| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 kwietnia 1998 r.

w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku.

Na podstawie art. 90e ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów:

1) jest obowiązana Policja,

2) są uprawnione:

a) Straż Graniczna,

b) organy celne,

c) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,

d) inne organy uprawnione, na podstawie odrębnych przepisów, do kontroli ruchu drogowego.

§ 2.
Do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:

1) jest obowiązany kierownik urzędu rejonowego właściwego ze względu na położenie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika,

2) są uprawnione:

a) zarząd gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika,

b) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

§ 3.
Do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeń losowych są uprawnieni:

1) kierownik urzędu rejonowego właściwego ze względu na położenie gospodarstwa rolnego,

2) zarząd gminy właściwej ze względu na miejsce położenia budynków,

3) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

§ 4.
Do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego jest uprawniony Minister Finansów.
§ 5.
1. Do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów przyjmujących zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń jest uprawniony Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

2. Do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, są uprawnione także organy, w zakresie udzielonego zamówienia na świadczenia zdrowotne, określone w art. 8 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041).

§ 6.
Do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia przewidzianych na mocy obowiązujących ustaw lub ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, z wyjątkiem umów ubezpieczenia, o których mowa w § 4 i 5, są uprawnieni przedstawiciele Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
§ 7.
1. Jeżeli osoba kontrolowana nie przedstawi organowi uprawnionemu lub obowiązanemu do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego dokumentu potwierdzającego zawarcie tej umowy, organ zawiadamia o powyższym pisemnie, w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli:

1) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku umów ubezpieczenia:

a) odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,

b) odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,

c) odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego,

d) odpowiedzialności cywilnej podmiotów przyjmujących zamówienie na świadczenie zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń,

2) gminę właściwą ze względu na miejsce położenia budynków w przypadku umów ubezpieczenia budynków, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeń losowych.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub gmina wzywa wskazaną osobę do uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, opłaty za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

3. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 2 dochodzenie roszczenia następuje na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

§ 8.
Wysokość opłaty, o której mowa w art. 90e ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934), na dany rok kalendarzowy jest ogłaszana przez Ministra Finansów, w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
§ 9.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych oraz trybu ustalania i egzekwowania opłat za niewykonanie tego obowiązku (Dz. U. Nr 53, poz. 228).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »