| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 kwietnia 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. Nr 106, poz. 495) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. Nr 4, poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) tabele stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowań pracowników, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia,”

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia,”

c) w pkt 3 po wyrazach „ustalonej w tabeli” dodaje się oznaczenie „A”;

2) w § 5:

a) w ust. 1 wyrazy „zatrudnionemu na stanowisku określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „ , z zastrzeżeniem ust. 3,”

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepis ust. 1 nie dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi.”;

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a.1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

2. Wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1, oraz zasady przyznawania premii określa zakładowy regulamin premiowania.”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1998 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 kwietnia 1998 r. (poz. 353)

Załącznik nr 1

I. TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWAŃ PRACOWNIKÓW

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor: departamentu, komórki równorzędnej

wyższe

7

XIX–XXI

10

2

Wicedyrektor: departamentu, komórki równorzędnej, główny księgowy, rzecznik prasowy

wyższe

7

XVIII–XX

9

3

Naczelnik wydziału, radca

wyższe

7

XVII–XIX

8

Główny specjalista do spraw legislacji

wyższe prawnicze

4

Radca prawny

według odrębnych przepisów

XVI–XVIII

8

Główny specjalista

wyższe

6

5

Starszy specjalista

wyższe

5

XIII–XV

Specjalista do spraw legislacji

wyższe prawnicze

6

Specjalista

wyższe

4

XII–XIV

7

Starszy inspektor, referendarz

wyższe

3

XI–XIII

8

Starszy księgowy

średnie

2

IX–XII

9

Referent prawny

wyższe prawnicze

IX–XII

Inspektor, podreferendarz

średnie

2

Sekretarz prezesa, wiceprezesa, dyrektora generalnego

10

Kierownik magazynu

średnie

3

IX–X

2

Maszynistka klasy mistrzowskiej

11

Księgowy, sekretarz dyrektora: departamentu, komórki równorzędnej

średnie

VIII–XI

12

Kierownik kancelarii głównej

średnie

3

VIII–IX

2

13

Starszy referent

średnie

2

VII–IX

14

Kasjer, bibliotekarz

średnie

3

VII–VIII

15

Referent, maszynistka, archiwistka, magazynier

średnie

VII–VIII

 

II. TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWAŃ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH I OBSŁUGI

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

Kategoria zaszeregowania

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

1

Konserwator

zasadnicze

VIII–IX

2

Kierowca samochodu osobowego

według odrębnych przepisów

VII–VIII

3

Operator urządzeń powielających

podstawowe

VI–VIII

4

Robotnik gospodarczy

podstawowe

V–VII

5

Woźny

podstawowe

IV–V

6

Goniec

podstawowe

II–IV

 

Załącznik 2. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik nr 2

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

A. Dla pracowników (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi)

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

530–600

II

540–610

III

550–635

IV

560–660

V

570–710

VI

585–775

VII

600–850

VIII

620–920

IX

650–1 000

X

670–1 080

XI

690–1 155

XII

710–1 250

XIII

730–1 350

XIV

750–1 460

XV

780–1 570

XVI

820–1 680

XVII

890–1 800

XVIII

960–1 920

XIX

1 040–2 050

XX

1 120–2 240

XXI

1 200–2 470

 

B. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych i obsługi

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

450–510

II

455–520

III

460–540

IV

470–560

V

480–585

VI

490–610

VII

500–645

VIII

510–680

IX

520–720

X

530–765

 

Załącznik 3. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 3

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli A miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

1

do 40

2

do 55

3

do 70

4

do 90

5

do 110

6

do 135

7

do 160

8

do 190

9

do 220

10

do 250

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »