu Ceł – funkcjonariusze celni – w charakterze przewodniczącego, członka lub sekretarza.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, powinny posiadać wysoki poziom wiedzy z zakresu przepisów prawa celnego, administracyjnego i podatkowego.

3. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców uczestniczących w wymianie handlowej z zagranicą mogą delegować swojego przedstawiciela na czas trwania egzaminu w charakterze obserwatora.

4. Prezes Głównego Urzędu Ceł, w porozumieniu z Ministrem Finansów, może odwołać przewodniczącego zespołu, członka i sekretarza zespołu egzaminującego:

1) na ich wniosek,

2) z urzędu – w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

3) na wniosek przewodniczącego Komisji, gdy osoby te wykonują swoje obowiązki w sposób nierzetelny lub niesumienny.

5. Prezes Głównego Urzędu Ceł w porozumieniu z Ministrem Finansów może odwołać:

1) przewodniczącego Komisji, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3,

2) zastępcę przewodniczącego Komisji, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, oraz – na wniosek przewodniczącego Komisji – jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3.

6. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4 i 5, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

7. Kadencja przewodniczących, członków i sekretarzy zespołów egzaminujących trwa 2 lata.

8. Kadencja osoby powołanej w miejsce osoby odwołanej kończy się z upływem kadencji tej osoby.

§ 6.
1. Prezes Głównego Urzędu Ceł ustala wykaz zagadnień tematycznych związanych z przeprowadzanym egzaminem i podaje go do publicznej wiadomości w Biuletynie Urzędowym Głównego Urzędu Ceł.

2. Wykaz zagadnień tematycznych jest aktualizowany z uwzględnieniem zmian przepisów prawa celnego i innych przepisów należących do tematyki egzaminu.

3. Zagadnienia tematyczne mogą być przedmiotem egzaminu nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia podania ich do publicznej wiadomości w sposób przewidziany w ust. 1.

§ 7.
Przewodniczący Komisji:

1) sprawuje nadzór nad prawidłowością i aktualnością zagadnień tematycznych, o których mowa w § 6 ust. 1,

2) przedkłada Prezesowi Głównego Urzędu Ceł propozycje wykazu zagadnień obowiązujących na egzaminie,

3) opracowuje pytania testowe na egzamin,

4) ustala termin i miejsce egzaminu,

5) sprawuje nadzór nad zespołami egzaminującymi.

§ 8.
1. Egzamin odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji po uprzednim ogłoszeniu w siedzibach urzędów celnych nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu.

2. Wniosek o przystąpienie do egzaminu składa się w Głównym Urzędzie Ceł.

§ 9.
1. Egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających i zapewniających samodzielną pracę osób, które do niego przystąpiły.

2. Przed rozpoczęciem egzaminu osoba do niego przystępująca jest obowiązana do okazania dowodu potwierdzającego tożsamość.

3. Przewodniczący oraz członkowie zespołu egzaminującego sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.

4. W czasie składania egzaminu osoba, która do niego przystąpiła, może opuścić salę po uzyskaniu zgody osoby sprawującej nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu; przed opuszczeniem sali osoba ta przekazuje pracęprzewodniczącemu zespołu egzaminującego.

5. Przewodniczący zespołu egzaminującego może wykluczyć z egzaminu osobę, która podczas jego trwania korzystała z cudzej pomocy, posługiwała się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi, pomagała innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób rażąco zakłóciła przebieg egzaminu.

6. Wykluczenie zostaje stwierdzone protokołem podpisanym przez przewodniczącego i członków zespołu egzaminującego.

7. Przewodniczący zespołu egzaminującego jest obowiązany poinformować osoby przystępujące do egzaminu o przepisach ust. 4–6.

8. Obsługę administracyjną zespołu egzaminującego zapewnia sekretarz.

§ 10.
1. Egzamin składa się z dwóch części.

2. Pierwsza część egzaminu przeprowadzana jest w formie testu. Zestawy testowe są niejawne.

3. Test składa się ze 100 pytań i obejmuje tematykę z zakresu przepisów prawa celnego, niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności przewidzianych dla agentów celnych, w szczególności dotyczącą:

1) nadania towarom przeznaczenia celnego,

2) przedstawicielstwa w sprawach celnych,

3) elementów kalkulacyjnych,

4) operacji uprzywilejowanych,

5) długu celnego,

6) elementów towaroznawstwa i znajomości taryfy celnej,

7) przepisów dotyczących środków polityki handlowej oraz zasad prawa administracyjnego i podatkowego, stosowanych w sprawach celnych,

4. Pierwsza część egzaminu trwa nie dłużej niż 150 minut.

5. Ocenę pozytywną z testu otrzymuje osoba, która prawidłowo odpowie co najmniej na 81 pytań.

6. W razie negatywnej oceny z pierwszej części egzaminu, osoba egzaminowana nie jest dopuszczana do drugiej części egzaminu.

7. Druga część egzaminu polega na:

1) wypełnianiu druków i formularzy dokumentów obowiązujących w przywozie towarów na polski obszar celny oraz w wywozie z tego obszaru,

2) przygotowaniu dokumentów niezbędnych do nadania towarowi przeznaczenia celnego, w tym wypełnieniu zgłoszenia celnego.

§ 11.
W wypadku negatywnej oceny z pierwszej lub drugiej części egzaminu, egzamin może być powtórzony w całości nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia egzaminu, złożonego z wynikiem negatywnym.
§ 12.
Prace egzaminacyjne udostępniane są do wglądu na żądanie osoby, która przystąpiła do egzaminu.
§ 13.
Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego upoważniona potwierdza złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym zaświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 14.
1. Opłatę egzaminacyjną ustala się w wysokości 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym został złożony wniosek o przystąpienie do egzaminu, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Opłatę egzaminacyjną, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na:

1) obsługę administracyjną egzaminów – 20% opłaty (tę część wnosi się przy składaniu wniosku o przystąpienie do egzaminu),

2) wynagrodzenie przewodniczącego, członków i sekretarza zespołu egzaminującego – 80% opłaty (tę część wnosi się nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu egzaminu); wynagrodzenie przewodniczącego jest o połowę wyższe niż członka zespołu egzaminującego, a wynagrodzenie sekretarza stanowi połowę wynagrodzenia członka zespołu egzaminującego.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przysługuje osobom będącym pracownikami urzędów państwowych, wchodzącym w skład zespołu egzaminującego, w wypadku gdy obowiązki związane z egzaminowaniem osoby te wykonują poza godzinami pracy w urzędzie państwowym.

4. W wypadku nieprzystąpienia do egzaminu, opłata wpisowa, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie podlega zwrotowi.

5. Niezależnie od wynagrodzenia za przeprowadzanie egzaminów przewodniczący Komisji oraz jego zastępca, ze środków, o których mowa w ust. 2, pobierają miesięczne wynagrodzenie w wysokości odpowiednio 80% i 50% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym odbywa się egzamin kwalifikacyjny.

Rozdział 4

Wpis na listę agentów celnych

§ 15.

1. W celu uzyskania wpisu na listę agentów celnych osoba fizyczna składa do Prezesa Głównego Urzędu Ceł pisemny wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Do wniosku o wpis na listę agentów celnych należy dołączyć następujące dokumenty ;

1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,

2) aktualną informację z Centralnego Rejestru Skazanych,

3) dowód wpłaty za wpis na listę agentów celnych,

4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP).

§ 16.
1. Wpisu na listę agentów celnych dokonuje Prezes Głównego Urzędu Ceł.

2. Wpis na listę agentów celnych obejmuje:

1) numer i datę wpisu,

2) nazwisko, imię i datę urodzenia,

3) miejsce i adres zamieszkania,

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP).

3. Wpis, odmowa dokonania wpisu lub skreślenie z listy agentów celnych następuje w formie decyzji administracyjnej.

Rozdział 5

Kaucja gwarancyjna składana przez agencję celną

§ 17.

1. Po stwierdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 259 § 2 pkt 1–4 Kodeksu celnego, wnioskodawca zostaje powiadomiony o konieczności złożenia kaucji gwarancyjnej organowi celnemu, na którego terenie właściwości miejscowej będzie prowadzona działalność w formie agencji celnej. Kopia powiadomienia kierowana jest do właściwych organów celnych.

2. Osoba składająca wniosek o wydanie koncesji na prowadzenie działalności w formie agencji celnej działającej na obszarze właściwości miejscowej:

1) jednego organu celnego – składa kaucję gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż równowartość 30.000 ECU według kursu średniego, ustalonego przez Narodowy Bank Polski, waluty krajowej w stosunku do walut obcych z dnia złożenia tej kaucji,

2) dwóch i więcej organów celnych – składa każdemu z nich kaucję gwarancyjną w wysokości określonej w pkt 1.

3. Kaucja gwarancyjna może być wykorzystana jako zabezpieczenie generalne w rozumieniu art. 197 § 1 Kodeksu celnego, w związku ze stosowaniem określonej procedury celnej.

§ 18.
1. Po otrzymaniu od dyrektora urzędu celnego potwierdzenia przyjęcia kaucji gwarancyjnej Prezes Głównego Urzędu Ceł wydaje koncesję na prowadzenie działalności w formie agencji celnej.

2. Rozpoczęcie działalności w formie agencji celnej może nastąpić nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia biegu terminu ważności kaucji gwarancyjnej.

§ 19.
1. Osoba, która uzyskała koncesję na prowadzenie działalności w formie agencji celnej, powinna złożyć, co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności przyjętej kaucji gwarancyjnej, nową kaucję gwarancyjną, z rozpoczęciem biegu jej terminu ważności, nie późniejszym niż dzieńnastępny po dniu upływu ważności uprzednio złożonej kaucji, lub dokument stwierdzający przedłużenie terminu ważności uprzednio złożonej kaucji gwarancyjnej.

2. Przepis § 17 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6

Ewidencja i rejestr prowadzone przez agencję celną

§ 20.

1. Agencja celna obowiązana jest do prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności, przewidzianych w przepisach prawa celnego.

2. Ewidencja prowadzona przez agencję celną powinna zawierać w szczególności:

1) datę przyjęcia sprawy przez agencję celną,

2) oznaczenie osoby reprezentowanej przez agencję celną,

3) pozycję z rejestru upoważnień,

4) numer zgłoszenia celnego,

5) datę i sposób załatwienia sprawy.

3. Ewidencja prowadzona w formie książkowej powinna być przygotowana przez przeszycie ponumerowanych kart ewidencji oraz ostemplowanie każdej strony pieczęcią urzędu celnego.

4. Ewidencja może być prowadzona z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, pod warunkiem:

1) posiadania szczegółowej pisemnej instrukcji obsługi programu komputerowego, wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji,

2) ujmowania w ewidencji wyłącznie zapisów sprawdzonych,

3) niedostępności zbioru dla modyfikacji poza wprowadzeniem – w razie potrzeby – dowodów korekt,

4) automatycznej kontroli ciągłości zapisów,

5) ochrony danych polegającej na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na doborze stosownych środków ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach magnetycznych oraz na zapewnieniu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do programów komputerowych,

6) stosowania programu komputerowego zapewniającego wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz możliwości wydrukowania wszystkich danych w porządku chronologicznym.

5. Ewidencje prowadzone są w każdym miejscu, w którym agencja celna prowadzi działalność.

§ 21.
1. Agencja celna obowiązana jest do rejestrowania udzielonych jej upoważnień niezwłocznie po ich otrzymaniu. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Rejestr upoważnień powinien określać w szczególności:

1) datę udzielenia i datę otrzymania upoważnienia,

2) osobę reprezentowaną przez agencję celną,

3) rodzaj udzielonego przedstawicielstwa, zgodnie z art. 253 Kodeksu celnego,

4) zakres czynności wynikających z upoważnienia.

3. Do prowadzenia rejestru upoważnień stosuje się odpowiednio przepisy § 20 ust. 3–5, z tym że rejestr powinien obejmować upoważnienia, na podstawie których agencja celna dokonuje czynności w miejscu swojej działalności.

4. Oryginały upoważnień lub ich uwierzytelnione odpisy stanowią załączniki do rejestru upoważnień.

§ 22.
W wypadku wielokrotnego dokonywania zgłoszeń celnych przez agencję celną w urzędzie celnym, w rozumieniu art. 3 § 1 pkt 21 Kodeksu celnego, na rzecz jednej osoby i na podstawie jej upoważnienia o charakterze ogólnym, agencja celna może złożyć oryginał lub uwierzytelniony odpis upoważnienia w tym urzędzie celnym i dokonywać zgłoszeń celnych dołączając kserokopię upoważnienia, potwierdzoną przez agenta celnego za zgodność z oryginałem, lub podając numer pozycji wykazu upoważnień stałych w zgłoszeniu celnym.
§ 23.
1. Osoba posiadająca koncesję na prowadzenie agencji celnej powinna przedłożyć organowi celnemu, na którego terenie właściwości miejscowej prowadzi działalność, wykaz zatrudnionych agentów celnych wraz z numerem i datą wpisu na listę agentów celnych, numerem dowodu osobistego i wzorem podpisu każdego agenta celnego.

2. W wypadku zatrudniania przez agencję celną agentów, o których mowa w art. 292 § 1 Kodeksu celnego, nie jest wymagane podanie numeru i daty wpisu na listę agentów celnych. W takim wypadku należy podać numer zaświadczenia, na podstawie którego agent celny nabył uprawnienia przed wejściem w życie Kodeksu celnego.

§ 24.
Osoba posiadająca koncesję na prowadzenie agencji celnej jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia Prezesa Głównego Urzędu Ceł, za pośrednictwem dyrektora urzędu celnego, o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 257 5 4 Kodeksu celnego, przeciwko osobie agenta celnego zatrudnionego w tej agencji celnej.

Rozdział 7

Inne rodzaje działalności

§ 25.

1. Osoba posiadająca koncesję na prowadzenie agencji celnej może prowadzić działalność lub być uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej, której rodzaj oznaczono symbolem Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), w zakresie:

1) sprzedaży w części dotyczącej sprzedaży druków stosowanych przed organami celnymi i znaków opłaty skarbowej – symbol EKD 52.63,

2) pośrednictwa ubezpieczeniowego – symbol EKD 67.20,

3) obsługi i naprawy pojazdów w wypadku prowadzenia działalności przewozowej – symbol EKD 50.20,

4) przeładunku towarów – symbol EKD 63.11,

5) magazynowania i przechowywania towarów – symbol EKD 63.12,

6) działalności wspierającej dla transportu lądowego w zakresie działalności związanej z parkingami, garażami, konserwacją i drobnymi naprawami sprzętu transportowego innego niż samochodowy – symbol EKD 63.21,

7) działalności innych agencji transportowych – symbol EKD 63,40,

8) wynajmu nieruchomości własnych lub dzierżawionych – symbol EKD 74.20,

9) wynajmu maszyn i sprzętu biurowego, łącznie ze sprzętem komputerowym – symbol EKD 70.20,

10) tłumaczeń i usług sekretarskich – symbol EKD 74.83,

11) reklamy –symbol EKD 74.40,

12) kupna i sprzedaży walut obcych, a także pośrednictwa w kupnie i sprzedaży tych wartości – symbol EKD 67.13,

13) obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych – symbol EKD 50.20,

14) rachunkowości, księgowości i kontroli ksiąg – symbol EKD 74.12,

15) doradztwa w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania – symbol EKD 72.20,

16) przetwarzania danych – symbol EKD 72.30,

17) gromadzenia, przechowywania i dostępu do bazy danych – symbol EKD 72.40,

18) doradztwa w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów, a w szczególności planowania, organizacji pracy, organizowania obiegu informacji – symbol EKD 74.14.

2. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1, podlega wymogom wynikającym z przepisów odrębnych.

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 26.

Upoważnienie o charakterze ogólnym, udzielone agencji celnej według przepisów dotychczasowych, w okresie 6 miesięcy od daty wejścia w życie Kodeksu celnego, uważa się za upoważnienie udzielone w formie przedstawicielstwa bezpośredniego.
§ 27.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Minister Finansów: w z. J. Kubik

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 grudnia 1997 r. (poz. 1008)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »