| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 22 czerwca 1998 r.

w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia.

Na podstawie art. 105 ust. 1 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Uposażenie zasadnicze

§ 1.

Ustala się stawki uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
1. Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o dalszy 1% za każdy następny rok, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o 0,5% za każdy dalszy rok służby powyżej 20 lat – łącznie do wysokości 25% po 30 latach służby. Miesięczną kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego zaokrągla się do dziesięciu groszy w górę.

2. Podstawę wzrostu uposażenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi przyznane funkcjonariuszowi uposażenie zasadnicze, nie uwzględniające wzrostu z tytułu wysługi lat.

3. Zasady i tryb zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego, określają przepisy w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Rozdział 2

Dodatki do uposażenia

§ 3.

1. Funkcjonariusze otrzymują, na zasadach określonych w rozporządzeniu, następujące dodatki do uposażenia:

1) dodatek za stopień,

2) dodatek służbowy,

3) dodatek graniczny,

4) dodatki związane ze służbą na morzu,

5) dodatek specjalny,

6) dodatek strefowy,

7) dodatek za znajomość języków obcych,

8) dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,

9) dodatki dla personelu latającego i dla bezpośredniej obsługi statków powietrznych,

10) dodatek za opiekę nad psem służbowym,

11) dodatek kontrolerski,

12) jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

2. Kwoty dodatków, określonych w rozporządzeniu w wysokości procentowej od najniższego uposażenia, po ich wyliczeniu zaokrągla się do dziesięciu groszy w górę.

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „najniższym uposażeniu”, rozumie się przez to miesięczne uposażenie funkcjonariusza, obejmujące uposażenie zasadnicze według stawki przewidzianej dla najniższej grupy zaszeregowania i dodatek za stopień szeregowego.

Dodatek za stopień

§ 4.
Funkcjonariuszom przysługuje dodatek za posiadany stopień w następującej wysokości:

generał dywizji

850 zł

generał brygady

750 zł

pułkownik

660 zł

podpułkownik

610 zł

major

570 zł

kapitan

530 zł

porucznik

470 zł

podporucznik

440 zł

starszy chorąży sztabowy

400 zł

chorąży sztabowy

390 zł

młodszy chorąży sztabowy

380 zł

starszy chorąży

370 zł

chorąży

360 zł

młodszy chorąży

340 zł

starszy sierżant sztabowy

320 zł

sierżant sztabowy

300 zł

starszy sierżant

280 zł

sierżant

270 zł

starszy plutonowy

260 zł

plutonowy

250 zł

starszy kapral

230 zł

kapral

220 zł

starszy szeregowy

200 zł

szeregowy

190 zł

 

Dodatek służbowy

§ 5.
1. Funkcjonariusze w służbie stałej i służbie przygotowawczej za należyte wykonywanie obowiązków służbowych otrzymują dodatek służbowy w wysokości do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

2. Dodatek służbowy w określonej wysokości może być przyznany na czas nie określony lub określony.

3. Dodatek służbowy może być podwyższony, z zastrzeżeniem ust. 1, w związku z powierzeniem funkcjonariuszowi dodatkowych obowiązków lub zmiany warunków służby, bądź obniżony w przypadku ustania przesłanek, które uzasadniały przyznanie go w dotychczasowej wysokości.

4. Przyznany funkcjonariuszowi dodatek służbowy może być, z zastrzeżeniem ust. 1, zwiększony o kwotę nie przekraczającą 37 zł za każdy całodobowy dyżur bojowy pełniony na statkach powietrznych albo jednostkach pływających. Przy ustalaniu wysokości dodatku służbowego, zwiększonego z tytułu pełnienia przez funkcjonariusza całodobowych dyżurów bojowych w stałym systemie dyżurów w ramach obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, zwiększony dodatek służbowy przyznaje się od dziewiątego dyżuru w danym miesiącu kalendarzowym.

Dodatek graniczny

§ 6.
1. Funkcjonariusze w służbie stałej i w służbie przygotowawczej otrzymują dodatek graniczny w następującej wysokości:

Lp.

Rodzaje czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy, uprawniających do otrzymywania dodatku granicznego

Grupa dodatku

Staż służby, od którego uzależniona jest wysokość dodatku

do 10 lat

powyżej 10 lat

powyżej 20 lat

kwota dodatku w złotych

1

czynności operacyjno-rozpoznawcze

0

140

150

160

2

nadzór i koordynacja czynności operacyjno-rozpoznawczych

I

39

51

61

3

bezpośrednia ochrona granicy państwowej lub kontrola ruchu granicznego oraz czynności dochodzeniowo-śledcze

II

25

32

38

4

inne czynności służbowe niż określone w lp. 1–3

III

14

19

23

 

2. Do stażu służby, od którego uzależniona jest wysokość dodatku granicznego, zalicza się okresy:

1) służby zawodowej w Wojskach Ochrony Pogranicza,

2) służby zawodowej w Morskiej Brygadzie Okrętów Pogranicza i w podległych jej dywizjonach,

3) służby w Straży Granicznej,

4) służby poza Strażą Graniczną w jednostkach organizacyjnych podległych lub podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służby zawodowej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz służby w Urzędzie Ochrony Państwa.

Dodatki związane ze służbą na morzu

§ 7.
1. Funkcjonariusze pełniący służbę na morzu otrzymują dodatek za służbę na morzu w następującej wysokości:

Lp.

Rodzaje stanowisk

Przy stażu służby na morzu

do 5 lat

powyżej 5 do 15 lat

powyżej 15 lat

kwota dodatku w złotych

1

etatowe stanowiska załóg lub służb jednostek pływających oraz stanowiska służbowe: komendanta, zastępcy komendanta, nawigatora, głównego mechanika, starszego specjalisty lub specjalisty do spraw ochrony środowiska i rybołówstwa oddziału (dywizjonu)

135

180

225

2

stanowiska w komendzie oddziału morskiego i komendach dywizjonów, zabezpieczające ochronę granicy państwowej na morzu

80

100

135

 

2. Do stażu służby funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, zalicza się:

1) służbę wojskową lub służbę w Straży Granicznej w składzie załóg okrętów Marynarki Wojennej albo załóg lub służb jednostek pływających oraz okresy służby na stanowiskach, o których mowa w ust. 1,

2) okresy odbywania nauki w Akademii Marynarki Wojennej, szkole lub na kursie, jeżeli funkcjonariusz bezpośrednio przed rozpoczęciem nauki pełnił służbę w składzie załóg okrętów Marynarki Wojennej lub załóg wymienionych w ust. 1 i po ukończeniu nauki powrócił do służby w składzie tych załóg albo został mianowany na stanowisko w komendzie oddziału morskiego lub dywizjonu,

3) staż asystencki na okrętach odbywany przez żołnierzy lub funkcjonariuszy – słuchaczy Akademii Marynarki Wojennej,

4) okresy zatrudnienia na statkach przejętych przez Straż Graniczną,

5) okresy, w których funkcjonariusze byli wyznaczeni do składu załóg jednostek pływających.

3. Funkcjonariusze nie uprawnieni do dodatku za służbę na morzu, wykonujący na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej, komendanta oddziału (dywizjonu) czynności służbowe na jednostkach pływających, otrzymują za każdy dzień zaokrętowania połączonego z wyjściem w morze, trwającego co najmniej 6 godzin (bez względu na liczbę rejsów w danym dniu) – dodatek w wysokości 0,8% najniższego uposażenia, z tym że łączna wysokość dodatku nie może przekraczać miesięcznie 15% tego uposażenia.

4. Dodatek, o którym mowa w ust. 3, nie przysługuje funkcjonariuszowi, który otrzymuje dodatek za służbę na morzu, zachowany zgodnie z § 18. Jeżeli jednak dodatek ten w danym miesiącu kalendarzowym byłby wyższy od dodatku zachowanego, funkcjonariuszowi przysługuje odpowiednie wyrównanie.

5. Funkcjonariusze w służbie kandydackiej, nie wchodzący w skład etatowych załóg jednostek pływających, otrzymują dodatek w wysokości określonej w ust. 3, jeżeli przebywają na jednostce pływającej co najmniej 15 dni w miesiącu.

Dodatek specjalny

§ 8.
1. Funkcjonariusze, którzy wykonują poza macierzystą jednostką co najmniej przez jedną dobę zadania związane:

1) z działaniami granicznymi określonymi w odrębnych przepisach,

2) z udziałem w szczególności w akcjach: przeciwpowodziowej, przeciwlodowej, przeciwpożarowej, ratowniczej,

3) z nadzorem w pracach remontowych w stoczni lub budową nowych jednostek pływających poza macierzystymi portami

– otrzymują dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny ustala się w wysokości 1,5% najniższego uposażenia funkcjonariusza za każdy dzień wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1.

3. Dodatek specjalny nie przysługuje funkcjonariuszom:

1) przebywającym w podróży służbowej,

2) wchodzącym w skład załóg jednostek pływających lub przebywających na tych jednostkach – za czas wykonywania zadań w portach lub na morzu,

3) w służbie kandydackiej za prace wymienione w ust. 1 pkt 3 trwające krócej niż 15 dni.

4. Dodatek specjalny wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na podstawie zatwierdzonego przez właściwego komendanta wykazu liczby dni, w których wykonywane były zadania uprawniające do dodatku.

Dodatek strefowy

§ 9.
1. Funkcjonariusze zameldowani na pobyt stały w miejscowości, w której nie ma szkoły ponadpodstawowej lub specjalnej, otrzymują dodatek strefowy w wysokości 6% najniższego uposażenia na każde dziecko, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, które nie ukończyło 24 roku życia i kształcąc się w szkole ponadpodstawowej lub odpowiedniej dla rodzaju schorzenia szkole specjalnej:

1) przebywa stale w internacie lub kwaterze prywatnej poza miejscowością zameldowania funkcjonariusza albo

2) dojeżdża codziennie do szkoły, a najkrótszy czas przejazdu środkami komunikacji publicznej (pociągami osobowymi lub autobusami) z miejscowości zamieszkania do miejscowości stanowiącej siedzibę szkoły przekracza dwie godziny w obie strony.

2. Dodatek strefowy przyznaje się na wniosek funkcjonariusza.

3. Dodatek strefowy nie przysługuje:

1) za okres ferii letnich,

2) jeżeli dziecko przebywa w innej miejscowości lub do niej dojeżdża w związku z kształceniem się w szkole wojskowej, innej szkole zapewniającej pełne utrzymanie (bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie) lub w szkole wyższej.

Dodatek za znajomość języków obcych

§ 10.
1. Funkcjonariusze pełniący służbę na stanowiskach, na których znajomość języków obcych uprawnia do otrzymywania dodatku, otrzymują dodatek za znajomość języków obcych w wysokości:

1) 15% najniższego uposażenia – za bardzo dobrą znajomość języka obcego,

2) 10% najniższego uposażenia – za dobrą znajomość języka obcego,

3) 5% najniższego uposażenia – za dostateczną znajomość języka obcego.

2. Wykaz stanowisk służbowych, na których znajomość języków obcych uprawnia do otrzymywania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Znajomość języka obcego dokumentuje się:

1) zaświadczeniem określającym stopień znajomości języka obcego, stwierdzony na podstawie oceny uzyskanej z egzaminu złożonego przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, zwaną dalej „komisją”,

2) dyplomem ukończenia wydziału filologicznego lub lingwistyki stosowanej wyższej uczelni,

3) dyplomem ukończenia szkoły wyższej lub szkoły średniej, w której językiem wykładowym był język obcy,

4) zaświadczeniem stwierdzającym uprawnienia tłumacza, wydanym na podstawie odrębnych przepisów,

5) dokumentem potwierdzającym uzyskanie za granicą pozytywnej oceny z egzaminu państwowego ze znajomości języka obcego, odpowiadającego kierunkowi ukończonych studiów,

6) zaświadczeniem stwierdzającym zdanie egzaminu resortowego ze znajomości języka w: Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Gospodarki (Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą), Ministerstwie Obrony Narodowej i w Urzędzie Służby Cywilnej (od stopnia II – zaawansowany) lub egzaminu złożonego przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną w Urzędzie Ochrony Państwa.

4. Stopień znajomości języka obcego, stwierdzony na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 2–5, uważa się za równorzędny z oceną bardzo dobrą, uzyskaną z egzaminu złożonego przed komisją.

5. W przypadku udokumentowania znajomości języka obcego zaświadczeniem wymienionym w ust. 3 pkt 6 dodatek przyznaje się w wysokości odpowiadającej ocenie, jaką funkcjonariusz uzyskał z egzaminu resortowego.

6. Funkcjonariuszom, którzy zdali egzamin przed komisją z wynikiem dobrym lub dostatecznym, dodatek za znajomość języka obcego przyznaje się na okres nie przekraczający odpowiednio 4 lub 2 lat, a po upływie tych okresów – po ponownym zdaniu egzaminu z wynikiem co najmniej dostatecznym.

7. W razie stwierdzenia obniżenia stopnia znajomości języka obcego, funkcjonariusz może być poddany egzaminowi kontrolnemu przed komisją, na wniosek kierownika jednostki, w której funkcjonariusz pełni służbę.

8. Funkcjonariuszom, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpili do egzaminu kontrolnego w wyznaczonym terminie, można zachować prawo do dodatku do najbliższego terminu egzaminu.

Dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

§ 11.
1. Funkcjonariusze pełniący służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych otrzymują, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, dodatek w następującej wysokości miesięcznej:

1) przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości – 2% najniższego uposażenia,

2) przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości – 4% najniższego uposażenia,

3) przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości – 6% najniższego uposażenia,

4) przy czwartym stopniu szkodliwości lub uciążliwości – 9% najniższego uposażenia.

2. Wykaz szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych warunków pełnienia służby, które uzasadniają przyznanie dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany funkcjonariuszom pełniącym służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych co najmniej przez połowę obowiązującego czasu służby.

4. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się, jeżeli stężenie lub natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia, stwierdzone w wyniku badań środowiskowych przeprowadzonych przez placówkę uprawnioną do tego rodzaju badań, przekracza najwyższą dopuszczalną normę.

5. W razie zbiegu uprawnień do dodatku za służbę o różnym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości z dwóch lub więcej tytułów funkcjonariusz otrzymuje jeden dodatek według najwyższego stopnia.

6. Dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych nie przysługuje funkcjonariuszom pobierającym dodatki dla personelu latającego i obsługi statków powietrznych lub za służbę na morzu.

Dodatki dla personelu latającego i dla bezpośredniej obsługi statków powietrznych

§ 12.
1. Funkcjonariusze, którzy pełnią służbę w składzie personelu latającego i wykonują loty, otrzymują dodatek w następującej wysokości miesięcznej:

Kategorie personelu latającego

Kwota dodatku w złotych według stażu służby w składzie personelu latającego

do 10 lat

powyżej 10 lat

powyżej 20 lat

Piloci i nawigatorzy

260

410

480

Pozostały personel latający i operatorzy urządzeń obserwacyjnych

180

320

380

 

2. Funkcjonariuszom wchodzącym w skład personelu latającego, zawieszonym w lotach ze względów zdrowotnych, może być wypłacany dodatek:

1) przez okres 6 miesięcy od zawieszenia w lotach – na podstawie decyzji komendanta oddziału, w którym funkcjonariusz pełni służbę,

2) przez okres następnych 6 miesięcy – za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej.

3. Funkcjonariuszom wchodzącym w skład personelu latającego, którzy w danym roku wykonali bezawaryjnie zadania określone w indywidualnych planach lotów, po zakończeniu roku przysługuje jednorazowy dodatek w wysokości:

1) do 200% – dla pilotów i nawigatorów,

2) do 150% – dla pozostałego personelu latającego

miesięcznej kwoty dodatku określonej w ust. 1.

4. Funkcjonariusze pełniący służbę przy bezpośredniej obsłudze statków powietrznych otrzymują dodatek w kwocie 50 zł miesięcznie.

Dodatek za opiekę nad psem służbowym

§ 13.
1. Funkcjonariusz – przewodnik psa służbowego, któremu powierza się opiekę nad psem służbowym, otrzymuje dodatek w wysokości 100 zł miesięcznie.

2. W razie powierzenia opieki nad tym samym psem kilku funkcjonariuszom, dodatek określony w ust. 1 dzieli się między nich w równych częściach.

Dodatek kontrolerski

§ 14.
1. Funkcjonariusze pełniący służbę na stanowiskach w etatowych jednostkach (komórkach) organizacyjnych zajmujących się kontrolą funkcjonowania Straży Granicznej i wykonujący czynności kontrolne oraz funkcjonariusze kierujący takimi jednostkami (komórkami, stanowiskami) i wykonujący czynności kontrolne mogą otrzymywać dodatek kontrolerski w wysokości do 360 zł miesięcznie przez okres nie dłuższy niż jeden rok.

2. Wysokość przyznanego dodatku kontrolerskiego jest uzależniona w szczególności od wyników i stażu służby na stanowiskach uprawniających do tego dodatku, posiadanych kwalifikacji zawodowych, zakresu obowiązków służbowych, liczby dni wykonywania czynności kontrolnych poza macierzystą jednostką.

Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka

§ 15.
1. W razie urodzenia dziecka przez funkcjonariusza-kobietę lub nie zatrudnioną żonę funkcjonariusza albo przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do jednego roku i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie – funkcjonariusz otrzymuje jednorazowy dodatek w wysokości zasiłku porodowego ustalonego w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza korzystającego z urlopu wychowawczego.

3. Jednorazowy dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na każde dziecko urodzone przy jednym porodzie lub dziecko przysposobione.

Rozdział 3

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 16.

1. Funkcjonariusz przeniesiony na stanowisko, na którym pobierane dotychczas dodatki nie przysługują lub przysługują w niższej wysokości, z wyjątkiem dodatku określonego w § 13, zachowuje prawo do tych dodatków według stawek obowiązujących przed przeniesieniem:

1) w pełnej wysokości – jeżeli przeniesienie nastąpiło wskutek utraty zdolności do służby na danym stanowisku, która uzasadnia wypłatę dodatków, spowodowanej wypadkiem pozostającym w związku z pełnieniem służby lub chorobą powstałą w związku ze szczególnymi warunkami tej służby, a funkcjonariuszowi przyznane zostało pieniężne odszkodowanie z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu,

2) w wysokości połowy ostatnio pobieranych dodatków, jeżeli został przeniesiony z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1 i zajmował stanowisko, na którym dodatki przysługiwały – przez okres 10 lat; kwotę dodatku zwiększa się o 5% ostatnio pobieranego dodatku za każdy pełny rok ponad 10 lat na określonym stanowisku, łącznie nie więcej jednak niż 100% ostatnio pobieranego dodatku.

2. Funkcjonariusz pobierający dodatki, o których mowa w § 6 i 7, § 9–12 i 14, skierowany do Akademii Marynarki Wojennej i szkół resortowych, zachowuje prawo do dodatków w dotychczasowej wysokości, z tym że:

1) dodatek za służbę na morzu albo dla personelu latającego i dla bezpośredniej obsługi statków powietrznych – jeżeli pływa na jednostkach pływających lub odbywa loty w ramach programu szkolenia,

2) dodatek za znajomość języków obcych – jeżeli znajomość języków jest w tym czasie wykorzystywana.

3. W okresie choroby i urlopu funkcjonariusze otrzymują dodatki należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do tych dodatków lub ich wysokość.

4. Funkcjonariuszom pozostającym bez przydziału służbowego (w dyspozycji), którzy na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym otrzymywali dodatki określone w § 5–7 i § 10–14, można:

1) zachować prawo do tych dodatków:

a) na okres nie przekraczający 3 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym zostali odwołani ze stanowiska,

b) w przypadku długotrwałego leczenia szpitalnego lub rehabilitacyjnego w związku ze znacznym uszczerbkiem na zdrowiu zaistniałym w czasie pełnienia służby,

c) w razie oddelegowania do wykonywania pracy poza Strażą Graniczną,

lub

2) ponownie je przyznać za ostatni miesiąc przed zwolnieniem ze służby – w razie nabycia uprawnień do emerytury lub renty.

§ 17.
Funkcjonariusze, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia pobierali dodatek strefowy na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują prawo do tego dodatku do czasu ukończenia przez dziecko nauki, jeżeli spełnione są jednocześnie pozostałe warunki uzasadniające jego wypłatę.
§ 18.
Funkcjonariusze pobierający na podstawie dotychczasowych przepisów dodatki do uposażenia zachowują prawo do ich otrzymywania w dotychczasowej wysokości, jeżeli zgodnie z przepisami rozporządzenia przysługiwałyby im dodatki w niższej wysokości.
§ 19.
W przypadku ustania warunków uzasadniających otrzymywanie dodatków wymienionych w § 5–7 i § 10–14 z innych względów niż wymienione w § 16 ust. 2 i 3, prawo do tych dodatków wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustały warunki uzasadniające ich otrzymywanie.
§ 20.
Tracą moc:

1) zarządzenie nr 14 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 1997 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej dla typowych stanowisk służbowych oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. Urz. MSWiA Nr 4, poz. 33),

2) zarządzenie nr 15 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 1997 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. MSWiA Nr 4, poz. 34).

§ 21.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: w z. B. Borusewicz

Załącznik 1. [TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA TYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 22 czerwca 1998 r. (poz. 538)

Załącznik nr 1

TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA TYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Typowe stanowiska służbowe

Miesięczna stawka uposażenia zasadniczego w złotych

Komendant Główny Straży Granicznej

4 000

Zastępca Komendanta Głównego

3 650

Komendant oddziału Straży Granicznej

2 700

Zastępca komendanta oddziału

2 360

Komendant dywizjonu

2 360

Dowódca kompanii

1 270

Starszy kontroler

1 160

Kontroler

930

Starszy strażnik graniczny

930

Referent

800

Młodszy strażnik graniczny

600

 

Załącznik 2. [WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH, NA KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH UPRAWNIA DO OTRZYMYWANIA DODATKU ZA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH]

Załącznik nr 2

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH, NA KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH UPRAWNIA DO OTRZYMYWANIA DODATKU ZA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

1. Komendant Główny Straży Granicznej

2. Zastępca Komendanta Głównego

3. Dyrektor

4. Komendant jednostki organizacyjnej Straży Granicznej

5. Doradca Komendanta

6. Zastępca dyrektora

7. Zastępca komendanta jednostki organizacyjnej Straży Granicznej

8. Rzecznik prasowy

9. Główny specjalista

10. Radca prawny

11. Naczelnik wydziału

12. Kierownik zakładu

13. Kierownik zespołu

14. Zastępca naczelnika wydziału

15. Starszy wykładowca

16. Starszy specjalista

17. Kierownik sekcji

18. Dyżurny operacyjny

19. Wykładowca

20. Specjalista

21. Kierownik grupy

22. Kierownik zmiany

23. Szef służb

24. Starszy lektor

25. Lektor

26. Młodszy specjalista

27. Starszy kontroler

28. Młodszy asystent

29. Kontroler

30. Starszy strażnik graniczny

31. Młodszy kontroler

32. Strażnik graniczny

Załącznik 3. [WYKAZ SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWYCH WARUNKÓW PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 3

WYKAZ SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWYCH WARUNKÓW PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

1. Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla I stopnia szkodliwości:

1) narażenie na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie,

2) służba w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25ºC lub poniżej 10ºC,

3) narażenie na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone (np. hartowanie, spawanie),

4) w mokrym środowisku o wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w wodzie lub błocie,

5) służba w zaciemnionych pomieszczeniach o stale obniżonej w stosunku do normy jasności oświetlenia, w warunkach ciągłego migotania punktów świetlnych aparatury wskaźnikowej lub działania urządzeń projekcyjnych,

6) w pomieszczeniach, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia,

7) służba w radiowych obiektach nadawczych i centrach radioodbiorczych, w stacjach radiowych, radiolokacyjnych i radioliniowych,

8) służba przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych.

2. Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla II stopnia szkodliwości:

1) narażenie na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,

2) narażenie na obniżone lub podwyższone ciśnienie, wynikające z procesu technologicznego (np. w komorach ciśnieniowych, kesonowych),

3) służba w pomieszczeniach specjalnych zagłębionych i półzagłębionych, obwałowanych,

4) narażenie na hałas (powyżej dopuszczalnych norm),

5) służba przy montażu, konserwacji i naprawie akumulatorów,

6) załadunek, rozładunek, transport i magazynowanie paliw oraz uzupełnianie nimi sprzętu.

3. Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla III stopnia szkodliwości:

1) wytwarzanie (remontowanie, niszczenie) oraz magazynowanie i transportowanie materiałów wybuchowych, łatwo palnych i samozapalnych,

2) naprawa urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 220 V,

3) rozbudowa, remont, konserwacja kanalizacji teletechnicznej oraz naprawa i konserwacja linii kablowych w studzienkach i komorach kablowych,

4) służba pod ziemią lub wodą,

5) narażenie na promieniowanie jonizujące,

6) narażenie na pyły lub aerozole rozpuszczalnych soli metali ciężkich,

7) narażenie na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości od 0,1 MHz do 300 000 MHz w strefie zagrożenia,

8) pełnienie stałych dyżurów przy obsłudze źródeł promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 0,2 MHz do 300 000 MHz w warunkach zmieniającego się natężenia na granicy strefy zagrożenia i strefy pośredniej,

9) służba na wysokości powyżej 2 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m od poziomu terenu,

10) przewijanie kabli oraz remont i konserwacja linii kablowych w osłonie ołowiowej.

4. Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla IV stopnia szkodliwości – narażenie na działanie benzydyny, alfa- i beta-naftyloaminy, chlorku winylu, azbestu oraz innych czynników o analogicznym działaniu, jeśli zostanie to uznane przez Instytut Medycyny Pracy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »