| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 7 sierpnia 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

Na podstawie art. 261 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1008 i z 1999 r. Nr 69, poz. 767) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. W wypadku negatywnej oceny z pierwszej części egzaminu, egzamin może być powtórzony w całości nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia egzaminu złożonego z wynikiem negatywnym.

2. Osoba, która uzyskała ocenę negatywną z drugiej części egzaminu, może powtórzyć tę część egzaminu po złożeniu wniosku o powtórzenie drugiej części egzaminu do przewodniczącego Komisji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być złożony nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania negatywnej oceny z drugiej części egzaminu.

4. W wypadku uzyskania ponownie oceny negatywnej z drugiej części egzaminu, egzamin powinien być powtórzony w całości. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

2) w § 15:

a) w ust. 2 w pkt 4 po wyrazie „(NIP)” dodaje się przecinek i wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 5”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisu ust. 2 pkt 4 nie stosuje się do osoby, która na podstawie przepisów odrębnych nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu w zakresie uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP.”;

3) w § 16:

a) w ust. 2 w pkt 4 po wyrazie „(NIP)” dodaje się przecinek i wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2a.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisu ust. 2 pkt 4 nie stosuje się do osoby, która na podstawie przepisów odrębnych nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu w zakresie uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Osoba, o której mowa w § 15 ust. 5, w wypadku otrzymania decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, jest obowiązana niezwłocznie wystąpić do Prezesa Głównego Urzędu Ceł z wnioskiem o zmianę decyzji, o której mowa w ust. 3, przedkładając kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.";

4) w § 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba posiadająca koncesję na prowadzenie agencji celnej jest obowiązana przedłożyć organowi celnemu, na którego terenie właściwości miejscowej prowadzi działalność, wykaz zatrudnionych agentów celnych, zawierający następujące dane:

1) imię i nazwisko agenta celnego,

2) serię i numer dowodu osobistego agenta celnego,

3) wzór podpisu agenta celnego,

4) numer i datę wpisu na listę agentów celnych, z zastrzeżeniem pkt 5,

5) numer i datę zaświadczenia, jeżeli osoba nabyła uprawnienia do wykonywania czynności agenta celnego przed dniem wejścia w życie Kodeksu celnego i nie została jeszcze wpisana na listę agentów celnych.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Po uzyskaniu przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, wpisu na listę agentów celnych, przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się odpowiednio.”;

5) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 7 sierpnia 2000 r. (poz. 795)

..................................... dnia .........................

............................................... .......................

(imię i nazwisko)

............................................... .......................

(ulica, nr domu, mieszkania)

............................................... ......................

(kod pocztowy, nazwa miejscowości)

Prezes

Głównego Urzędu Ceł

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

WNIOSEK

W związku ze złożeniem egzaminu na agenta celnego z wynikiem pozytywnym (zaświadczenie z dnia .................................... nr ewidencyjny ........................) wnoszę o wpisanie mnie na listę agentów celnych.

Jednocześnie oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie, mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam numer identyfikacji podatkowej NIP ...................1.

............................................... .............

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,

2) kserokopia aktualnej informacji z Centralnego Rejestru Skazanych,

3) kserokopia dowodu wpłaty za wpis na listę agentów celnych,

4) kserokopia dokumentu o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP1.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z Kodeksu karnego, niniejszym oświadczam, że według stanu na dzień sporządzenia wniosku dane zawarte we wniosku są prawdziwe oraz dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są aktualne.

...................................... dnia...........................................

.............................................. ...................

 

(podpis wnioskodawcy)

1 Nie dotyczy osób, które na podstawie przepisów odrębnych nie mogą posiadać numeru identyfikacji podatkowej NIP.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »