| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 4 grudnia 1998 r.

w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Określa się wzory dokumentów:

1) zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS ZUA, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego - o symbolu ZUS ZCZA, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego - o symbolu ZUS ZCNA, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych - o symbolu ZUS ZZA stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia,

5) zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS ZIUA, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia,

6) wyrejestrowanie z ubezpieczeń/kontynuowanie ubezpieczeń - o symbolu ZUS ZWUA, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia,

7) raport imienny dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego o symbolu ZUS RCA, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

8) raport imienny dla płatników nie uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - o symbolu ZUS RNA, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,

9) raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne - o symbolu ZUS RZA, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,

10) raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek - o symbolu ZUS RSA, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,

11) raport imienny o wypłaconych świadczeniach, przerwach w opłacaniu składek oraz informacjach niezbędnych do uznania okresów pracy za okresy pracy górniczej - o symbolu ZUS RGA, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,

12) raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS RMUA, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,

13) zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - o symbolu ZUS ZPA, stanowiące załącznik nr 13 do rozporządzenia,

14) zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek-osoby fizycznej - o symbolu ZUS ZFA, stanowiące załącznik nr 14 do rozporządzenia,

15) zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek - o symbolu ZUS ZIPA, stanowiące załącznik nr 15 do rozporządzenia,

16) wyrejestrowanie płatnika składek - o symbolu ZUS ZWPA, stanowiące załącznik nr 16 do rozporządzenia,

17) informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek - o symbolu ZUS ZBA, stanowiąca załącznik nr 17 do rozporządzenia,

18) adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek - o symbolu ZUS ZAA, stanowiące załącznik nr 18 do rozporządzenia,

19) deklaracja rozliczeniowa - o symbolu ZUS DRA, stanowiąca załącznik nr 19 do rozporządzenia.

2. Dla imiennych raportów miesięcznych korygujących ustala się odpowiednio te same wzory, o których mowa w ust. 1 pkt 7-12.

3. Dla deklaracji rozliczeniowej korygującej ustala się ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 19.

§ 2.
Dokumenty, o których mowa w § 1, wypełnia się przy użyciu kodów określonych w załączniku nr 20 do rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komołowski

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 4 grudnia 1998 r. (poz. 982)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 14.

Załącznik nr 14

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 15.

Załącznik nr 15

infoRgrafika

Załącznik 16.

Załącznik nr 16

infoRgrafika

Załącznik 17.

Załącznik nr 17

infoRgrafika

Załącznik 18.

Załącznik nr 18

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 19.

Załącznik nr 19

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 20. [KODY WYKORZYSTYWANE W DOKUMENTACH UBEZPIECZENIOWYCH]

Załącznik nr 20

KODY WYKORZYSTYWANE W DOKUMENTACH UBEZPIECZENIOWYCH

I. Kod tytułu ubezpieczenia składa się z 6 znaków oznaczających:

-         podmiot podstawowy (2 znaki);

-         rozszerzenie podmiotu (2 znaki);

-         ustalone bądź nie ustalone prawo do emerytury lub renty (1 znak);

-         stopień niepełnosprawności (1 znak):

Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem:

01 10 - pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę,

01 20 - pracownik młodociany I rok nauki,

01 21 - pracownik młodociany II rok nauki,

01 22 - pracownik młodociany III rok nauki,

01 23 - pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania wykonywania określonej pracy,

02 00 - osoba wykonująca pracę nakładczą,

03 10 - członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

03 11 - członek spółdzielni kółek rolniczych,

03 12 - członek innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

03 20 - osoba wykonująca pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy, nie będąca jej członkiem i wynagradzana według zasad obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydat na członka spółdzielni,

04 10 - osoba wykonująca umowę agencyjną lub umowę zlecenia zawartą na okres do 14 dni,

04 11 - osoba wykonująca umowę agencyjną lub umowę zlecenia zawartą na okres co najmniej 15 dni, jeżeli nie jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,

04 12 - osoba wykonująca umowę agencyjną lub umowę zlecenia zawartą na okres co najmniej 15 dni, jeżeli nie jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat i praca nie jest wykonywana w siedzibie ani w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,

04 13 - osoba wykonująca umowę agencyjną lub umowę zlecenia zawartą na okres co najmniej 15 dni, jeżeli jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat,

04 14 - osoba wykonująca kolejną umowę agencyjną lub umowę zlecenia zawartą z tym samym zleceniodawcą na okres krótszy niż 15 dni, jeżeli łączny okres, na który umowy zostały zawarte, wynosi co najmniej 15 dni, a przerwy pomiędzy tymi umowami są krótsze niż 60 dni, jeżeli nie jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,

04 15 - osoba wykonująca kolejną umowę agencyjną lub umowę zlecenia zawartą z tym samym zleceniodawcą na okres krótszy niż 15 dni, jeżeli łączny okres, na który umowy zostały zawarte wynosi co najmniej 15 dni, a przerwy pomiędzy tymi umowami są krótsze niż 60 dni, jeżeli nie jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat i praca nie jest wykonywana w siedzibie ani w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,

04 16 - osoba wykonująca kolejną umowę agencyjną lub umowę zlecenia zawartą z tym samym zleceniodawcą na okres krótszy niż 15 dni, jeżeli łączny okres, na który umowy zostały zawarte, wynosi co najmniej 15 dni, a przerwy pomiędzy tymi umowami są krótsze niż 60 dni, jeżeli jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat,

04 20 - osoba współpracująca przy wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia zawartej na okres do 14 dni,

04 21 - osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną lub umowę zlecenia rodzącą obowiązek lub dającą prawo do ubezpieczeń społecznych, jeżeli nie jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,

04 22 - osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną lub umowę zlecenia rodzącą obowiązek lub dającą prawo do ubezpieczeń społecznych, jeżeli nie jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat i praca nie jest wykonywana w siedzibie ani w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,

04 23 - osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną lub umowę zlecenia rodzącą obowiązek lub dającą prawo do ubezpieczeń społecznych, jeżeli jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat,

05 10 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą,

05 11 - osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą,

05 20 - twórca,

05 21 - osoba współpracująca z twórcą,

05 30 - artysta,

05 31 - osoba współpracująca z artystą,

05 40 - adwokat,

05 41 - osoba wykonująca inny wolny zawód niż adwokat,

05 42 - osoba współpracująca z osobą wykonującą wolny zawód,

06 10 - poseł lub senator pobierający uposażenie,

06 20 - poseł lub senator nie pobierający uposażenia,

07 10 - stypendysta sportowy pobierający stypendium (z wyjątkiem osób uczących się lub studiujących), jeśli nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,

07 20 - stypendysta sportowy pobierający stypendium (z wyjątkiem osób uczących się lub studiujących), jeśli podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, a nie podlega z innego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,

08 00 - osoba wykonująca odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

09 10 - osoba bezrobotna pobierająca zasiłek dla bezrobotnych,

09 11 - osoba bezrobotna nie pobierająca zasiłku dla bezrobotnych,

09 20 - absolwent pobierający stypendium w okresie skierowania przez powiatowy urząd pracy na szkolenie lub odbycie stażu,

09 40 - osoba bezrobotna pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne z powiatowego urzędu pracy,

10 10 - duchowny nie prowadzący działalności gospodarczej, opłacający składkę od minimalnej podstawy wymiaru,

10 11 - duchowny nie prowadzący działalności gospodarczej, opłacający składkę od nadwyżki ponad minimalną podstawę wymiaru,

10 20 - duchowny nie prowadzący działalności gospodarczej, będący członkiem zakonu kontemplacyjno-klauzurowego lub misjonarzem,

10 30 - duchowny prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą,

10 40 - alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant, juniorysta przed ukończeniem 25 roku życia,

11 10 - żołnierz niezawodowy w służbie czynnej,

11 11 - osoba odbywająca formy zastępcze służby wojskowej,

11 12 - osoba odbywająca nadterminową zasadniczą służbę wojskową,

11 13 - osoba odbywająca okresową służbę wojskową,

11 20 - żołnierz zawodowy,

11 30 - funkcjonariusz Policji,

11 31 -funkcjonariusz UOP,

11 32 - funkcjonariusz Straży Granicznej,

11 33 - funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej,

11 40 - funkcjonariusz Służby Więziennej,

11 50 - osoba w stanie spoczynku pobierająca uposażenie,

11 51 - osoba w stanie spoczynku pobierająca uposażenie rodzinne,

11 52 - osoba w stanie spoczynku pobierająca uposażenie po zwolnieniu ze służby,

12 10 - osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, pozostająca na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych,

12 11 - osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, nie pozostająca na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych,

12 20 - osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, nie pozostająca na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli ma ustalone prawo do emerytury lub renty,

12 30 - osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, nie pozostająca na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i ma inny tytuł rodzący obowiązek ubezpieczeń społecznych,

12 40 - osoba pobierająca zasiłek macierzyński, jeśli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych,

13 10 - osoba, która na podstawie odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy pobiera świadczenia socjalne wypłacane w czasie urlopu,

13 20 - osoba, która pobiera zasiłek socjalny na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia,

14 10 - osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje zasiłek stały,

14 11 - osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje gwarantowany zasiłek okresowy,

14 20 - osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje rentę socjalną,

14 21 -osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje zasiłek stały wyrównawczy,

15 00 - małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym, stałym przedstawicielstwie przy ONZ lub w innej misji specjalnej za granicą, w instytucie, ośrodku informacji kultury za granicą,

16 10 - obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym za granicą,

16 20 - obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym na terytorium RP, jeżeli podmiot nie posiada w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstw,

17 00 - osoba, która z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

18 10 - student lub uczestnik dziennych studiów doktoranckich, pozostający na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego, jeśli nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu,

18 11 -student lub uczestnik dziennych studiów doktoranckich, nie pozostający na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego, jeśli nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu,

18 20 - uczestnik innych niż dzienne studiów doktoranckich, pozostający na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego,

18 21 - student lub uczestnik dziennych studiów doktoranckich, pozostający na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego, jeśli podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu,

18 30 - słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

19 00 - osoba kontynuująca ubezpieczenie,

20 10 - sędzia,

20 20 - prokurator,

21 10 - dziecko lub uczeń nie pozostający na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego,

21 20 - słuchacz zakładu kształcenia nauczycieli nie pozostający na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego,

22 10 - kombatant nie podlegający ubezpieczeniu społecznemu w RP,

22 20 - kombatant nie pobierający emerytury lub renty,

23 10 - cudzoziemiec, który przebywa na terytorium RP na podstawie karty stałego pobytu i nie jest zatrudniony w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach lub międzynarodowych instytucjach,

23 11 - cudzoziemiec, który przebywa na terytorium RP na podstawie karty stałego pobytu i jest zatrudniony w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach lub międzynarodowych instytucjach,

23 20 - cudzoziemiec, który przebywa na terytorium RP na podstawie karty czasowego pobytu w związku z udzieleniem statusu uchodźcy,

24 10 - osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym,

25 00 - emeryt lub rencista nie podlegający ubezpieczeniu społecznemu,

50 00 - osoba objęta innym tytułem ubezpieczeń.

Ustalone prawo do emerytury lub renty:

0 - osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,

1 - osoba, która ma ustalone prawo do emerytury,

2 - osoba, która ma ustalone prawo do renty.

Stopień niepełnosprawności:

0 - osoba nie posiadająca orzeczenia o niepełnosprawności,

1 - osoba, która ma orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,

2 - osoba, która ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

3 - osoba, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

ll. Kod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa składa się z 2 znaków:

01 - małżonek,

11 - dziecko własne, przysposobione lub dziecko drugiego małżonka,

21 -wnuk lub dziecko obce przyjęte na wychowanie, również w ramach rodziny zastępczej,

30 - matka,

31 - ojciec,

32 - macocha,

33 - ojczym,

40 - babka,

41 - dziadek,

50 - osoby przysposabiające osoby ubezpieczone,

60 - inni krewni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, nie objęci obowiązkiem ubezpieczenia.

lll. Kod stopnia niezdolności do pracy składa się z 2 znaków:

01 - osoba, która nie legitymuje się orzeczeniem w sprawie niezdolności do pracy,

11- osoba niezdolna do pracy częściowo na czas nie określony,

12 - osoba niezdolna do pracy częściowo na czas określony,

13 - osoba niezdolna do pracy całkowicie na czas nie określony,

14 - osoba niezdolna do pracy całkowicie na czas określony,

15 - osoba całkowicie niezdolna do pracy i niezdolna do samodzielnej egzystencji na czas nie określony,

16 - osoba całkowicie niezdolna do pracy i niezdolna do samodzielnej egzystencji na czas określony,

20 - osoba, na której rzecz orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie,

31 - osoba posiadająca orzeczoną III grupę inwalidzką przyznaną na czas nie określony,

32 - osoba posiadająca orzeczoną III grupę inwalidzką przyznaną na czas określony,

33 - osoba posiadająca orzeczoną lI grupę inwalidzką przyznaną na czas nie określony,

34 - osoba posiadająca orzeczoną 11 grupę inwalidzką przyznaną na czas określony,

35 - osoba posiadająca orzeczoną I grupę inwalidzką przyznaną na czas nie określony,

36 - osoba posiadająca orzeczoną I grupę inwalidzką przyznaną na czas określony,

41 - osoba posiadająca stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, gdy przysługuje jej zasiłek pielęgnacyjny,

42 - osoba posiadająca stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, gdy nie przysługuje jej zasiłek pielęgnacyjny.

IV. Kod wykonywanego zawodu składa się z 7 znaków zawartych w „Klasyfikacji zawodów i specjalności”, wydanej na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

V. Kod wykształcenia składa się z 2 znaków:

11 - wykształcenie niepełne podstawowe,

12 - wykształcenie podstawowe ukończone,

20 - wykształcenie zasadnicze zawodowe,

31 -wykształcenie średnie zawodowe/techniczne,

32-wykształcenie średnie ogólnokształcące,

40 - wykształcenie policealne,

50 - wykształcenie wyższe (w tym licencjat).

VI. Kod pracy w szczególnych warunkach/w szczególnym charakterze ma postać:

-         5 pierwszych znaków jest zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.), z których:

– w polu pierwszym wpisujemy nazwę wykazu (A lub B),

– dwa następne znaki - to numer działu w wykazie podany cyframi arabskimi,

– dwa znaki dalsze - to numer rodzaju pracy w dziale;

-         2 następne znaki - to kod zarządzenia resortowego według następującej listy:

01 - Zarządzenie nr 9 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 1 lipca 1983 r.,

02 - Zarządzenie nr 9 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 sierpnia 1983 r.,

03 - Zarządzenie nr 41 Ministra Finansów z dnia 17 maja 1985 r.,

04 - Zarządzenie nr 17 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12 sierpnia 1983 r.,

05 - Zarządzenie nr 19 Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 listopada 1986 r.,

06 - Zarządzenie nr 3 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 30 marca 1985 r.,

07 - Zarządzenie nr 64 Ministra Komunikacji z dnia 29 czerwca 1983 r.,

08 - Zarządzenie nr 50 Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 13 grudnia 1983 r.,

09 - Zarządzenie nr 26 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lipca 1983 r.,

10 - Zarządzenie nr 33 Ministra Łączności z dnia 16 maja 1983 r.,

11 - Zarządzenie nr 28 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 lipca 1986 r.,

12 - Zarządzenie nr 37 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 października 1983 r.,

13 - Zarządzenie nr 48 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 1983 r.,

14 - Zarządzenie nr DK 4-1000-1/84 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 czerwca 1984 r.,

15 - Zarządzenie nr 16 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 marca 1988 r.,

16 - Zarządzenie nr 11/86 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1986 r.,

17 - Zarządzenie nr 51/83/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 1983 r.,

18 - Zarządzenie nr 7 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 7 lipca 1987 r.,

19 - Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1983 r. (Dz. Urz. MZiOS Nr 8, poz. 40 z późn. zm.),

20 - Zarządzenie nr 9 Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31 maja 1983 r.,

21 - Zarządzenie nr 9 Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 4 lipca 1983 r.,

22 - Zarządzenie nr 11 Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 1 lipca 1988 r.,

23 - Zarządzenie nr 24 Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 15 sierpnia 1983 r.,

24 - Zarządzenie nr 24 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Norm i Jakości z dnia 6 czerwca 1983 r.,

25 - Uchwała nr 64/83 Zarządu Głównego Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych

„Samopomoc Chłopska” z dnia 25 lipca 1983 r.,

26 - Uchwała nr 184 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z dnia 20 maja 1983 r.,

27 - Uchwała nr 80/83 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy z dnia 30 czerwca 1983 r.,

28 - Uchwała nr 38 Zarządu „Społem” Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców z dnia 11 lipca 1983 r.,

29 - Uchwała nr 106 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów z dnia 20 lipca 1983 r.,

30 - Uchwała nr 16/83 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich z dnia 27 czerwca 1983 r.,

31 - Uchwała nr 14/84 Zarządu Centrali i Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich z dnia 23 marca 1984 r.,

32 - Zarządzenie nr 21 Prezesa Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch” z dnia 21 października 1983 r.,

33 - Uchwała nr 41/83 Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego z dnia 28 września 1983 r.,

34 - Zarządzenie nr 47 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 czerwca 1983 r.,

35 - Zarządzenie nr 20 Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 czerwca 1983 r.,

36 - Zarządzenie nr 12/83 Naczelnego Redaktora Polskiej Agencji Prasowej (PAP) z dnia 31 maja 1983 r.,

37 - Uchwała nr 22 Zarządu „Cepelii” Centralnego Związku Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego z dnia 1 czerwca 1983 r.,

38 - Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 maja 1983 r.,

39 - Uchwała nr 62 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Niewidomych z dnia 15 lipca 1983 r.,

40 - Zarządzenie nr 24 Przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” z dnia 15 lipca 1988 r.,

41 - Uchwała Prezydium Zarządu Stowarzyszenia „PAX” z dnia 28 grudnia 1983 r.,

42 - Uchwała nr 19/84 Zarządu Centralnego Związku Budowlanych Spółdzielni Pracy z dnia 24 kwietnia 1984 r.,

43 - Uchwała nr XXVIII/193/84 Zarządu Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z dnia 15 marca 1984 r.,

44 - Zarządzenie nr 17 Ministra - Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 2 sierpnia 1985 r.,

45 - Zarządzenie nr 1/89 Ministra - Kierownika Urzędu do spraw Wyznań z dnia 6 stycznia 1989 r.,

46 - Uchwała nr 24 Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z dnia 14 czerwca 1983 r.;

-         ostatnie dwa znaki jest to numer określający stanowisko pracy jako punkt w pozycji rodzaj pracy - określony w wykazie szczegółowym stanowiącym załącznik do zarządzenia resortowego, stosowanego przez płatnika składek na podstawie odrębnych przepisów.

Kod pracy w szczególnym charakterze / lista A / oraz kod pracy pracowników kolejowych / lista B / składa się z 9 znaków.

Przy ustalaniu tych kodów nie stosuje się notacji określonej dla kodów wykorzystywanych w układzie załączników A i B do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i zarządzeń resortowych;

A: Kody pracy w szczególnym charakterze:

000320301 - pracownik organów kontroli państwowej,

000320302 - pracownik organów administracji celnej, pracownik (ubezpieczony) wykonujący działalność twórczą lub artystyczną:

032030301 - tancerz,

032030302 - akrobata,

032030303 - gimnastyk,

032030304 - ekwilibrysta,

032030305 - kaskader,

032030306 - solista wokalista,

032030307 - muzyk grający na instrumentach dętych,

032030308 - treser zwierząt drapieżnych

032030309 - artysta chóru,

032030310 - żongler,

032030311 - komik cyrkowy,

032030312 - aktor teatru lalek,

032030313 - aktorka,

032030314 - dyrygentka,

032030315 - muzyk grający na instrumentach smyczkowych,

032030316 - muzyk grający na instrumentach perkusyjnych,

032030317 - muzyk grający na instrumentach klawiszowych,

032030318 - operator obrazu filmowego,

032030319 - fotografik,

000320304 - dziennikarz zatrudniony w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji oraz w agencjach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych, objęty układem pracy dziennikarzy,

000320305 - nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny wykonujący pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela,

000320307 - pracownik jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

B: Kody pracy pracowników kolejowych:

000420101 - osoby pozostające w stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa „PKP”, z wyłączeniem biur projektów kolejowych,

000420102 - osoby pozostające w stosunku pracy w innych kolejowych jednostkach (komórkach) organizacyjnych, których pracownicy byli objęci dotychczasowymi przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin.

000430201 - okres zatrudnienia na kolei na parowym pojeździe trakcyjnym,

000430202 - okres zatrudnienia na kolei na spalinowym pojeździe trakcyjnym,

000430203 - okres zatrudnienia na kolei na elektrycznym pojeździe trakcyjnym,

000430204 - okres zatrudnienia na kolei w drużynie konduktorskiej,

000430205 - okres zatrudnienia na kolei na stanowisku manewrowego,

000430206 - okres zatrudnienia na kolei na stanowisku ustawiacza.

VII. Kod Kasy Chorych składa się z 3 znaków, z których pierwsze 2 znaki - to znak kasy, a znak trzeci - to litera:

R - dla Kasy Regionalnej,

B - dla Kasy Branżowej,

01R - Dolnośląska Regionalna Kasa Chorych we Wrocławiu,

02R - Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych w Bydgoszczy,

03R - Lubelska Regionalna Kasa Chorych w Lublinie,

04R - Lubuska Regionalna Kasa Chorych w Zielonej Górze,

05R - Łódzka Regionalna Kasa Chorych w Łodzi,

06R - Małopolska Regionalna Kasa Chorych w Krakowie,

07R - Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych w Warszawie,

08R - Opolska Regionalna Kasa Chorych w Opolu,

09R - Podkarpacka Regionalna Kasa Chorych w Rzeszowie,

10R - Podlaska Regionalna Kasa Chorych w Białymstoku,

11R -Pomorska Regionalna Kasa Chorych Gdańsku,

12R - Śląska Regionalna Kasa Chorych w Katowicach,

13R - Świętokrzyska Regionalna Kasa Chorych w Kielcach,

14R - Warmińsko-Mazurska Regionalna Kasa Chorych w Olsztynie,

15R - Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych w Poznaniu,

16R -Zachodniopomorska Regionalna Kasa Chorych w Szczecinie,

17B - Branżowa Kasa Chorych dla Służb Mundurowych w Warszawie

VIII. Kod stopnia niepełnosprawności:

0 - osoba nie posiadająca orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

1 - osoba, która ma orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,

2 - osoba, która ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

3 - osoba, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

IX. Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego składa się z 3 pól:

100 - rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy,

101 - rozwiązanie lub zakończenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

102 - rozwiązanie lub zakończenie pracy osoby przyuczanej do wykonywania określonej pracy,

110 - rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nakładczą,

120 - rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,

121 - zakończenie współpracy przy wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,

130 - wygaśnięcie obowiązku wykonywania pracy na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

131 -wygaśnięcie obowiązku wykonywania pracy na rzecz spółdzielni kółek rolniczych,

140 - zaprzestanie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

141 - zaprzestanie wykonywania działalności twórczej lub artystycznej,

142 - zaprzestanie wykonywania wolnego zawodu,

143 - zakończenie współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej,

144 - zakończenie współpracy przy wykonywaniu działalności twórczej lub artystycznej,

145 - zakończenie współpracy przy wykonywaniu wolnego zawodu,

150 - utrata prawa do uposażenia poselskiego lub senatorskiego,

160 - zaprzestanie spełniania warunków do pobierania stypendium sportowego,

170 - zakończenie wykonywania odpłatnej pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

180 - utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

181 - utrata prawa do stypendium z tytułu skierowania przez powiatowy urząd pracy na szkolenie lub odbycie stażu,

182 - utrata prawa do pobierania zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego z powiatowego urzędu pracy,

190 - wystąpienie ze stanu duchownego,

200 - zakończenie odbywania służby czynnej przez żołnierzy niezawodowych,

201 - zakończenie odbywania zastępczej formy służby wojskowej,

202 - zakończenie odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej,

203 - zakończenie odbywania okresowej zasadniczej służby wojskowej,

210 - zakończenie służby żołnierza zawodowego,

220 - zakończenie służby funkcjonariusza Policji,

221 - zakończenie służby funkcjonariusza UOP,

222 - zakończenie służby funkcjonariusza Straży Granicznej,

223 - zakończenie służby funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej,

224 - zakończenie służby funkcjonariusza Służby Więziennej,

230 - zaprzestanie spełniania warunków do objęcia ubezpieczeniem obowiązkowym osób przebywających na urlopie wychowawczym,

231 - zaprzestanie spełniania warunków do objęcia ubezpieczeniem obowiązkowym osób przebywających na zasiłku macierzyńskim,

240 - utrata prawa do pobierania świadczenia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,

241 - utrata prawa do pobierania zasiłku socjalnego na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia na podstawie odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,

250 - wydanie decyzji o zaprzestaniu opłacania składki za osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej,

251 - wydanie decyzji o zaprzestaniu opłacania składki za osobę pobierającą gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej,

252 - utrata prawa do pobierania renty socjalnej z pomocy społecznej,

253 - utrata prawa do pobierania zasiłku stałego wyrównawczego z pomocy społecznej,

300 - rezygnacja z dobrowolnych ubezpieczeń społecznych lub zaprzestanie spełniania warunków do tych ubezpieczeń z tytułu bycia małżonkiem pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym,

301 - rezygnacja z dobrowolnych ubezpieczeń społecznych lub zaprzestanie spełniania warunków do tych ubezpieczeń z tytułu bycia osobą, która z powodu stanu zdrowia członka rodziny wymagającego stałej opieki oraz pielęgnacji lub pomocy w czynnościach samoobsługowych nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów,

310 - rezygnacja z dobrowolnych ubezpieczeń społecznych lub zaprzestanie spełniania warunków do tych ubezpieczeń przez obywatela polskiego wykonującego pracę u podmiotu zagranicznego,

311 - rezygnacja z dobrowolnych ubezpieczeń społecznych lub zaprzestanie spełniania warunków do tych ubezpieczeń przez obywatela polskiego z tytułu wykonywania pracy u podmiotu zagranicznego na terytorium RP, jeżeli podmioty te nie posiadają w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa,

320 - rezygnacja z dobrowolnych ubezpieczeń społecznych lub zaprzestanie spełniania warunków z tytułu bycia studentem lub uczestnikiem dziennych studiów doktoranckich,

321 - rezygnacja z dobrowolnych ubezpieczeń społecznych lub zaprzestanie spełniania warunków z tytułu bycia uczestnikiem innych niż dzienne studiów doktoranckich,

322 - rezygnacja z ubezpieczeń społecznych lub zaprzestanie spełniania warunków z tytułu bycia słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

330 - rezygnacja z kontynuowania ubezpieczeń społecznych,

340 - utrata prawa do wykonywania zawodu sędziego,

341 - utrata prawa do wykonywania zawodu prokuratora,

342 - utrata prawa do wykonywania zawodu adwokata,

350 - utrata prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pozostawania na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego,

351 - utrata prawa do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka, ucznia, słuchacza zakładów kształcenia nauczycieli, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego,

360 - utrata prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu bycia kombatantem nie podlegającym ubezpieczeniom społecznym w RP lub nie pobierającym emerytury bądź renty,

370 - ustanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego cudzoziemca, który przebywa na terytorium RP na podstawie karty stałego pobytu,

371 - ustanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego cudzoziemca, który przebywa na terytorium RP na podstawie karty czasowego pobytu wydanej w związku z udzieleniem statusu uchodźcy,

372 - ustanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego cudzoziemca, który jest zatrudniony w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach lub międzynarodowych instytucjach,

373 - ustanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego cudzoziemca, który przebywa w RP na podstawie innych umów międzynarodowych,

400 - rezygnacja z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego osoby nie objętej obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym,

500 - zgon osoby ubezpieczonej,

600 - inne przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń,

601 - nabycie prawa do emerytury lub renty,

602 - powstanie zbiegu ubezpieczeń społecznych powodującego możliwość wyrejestrowania z tytułu dotychczasowego ubezpieczenia,

603 - porzucenie pracy lub zerwanie umowy, z tytułu której osoba podlegała ubezpieczeniom.

X. Kod rodzaju uprawnienia składa się z 2 znaków:

11 - wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

12 - wpis do ewidencji placówek i szkół niepublicznych, prowadzonej przez kuratora oświaty,

13 - wpis do ewidencji placówek i szkół artystycznych niepublicznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Sztuki,

14 - wpis do ewidencji szkół medycznych niepublicznych, prowadzonej przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,

15 - wpis do ewidencji szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej niepublicznych, prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,

16 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez innego właściwego ministra,

21 - wpis na listę radców prawnych,

22 - wpis na listę adwokatów,

23 - wpis do rejestru indywidualnych (specjalistycznych) praktyk lekarskich,

24 - wpis do rejestru indywidualnych praktyk (pielęgniarek i położnych),

31 - koncesja,

32 - zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi,

33 - zezwolenie kuratora oświaty na założenie szkoły publicznej,

34 - zezwolenie Ministra Kultury i Sztuki na założenie szkoły artystycznej,

35 - zezwolenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na założenie publicznej szkoły medycznej,

36 - zezwolenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na założenie publicznej szkoły rolniczej i gospodarki żywnościowej,

37 - zezwolenie innego właściwego ministra na założenie szkoły publicznej innej niż wymienione,

40 - uprawnienie inne niż wymienione wyżej.

XI. Kod przyczyny wyrejestrowania płatnika z ubezpieczeń składa się z 3 znaków:

osoba fizyczna opłacająca składki wyłącznie za siebie:

111 - opłacająca składki wyłącznie za siebie - decyzja o wykreśleniu z ewidencji, rejestru lub skreślenie z listy,

112 - opłacająca składki wyłącznie za siebie - wygaśnięcie wydanego na czas określony uprawnienia do prowadzenia pozarolniczej działalności,

113 - oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności,

114 - złożenie wniosku o wyłączenie z ubezpieczeń społecznych osoby podlegającej dobrowolnie tym ubezpieczeniom,

115 - postanowienie sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego,

116 - nabycie prawa do emerytury lub renty,

117 - zgon płatnika składek;

osoba fizyczna opłacająca składki także za innych ubezpieczonych:

121 - zgłoszenie wyrejestrowania ostatniej osoby (w tym siebie), za którą płatnik rozliczał i opłacał składki,

122 - postanowienie sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego;

płatnik składek posiadający osobowość prawną:

211 - wykreślenie płatnika z rejestru przedsiębiorstw,

212 - wykreślenie płatnika z rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

213 - wykreślenie płatnika z rejestru stowarzyszeń i partii politycznych,

214 - wykreślenie płatnika z rejestru spółdzielni,

215 - wykreślenie płatnika z rejestru spółek, prowadzonego przez wydział gospodarczy sądu rejonowego,

216 - wykreślenie płatnika z rejestru Kas Chorych prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

217 - wykreślenie płatnika z innego rejestru niż wymienione wyżej,

220 - postanowienie sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego,

230 - wyrejestrowanie na podstawie aktu prawnego ogłaszającego likwidację danej osoby prawnej,

240 - zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych ostatniej osoby, za którą płatnik miał obowiązek rozliczać i opłacać składki;

płatnik będący jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jednostka/zakład budżetowy:

311 - zarządzenie ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody o likwidacji jednostki budżetowej,

312 - decyzja ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody o likwidacji zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej,

313 - decyzja rady gminy, rady powiatowej o likwidacji zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej,

314 - ogłoszenie ustawy o likwidacji jednostki budżetowej, w odniesieniu do jednostek powołanych ustawą,

321 - decyzja o wykreśleniu spółki cywilnej z ewidencji działalności gospodarczej,

322 - wygaśnięcie uprawnienia spółki cywilnej na prowadzenie działalności gospodarczej,

323 - rozwiązanie umowy,

330 - wykreślenie spółki jawnej z rejestru spółek, prowadzonego przez wydział gospodarczy sądu rejonowego,

340 - postanowienie sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego,

350 - zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych ostatniej osoby, za którą płatnik miał obowiązek rozliczać i opłacać składki,

600 - inne przyczyny wyrejestrowania płatnika.

XII. Typ identyfikatora

P - PESEL,

N - NIP,

R - REGON,

1 - dowód osobisty,

2 - paszport.

XIII. Kod składników wynagrodzenia składa się z 2 znaków:

11 - wynagrodzenie zasadnicze,

12 - wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z dopłatami,

21 - premia miesięczna,

22 - premia kwartalna,

31 - składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne,

32 - składniki wynagrodzenia wypłacane jednorazowo,

50 - inne składniki wynagrodzenia.

XIV. Kod świadczenia/przerwy składa się z 3 znaków:

Przerwa w opłacaniu składek:

111 - urlop bezpłatny udzielony na pisemny wniosek pracownika (art. 174 § 1 Kodeksu pracy),

112 - urlop bezpłatny udzielony w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 1741 § 1 Kodeksu pracy),

121 - urlop wychowawczy udzielony na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych,

122 - urlop wychowawczy udzielony na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych,

130 - okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 361 § 1 Kodeksu pracy),

140 - okres, za który nie są opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z powodu przekroczenia w okresie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek,

151 - okres nieobecności w pracy usprawiedliwionej bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku,

152 - okres nieobecności w pracy nie usprawiedliwionej;

Rodzaj świadczenia:

211 - zasiłek porodowy,

212 - zasiłek wyrównawczy,

213 - zasiłek pogrzebowy,

220 - składniki wynagrodzenia przysługujące w okresie niezdolności do pracy, jeżeli nie zostały uwzględnione w podstawie wymiaru wypłaconego, za czas tej niezdolności, wynagrodzenia lub zasiłku;

Rodzaj świadczenia i przerwy:

311 -zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego,

312 - zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego,

313 - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego,

314 - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego,

321 - świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego,

322 - świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego,

331 - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, finansowane ze środków pracodawcy,

332 - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),

333 - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, finansowane ze środków pracodawcy,

334 - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, finansowane ze środków FGŚP,

350 - inne świadczenia i przerwy.

XV. Kod choroby składa się z 1 znaku literowego, a w przypadku zbiegu chorób kod ma postać X/X. Wpisywany na formularze kod choroby będzie miał postać zgodną z drukiem L-4.

XVI. Kody dotyczące okresów pracy górniczej wykorzystywane w raporcie imiennym ZUS RGA

Kod okresu pracy górniczej (pole 01 w bloku III.C, IV.C, V.C, VI.C):

01 - praca zaliczana w wymiarze półtorakrotnym pracownikom zatrudnionym pod ziemią oraz w kopalniach siarki lub węgla brunatnego , o której mowa art. 37 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS),

02 - praca zaliczana w wymiarze półtorakrotnym na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS na stanowiskach dozoru ruchu i kierownictwa ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki lub w kopalniach węgla brunatnego,

03 - praca, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, uznawana za pracę górniczą, pod warunkiem przepracowania co najmniej połowy dniówek roboczych pod ziemią,

04 - praca, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, uznawana za pracę górniczą, pod warunkiem przepracowania co najmniej połowy dniówek roboczych pod ziemią,

05 - praca wykonywana pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy,

06 - praca wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i w otworowych kopalniach siarki,

07 - praca wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach węgla brunatnego.

XVII. Kod drużyny ratowniczej (pole 04 w bloku III.C, IV.C, V.C, VLC):

1 - członkostwo w drużynie ratowniczej,

2 - mechanik sprzętu ratowniczego drużyny ratowniczej.

XVIII. Kod dniówek / zjazdów (pole 10 w bloku III.C, IV.C, V.C, VLC):

1 - dniówki pod ziemią,

2 - dniówki zaliczane w wymiarze półtorakrotnym,

3 - zjazdy,

4 - dniówki na powierzchni,

5 - dniówki na odkrywce,

6 - dniówki w kopalniach otworowych siarki.

Uwaga! Z kodem 2 zaliczane są dniówki przodkowe i szybowe, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

XIX. Kod urlopu/nieobecności usprawiedliwionej (pole 11 w bloku IIIC, IV.C, V.C, VI.C):

1 - urlop wypoczynkowy,

2 - urlop szkoleniowy,

3 - delegacja służbowa,

4 - usprawiedliwiona nieobecność w pracy z powodu okresowych badań lekarskich,

5 - inne usprawiedliwione nieobecności.

XX. Kod stanowiska/pracy górniczej

składa się z 6 znaków.

Okodowane będą stanowiska pracy:

1) od 10001 do 10029 - na których zatrudnienie na odkrywce w kopalniach siarki, w otworowych kopalniach siarki oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących roboty górnicze dla kopalń siarki uważa się za pracę górniczą,

2) od 20001 do 20032 - na których zatrudnienie na odkrywce w kopalniach węgla brunatnego i innych podmiotach wykonujących roboty górnicze dla kopalń węgla brunatnego uważa się za pracę górniczą,

3) od 30101 do 30308 - na których okresy pracy pod ziemią oraz w kopalniach siarki i węgla brunatnego zalicza się w wymiarze półtorakrotnym,

4) od 40001 do 40007 - dozoru ruchu i kierownictwa ruchu kopalń, na których praca wykonywana jest co najmniej przez połowę dniówek roboczych w miesiącu pod ziemią w celu zaliczenia tych okresów w wymiarze półtorakrotnym,

5) od 510100 do 540500 - kierownictwa ruchu i dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą,

6) od 610100 do 640500 - kierownictwa ruchu i dozoru ruchu podmiotów gospodarczych wykonujących dla podziemnych zakładów górniczych roboty górnicze, roboty przy budowie szybów, roboty budowlano-montażowe, roboty przy naprawie maszyn i wdrażaniu nowych urządzeń oraz wykonujących dla kopalń siarki i węgla brunatnego roboty górnicze, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą,

7) od 710100 do 740313 - kierownictwa ruchu i dozoru ruchu kopalń siarki i węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą. Stanowiska ustala się według wykazów, stanowiących załączniki do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty oraz ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i w kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą.

Do czasu wydania rozporządzeń przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowiska te ustala się na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 2, poz. 8) oraz

- zarządzenia nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. MPiH z 1 lipca 1995 r. Nr 1, poz. 4).

Przy kodowaniu stanowisk określonych w pkt 1-4 należy jako pierwszy znak pola wpisać „0”, a jeżeli osoba zatrudniona na stanowisku określonym w wykazach 1-3 (z wyjątkiem stanowisk oznaczonych kodami: 30121,30210,30308) jest jednocześnie członkiem drużyny ratowniczej lub mechanikiem sprzętu ratowniczego w tej drużynie, należy jako pierwszy znak pola wpisać „8” drugi znak wskazuje wykaz stanowisk, trzeci i czwarty - pozycję, a piąty i szósty - punkt w pozycji,

8) okodowane będą również stanowiska pracy:

530108 - praca na stanowisku oznaczonym kodem 530100 jeśli ubezpieczony jest równocześnie członkiem drużyny ratowniczej lub mechanikiem sprzętu ratowniczego,

530208 - praca na stanowisku oznaczonym kodem 530200, jeśli ubezpieczony jest równocześnie członkiem drużyny ratowniczej lub mechanikiem sprzętu ratowniczego,

540108 - praca na stanowisku oznaczonym kodem 540100, jeśli ubezpieczony jest równocześnie członkiem drużyny ratowniczej lub mechanikiem sprzętu ratowniczego,

540208 - praca na stanowisku oznaczonym kodem 540200, jeśli ubezpieczony jest równocześnie członkiem drużyny ratowniczej lub mechanikiem sprzętu ratowniczego,

630108 - praca na stanowisku oznaczonym kodem 630100, jeśli ubezpieczony jest równocześnie członkiem drużyny ratowniczej lub mechanikiem sprzętu ratowniczego,

630208 - praca na stanowisku oznaczonym kodem 630200, jeśli ubezpieczony jest równocześnie członkiem drużyny ratowniczej lub mechanikiem sprzętu ratowniczego,

640108 - praca na stanowisku oznaczonym kodem 640100, jeśli ubezpieczony jest równocześnie członkiem drużyny ratowniczej lub mechanikiem sprzętu ratowniczego,

640208 - praca na stanowisku oznaczonym kodem 640200, jeśli ubezpieczony jest równocześnie członkiem drużyny ratowniczej lub mechanikiem sprzętu ratowniczego,

9) ustala się także następujące kody dla pracy górniczej:

936101 - praca, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wykonywana pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy,

836101 - praca oznaczona kodem 936101, jeżeli ubezpieczony jest równocześnie członkiem drużyny ratowniczej lub mechanikiem sprzętu ratowniczego,

936102 - praca, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wykonywana pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy,

836102 - praca oznaczona kodem 936102, jeżeli ubezpieczony jest równocześnie członkiem drużyny ratowniczej lub mechanikiem sprzętu ratowniczego,

036103 - praca, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

036106 - praca, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, w charakterze ratowników zawodowych w stacjach ratownictwa górniczego,

036107 - praca, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

036108 - praca, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

036109 - praca na stanowiskach nauczycieli /instruktorów/ zawodu w górniczych polach szkoleniowych pod ziemią oraz w kopalniach siarki i węgla brunatnego,

036110 - praca, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

036111 - praca, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

WYKAZ STANOWISK PRACY, NA KTÓRYCH ZATRUDNIENIE NA ODKRYWCE W KOPALNIACH SIARKI, W OTWOROWYCH KOPALNIACH SIARKI ORAZ W PRZEDSIĘBIORSTWACH I INNYCH PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH ROBOTY GÓRNICZE DLA KOPALŃ SIARKI UWAŻA SIĘ ZA PRACĘ GÓRNICZĄ

10001 - górnik kopalni odkrywkowej,

10002 - górnik kopalni otworowej,

10003 - górnik strzałowy kopalni odkrywkowej,

10004 - górnik wiertacz kopalni odkrywkowej,

10005 - górnik mechanik aparatury kontrolno-pomiarowej kopalni otworowej,

10006 - operator koparek jednonaczyniowych na odkrywce,

10007 - operator spycharek i maszyn wieloczynnościowych na odkrywce,

10008 - operator koparek wielonaczyniowych i zwałowarek na odkrywce,

10009 - operator koparek na polach górniczych w kopalni otworowej,

10010 - operator spycharek i maszyn wieloczynnościowych na polach górniczych w kopalni otworowej,

10011 -operator taśmociągów i urządzeń pomocniczych na odkrywce,

10012 - operator urządzeń rozdrabniających i sortowniczych na odkrywce,

10013 - operator pomp i sprężarek na odkrywce, zatrudniony w przodku bezpośrednio w procesie urabiania,

10014 - operator pomp i sprężarek na polach górniczych w kopalni otworowej,

10015 - operator urządzeń przenośnikowo-załadowczych w kopalni otworowej,

10016 - operator ciągników i ładowarek samojezdnych na odkrywce oraz w kopalni otworowej,

10017 - operator agregatu cementacyjnego w kopalni otworowej,

10018 - monter urządzeń i wież wiertniczych na polach górniczych w kopalni otworowej,

10019 - motorowy wiertniczy na polach górniczych w kopalni otworowej,

10020 - pomiarowy na odkrywce,

10021 - pomiarowy na polach górniczych w kopalni otworowej,

10022 - wiertacz na polach górniczych w kopalni otworowej,

10023 - pomocnik wiertacza na polach górniczych w kopalni otworowej,

10024 - płuczkowy wierceń na polach górniczych w kopalni otworowej,

10025 - robotnik transportowy na odkrywce,

10026 - robotnik transportowy na polach górniczych w kopalni otworowej,

10027 - robotnik robót melioracyjnych i rekultywacji górniczej na odkrywce,

10028 - wydawca materiałów wybuchowych na odkrywce lub na polach górniczych w kopalni otworowej,

10029 - rzemieślnicy i inni robotnicy zatrudnieni stale na odkrywce lub na polach górniczych w kopalni otworowej przy wykonywaniu bieżących robót montażowych, konserwacyjnych i remontowych: ślusarze, spawacze, elektrycy, mechanicy, monterzy, wulkanizatorzy, cieśle.

WYKAZ STANOWISK PRACY, NA KTÓRYCH ZATRUDNIENIE NA ODKRYWCE W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWACH I INNYCH PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH ROBOTY GÓRNICZE DLA KOPALŃ WĘGLA BRUNATNEGO UWAŻA SIĘ ZA PRACĘ GÓRNICZĄ

20001 - górnik na odkrywce,

20002 - górnik odwadniacz złóż na odkrywce,

20003 - górnik strzałowy na odkrywce i jego pomocnik,

20004 - elektromonter maszyn i urządzeń górniczych na odkrywce oraz elektromonter zatrudniony w stałej grupie remontowej na odkrywce,

20005 - elektromonter i pomiarowy urządzeń automatyki i łączności na odkrywce,

20006 - kierowca operator samochodowego sprzętu technicznego na odkrywce,

20007 - konserwator tras kolei górniczych na odkrywce,

20008 - konserwator tras przenośnikowych na odkrywce (górnik eksploatacji taśmociągów),

20009 - maszynista kolei górniczej na odkrywce i jego pomocnik,

20010 - maszynista pomp odwodnienia odkrywki i jego pomocnik,

20011 - mechanik maszyn i urządzeń górniczych na odkrywce oraz mechanik zatrudniony w stałej grupie remontowej na odkrywce,

20012 - operator mechanik urządzeń wiertniczych i aparatury wyciągowej na odkrywce i jego pomocnik,

20013 - operator przenośników taśmowych na odkrywce i jego pomocnik,

20014 - operator koparki wielonaczyniowej na odkrywce i jego pomocnik,

20015 - operator przesypu koparki na odkrywce,

20016 - operator przesypu zwałowarki na odkrywce,

20017 - operator rozjazdów transportu szynowego na odkrywce,

20018 - operator wysypu koparki na odkrywce,

20019 - operator wysypu zwałowarki na odkrywce,

20020 - operator urządzeń za- i wyładunkowych na odkrywce,

20021 - operator zwałowarki na odkrywce i jego pomocnik,

20022 - operator sprzętu pomocniczego i technologicznego na odkrywce,

20023 - operator koparki jednonaczyniowej na odkrywce,

20024 - pomiarowy na odkrywce,

20025 - robotnik robót melioracyjnych i rekultywacji górniczej na odkrywce,

20026 - spawacz maszyn i urządzeń górniczych na odkrywce oraz spawacz zatrudniony w stałej grupie remontowej na odkrywce i jego pomocnik,

20027 - taśmowy na odkrywce,

20028 - toromistrz i robotnik torowy na odkrywce,

20029 - wiertacz na odkrywce i jego pomocnik,

20030 - wulkanizator taśm przenośnikowych na odkrywce i jego pomocnik,

20031 - zsypowy na odkrywce,

20032 - rzemieślnicy i inni robotnicy zatrudnieni stale na odkrywce przy wykonywaniu bieżących robót montażowych, konserwacyjnych i remontowych: ślusarze, spawacze, elektrycy, mechanicy, monterzy, wulkanizatorzy, automatycy, cieśle.

WYKAZ STANOWISK PRACY, NA KTÓRYCH OKRESY PRACY POD ZIEMIĄ ORAZ W KOPALNIACH SIARKI I WĘGLA BRUNATNEGO ZALICZA SIĘ W WYMIARZE PÓŁTORAKROTNYM

Pod ziemią:

30101 - górnik kombajnista, strugowy, wrębiarz, taranista,

30102 - górnik operator maszyn samojezdnych w przodkach,

30103 - górnik w ścianie, w komorze, zabierce, chodniku, ubierce, przybierce lub przekopie, przy ładowaniu lub urabianiu ręcznym i mechanicznym oraz murarz, betoniarz, zbrojarz i cieśla w ścianie, w komorze, zabierce, chodniku lub przy przebudowie,

30104 - górnik ładowacz, wiertacz, murarz, betoniarz, zbrojarz i cieśla zatrudnieni przy głębieniu i przebudowie szybów i szybików oraz inni pracownicy zatrudnieni przy robotach szybowych - za czas pracy w szybach i szybikach,

30105 - górnik budowacz,

30106 - górnik wiertacz,

30107 - górnik strzałowy i instruktor strzałowy,

30108 - górnik rabunkarz,

30109 - pracownicy zatrudnieni przy obsłudze, konserwacji i przekładce przodkowych urządzeń odstawczych, budowie tam podsadzkowych, przebudowie rurociągów podsadzkowych w przodkach oraz podsadzaniu wyrobisk podsadzką,

30110 - górnik ługownik i monter rurociągów górniczych - zatrudnieni w przodkach w kopalniach soli przy urabianiu natryskowym,

30111 - górnik prostowacz elementów obudowy w przodkach,

30112 - górnik tamiarz,

30113 - górnik szlamiarz chodników wodnych, rząpi i osadników,

30114 - monitorzysta w komorze w oddziale hydraulicznym,

30115 - operator urządzeń energomechanicznych bezpośredniego napędu urządzeń eksploatacyjnych w przodkach oraz kołowrotów bezpieczeństwa w ścianach,

30116 - pracownicy zatrudnieni przy montażu, demontażu, likwidacji i transporcie obudów, maszyn urabiających, ładujących i transportujących w przodkach,

30117 - rzemieślnicy stale zatrudnieni pod ziemią w przodkach, szybach i szybikach przy bieżącej obsłudze i konserwacji sprzętu mechanicznego i elektrycznego oraz montażu, demontażu i konserwacji instalacji hydraulicznej, pneumatycznej, elektrycznej i sygnalizacyjnej,

30118 - młodszy górnik i pracownik niewykwalifikowany (pomoc dołowa) wykonujący pracę razem z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach oznaczonych kodami od 30101 do 30117,

30119 - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach oznaczonych kodami od 30101 do 30118 przy robotach górniczych polegających na przebudowie chodników głównych i pomocniczych z równoczesną przybierką i nową obudową oraz na przebudowie szybów i szybików,

30120 - instruktorzy uczniów zasadniczych szkół górniczych i nauczyciele zawodu - za czas pracy w przodku,

30121 - ratownicy kopalnianych drużyn ratowniczych, ratownicy zatrudnieni w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego lub okręgowych stacjach ratownictwa górniczego i mechanicy sprzętu ratowniczego drużyn kopalnianych,

30122 - pracownicy zatrudnieni przy opylaniu wyrobisk i zabudowie przeciwwybuchowych zapór pyłowych,

30123 - metaniarze zatrudnieni przy pomiarach w przodkach.

W kopalniach siarki:

30201 - górnik kopalni odkrywkowej,

30202 - górnik strzałowy kopalni odkrywkowej,

30203 - górnik wiertacz kopalni odkrywkowej,

30204 - operator koparek jednonaczyniowych na odkrywce,

30205 - operator spycharek i maszyn wieloczynnościowych na odkrywce,

30206 - operator koparek wielonaczyniowych i zwałowarek na odkrywce,

30207 - operator urządzeń rozdrabniających i sortowniczych na odkrywce,

30208 - operator pomp i sprężarek na odkrywce zatrudniony w przodku bezpośrednio w procesie urabiania,

30209 - rzemieślnicy zatrudnieni na odkrywce bezpośrednio w przodku stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na koparkach i zwałowarkach, wykonujący prace górnicze, mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne przy obsłudze, konserwacji, montażu i demontażu tych maszyn i urządzeń,

30210 - ratownicy kopalnianych drużyn ratowniczych, ratownicy zatrudnieni w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego lub okręgowych stacjach ratownictwa górniczego i mechanicy sprzętu ratowniczego drużyn kopalnianych, wykonujący pracę górniczą na stanowiskach oznaczonych kodami od 10001 do 10029.

W kopalniach węgla brunatnego:

30301 - górnik kopalni odkrywkowej,

30302 - górnik strzałowy kopalni odkrywkowej,

30303 - operator koparek jednonaczyniowych na odkrywce,

30304 - operator spycharek i maszyn wieloczynnościowych na odkrywce,

30305 - operator koparek wielonaczyniowych i zwałowarek na odkrywce,

30306 - operator pomp i sprężarek na odkrywce zatrudniony w przodku bezpośrednio w procesie urabiania,

30307 - rzemieślnicy zatrudnieni na odkrywce bezpośrednio w przodku stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na koparkach i zwałowarkach, wykonujący prace górnicze, mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne przy obsłudze, konserwacji, montażu i demontażu tych maszyn i urządzeń,

30308 - ratownicy kopalnianych drużyn ratowniczych, ratownicy zatrudnieni w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego lub okręgowych stacjach ratownictwa górniczego i mechanicy sprzętu ratowniczego drużyn kopalnianych, wykonujący pracę górniczą na stanowiskach oznaczonych kodami od 20001 do 20032.

WYKAZ STANOWISK DOZORU RUCHU I KIEROWNICTWA RUCHU KOPALŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 37 UST. 2 USTAWY

40001 - kierownik robót górniczych, kierownik robót pomocniczych, główny mechanik, główny elektryk,

40002 - kierownik wentylacji, odmetanowania, do spraw wyrzutów gazów i skał, do spraw tąpań,

40003 - nadsztygar i sztygar objazdowy: górniczy, mechaniczny, elektryczny, energetyczny, automatyki, hydrauliki, łączności, wentylacji, odmetanowania, strzałowy, szybowy, likwidacji, podsadzki, przewozu dołowego, profilaktyki pożarowej, wierceń, do spraw tąpań, do spraw wyrzutów gazów i skał, do spraw montażu i zbrojeń, do spraw obudowy i kierowania stropem,

40004 - sztygar oddziałowy, sztygar zmianowy, nadgórnik i dozorca oddziału: wydobywczego, robót przygotowawczych, odwodnieniowych, przewozu dołowego, podsadzki, urządzeń maszynowych, urządzeń elektrycznych, automatyki, hydrauliki, łączności, urządzeń wydobywczych, urządzeń wyciągowych i szybowych, pyłowego, likwidacji, wentylacji, odmetanowania, wierceń, szybowego, do spraw tąpań, do spraw wyrzutów gazów i skał, do spraw montażu i zbrojeń, do spraw obudowy i kierowania stropem,

40005 - technik strzałowy i pożarowy,

40006 - instruktor strzałowy,

40007 - inni pracownicy dozoru ruchu i kierownictwa ruchu kopalń, jeżeli przepracowali w danym miesiącu co najmniej połowę dniówek roboczych pod ziemią lub na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki.

WYKAZ STANOWISK KIEROWNICTWA RUCHU I DOZORU RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH, NA KTÓRYCH ZATRUDNIENIE UWAŻA SIĘ ZA PRACĘ GÓRNICZĄ

Stanowiska kierownictwa ruchu zakładu górniczego

510100 - Dyrektor przedsiębiorstwa wielozakładowego, kopalni, prezes zarządu spółki kopalni - kierownik ruchu zakładu górniczego,

510200 - Dyrektor techniczny przedsiębiorstwa, kopalni, naczelny inżynier i zastępca dyrektora, zastępca prezesa zarządu spółki kopalni, zawiadowca ruchu - zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego,

510300 - Zawiadowca ruchu - kierownik ruchu części zakładu górniczego,

510400 - Kierownik robót górniczych.

Kierownik działu ruchu zakładu górniczego określonej specjalności /główny inżynier/:

-         510501 - górniczego,

-         510502 - energetyczno-maszynowego,

-         510503 - maszynowego / główny mechanik /,

-         510504 - energetycznego / główny energetyk /,

-         510505 - elektrycznego / główny elektryk /,

-         510506 - automatyki / główny automatyk /,

-         510507-wentylacji,

-         510508 - bhp,

-         510509 - strzelniczego,

-         510510 - mierniczo-geologicznego,

-         510511 - mierniczego / główny mierniczy górniczy /,

-         510512 - geologicznego / główny geolog górniczy /,

-         510513 - hydrogeologicznego / główny hydrogeolog górniczy /,

-         510514 - geofizyki / główny geofizyk górniczy /,

-         510515 - przygotowania produkcji, rozwoju i projektowania procesów likwidacji zakładu górniczego,

-         510516 - inwestycji,

-         510517 - tąpań / zabezpieczenia wyrobisk i podsadzki /,

-         510518 - technologii górniczej,

-         510519 - mechaniki górotworu i obudowy.

Stanowiska wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego

Nadsztygar /inżynier/ i sztygar objazdowy:

-         520101 - górniczy,

-         520102 - wiertniczy,

-         520103 - wentylacji, spraw pożarowych, klimatyzacji,

-         520104 - mechaniki górotworu, obudowy, kierowania stropem, kotwienia górotworu,

-         520105 - zabezpieczenia wyrobisk i podsadzki,

-         520106 - ds. tąpań,

-         520107 - ds. wyrzutów i gazów,

-         520108 - ds. zagrożeń wodnych,

-         520109 - ds. techniki strzałowej i gospodarki środkami strzałowymi,

-         520110 - ochrony radiologicznej,

-         520111 - odmetanowania,

-         520112 - metanometrii,

-         520113 - mechaniczny / maszynowy /,

-         520114 - elektryczny,

-         520115 - energetyczny,

-         520116 - energomaszynowy /energomechaniczny/,

-         520117 - maszyn dołowych,

-         520118 - urządzeń szybowych i wyciągowych,

-         520119 - urządzeń teletechnicznych,

-         520120 - automatyki,

-         520121 - spawalnictwa,

-         520122 - bhp,

-         520123 - przewozu dołowego,

-         520124 - nadzoru inwestycji dołowych,

-         520125 - likwidacji i zbrojeń urządzeń przodkowych,

-         520126 - pyłowy,

-         520127 - ds. mierniczo-geologicznych.

520200 - Kierownik kopalnianej stacji /drużyny/ ratownictwa górniczego,

520300 - Dyspozytor ruchu zakładu górniczego,

520400 - Kierownik gospodarki maszynami, smarami, technologii górniczej.

Starszy inspektor określonej specjalności:

-         520501 - nadzoru inwestycji dołowych,

-         520502 - bhp,

-         520503 - wykonawstwa remontów urządzeń,

-         520504 - gospodarki maszynami, smarami, technologii górniczej,

-         520505 - ds. przygotowania produkcji, rozwoju i projektowania procesów likwidacji zakładu górniczego,

-         520506 - budownictwa górniczego,

-         520507 - mierniczy.

520600 - Starszy mierniczy górniczy,

520700 - Starszy: geolog, hydrogeolog, geofizyk górniczy.

Stanowiska średniego dozoru ruchu zakładu górniczego

530100 - Sztygar oddziału dołowego według nazwy oddziału, którym kieruje,

530200 - Sztygar zmianowy oddziału dołowego według nazwy oddziału, w którym jest zatrudniony,

530300 - Sztygar spawalnictwa,

530400 - Mierniczy górniczy,

530500 - Asystent mierniczego górniczego,

530600 - Geolog, hydrogeolog, geofizyk górniczy.

Inspektor określonej specjalności:

-         530701 - bhp,

-         530702 - ds. przygotowania produkcji, rozwoju i projektowania procesu likwidacji zakładu górniczego,

-         530703 - nadzoru inwestycyjnego,

-         530704 - gospodarki maszynami, smarami, technologii górniczej,

-         530705 - mierniczy,

-         530706 - wykonawstwa remontów urządzeń.

Technik określonej specjalności:

-         530801 - pożarowy,

-         530802 - ds. tąpań,

-         530803 - pyłowy,

-         530804 - ds. zagrożeń wodnych,

-         530900 - dyspozytor ds. metanometrii i tąpań.

Stanowiska niższego dozoru ruchu zakładu górniczego:

-         540100 - nadgórnik w oddziale dołowym,

-         540200 - dozorca odpowiedniej specjalności zatrudniony w oddziale dołowym.

Specjalista /technik/ określonej specjalności:

-         540301 -mierniczy,

-         540302 -geolog,

-         540303 - hydrogeolog,

-         540304 - geofizyk górniczy,

540400 - Instruktor strzałowy,

540500 - Instruktor spawalniczy.

WYKAZ STANOWISK KIEROWNICTWA RUCHU I DOZORU RUCHU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WYKONUJĄCYCH DLA PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH ROBOTY GÓRNICZE, ROBOTY PRZY BUDOWIE SZYBÓW, ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE, ROBOTY PRZY NAPRAWIE MASZYN I WDRAŻANIU NOWYCH URZĄDZEŃ ORAZ WYKONUJĄCYCH DLA KOPALŃ SIARKI I WĘGLA BRUNATNEGO ROBOTY GÓRNICZE, NA KTÓRYCH ZATRUDNIENIE UWAŻA SIĘ ZA PRACĘ GÓRNICZĄ

Stanowiska kierownictwa ruchu zakładu

610100 - Dyrektor, prezes zarządu - podmiotu gospodarczego,

610200 - Z-ca dyrektora ds. technicznych, wiceprezes zarządu ds. technicznych, naczelny inżynier podmiotu gospodarczego.

Główny inżynier:

-         610301 - podmiotu gospodarczego,

-         610302 - górniczy,

-         610303 - energomechaniczny /maszynowy/,

-         610304 - wentylacji,

-         610305 - ds. technologii górniczej,

-         610306 - ds. bhp,

-         610307 - ds. techniki strzałowej,

-         610308 - ds. montażu,

-         610309 - ds. przygotowania produkcji.

610400 - Kierownik robót górniczych.

Główny:

-         610501 - mechanik ds. określonej grupy urządzeń mechanicznych,

-         610502 - energetyk ds. określonej grupy urządzeń energetycznych,

-         610503 - elektryk ds. określonej grupy urządzeń elektrycznych,

-         610504 - mierniczy górniczy /kierownik działu mierniczego/.

Stanowiska wyższego dozoru ruchu zakładu

Nadsztygar /inżynier/:

-         620101 - górniczy,

-         620102 - wiertniczy i kierownik działu wierceń,

-         620103 - wentylacji,

-         620104 - ds. wyrzutów gazów i skał,

-         620105 - strzelniczy,

-         620106 - energomechaniczny /maszynowy/,

-         620107 - mechaniczny dla określonego rodzaju robót lub urządzeń,

-         620108 - energetyczny dla określonego rodzaju robót lub urządzeń,

-         620109 - elektryczny dla określonego rodzaju robót lub urządzeń,

-         620110 - podziemnych wdrożeń nowych technologii i urządzeń,

-         620111 - urządzeń szybowych i wyciągowych,

-         620112 - automatyki,

-         620113 - nadzoru inwestycji dołowych,

-         620114 - robót montażowych,

620200 - Główny specjalista do spraw górniczych i realizacji inwestycji górniczych.

Kierownik:

-         620301 - budowy i głębienia szybu,

-         620302 - określonej grupy robót /zespołu budów/ i jego zastępca,

-         620303 - wydziału montażowego /produkcyjnego/ i jego zastępca,

-         620304 - oddziału montażowego /produkcyjnego/,

-         620305 - kontroli technicznej,

-         620306 - wydziału rozruchowo-pomiarowego,

-         620307 - działu bhp.

Starszy inspektor:

-         620401 - nadzoru inwestycji dołowych,

-         620402 - bhp,

-         620403 - wykonawstwa remontów i urządzeń mechanicznych, elektrycznych, energetycznych,

-         620404 - gospodarki smarowniczej /gospodarki maszynami/,

-         620405 - ds. przygotowania produkcji,

-         620406 - ds. technologii górniczej,

620500 - Starszy mierniczy górniczy,

620600 - Starszy geolog.

Stanowiska średniego dozoru ruchu zakładu

630100 - Sztygar oddziału dołowego według nazwy oddziału, którym kieruje,

630200 - Sztygar zmianowy oddziału dołowego według nazwy oddziału, w którym jest zatrudniony,

630300 - Inspektor bhp, samodzielny specjalista /specjalista/ bhp,

630400 - Inspektor ds. przygotowania produkcji,

630500 - Inspektor gospodarki smarowniczej /gospodarki maszynami/,

630600 - Inspektor nadzoru inwestycyjnego,

630700 - Mierniczy górniczy,

630800 - Geolog,

630900 - Kierownik budowy,

631000 - Kierownik robót montażowych /zespołu robót montażowych/,

631100 - Kierownik określonej grupy robót,

631200 - Starszy inspektor /inspektor/ dla określonego rodzaju robót,

631300 - Starszy inspektor /inspektor/ montażowy,

631400 - Starszy inspektor /inspektor/ kontroli technicznej.

Stanowiska niższego dozoru ruchu zakładu

640100 - Nadgórnik w oddziale dołowym,

640200 - Dozorca odpowiedniej specjalności zatrudniony w oddziale dołowym,

640300 - Instruktor strzałowy,

640400 - Mistrz /starszy majster, majster/ dla określonego rodzaju robót,

640500 - Brygadzista dla określonego rodzaju robót.

Uwaga:

Za pracowników kierownictwa ruchu i dozoru ruchu podmiotów gospodarczych wykonujących roboty: górnicze, przy budowie szybów, budowlano-montażowe i specjalistyczne w podziemnych zakładach górniczych oraz wykonujących dla kopalń siarki i węgla brunatnego roboty górnicze uważa się tylko osoby posiadające kwalifikacje zgodne z art. 2 i art. 70 ust. 3, z uwzględnieniem przepisów art. 148 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, ze zm.). Pracownikom kierownictwa ruchu i dozoru ruchu podmiotów gospodarczych uznaje się za pracę górniczą tylko zatrudnienie związane z nadzorem i kierowaniem robotami prowadzonymi w zakładach górniczych.

WYKAZ STANOWISK KIEROWNICTWA RUCHU I DOZORU RUCHU KOPALŃ SIARKI I WĘGLA BRUNATNEGO, NA KTÓRYCH ZATRUDNIENIE UWAŻA SIĘ ZA PRACĘ GÓRNICZĄ

Stanowiska kierownictwa ruchu zakładu górniczego

710100 - Dyrektor przedsiębiorstwa, kopalni lub zakładu - kierownik ruchu zakładu górniczego,

710200 - Z-ca dyrektora przedsiębiorstwa kopalni lub zakładu ds. technicznych, górniczych, produkcji, inwestycji - z-ca kierownika ruchu zakładu górniczego,

710300 - Zawiadowca ruchu kopalni, odkrywki - kierownik ruchu części zakładu górniczego,

710400 - Z-ca zawiadowcy ruchu kopalni, odkrywki - z-ca kierownika ruchu części zakładu górniczego;

Naczelny inżynier do spraw:

-         710501 - górniczych,

-         710502 - inwestycji,

-         710503 - energomechanicznych,

710600 - Kierownik robót górniczych.

Kierownik działu ruchu zakładu górniczego określonej specjalności /główny inżynier/:

-         710701 - górniczego /kierownik robót górniczych/,

-         710702 - technologii górniczej /główny technolog/,

-         710703 - mechanicznego /główny mechanik/,

-         710704 - elektrycznego / główny elektryk/,

-         710705 - energomechanicznego /główny energomechanik/,

-         710706 - energetycznego /główny energetyk/,

-         710707 - inwestycji górniczych,

-         710708 - automatyki i pomiarów,

-         710709 - bhp,

-         710710 - geologicznego /główny geolog górniczy/,

-         710711 - mierniczego /główny mierniczy górniczy/,

-         710712 - mierniczo-geologicznego,

-         710713 - kontroli jakości remontów,

-         h710714 - kontroli technicznej,

-         710715 - wiertniczego,

710800 - Główny zmianowy inżynier ruchu lub zmianowy inżynier ruchu.

Stanowiska wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego

Nadsztygar i sztygar objazdowy:

-         720101 - górniczy,

-         720102 - wiertniczy (kierownik działu wierceń),

-         720103 - urządzeń mechanicznych, mechaniczny,

-         720104 - urządzeń energetycznych, energetyczny,

-         720105 - urządzeń elektrycznych, elektryczny,

-         720106 - urządzeń energomechanicznych,

-         720107 - remontowy,

-         720108 - łączności, sygnalizacji i automatyzacji,

-         720109 - techniki strzałowej, inżynier strzałowy,

-         720110 - spawalnictwa,

-         720111 - bhp,

-         720112 - hydrogeologiczny,

-         720113 - wulkanizacji taśm przenośnikowych.

720200 - Kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego,

720300 - Główny dyspozytor, dyspozytor ruchu zakładu górniczego (kopalni, odkrywki),

720400 - Starszy mierniczy,

720500 - Starszy: geolog, hydrogeolog, geofizyk, geotechnik.

Starszy inspektor (główny specjalista) według specjalności:

-         720601 - górniczej,

-         720602 - wiertniczej,

-         720603 - geologicznej,

-         720604 - mierniczej,

-         720605 - geofizycznej,

-         720606 - hydrogeologicznej,

-         720607 - techniki strzałowej,

-         720608 - inżynierii górniczej,

-         720609 - mechanicznej,

-         720610 - elektrycznej,

-         720611 - energetycznej,

-         720612 - automatyki i pomiarów,

-         720613 - teletechnicznej,

-         720614 - spawalniczej,

-         720615 - rekultywacji górniczej,

-         720616 - bhp,

-         720617 - nadzoru inwestycyjnego,

-         720618 - wulkanizacji taśm przenośnikowych.

Stanowiska średniego dozoru ruchu zakładu górniczego

730100 - Sztygar oddziału wiertniczego, wydobywczego i oddziału związanego z utrzymaniem ruchu, remontowego, wulkanizacji taśm przenośnikowych oraz rekultywacji górniczej według nazwy oddziału, którym kieruje,

730200 - Sztygar zmianowy oddziału wiertniczego, wydobywczego i oddziału związanego z utrzymaniem ruchu, remontowego, wulkanizacji taśm przenośnikowych oraz rekultywacji górniczej według nazwy oddziału, w którym jest zatrudniony,

730300 - Mierniczy,

730400 - Geolog, hydrogeolog, geofizyk, geotechnik.

Inspektor /specjalista/ według specjalności:

-         730501 - górniczej,

-         730502 - wiertniczej,

-         730503 - mierniczej,

-         730504 - geologicznej,

-         730505 - geofizycznej,

-         730506 - hydrogeologicznej,

-         730507 - techniki strzałowej,

-         730508 - inżynierii górniczej,

-         730509 - mechanicznej,

-         730510 - elektrycznej,

-         730511 - energetycznej,

-         730512 - automatyki i pomiarów,

-         730513 - teletechnicznej,

-         730514 - spawalniczej,

-         730515 - rekultywacji górniczej,

-         730516 - bhp,

-         730517 - nadzoru inwestycyjnego,

-         730518 - wulkanizacji taśm przenośnikowych.

730600 - Dyspozytor zmianowy ruchu zakładu górniczego,

730700 - Technik strzałowy.

Stanowiska niższego dozoru ruchu zakładu górniczego

740100 - Nadgórnik,

740200 - Dozorca odpowiedniej specjalności zatrudniony w oddziale wydobywczym, w oddziale związanym z utrzymaniem ruchu, remontowym, wulkanizacji taśm przenośnikowych lub rekultywacji górniczej.

Technik według specjalności:

-         740301 - górniczej,

-         740302 - wiertniczej,

-         740303 - geologicznej,

-         740304 - mierniczej,

-         740305 - geofizycznej,

-         740306 - hydrogeologicznej,

-         740307 - inżynierii górniczej,

-         740308 - mechanicznej,

-         740309 - teletechnicznej,

-         740310 - spawalniczej,

-         740311 - rekultywacji górniczej,

-         740312 - bhp,

-         740313 - nadzoru inwestycyjnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »