| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 grudnia 1998 r.

w sprawie trybu rozliczenia środków budżetowych za rok 1998, szczególnych zasad i trybu sporządzenia i przekazywania sprawozdań budżetowych za rok 1998 oraz szczególnych zasad i terminów przeprowadzenia inwentaryzacji.

Na podstawie art. 82 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb rozliczenia środków budżetowych za rok 1998,

2) szczególne zasady i tryb sporządzenia i przekazywania sprawozdań budżetowych za rok 1998,

3) szczególne zasady i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji,

przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 16, 18 i 26 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872) oraz inne jednostki przejmowane przez wojewodów.

§ 2.
Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872),

2) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668 i Nr 107, poz. 669),

3) ministrze – rozumie się przez to również kierownika naczelnego i centralnego organu administracji państwowej oraz innego dysponenta wyodrębnionej części budżetu państwa.

§ 3.
1. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 16, 18 i 26 ustawy, będące w dniu 31 grudnia 1998 r. państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz państwowe jednostki budżetowe przejmowane przez wojewodów:

1) rozliczają środki budżetowe otrzymane w roku 1998 i przekazują pozostałości tych środków z rachunków bieżących na rachunek bieżący właściwego w dniu 31 grudnia 1998 r. dysponenta środków budżetu państwa,

2) przekazują dochody budżetu państwa, zrealizowane w roku 1998, z rachunku bieżącego – subkonto dochodów na rachunek bieżący – subkonto właściwe dla dochodów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, właściwego w dniu 31 grudnia 1998 r. urzędu skarbowego,

w trybie i w terminach określonych w § 43 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 76, poz. 333 oraz z 1992 r. Nr 6, poz. 22 i Nr 80, poz. 411).

2. W roku 1999, w terminie określonym w § 43 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów, o którym mowa w ust. 1:

1) ministrowie rozliczają środki budżetowe otrzymane w roku 1998 i przekazują na centralny rachunek bieżący budżetu państwa pozostałości tych środków łącznie z otrzymanymi pozostałościami środków budżetowych od właściwych państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w ust. 1,

2) wojewodowie, których obszar działania obejmuje miasta będące siedzibami dotychczasowych wojewodów, rozliczają środki budżetowe otrzymane w roku 1998 przez dotychczasowych wojewodów i przekazują pozostałości tych środków z rachunków bieżących dotychczasowych urzędów wojewódzkich na centralny rachunek bieżący budżetu państwa, z wyszczególnieniem na poleceniach przelewów symbolu dotychczasowego województwa.

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, po porozumieniu z właściwymi oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego mogą w roku 1999 na poleceniach przelewów związanych z przekazywaniem pozostałości środków i dochodów budżetu państwa stosować stemple firmowe obowiązujące w dniu 31 grudnia 1998 r.

§ 4.
1. Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 3 ust. 1, rozwiązują umowę rachunku bankowego z właściwymi oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego z dniem 31 stycznia 1999 r., wypowiadając tę umowę do dnia 31 grudnia 1998 r.

2. Dotychczasowi wojewodowie rozwiązują umowy rachunku bankowego z właściwymi oddziałami okręgowymi NBP z dniem 31 stycznia 1999 r., wypowiadając te umowy do dnia 31 grudnia 1998 r., oraz wskazują osoby, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, upoważnione do dysponowania do dnia 31 stycznia 1999 r. rachunkiem bieżącym dotychczasowego urzędu wojewódzkiego.

§ 5.
1. W roku 1999 jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 16, 18 i 26 ustawy, oraz inne jednostki przejmowane przez wojewodów, dokonują ostatecznego rozliczenia za rok 1998 nadwyżek środków obrotowych środków specjalnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury prowadzących gospodarkę na zasadach określonych dla zakładów budżetowych oraz wpłat z zysku gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, zgodnie z obowiązującymi w roku 1998 przepisami.

2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, dokonują wpłat na rachunek bieżący – subkonto dochodów odpowiednio:

1) właściwego w dniu 31 grudnia 1998 r. ministerstwa,

2) właściwego urzędu wojewódzkiego, na którego obszarze działania położone są miasta będące siedzibami dotychczasowych województw,

z uwzględnieniem przepisów szczególnych w tym zakresie.

§ 6.
1. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 16, 18 i 26 ustawy, oraz inne jednostki przejmowane przez wojewodów, sporządzają sprawozdania budżetowe za rok 1998 zgodnie z obowiązującymi przepisami za ten rok i przekazują je dysponentom środków budżetowych według podległości obowiązującej w roku 1998.

2. Ministrowie przekazują łączne sprawozdania budżetowe za rok 1998, z uwzględnieniem sprawozdań budżetowych właściwych jednostek, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

3. Wojewodowie sporządzają i przekazują sprawozdania budżetowe za rok 1998, zgodnie z art. 76 ustawy.

4. Jeżeli z mocy ustawy z dniem 31 grudnia 1998 r. wygasają akty powołania kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 16, 18 i 26 ustawy, właściwi ministrowie i wojewodowie, w porozumieniu z organami jednostek samorządu terytorialnego, upoważnią właściwe osoby do sporządzania i podpisywania sprawozdań budżetowych za rok 1998.

§ 7.
1. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy:

1) dokonują inwentaryzacji aktywów i pasywów na zasadach i w terminach określonych w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad i terminów stosowanych w jednostce,

2) zamykają księgi rachunkowe za rok 1998, sporządzają bilans na dzień 31 grudnia 1998 r. i otwierają księgi rachunkowe na rok 1999 według zasad określonych w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność.

2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy:

1) dokonują inwentaryzacji aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 1998 r. według zasad określonych w ustawie o rachunkowości dla jednostek kończących działalność, z tym że wyceny aktywów i pasywów dokonuje się według zasad obowiązujących na dzień bilansowy dla jednostek kontynuujących działalność,

2) zamykają księgi rachunkowe za rok 1998 i sporządzają bilans na dzień 31 grudnia 1998 r. według zasad określonych w ustawie o rachunkowości dla jednostek kończących działalność.

3. Jednostki organizacyjne, które przejmują jednostki, o których mowa w ust. 2:

1) sporządzają na dzień 1 stycznia 1999 r. bilans otwarcia na podstawie bilansu jednostek przejmowanych i swojego bilansu, sporządzonych na dzień 31 grudnia 1998 r.,

2) wprowadzają do ksiąg rachunkowych roku 1999 składniki aktywów i pasywów jednostek przejmowanych na podstawie bilansów jednostek przejmowanych i protokołów inwentaryzacji.

§ 8.
Jednostki organizacyjne, które w związku art. 18 ustawy:

1) podlegają w całości połączeniu z inną jednostką:

a) dokonują inwentaryzacji aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 1998 r. według zasad określonych w ustawie o rachunkowości dla jednostek kończących działalność, z tym że wycena aktywów i pasywów jest dokonywana według zasad obowiązujących na dzień bilansowy dla jednostek kontynuujących działalność,

b) zamykają księgi rachunkowe za rok 1998 i sporządzają bilans na dzień 31 grudnia 1998 r. według zasad określonych w ustawie o rachunkowości dla jednostek kończących działalność,

2) przejmują jednostki, o których mowa w pkt 1:

a) sporządzają na dzień 1 stycznia 1999 r. bilans otwarcia na podstawie bilansu jednostek przejmowanych i swojego bilansu, sporządzonych na dzień 31 grudnia 1998 r.,

b) wprowadzają do ksiąg rachunkowych roku 1999 składniki aktywów i pasywów jednostek przejmowanych na podstawie bilansów jednostek przejmowanych i protokołów inwentaryzacji,

3) podlegają podziałowi w całości:

a) dokonują inwentaryzacji aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 1998 r., według zasad określonych w ustawie o rachunkowości dla jednostek kończących działalność, z tym że wycena aktywów i pasywów jest dokonywana według zasad obowiązujących na dzień bilansowy dla jednostek kontynuujących działalność,

b) zamykają księgi rachunkowe za rok 1998 i sporządzają bilans na dzień 31 grudnia 1998 r. według zasad określonych w ustawie o rachunkowości dla jednostek kończących działalność,

4) przekazują część swojego majątku:

a) dokonują inwentaryzacji aktywów i pasywów na zasadach i w terminach określonych w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad i terminów stosowanych w jednostce,

b) zamykają księgi rachunkowe za rok 1998, sporządzają bilans na dzień 31 grudnia 1998 r. i otwierają księgi rachunkowe na rok 1999 według zasad określonych w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność,

c) wyksięgowują z dniem 1 stycznia 1999 r. z ksiąg rachunkowych aktywa i pasywa podlegające przekazaniu właściwej jednostce, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych,

5) przejmują składniki aktywów i pasywów od jednostek, o których mowa w pkt 4, ujmują je w księgach rachunkowych z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych,

6) ulegają likwidacji:

a) dokonują inwentaryzacji aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 1998 r., według zasad określonych w ustawie o rachunkowości dla jednostek kończących działalność, z tym że wycena aktywów i pasywów jest dokonywana według zasad obowiązujących na dzień bilansowy dla jednostek kontynuujących działalność,

b) zamykają księgi rachunkowe za rok 1998 i sporządzają bilans na dzień 31 grudnia 1998 r. według zasad określonych w ustawie o rachunkowości dla jednostek kończących działalność.

§ 9.
Instytucje i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy:

1) dokonują inwentaryzacji aktywów i pasywów na zasadach i w terminach określonych w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad i terminów stosowanych w jednostce,

2) zamykają księgi rachunkowe za rok 1998, sporządzają bilans na dzień 31 grudnia 1998 r. i otwierają księgi rachunkowe na rok 1999, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność.

§ 10.
1. Instytucje i jednostki organizacyjne podlegające podziałowi w trybie art. 26 ust. 4 ustawy:

1) dokonują pełnej inwentaryzacji aktywów i pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r.,

2) zamykają księgi rachunkowe za rok 1998 i sporządzają bilans na dzień 31 grudnia 1998 r. według zasad określonych w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność,

3) wyksięgowują z dniem 1 stycznia 1999 r. z ksiąg rachunkowych aktywa i pasywa podlegające przekazaniu właściwej jednostce, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

2. Jednostki organizacyjne przejmujące składniki aktywów i pasywów od jednostek, o których mowa w ust. 1, ujmują je w księgach rachunkowych z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

§ 11.
1. Jednostki organizacyjne przekazujące w 1999 r. inwestycje centralne określone w przepisach, o których mowa w art. 74 ust. 3 ustawy:

1) dokonują inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej inwestycji rozpoczętych oraz inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów dotyczących inwestycji centralnych na dzień przekazania inwestycji, zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) wyksięgują z dniem 1 stycznia 1999 r. z ksiąg rachunkowych aktywa i pasywa dotyczące przekazywanej inwestycji centralnej na podstawie protokołów inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.

2. Jednostki organizacyjne przejmujące inwestycje centralne, o których mowa w ust. 1, ujmują z dniem 1 stycznia 1999 r. w księgach rachunkowych aktywa i pasywa dotyczące inwestycji centralnych na podstawie protokołów inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »