REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1998 nr 119 poz. 773

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 lipca 1998 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych.

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 778) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 12 października 1994 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 130, poz. 645),

2) ustawą z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 99, poz. 488),

3) ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777),

4) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 778)

i zmian wynikających z przepisów wydanych przed dniem ogłoszenia tekstu jednolitego.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 93-96 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 i z 1995 r. Nr 99, poz. 488), które stanowią:

"Art. 93. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

«1. Regionalne izby obrachunkowe, zwane dalej »izbami«, powołane są do kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych gmin, związków międzygminnych, innych komunalnych osób prawnych i sejmików samorządowych.»;

2) w art. 13:

a) w pkt 4 po wyrazach «za I półrocze» dodaje się wyrazy «oraz o udzielonych zamówieniach publicznych»,

b) w pkt 5 po wyrazach «zlecanych gminom» dodaje się wyrazy «oraz sprawozdaniach z realizacji zamówień publicznych»;

3) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

«2. O negatywnej opinii wydanej w sprawach określonych w art. 13 pkt 4 i 5 izba informuje właściwego wojewodę oraz Ministra Finansów i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.»

Art. 94. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 42:

a) skreśla się w ust. 1 pkt 5,

b) skreśla się ust. 3;

2) w art. 57 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

«14) naruszenie zasad, formy i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, ustalonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344).»

Art. 95. Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczętego przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 96. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1995 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może postanowić, że zamówienia publiczne dokonywane ze środków własnych udzielane są zgodnie z przepisami ustawy. Postanowienie to nie może być odwołane.";

2) art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 130, poz. 645), który stanowi:

"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.";

3) art. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 99, poz. 488), które stanowią:

"Art. 2. Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych w dotychczas obowiązującym brzmieniu.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni . od dnia ogłoszenia.";

4) art. 16 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777), który stanowi:

"Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.";

5) art. 2-5 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 778), które stanowią:

"Art. 2. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r.- Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 775) w art. 57 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

«14) naruszenie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645, z 1995 r. Nr 99, poz. 488 oraz z 1997 r. Nr 123, poz. 777 i 778),».

Art. 3. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzone są na zasadach dotychczasowych, z wyjątkiem unieważnienia postępowania oraz formy zawarcia umowy, do których stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

Art. 4. Umowy w sprawach zamówień publicznych zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy pozostają w mocy, z tym że rozszerzenie ich zakresu przedmiotowego lub zmiana stron umowy nie są możliwe.

Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą."

"Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy art. 15 ust. 2, art. 19 ust. 1 pkt 3, art. 38 i art. 71 ust. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą wchodzą w życie z dniem ogłoszenia."

3. Podany w załączniku jednolity tekst ustawy o zamówieniach publicznych nie obejmuje zmian właściwości ministrów wynikających z wprowadzenia działów administracji rządowej i ich klasyfikacji ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 3 lipca 1998 r. (poz. 773)

USTAWA

z dnia 10 czerwca 1994 r.

o zamówieniach publicznych.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych, organ właściwy w sprawach o zamówienia publiczne, a także tryb rozpatrywania protestów i odwołań złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)1) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668),

2) "dostawach" - należy przez to rozumieć dostarczanie zamawiającemu surowców, produktów, sprzętu, jak również innych rzeczy i dóbr,

3) "usługach" - należy przez to rozumieć wszelkie prace, które nie są robotami budowlanymi ani dostawą,

4) "zamówieniach publicznych", nazywanych dalej także "zamówieniami" - należy przez to rozumieć zamówienia na roboty budowlane, dostawy oraz wykonywanie usług, opłacane ze środków publicznych w całości lub w części,

5) "zamawiającym" - należy przez to rozumieć każdy podmiot udzielający zamówienia publicznego na podstawie niniejszej ustawy,

6) "krajowych dostawcach i wykonawcach" - należy przez to rozumieć osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne i nie mające osobowości prawnej jednostki organizacyjne, utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego, mające siedzibę w kraju,

7)2) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki:

a) pochodzące z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone na działalność bieżącą i inwestycyjną,

b)3) pozabudżetowe - w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158, poz. 1042), z wyłączeniem środków pochodzących z darowizn przekazanych przez osoby fizyczne oraz prawne nie zobowiązane do stosowania przepisów niniejszej ustawy,

c) kredytowe, na które Skarb Państwa, gmina lub związek komunalny udzieliły poręczeń, gwarancji albo dofinansowały koszty obsługi kredytu,

d) pomocy zagranicznej przyznane na podstawie umów międzynarodowych, chyba że umowy te określają odmienne procedury wykorzystania tych środków,

e)4) gminnych funduszy celowych,

f)4) pochodzące z opłat abonamentowych i opłat za używanie nie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770),

8) "najkorzystniejszej ofercie" - należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną przy takiej samej jakości przedmiotu zamówienia lub ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, kosztów eksploatacji, czasu wykonania lub dostawy oraz innych kryteriów opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

9)5) wartości zamówienia - należy przez to rozumieć wartość szacunkową zamówienia, ustaloną przez zamawiającego z należytą starannością - bez podatku od towarów i usług (VAT),

10)5) surowcach i produktach krajowych - należy przez to rozumieć towary pochodzące z Polski, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

11)5) jednostkach zależnych - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne, w których państwowe lub komunalne jednostki organizacyjne posiadają:

a) co najmniej 50% udziałów (akcji) lub

b) większość głosów w zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu akcjonariuszy) jednostki zależnej lub

c) prawo do powołania lub odwoływania co najmniej połowy członków organu zarządzającego lub nadzorczego jednostki zależnej.

Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych opłacanych w całości lub w części ze środków publicznych.

2.6) Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą, dzielić zamówienia na części oraz zaniżać wartości zamówienia.

3.7) Jeżeli zamówienie publiczne ma być finansowane z udziałem środków zagranicznych przyznanych na podstawie umowy międzynarodowej, która przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówienia, zamawiający udzielający zamówienia stosuje procedury określone w tej umowie międzynarodowej.

4.7) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w porozumieniu z Ministrem Finansów może udzielić, na wniosek zamawiającego, zezwolenia na odstąpienie od stosowania przepisów ustawy w przypadku zamówienia finansowanego z udziałem środków zagranicznych, przyznanych na innej podstawie niż umowa międzynarodowa, jeżeli otrzymanie tych środków jest uzależnione od zastosowania procedur odmiennych niż określone w ustawie.

Art. 4. 1. Ustawę stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez:

1) państwowe jednostki budżetowe i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze utworzone przy państwowych jednostkach budżetowych,

2) państwowe fundusze celowe,

3)8) jednostki samorządu terytorialnego i sejmiki samorządowe,

4) (skreślony)9),

5) spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia, w zakresie, w jakim dysponują środkami publicznymi,

6)10) wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej:

a) państwowe jednostki organizacyjne,

b) komunalne jednostki organizacyjne,

c) jednostki zależne,

7)10) agencje państwowe w zakresie nie uregulowanym odrębnymi przepisami,

8)10) jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

2.11) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczególne zasady udzielania zamówień publicznych ze względu na stan klęski żywiołowej, ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa lub ochronę tajemnicy państwowej.

3. Rada Ministrów może wskazać, w drodze rozporządzenia, inne podmioty dysponujące środkami publicznymi, które obowiązane są stosować przepisy ustawy.

Art. 5. 1.12) Jeżeli przedmiot zamówień leży w sferze zainteresowania wielu jednostek administracji rządowej, Rada Ministrów może wyznaczyć jednostkę organizacyjną właściwą do prowadzenia postępowania o zamówienie i dokonania zamówienia wspólnego w imieniu tych jednostek.

2.13) Jeżeli przedmiot zamówień leży w sferze zainteresowania wielu jednostek komunalnych, zarząd gminy może wyznaczyć komunalną jednostkę organizacyjną właściwą do prowadzenia postępowania o zamówienie i dokonania zamówienia wspólnego w imieniu tych jednostek.

3.13) Upoważnienie do dokonania zamówienia wspólnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być udzielone w stosunku do konkretnego zamówienia lub na czas oznaczony.

Art. 6. Ustawy nie stosuje się do:

1) przyznawania na naukę środków budżetowych, będących w dyspozycji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych,

2) zasad i trybu przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te przyznawane są na podstawie ustaw,

3)14) udzielania zamówień:

a) gospodarstwom pomocniczym i zakładom budżetowym w zakresie bieżącej obsługi zamawiającego,

b)15) przedsiębiorstwom podległym Ministrowi Sprawiedliwości, działającym przy zakładach karnych i aresztach śledczych, oraz gospodarstwom pomocniczym przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej i gospodarstwom pomocniczym zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,

4)14) wydatkowania środków publicznych przyznanych w drodze dotacji określonych w prawie budżetowym na realizację zadań z zakresu rolnictwa, z wyjątkiem środków przyznanych na zadania inwestycyjne.

Art. 6a.16) Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiających, dostawców lub wykonawców stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu cywilnego.

Rozdział 2

Urząd Zamówień Publicznych

Art. 7. Tworzy się Urząd Zamówień Publicznych, zwany dalej "Urzędem".

Art. 8. 1. Centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach zamówień publicznych w zakresie określonym ustawą jest Prezes Urzędu.

2. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

3. Prezes Urzędu podlega Prezesowi Rady Ministrów.

Art. 9. 1. Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy:

1)17) zatwierdzanie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego innego niż przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 14 ust. 3,

2) ustalanie i prowadzenie listy arbitrów rozpatrujących odwołania wniesione w postępowaniu o zamówienie publiczne, a także ogłaszanie listy arbitrów w Biuletynie Zamówień Publicznych,

3) składanie Radzie Ministrów rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych,

4) opracowywanie projektów przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych,

5)18) upowszechnianie ogólnych warunków umów w sprawach o zamówienia publiczne, wzorów umów, regulaminów oraz wzorców postępowania przy udzielaniu zamówienia, na wniosek i w porozumieniu z właściwymi ministrami,

6)18) gromadzenie informacji o planach zamówień publicznych, zawartych umowach oraz o realizacji zamówień publicznych,

7) opracowywanie programów szkoleń dotyczących zamówień publicznych oraz organizowanie i inspirowanie szkoleń,

8) współpraca międzynarodowa w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi,

9)19) wydawanie Biuletynu Zamówień Publicznych.

2. Prezes Urzędu może również:

1)20) wnioskować do Rady Ministrów w sprawach wspólnych zamówień publicznych, przewidzianych w art. 5 ust. 1,

2) żądać od zamawiających informacji o przebiegu procesu udzielania zamówień publicznych i ich realizacji oraz udostępniania dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego,

3)21) w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy zawiadomić właściwy organ orzekający o naruszeniu dyscypliny budżetowej.

Art. 10. 1. Organem doradczym i opiniodawczym Prezesa Urzędu jest Kolegium.

2. Członków Kolegium powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu.

Art. 11. (skreślony)22).

Art. 12. Organizację Urzędu określi statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów.

Rozdział 3

Zasady udzielania zamówień publicznych

Art. 12a.23) Zamówienie publiczne może być udzielone wyłącznie dostawcy lub wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Art. 13. Zamówienia publicznego udziela się w trybie:

1) przetargu nieograniczonego,

2) przetargu ograniczonego,

3) przetargu dwustopniowego,

4) negocjacji z zachowaniem konkurencji,

5) zapytania o cenę,

6) zamówienia z wolnej ręki.

Art. 14.24) 1. Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony.

2. Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w innym trybie niż przetarg nieograniczony wyłącznie w okolicznościach określonych w niniejszej ustawie.

3. Zastosowanie trybu innego niż przetarg nieograniczony przy zamówieniach publicznych, których wartość przekracza kwotę 200 000 ECU, wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu, z zastrzeżeniem art. 71 ust. 1a.

Art. 14a.25) 1. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych przewidziane w ustawie ogłasza się w Biuletynie Zamówień Publicznych wydawanym przez Prezesa Urzędu.

2. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1, publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych nie później niż w 10 dniu od daty doręczenia do Urzędu.

3. Jeżeli ogłoszenie nie spełnia wymogów określonych w ustawie, Prezes Urzędu odmawia zamieszczenia takiego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatna.

5. Prezes Urzędu może, w drodze porozumienia, przekazać redagowanie lub wydawanie regionalnego wydania Biuletynu Zamówień Publicznych innemu organowi administracji publicznej.

6. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia:

1) określi wzory ogłoszeń, o których mowa w ust. 1, oraz dodatkowe informacje, które muszą być zawarte w ogłoszeniach,

2) może ustanowić regionalne wydania Biuletynu Zamówień Publicznych,

3) może określić szczegółowe zasady i warunki publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w regionalnych wydaniach Biuletynu Zamówień Publicznych.

Art. 14b.25) Zamawiający obowiązany jest przekazać do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne w zakresie i na zasadach określonych, w drodze rozporządzenia, przez Radę Ministrów.

Art. 15. 1.26) W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 ECU lub w którego finansowaniu udział środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 30 000 ECU, nie jest obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego i nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, pisemności postępowania, protokołu postępowania, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów, wadium, protestów i odwołań.

2.27) W postępowaniu o zamówienie publiczne, w którego finansowaniu udział środków publicznych nie przekracza równowartości 3 000 ECU, nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 5, preferencji krajowych oraz przepisów art. 19 i art. 22-24.

3.28) Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, do dnia 30 września określić obowiązującą od dnia 1 stycznia roku następnego wysokość kwot, z którymi ustawa wiąże stosowanie odpowiednich przepisów.

Art. 16. Zamawiający obowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne i do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

Art. 17. 1.29) Przedmiot zamówienia określa się za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668), a w odniesieniu do robót budowlanych dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2. Przedmiotu i warunków zamówienia nie wolno określać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

3.30) Nie stanowi utrudnienia uczciwej konkurencji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia:

1) jeżeli ze względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych zachodzi konieczność zachowania norm, parametrów lub standardów, jakimi charakteryzują się posiadane przez zamawiającego maszyny lub urządzenia, a zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych,

2) jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.

Art. 18. 1. Dostawcy i wykonawcy krajowi oraz zagraniczni uczestniczą w postępowaniu o zamówienie publiczne na równych zasadach, stosownie do przepisów ustawy.

2. Zamawiający może ograniczyć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłącznie do dostawców lub wykonawców krajowych oraz zagranicznych mających oddział lub przedstawicielstwo w Polsce, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 15 ust. 1.

3. Jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowlane na obszarze Polski, zamawiający może wymagać, aby całość prac objętych zamówieniem była wykonana przy wykorzystaniu podmiotów, surowców i produktów krajowych.

4. O stosowaniu preferencji krajowych zamawiający informuje dostawców i wykonawców rozpoczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie w sprawie preferencji nie może zostać później zmienione.

5. Zastosowanie preferencji krajowych następuje z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską.

6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

1) zakres i sposób stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych, w tym preferencji, o których mowa w ust. 2 i 3,

2) rodzaje dostaw, usług oraz robót budowlanych, przy których zamawianiu stosowanie preferencji krajowych jest obowiązkowe,

3) szczegółowe zasady udzielania przez Prezesa Urzędu zgody na stosowanie lub odstąpienie od stosowania preferencji krajowych.

Art. 19. 1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1)31) dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,

2) dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,

3)32) dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

5) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

2. Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, może stanowić podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Art. 20. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą występować w imieniu zamawiających ani też wykonywać czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne, a także być biegłymi osoby, które:

1) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie zamówienia,

2) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem albo były członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie zamówienia,

3) pozostają z dostawcą lub wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

Art. 21. 1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawiających i dostawców lub wykonawców wymagają formy pisemnej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumieją się w formie innej niż pisemna, treść przekazanej informacji musi zostać niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

Art. 22. 1. Z zastrzeżeniem ochrony praw własności intelektualnej oraz tajemnicy handlowej, zamawiający może żądać od dostawców i wykonawców wyłącznie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

2.33) Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne każdy dostawca lub wykonawca składa oświadczenie, że:

1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

4) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19.

3. W postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 15 ust. 1, zamawiający może żądać od dostawców lub wykonawców potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 2.

4.34) W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 15 ust. 1, zamawiający żąda od dostawców lub wykonawców potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2.

5.34) W postępowaniu o zamówienie, którego wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 15 ust. 1, zamawiający wzywa dostawców lub wykonawców do złożenia oświadczenia, czy pozostają w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164, i Nr 88, poz. 554)34a) z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo osobami po stronie zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu.

6.35) Dostawcy i wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, w terminie określonym przez zamawiającego. Wezwanie powinno zawierać wykaz uczestników postępowania oraz osób po stronie zamawiającego biorących udział w postępowaniu.

7.35) Zamawiający wyklucza z postępowania uczestników postępowania, którzy nie złożyli oświadczenia w wymaganym terminie lub pozostają w stosunku zależności z innymi uczestnikami postępowania.

8.35) Wymagania dotyczące dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w ust. 2-5, określa się jednakowo dla wszystkich dostawców lub wykonawców.

9.35) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakich dokumentów zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2.

Art. 23. 1. Zamawiający może, przed ogłoszeniem przetargu lub zaproszeniem do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, przeprowadzić wstępną kwalifikację dostawców lub wykonawców, zgodnie z warunkami wskazanymi w art. 22 ust. 2.

2. Informację o wstępnej kwalifikacji ogłasza się w Biuletynie Zamówień Publicznych albo wysyła do dostawców lub wykonawców stosownie do przepisów określających tryb zaproszenia do udziału w postępowaniu o zamówienie, nie później niż miesiąc przed publikacją ogłoszenia o przetargu lub wysłaniem zaproszeń do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie.

3. Informacja o wstępnej kwalifikacji zawiera:

1) nazwę i adres zamawiającego,

2) ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw, a w odniesieniu do robót budowlanych rodzaj, zakres i lokalizację budowy,

3) pożądany lub wymagany termin realizacji zamówienia publicznego,

4) określenie warunków wymaganych od dostawców i wykonawców,

5) określenie sposobu uzyskania formularza wstępnej kwalifikacji, o którym mowa w ust. 4,

6) miejsce i termin składania wniosków o wstępną kwalifikację.

4.36) Zamawiający przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem składania wniosków o wstępną kwalifikację, wszystkim zainteresowanym formularz wstępnej kwalifikacji zawierający dane określone w ust. 3 oraz:

1) opis sposobu przygotowywania wniosków o wstępną kwalifikację,

2) opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od dostawców i wykonawców,

3) informację o dokumentach, jakich mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy w celu wykazania, że spełniają wymagane warunki,

4) nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami.

5. Zamawiający kwalifikuje do dalszego udziału w postępowaniu dostawców lub wykonawców wyłącznie na podstawie warunków określonych w formularzu wstępnej kwalifikacji.

6. Do dalszego udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dopuszczeni są wyłącznie dostawcy lub wykonawcy, którzy zostali zakwalifikowani we wstępnej kwalifikacji.

7. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie każdego dostawcę lub wykonawcę o wynikach wstępnej kwalifikacji. Lista dostawców lub wykonawców dopuszczonych do dalszego postępowania jest jawna.

Art. 24. 1. Kryteria oceny spełniania warunków wymaganych od dostawców i wykonawców nie podlegają zmianie w toku danego postępowania. Dotyczy to także przypadków, w których zamawiający przeprowadza wstępną kwalifikację.

2. Dostawcy lub wykonawcy zobowiązani są wykazać, że spełniają wymagane warunki, w terminie określonym przez zamawiającego.

3. Z postępowania prowadzonego bez wstępnej kwalifikacji nie można wykluczyć oferenta, który zobowiązał się przedstawić wymagane dokumenty przed upływem terminu do składania ofert.

4. Zamawiający wyklucza z postępowania dostawcę lub wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

Art. 25. 1. Podczas prowadzenia postępowania o zamówienie zamawiający sporządza protokół postępowania o zamówienie publiczne, zawierający:

1) opis przedmiotu zamówienia,

2) nazwisko lub firmę (nazwę) oraz adresy dostawców i wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

3) informacje o spełnianiu warunków wymaganych od dostawców lub wykonawców,

4) cenę oraz inne istotne elementy każdej z ofert,

5) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,

6) uzasadnienie odrzucenia wszystkich ofert, jeżeli takie nastąpiło,

7) ewentualne wskazanie przyczyn niezawarcia umowy w postępowaniu o zamówienie przeprowadzonym w trybie innym niż przetarg nieograniczony,

8) powody ograniczenia przetargu do niektórych dostawców lub wykonawców, jeżeli takie nastąpiło,

9) powody zastosowania przez zamawiającego trybu dokonywania zamówienia innego niż przetarg nieograniczony,

10) powody przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji dostawców i wykonawców,

11) uzasadnienie stosowania preferencji krajowych,

12) informacje o wniesionych protestach i odwołaniach oraz ich rozstrzygnięciach,

13) informacje dotyczące zawieszenia postępowania,

14) informacje o powołaniu biegłych rzeczoznawców,

15) wskazanie wybranej oferty, wraz z uzasadnieniem wyboru.

2. Z zastrzeżeniem art. 27 pkt 1, protokół jest jawny, z tym że części protokołu określone w ust. 1 pkt 3-7 i pkt 14 mogą być udostępnione po dokonaniu wyboru oferty lub po zakończeniu postępowania, jeżeli nie doszło do wyboru oferty, dostawcom lub wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3.37) Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia:

1) wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne,

2) dodatkowe wymagania, którym musi odpowiadać protokół postępowania o zamówienie publiczne.

4.38) Zamawiający, udzielając zamówienia na roboty budowlane, przekazuje Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji informacje cenowe z postępowania oraz kopię oferty najkorzystniejszej.

5.39) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i tryb przekazania informacji, o których mowa w ust. 4.

Art. 26. 1. W postępowaniu o zamówienie publiczne, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zamawiający obowiązany jest prowadzić dokumentację podstawowych czynności związanych z postępowaniem, zawierającą informacje określone w art. 25 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 9 i 15.

2. Po zakończeniu postępowania dokumentacja podstawowych czynności, o której mowa w ust. 1, jest jawna dla dostawców i wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Art. 26a.40) Zamawiający zobowiązany jest, przez okres 3 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do przechowywania ofert w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

Art. 27. Zamawiający nie może ujawnić:

1) informacji, których ujawnienie narusza ważny interes państwa, ważne interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji,

2) informacji związanych z przebiegiem badania, oceny i porównywania treści złożonych ofert, z wyjątkiem informacji zamieszczonych w protokole.

Art. 27a.41) Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:

1) jest sprzeczna z ustawą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

2) oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie wniósł wadium,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 27b.41) 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadkach, gdy:

1) w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub określił przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z zasadami określonymi w ustawie albo postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

2. O unieważnieniu postępowania zamawiający informuje dostawców lub wykonawców biorących udział w postępowaniu. Informacja powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Art. 27c.41) Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że złożono tylko dwie ważne oferty lub upłynął termin, o którym mowa w art. 40 ust. 1.

Rozdział 4

Przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony

Art. 28. 1. Przetarg jest organizowany przez zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia publicznego.

2. W przetargu nieograniczonym oferty mogą złożyć wszyscy dostawcy lub wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu, z zastrzeżeniem art. 23.

3. Oferty w przetargu ograniczonym mogą złożyć jedynie dostawcy lub wykonawcy zaproszeni przez zamawiającego do składania ofert.

Art. 29. 1. Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz, za pośrednictwem Prezesa Urzędu, w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. (skreślony)42).

3. Zamawiający może także ogłosić organizację przetargu nieograniczonego w prasie. Ogłoszenie to nie może być jednak skierowane do prasy przed publikacją w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Art. 30.43) Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zawiera co najmniej:

1) nazwę i adres zamawiającego,

2) ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw lub usług, a w odniesieniu do robót budowlanych - rodzaj. zakres i lokalizację budowy,

3) pożądany lub wymagany termin realizacji zamówienia publicznego,

4) informację o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców,

5) oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych,

6) określenie sposobu uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także cenę formularza, jeżeli jego udostępnienie jest odpłatne,

7) miejsce i termin składania ofert.

8) miejsce i termin otwarcia ofert.

2. (skreślony)43a).

Art. 31. (skreślony)44).

Art. 32. Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy:

1) ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia istnieje ograniczona liczba dostawców lub wykonawców mogących wykonać dane zamówienie,

2) koszty przeprowadzenia przetargu nieograniczonego byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości zamówienia.

Art. 33. 1. W przypadku określonym w art. 32 pkt 1, zamawiający zaprasza do zgłoszenia zainteresowania udziałem w przetargu wszystkich znanych dostawców i wykonawców.

2. W przypadku określonym w art. 32 pkt 2, zamawiający zaprasza do zgłoszenia zainteresowania udziałem w przetargu taką liczbę dostawców i wykonawców, która zapewni wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję oraz sprawny przebieg postępowania o zamówienie publiczne, nie mniej jednak niż czterech.

3.45) W zaproszeniu do zgłoszenia zainteresowania udziałem w przetargu zawiera się co najmniej informacje określone w art. 30 pkt 1-5.

4. Wyznaczony przez zamawiającego termin do zgłaszania zainteresowania udziałem w przetargu nie może być krótszy niż 3 tygodnie od daty wysłania zaproszenia.

5. Jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę, o której mowa w art. 15 ust. 246), zaproszenie do zgłaszania zainteresowania udziałem w przetargu ogłasza się w Biuletynie Zamówień Publicznych nie później niż na dwa tygodnie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4.

6.47) Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, zamawiający zaprasza do składania ofert dostawców lub wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w przetargu, nie mniej jednak niż:

1) dwóch - w przypadku określonym w art. 32 pkt 1,

2) czterech - w przypadku określonym w art. 32 pkt 2.

7. (skreślony)48).

Art. 34. 1. Zamawiający przesyła dostawcy lub wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, nie później niż w ciągu tygodnia od dnia zgłoszenia wniosku o przesłanie formularza.

2. W razie organizacji przetargu ograniczonego, formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia przesyła się łącznie z zaproszeniem do udziału w przetargu.

3. W przypadkach, w których przeprowadzono wstępną kwalifikację, formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia przesyła się wszystkim zakwalifikowanym dostawcom lub wykonawcom.

4. Cena, jakiej wolno żądać za formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jego druku oraz przesłania.

Art. 35. 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1) opis sposobu przygotowywania ofert,

2) opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od dostawców i wykonawców,

3) informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków,

4) określenie przedmiotu zamówienia (w razie potrzeby również za pomocą planów, rysunków lub projektów), łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy,

5) pożądany lub wymagany termin wykonania umowy,

6) opis wszelkich innych niż cena kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów,

7) istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,

8) opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert częściowych,

9) opis sposobu obliczenia ceny oferty,

10) w przetargach o charakterze międzynarodowym informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a dostawcą lub wykonawcą,

11) wszelkie wymagania, w szczególności kwotę, dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

12) wskazanie miejsca i terminu składania ofert,

13) opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie dostawców i wykonawców,

14) termin, do którego dostawca lub wykonawca będzie związany złożoną ofertą,

15) wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert,

16) informacje o trybie otwarcia i oceny ofert,

17) nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami,

18) wszelkie przyszłe zobowiązania dostawcy lub wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego,

19) pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących dostawcy lub wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia,

20) informację o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy,

21) ogólne warunki umowy, wzór umowy albo regulamin, jeżeli zamawiający wymaga od oferenta, by zawarł z nim umowę na takich warunkach.

2. Zamawiający obowiązany jest, w odniesieniu do robót budowlanych, posiadać dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz kosztorys inwestorski.

2a.49) Kosztorys inwestorski stanowi podstawę do określania wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane.

3.50) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze rozporządzenia:

1) metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

2) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, ceny jednostkowe robót budowlanych oraz ceny czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

4.51) Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dla poszczególnych rodzajów zamówień, wzory formularzy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje, które muszą zawierać te formularze.

Art. 36. 1.52) Dostawca lub wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

2. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim dostawcom i wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim dostawcom oraz wykonawcom i jest dla nich wiążące.

4. W razie zwołania przez zamawiającego zebrania wszystkich dostawców i wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządza się protokół zawierający zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Protokół zebrania doręcza się niezwłocznie dostawcom i wykonawcom, którym przesłano specyfikację.

Art. 37. 1.53) Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Urzędu, na wniosek zamawiającego, może wyrazić zgodę na sporządzenie oferty w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym.

3.54) Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

Art. 38.55) 1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Wyznaczony przez zamawiającego termin składania ofert nie może być krótszy niż:

1) 6 tygodni od dnia ogłoszenia przetargu nieograniczonego,

2) 4 tygodnie od daty wysłania zaproszeń w przetargu ograniczonym.

3. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w ust. 2, jednakże nie krótszy niż 3 tygodnie, jeżeli:

1) wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwiłoby udzielenie i wykonanie zamówienia w danym roku budżetowym,

2) wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 2, mogło spowodować powstanie szkody w znacznych rozmiarach,

3) uprzednio przeprowadzone postępowanie przetargowe w tej samej sprawie nie doprowadziło do zawarcia umowy,

4) przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi lub roboty budowlane powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych.

4. W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość przekracza 50 000 ECU, skrócenie terminu możliwe jest w okolicznościach określonych w ust. 3, za wcześniejszą zgodą Prezesa Urzędu.

Art. 39. 1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w celu umożliwienia dostawcom i wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Na wniosek dostawcy lub wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

3. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

4.56) O przedłużeniu terminu zamawiający powiadamia natychmiast każdego dostawcę lub wykonawcę, któremu przesłano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Art. 40. 1.57) Składający ofertę pozostaje nią związany przez czas określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Przed upływem terminu związania złożoną ofertą zamawiający może zwrócić się do dostawców i wykonawców o przedłużenie terminu o czas oznaczony.

3. Odmowa przychylenia się do prośby zamawiającego ze strony dostawcy lub wykonawcy nie powoduje utraty wadium.

4. Zgoda dostawcy lub wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium obejmującego przedłużony okres związania ofertą.

5. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez dostawcę lub wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne.

Art. 41. 1. Dostawca lub wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w granicach 1-5% wartości przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.58) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, a za zgodą zamawiającego - w akcjach dopuszczonych do publicznego obrotu i notowań giełdowych lub wekslach.

2a.59) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

3. W przypadku gdy koszty zorganizowania przetargu nie są znaczne, Prezes Urzędu może, na wniosek zamawiającego, wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku wnoszenia wadium przez przystępujących do danego przetargu.

Art. 42.60) 1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:

1) upłynął termin określony w art. 40 ust. 1,

2) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonywania umowy,

3) zamawiający unieważnił przetarg.

2. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium w ciągu 3 dni od zgłoszenia pisemnego wniosku przez dostawcę lub wykonawcę:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty,

2) którego oferta została uznana za nieważną, a dostawca lub wykonawca nie skorzystał z prawa do wniesienia protestu.

3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

4. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy:

1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2) odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta,

4) przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

Art. 43. 1. Oferty otwiera się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

2. Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

3. Firma (nazwa) i adres oferenta, którego oferta jest otwierana, a także cena oferty ogłaszane są osobom obecnym oraz niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania przetargowego.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, doręcza się oferentom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.

Art. 44. 1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez dostawców i wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

2. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a oferentem, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta.

Art. 45. (skreślony)61).

Art. 46. (skreślony)62).

Art. 47. Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu.

Art. 48.63) 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosuje się wyłącznie zasady i kryteria określone w zaproszeniu do udziału w postępowaniu albo specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania kryteriów oceny i wyboru ofert przy udzielaniu zamówień publicznych.

Art. 49. Uwzględniając preferencje krajowe, jeżeli takie są stosowane, wybiera się ofertę najkorzystniejszą.

Art. 50. 1.64) O wyniku przetargu zamawiający zawiadamia niezwłocznie pozostałych oferentów, wskazując firmę (nazwę) i siedzibę tego, którego ofertę wybrano, oraz cenę.

2.65) Ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie zamieszcza się w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz wysyła się do uczestników postępowania.

3. Jeżeli ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, publikuje się w Biuletynie.

4.66) Prezes Urzędu określa, w drodze zarządzenia109):

1) wzór ogłoszenia o wyborze oferty,

2) dodatkowe informacje, które muszą być zawarte w ogłoszeniu.

Art. 51. 1.67) Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy, obowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 27b ust. 1 pkt 568).

2. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy doręcza się niezwłocznie wybranemu oferentowi.

Art. 52. (skreślony)69).

Rozdział 5

Przetarg dwustopniowy

Art. 53. W przetargu dwustopniowym w pierwszym etapie dostawcy i wykonawcy składają oferty wstępne bez podawania ceny, a zamawiający może żądać od dostawców i wykonawców określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Drugi etap jest przetargiem, którego zasięg jest ograniczony do wybranych oferentów i może być poprzedzony negocjacjami zamawiającego z oferentami.

Art. 54. Przetarg dwustopniowy stosuje się w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) nie można z góry określić szczegółowych cech technicznych i jakościowych zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych,

2) z powodu specjalistycznego charakteru dostaw, usług lub robót budowlanych konieczne są negocjacje z dostawcami lub wykonawcami,

3) przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań, eksperymentu, sporządzenie opinii naukowej albo świadczenie innych wyspecjalizowanych usług,

4) 70) przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Art. 55.71) Do przetargu dwustopniowego stosuje się przepisy art. 35 ust. 1, art. 36 i 37, art. 38, z wyjątkiem ust. 2 pkt 2, art. 39-43, art. 44 ust. 1 oraz art. 47-51.

Art. 56. 1. Ogłoszenie o organizacji przetargu dwustopniowego zawiera co najmniej:

1) nazwę i adres zamawiającego,

2) opis przedmiotu zamówienia, w tym wymaganych parametrów technicznych i innych, a w przypadku robót budowlanych - ich rodzaj i lokalizację,

3) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów,

4) termin i miejsce złożenia oferty wstępnej.

2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może żądać od dostawców i wykonawców określenia sposobu i czasu wykonania, parametrów technicznych, jakości oraz innych charakterystycznych cech dostaw, usług lub robót budowlanych.

3. (skreślony)72).

Art. 57. 1.73) Termin złożenia oferty wstępnej nie może być krótszy niż 6 tygodni od daty publikacji ogłoszenia o organizacji przetargu dwustopniowego.

2.74) W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zamawiającego, Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na wyznaczenie terminu krótszego niż wskazany w ust. 1.

Art. 58. Zamawiający może prowadzić z każdym. dostawcą lub wykonawcą negocjacje dotyczące treści złożonej przez niego oferty wstępnej, zachowując w tajemnicy treść prowadzonych negocjacji.

Art. 59.75) Po złożeniu ofert wstępnych zamawiający może dokonać zmiany wymagań technicznych i jakościowych, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także zmienić kryteria oceny ofert.

Art. 60. O dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający informuje dostawców lub wykonawców w zaproszeniu do składania ofert ostatecznych.

Art. 61. Do drugiego etapu przetargu zamawiający wybiera dostawców lub wykonawców, których oferty spełniają określone w specyfikacji wstępnej wymagania, zapraszając ich do składania ofert ostatecznych zawierających cenę. W zaproszeniu określa się miejsce i termin składania ofert ostatecznych.

Art. 62.76) Dostawca lub wykonawca wnosi wadium przystępując do drugiego etapu przetargu.

Rozdział 6

Inne tryby udzielania zamówień publicznych

Art. 63.77) Negocjacje z zachowaniem konkurencji to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia z odpowiednią, zapewniającą konkurencję, liczbą dostawców lub wykonawców, nie mniejszą niż dwóch.

Art. 64. Negocjacje z zachowaniem konkurencji stosować można, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) (skreślony)78),

2) zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia w sytuacji, której wcześniej nie można było przewidzieć, a nie wynikała ona z winy zamawiającego,

3) wszczęto postępowanie przetargowe i nie wpłynęła wymagana liczba ważnych ofert lub wszystkie oferty odrzucono, a można w sposób uzasadniony przypuszczać, że powtórny przetarg nie doprowadzi do zawarcia umowy.

Art. 65.79) 1. Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji, wysyłając zaproszenie co najmniej do 2 oferentów. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 200 000 ECU, zamawiający ogłasza informację o zaproszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Negocjacje z zachowaniem konkurencji mogą być poprzedzone wysłaniem do dostawców lub wykonawców zaproszenia do składania ofert wstępnych.

Art. 66. 1. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami, dostarczane są dostawcom lub wykonawcom na równych zasadach.

2. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.

3. Po przeprowadzeniu negocjacji zamawiający zwraca się do wszystkich dostawców i wykonawców o złożenie ofert ostatecznych zawierających cenę i wybiera ofertę najkorzystniejszą.

4.80) Do negocjacji z zachowaniem konkurencji stosuje się odpowiednio przepisy art. 30, art. 37, art. 47-51 oraz art. 59.

Art. 67. Zapytanie o cenę stanowi tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę dostaw rzeczy lub usług do takiej liczby dostawców lub wykonawców, która zapewnia wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawny przebieg postępowania, nie mniej niż do czterech.

Art. 68. 1.81) Zapytanie o cenę może być stosowane, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych.

2.82) Zapytanie o cenę, którego wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 15 ust. 1, powinno zawierać:

1) określenie przedmiotu zamówienia, łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy,

2) informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków,

3) określenie terminu wykonania umowy,

4) opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert częściowych,

5) określenie miejsca i terminu składania ofert,

6) wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający wymaga jego wniesienia.

3.82) Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 200 000 ECU, zamawiający ogłasza informację o zapytaniu o cenę w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Art. 69.83) 1. Każdy z dostawców lub wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny.

2. Zamawiający udziela zamówienia dostawcy lub wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

4. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 20 000 ECU, zamawiający zawiadamia niezwłocznie o wyborze oferty pozostałych oferentów, wskazując nazwę i siedzibę tego, którego ofertę wybrano, oraz cenę.

5. Jeżeli informacja o zapytaniu o cenę opublikowana została w Biuletynie Zamówień Publicznych, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, publikuje się w Biuletynie.

Art. 70. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający udziela zamówienia po rokowaniach tylko z jednym dostawcą lub wykonawcą.

Art. 71. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki tylko wtedy, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1)84) dokonuje zamówień dodatkowych, nie przekraczających 20% wartości uprzedniego zamówienia, a zachodzi konieczność zachowania tych samych norm, parametrów i standardów,

2) zawiera umowę o przeprowadzenie badań, eksperymentu lub sporządzenie opinii naukowej,

3) ze względu na szczególny rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych można je uzyskać tylko od jednego dostawcy lub wykonawcy,

4) dokonuje zamówienia publicznego na twórcze prace projektowe oraz na prace z zakresu działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki,

5) można skorzystać tylko z jednego dostawcy lub wykonawcy w wyniku zastosowania dozwolonego zakresu preferencji krajowych,

6) ze względu na szczególne okoliczności gospodarcze lub społeczne, których zamawiający nie mógł przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia,

7)85) wartość zamówienia nie przekracza równowartości 3 000 ECU lub udział środków publicznych w finansowaniu zamówienia nie przekracza równowartości 3 000 ECU.

1a.86) Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 20 000 ECU, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu.

2. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres prac projektowych oraz tryb przeprowadzania konkursu na prace, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

3.87) Zamówienie publiczne na twórcze prace projektowe oraz na prace z zakresu działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki o wartości przekraczającej 100 000 ECU udziela się w trybie zamówienia z wolnej ręki poprzedzonego konkursem z zachowaniem przepisu ust. 2.

Rozdział 7

Umowy w sprawach zamówień publicznych

Art. 72. 1.88) Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

2.89) Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna, jeżeli w postępowaniu o zamówienie publiczne poprzedzającym jej zawarcie doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie lub aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie i jeżeli to naruszenie miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna, jeżeli zamawiający:

1) nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,

2) udzielił zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej,

3) dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy,

4) zawarł umowę bez wymaganej zgody przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu.

3.89) Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte odpowiednio w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu.

4.89) W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego w całości lub w części.

Art. 73.90) Umowy w sprawach zamówień publicznych nie mogą być zawierane na czas nie oznaczony. Zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymaga wcześniejszej zgody Prezesa Urzędu.

Art. 74.91) Umowy w sprawach zamówień publicznych, o wartości powyżej 3 000 ECU, wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają innej formy szczególnej.

Art. 75. 1. Zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.92) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach państwowych, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, a za zgodą zamawiającego - w akcjach dopuszczonych do obrotu i notowań giełdowych lub wekslach oraz poręczeniach osób fizycznych lub osób prawnych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może przekraczać dwukrotnej wartości zastrzeżonych kar umownych lub 10% wartości zamówienia.

2a.93) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek dostawcy lub wykonawcy.

3.94) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wartość zamówień, co do których konieczne jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wysokość zabezpieczenia oraz szczegółowe zasady jego zwrotu.

Art. 76. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

3. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności zmian, o których mowa w ust. 1.

Art. 77. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Art. 78. (skreślony)95).

Rozdział 8

Protesty i odwołania

Art. 79. 1. Dostawcom lub wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w niniejszym rozdziale.

2. Postępowaniu odwoławczemu nie podlega:

1) wybór trybu postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego,

2) zastosowanie preferencji krajowych,

3) odrzucenie wszystkich ofert.

Art. 80. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne dostawca lub wykonawca może złożyć umotywowany, pisemny protest do zamawiającego.

Art. 81. 1. W przypadku wniesienia protestu, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, nie wolno zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W przypadku określonym w art. 64 pkt 2, przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na zawarcie umowy.

3.96) Wniesienie protestu przerywa bieg terminu związania ofertą.

Art. 82. 1. Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym dostawca lub wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie.

Art. 83. 1. O złożeniu protestu zamawiający zawiadamia niezwłocznie dostawców i wykonawców uczestniczących w danym postępowaniu.

2. Uczestnikami postępowania dotyczącego protestu stają się też dostawcy i wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne, którzy przystąpią do postępowania protestacyjnego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

3. Dostawca lub wykonawca, który nie przystąpił do postępowania protestacyjnego, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

Art. 84. 1. Zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu 7 dni od jego wniesienia.

2. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia protestu zamawiający podaje przyczyny rozstrzygnięcia oraz pouczenie o sposobie i terminie wniesienia środka odwoławczego.

3. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność.

4. Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie poczytuje się za jego oddalenie.

5.97) O powtórzeniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich dostawców i wykonawców.

Art. 85. 1. Po wniesieniu protestu zamawiający zawiesza postępowanie o udzielenie zamówienia do czasu rozpatrzenia protestu, nie dłużej jednak niż na okres 7 dni, chyba że:

1) protest jest oczywiście niezasadny,

2) zamawiający albo inny dostawca lub wykonawca mógłby ponieść szkodę nieproporcjonalnie większą w stosunku do tej, która grozi wnoszącemu protest,

3) zawieszeniu postępowania sprzeciwia się ważny interes publiczny.

2. Od rozstrzygnięcia o zawieszeniu postępowania o udzielenie zamówienia odwołanie nie przysługuje.

Art. 86. 1.98) Od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie zainteresowanemu dostawcy lub wykonawcy przysługuje odwołanie.

2.99) Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 3 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia lub 7 dni od upływu terminu rozpatrzenia informując jednocześnie zamawiającego.

3.100) Złożenie odwołania w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu.

Art. 86a.101) 1. Od odwołania pobiera się wpis. Wysokość wpisu nie może przekraczać kosztów postępowania.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu.

Art. 87. Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Art. 88. 1.102) Odwołanie rozpatruje zespół trzech arbitrów wybranych z listy arbitrów prowadzonej przez Prezesa Urzędu, przy czym jednego arbitra wyznacza dostawca lub wykonawca, który wniósł odwołanie, jednego zamawiający, a jednego Prezes Urzędu.

2.103) Arbiter przy rozpatrywaniu odwołania pełni swą funkcję z najwyższą starannością w sposób bezstronny; nie jest reprezentantem żadnego z uczestników postępowania ani też Prezesa Urzędu.

3.103) Arbiter podlega ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

4.103) Jeżeli zachodzą okoliczności uniemożliwiające wykonanie przez arbitra jego obowiązku, Prezes Urzędu wzywa uczestnika postępowania do wyznaczenia, w określonym terminie, innego arbitra albo jeżeli jest to osoba przez niego wyznaczona, wyznacza innego arbitra.

Art. 89. 1. Równocześnie z wniesieniem odwołania dostawca lub wykonawca wyznacza arbitra.

2. Prezes Urzędu niezwłocznie po wpłynięciu odwołania wzywa zamawiającego do wyznaczenia arbitra w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli w wyznaczonym terminie uczestnik postępowania odwoławczego nie wyznaczy arbitra, arbitra tego wyznaczy Prezes.

4. Spośród wyznaczonych arbitrów Prezes Urzędu wskazuje przewodniczącego zespołu arbitrów.

5.104) O wyłączeniu arbitra z postępowania odwoławczego rozstrzyga Prezes Urzędu.

Art. 89a.105) 1. Odwołujący się może cofnąć odwołanie.

2. W razie cofnięcia odwołania przed rozprawą, odwołującemu zwraca się połowę wpisu.

Art. 90. 1.106) Zespół arbitrów rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od jego doręczenia.

2. Rozpatrując odwołanie zespół arbitrów uwzględnia lub oddala odwołanie oraz orzeka o kosztach postępowania.

3.107) Uwzględniając odwołanie zespół arbitrów może nakazać dokonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego albo ją unieważnić, z wyjątkiem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Art. 91. Uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyników.

Art. 91a.108) Uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu powszechnego na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego. Skargę wnosi się do sądu w ciągu tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia.

Art. 92. 1. Prezes Urzędu określa, w drodze zarządzenia109):

1) regulamin postępowania przy rozpatrywaniu odwołań,

2) warunki wpisu na listę arbitrów i skreślenia z listy arbitrów,

3)110) wysokość wynagrodzenia za czynności arbitrów.

2. Prezes Urzędu wpisuje na listę arbitrów osoby wybrane spośród kandydatów zgłoszonych przez:

1) Prezesa Urzędu,

2) ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów,

3) ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego i regionalne izby obrachunkowe,

4) stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze i inne organizacje gospodarcze.

Rozdział 9

Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

Art. 93-96. (pominięte)111).

Art. 97. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r., z tym że:

1) przepisy art. 7-12 i art. 92 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

2) przepisy art. 4 ust. 1 pkt 3 w części dotyczącej zamówień publicznych finansowanych ze środków własnych oraz art. 3144) wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

 

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 778), która weszła w życie z dniem 9 listopada 1997 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 99, poz. 488), która weszła w życie z dniem 9 września 1995 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b) tiret pierwsze ustawy powołanej w przypisie 1.

4) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) tiret drugie ustawy powołanej w przypisie 1.

5) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy powołanej w przypisie 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy powołanej w przypisie 2.

7) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy powołanej w przypisie 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret pierwsze ustawy powołanej w przypisie 1.

9) Przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret drugie ustawy powołanej w przypisie 1.

10) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret trzecie ustawy powołanej w przypisie 1.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1.

12) Zgodnie z oznaczeniem ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy powołanej w przypisie 1.

13) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy powołanej w przypisie 1.

14) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy powołanej w przypisie 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

16) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy powołanej w przypisie 1.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret pierwsze ustawy powołanej w przypisie 1.

18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret drugie ustawy powołanej w przypisie 1.

19) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret trzecie ustawy powołanej w przypisie 1.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b) tiret pierwsze ustawy powołanej w przypisie 1.

21) Dodany przez .art. 1 pkt 6 lit. b) tiret drugie ustawy powołanej w przypisie 1.

22) Przez art. 1 pkt 7 ustawy powołanej w przypisie 1.

23) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy powołanej w przypisie 1.

24) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy powołanej w przypisie 1.

25) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy powołanej w przypisie 1.

26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 1.

27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1. Stosownie do art. 7 ustawy powołanej w przypisie 1 art. 15 ust. 2 w brzmieniu ustalonym tą ustawą wszedł w życie z dniem 9 października 1997 r.

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1.

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 1.

30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy powalanej w przypisie 1.

31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 tiret pierwsze ustawy powołanej w przypisie 1.

32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 tiret drugie ustawy powołanej w przypisie 1. Stosownie do art. 7 ustawy powołanej w przypisie 1 art. 19 ust. 1 pkt 3 w brzmieniu ustalonym tą ustawą wszedł w życie z dniem 9 października 1997 r.

33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 1it. a) ustawy powołanej w przypisie 1.

34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1.

34a) Obecnie: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 954 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), gdyż ustawa z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych została uchylona przez art. 191 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

35) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. c) ustawy powołanej w przypisie 1.

36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy powołanej w przypisie 2.

37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 1.

38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1.

39) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy powołanej w przypisie 1.

40) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy powołanej w przypisie 1.

41) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy powołanej w przypisie 1.

42) Przez art. 1 pkt 18 ustawy powołanej w przypisie 1.

43) Zgodnie z oznaczeniem ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy powołanej w przypisie 1.

43a) Przez art. 1 pkt 19 ustawy powołanej w przypisie 1.

44) Przez art. 1 pkt 20 ustawy powołanej w przypisie 1.

45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 1.

46) Zgodnie z art. 15 ust. 1 w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 ECU lub w którego finansowaniu udział środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 30 000 ECU, nie jest obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego i nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, pisemności postępowania, protokołu postępowania, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów, wadium, protestów i odwołań - stąd też wynika, iż obowiązek publikacji dotyczy postępowań o wartości szacunkowej powyżej 30 000 ECU.

47) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1.

48) Przez art. 1 pkt 21 lit. c) ustawy powołanej w przypisie 1.

49) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 1.

50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1.

51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. c) ustawy powołanej w przypisie 1.

52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy powołanej w przypisie 1.

53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 1.

54) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1.

55) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy powołanej w przypisie 1. Stosownie do art. 7 ustawy powołanej w przypisie 1 art. 38 w brzmieniu ustalonym tą ustawą wszedł w życie z dniem 9 października 1997 r.

56) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy powołanej w przypisie 2.

57) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy powołanej w przypisie 1.

58) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 1.

59) Dodany przez art. 1 pkt 27 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1.

60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy powołanej w przypisie 1.

61) Przez art. 1 pkt 29 ustawy powołanej w przypisie 1.

62) Przez art. 1 pkt 30 ustawy powołanej w przypisie 1.

63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy powołanej w przypisie 1.

64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 2 oraz przez art. 1 pkt 32 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 1.

65) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1.

66) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 2.

67) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy powołanej w przypisie 1.

68) Artykuł zawiera omyłkowo przywołany punkt 5 skreślony w toku prac legislacyjnych.

69) Przez art. 1 pkt 34 ustawy powołanej w przypisie 1.

70) Dodany przez art. 1 pkt 35 ustawy powołanej w przypisie 1.

71) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy powołanej w przypisie 1.

72) Przez art. 1 pkt 37 ustawy powołanej w przypisie 1.

73) Zgodnie z oznaczeniem ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy powołanej w przypisie 2.

74) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy powołanej w przypisie 2.

75) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy powołanej w przypisie 2.

76) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy powołanej w przypisie 2.

77) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy powołanej w przypisie 1.

78) Przez art. 1 pkt 39 ustawy powołanej w przypisie 1.

79) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 ustawy powołanej w przypisie 1.

80) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy powołanej w przypisie 1.

81) Zgodnie z oznaczeniem ustalonym przez art. 1 pkt 42 ustawy powołanej w przypisie 1.

82) Dodany przez art. 1 pkt 42 ustawy powołanej w przypisie 1.

83) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 ustawy powołanej w przypisie 1.

84) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 lit. a) tiret pierwsze ustawy powołanej w przypisie 1.

85) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy powołanej w przypisie 2 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 lit. a) tiret drugie ustawy powołanej w przypisie 1. Art. 71 ust. 1 pkt 7 w brzmieniu ustalonym tą ustawą wszedł w życie w dniu 9 października 1997 r.

86) Dodany przez art. 1 pkt 44 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1.

87) Dodany przez art. 1 pkt 44 lit. c) ustawy powołanej w przypisie 1.

88) Zgodnie z oznaczeniem ustalonym przez art. 1 pkt 45 ustawy powołanej w przypisie 1.

89) Dodany przez art. 1 pkt 45 ustawy powołanej w przypisie 1.

90) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 ustawy powołanej w przypisie 1.

91) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 ustawy powołanej w przypisie 1.

92) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 1.

93) Dodany przez art. 1 pkt 48 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1.

94) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. c) ustawy powołanej w przypisie 1.

95) Przez art. 1 pkt 49 ustawy powołanej w przypisie 1.

96) Dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy powołanej w przypisie 1.

97) Dodany przez art. 1 pkt 51 ustawy powołanej w przypisie 1.

98) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 2.

99) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 2.

100) Dodany przez art. 1 pkt 52 ustawy powołanej w przypisie 1.

101) Dodany przez art. 1 pkt 53 ustawy powołanej w przypisie 1.

102) Zgodnie z oznaczeniem ustalonym przez art. 1 pkt 54 ustawy powołanej w przypisie 1.

103) Dodany przez art. 1 pkt 54 ustawy powołanej w przypisie 1.

104) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy powołanej w przypisie 2.

105) Dodany przez art. 1 pkt 55 ustawy powołanej w przypisie 1.

106) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 1.

107) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1.

108) Dodany przez art. 1 pkt 57 ustawy powołanej w przypisie 1.

109) Obecnie regulacja ta może być przeprowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z rozdz. III Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), która weszła w życie z dniem 17 października 1997 r.

110) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy powołanej w przypisie 2.

111) Zamieszczone w obwieszczeniu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1998-09-14
  • Data wejścia w życie: 1998-09-14
  • Data obowiązywania: 2002-05-10
  • Dokument traci ważność: 2002-06-11
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA