| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 marca 1998 r.

w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reprezentowania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przed Międzynarodowymi Organami Kontroli Przestrzegania Praw Człowieka.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Reprezentowania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przed Międzynarodowymi Organami Kontroli Przestrzegania Praw Człowieka, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”. Pełnomocnik reprezentuje Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejską Komisją i Trybunałem Praw Człowieka oraz innymi organami kontroli przestrzegania praw człowieka, powołanymi na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską.

2. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych.

3. Pełnomocnikiem jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

§ 2.
Do zadań Pełnomocnika należy:

1) reprezentowanie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich stadiach postępowania skargowego w sprawach zakomunikowanych Rządowi przez międzynarodowe organy kontroli przestrzegania praw człowieka, zgodnie z postanowieniami umów i innych zobowiązań międzynarodowych,

2) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach objętych skargami samodzielnie lub przez właściwe organy administracji państwowej, inne jednostki państwowe lub samorządowe i zawodowe oraz organy kontroli, rewizji, inspekcji lub nadzoru,

3) występowanie z propozycjami polubownego załatwiania skarg,

4) dokonywanie analiz i ocen rozwiązań prawnych z dziedziny praw człowieka,

5) opracowywanie projektów aktów prawnych wynikających z zakresu jego działania,

6) kierowanie wystąpień do organów, organizacji lub instytucji, z uwzględnieniem ich ustawowych uprawnień, oraz opinii i wniosków w sprawach naruszeń praw człowieka objętych międzynarodową procedurą skargową,

7) wnioskowanie do właściwych organów o wydanie lub zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących praw człowieka,

8) upowszechnianie problematyki ochrony praw człowieka.

§ 3.
Organy administracji rządowej, do których zwróci się Pełnomocnik, są obowiązane do współdziałania i udzielania mu pomocy w realizacji jego zadań, w szczególności przez udostępnianie mu niezbędnych informacji oraz wyjaśnień.
§ 4.
1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania,

2) coroczne sprawozdania ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich istotnych zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 5.
W zakresie niezbędnym do realizacji zadań Pełnomocnik może:

1) powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zadań,

2) zlecać sporządzanie ekspertyz.

§ 6.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
§ 7.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »