| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 grudnia 1998 r.

w sprawie emisji obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158, poz. 1042), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Emituje się obligację pożyczki państwowej o terminie wykupu w dniu 27 października 2024 r.

2. Kwota emisji wynosi 727 848 450 dolarów USA (siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt).

3. Ustala się wzór obligacji stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Obligacja składa się z 1 (jednego) kuponu kapitałowego o nominale 727 848 450 (siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) dolarów USA wraz z 52 (pięćdziesięcioma dwoma) kuponami odsetkowymi, których wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Datą emisji obligacji jest dzień 17 grudnia 1998 r.

§ 2.
1. Emitentem obligacji jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów.

2. Obligacja jest imienna, a jej nabywcą jest Narodowy Bank Polski.

3. Zbycie obligacji nastąpi w dniu emisji.

4. Zbycie obligacji przez Narodowy Bank Polski wymaga zgody emitenta.

§ 3.
1. Obligacja oprocentowana jest według stawki referencyjnej powiększonej o marżę odsetkową.

2. Stawka referencyjna jest ustalana na podstawie kwotowania sześciomiesięcznej stopy LIBOR dla dolara USA ze strony ISDA, informacyjnego serwisu Reuter's, z godziny 1100 czasu londyńskiego, na dwa londyńskie dni bankowe przed dniem rozpoczęcia odpowiedniego okresu odsetkowego.

3. Marżę odsetkową ustala się na 13/16%.

§ 4.
1. Odsetki naliczane są dla:

1) pierwszego okresu odsetkowego obligacji - od dnia 18 grudnia 1998 r. do dnia 27 kwietnia 1999 r.,

2) okresów odsetkowych o numerach parzystych - od dnia 28 kwietnia do dnia 27 października,

3) okresów odsetkowych o numerach nieparzystych - od dnia 28 października do dnia 27 kwietnia.

Wykup kuponów odsetkowych następuje w ostatnim dniu danego okresu odsetkowego.

2. Odsetki naliczane są od wartości nominalnej kuponu kapitałowego obligacji, pozostającego do wykupu.

3. Po upływie terminu wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

4. Wysokość należnych odsetek oblicza się w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Harmonogram obsługi obligacji w odniesieniu do wykupu kuponów odsetkowych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Zbycie obligacji następuje według wartości nominalnej kuponu kapitałowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zapłata ceny sprzedaży obligacji w dniu, o którym mowa w § 2 ust. 3, dokonywana jest w złotych polskich. Wysokość zapłaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu złotego do dolara USA, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na jeden dzień roboczy przed dniem płatności.

§ 6.
1. Wykup kuponu kapitałowego i kuponów odsetkowych dokonywany jest w złotych polskich. Wysokość każdej zapłaty ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu złotego do dolara USA, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na jeden dzień roboczy przed dniem płatności.

2. Obligacja podlega wykupowi w dniu 27 października 2024 r. - kupon kapitałowy o nominale 727 848 450 (siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) dolarów USA.

3. Emitent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego, niż wynikający z warunków emisji, wykupu obligacji w części lub całości emisji. W takim wypadku nastąpi odpowiednie zmniejszenie kwoty odsetek należnych posiadaczowi obligacji.

§ 7.
Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę obligacji na podstawie umowy zawartej między Narodowym Bankiem Polskim i Ministrem Finansów.
§ 8.
Jeżeli dzień wykupu obligacji lub wypłaty odsetek, lub inny dzień, w którym na podstawie rozporządzenia powstaje obowiązek wykonania czynności przez emitenta lub właściciela obligacji, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, wykup obligacji lub wypłata odsetek oraz wykonanie innej czynności przewidzianej rozporządzeniem następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
§ 9.
1. Roszczenie o wykup kuponu kapitałowego ulega przedawnieniu po upływie 10 lat od dnia, w którym przypada termin jego wykupu.

2. Roszczenia o wykup poszczególnych kuponów odsetkowych ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym przypada termin wykupu danego kuponu.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: L. Balcerowicz

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. (poz. 1000)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

 

RZECZPOSPOLITA POLSKA

 

OBLIGACJA DRUGIEJ POŻYCZKI PAŃSTWOWEJ, NOMINOWANEJ W DOLARACH USA, PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU DŁUGOTERMINOWYCH ZOBOWIĄZAŃ SKARBU PAŃSTWA

 

wyemitowana na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obli-gacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przed-terminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa.

 

Kwota nominalna obligacji

727 848 450 dolarów USA

(siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt)

 

Obligacja składa się z jednego kuponu kapitałowego o nominale 727 848 450 dolarów USA (siedemset dwadzie-ścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) i pięćdziesięciu dwóch kupon-ów odsetkowych.

 

1. Obligacja podlega wykupowi w dniu 27 października 2024 r.

 

2. Obligacja oprocentowana jest według stawki referencyjnej powiększonej o marżę odsetkową. Stawka refe-rencyjna jest ustalana na podstawie kwotowania sześciomiesięcznej stopy LIBOR dla dolara USA ze strony ISDA, informacyjnego serwisu Reuter's z godziny 1100 czasu londyńskiego, na dwa londyńskie dni bankowe przed dniem rozpoczęcia odpowiedniego okresu odsetkowego. Marżę odsetkową ustala się na 13/16 %.

 

3. Odsetki naliczane są: dla pierwszego okresu odsetkowego obligacji od dnia 18 grudnia 1998 r. do dnia 27 kwietnia 1999 r., dla okresów odsetkowych o numerach parzystych - od dnia 28 kwietnia do dnia 27 paź-dziernika, a dla okresów odsetkowych o numerach nieparzystych - od dnia 28 października do dnia 27 kwiet-nia. Wykup kuponów odsetkowych następuje w ostatnim dniu danego okresu odsetkowego. Odsetki nali-czane są od wartości nominalnej kuponu kapitałowego obligacji, pozostającego do wykupu. Po upływie ter-minu wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

 

4. Zapłata ceny sprzedaży obligacji dokonywana jest w złotych polskich. Wysokość zapłaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu złotego do dolara USA, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na jeden dzień roboczy przed dniem zapłaty. Wykup kuponu kapitałowego i kuponów odsetkowych dokonywany jest w złotych polskich. Wysokość każdej zapłaty ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu złotego do do-lara USA, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na jeden dzień roboczy przed dniem danej zapłaty.

 

5. Emitent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego, niż wynikający z warunków emisji, wykupu obligacji w części lub całości emisji. W takim wypadku nastąpi odpowiednie zmniejszenie kwoty należnych posiada-czowi obligacji odsetek.

 

6. Jeżeli dzień wykupu obligacji lub wypłaty odsetek, lub inny dzień, w którym na podstawie rozporządzenia emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności przez emitenta lub właściciela obligacji, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, wykup obligacji lub wypłata odsetek oraz wykonanie innej czyn-ności przewidzianej rozporządzeniem następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

 

7. Roszczenie o wykup kuponu kapitałowego ulega przedawnieniu po upływie 10 lat od dnia, w którym przypa-da termin jego wykupu. Roszczenia o wykup poszczególnych kuponów odsetkowych ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym przypada termin wykupu danego kuponu.

 

8. Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę obligacji na podstawie umowy zawartej między Narodowym Ban-kiem Polskim i Ministrem Finansów.

 

 

Warszawa, dnia....................... 1998 r.

 

 

 

 

MINISTER FINANSÓW

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

A. WZÓR KUPONU KAPITAŁOWEGO OBLIGACJI

 

 

 

 

RZECZPOSPOLITA POLSKA

 

MINISTER FINANSÓW

Kupon kapitałowy obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa

 

 

 

 

 

 

 

data wykupu

 

27 października 2024 r.

 

 

727 848 450 dolarów USA

(siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. WZÓR KUPONU ODSETKOWEGO OBLIGACJI

 

 

 

 

 

 

RZECZPOSPOLITA POLSKA

nr kuponu...................

 

 

 

 

Kupon odsetkowy obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa

 

 

MINISTER FINANSÓW

 

 

 

 

 

data wypłaty odsetek

 

Odsetki należne za ten kupon naliczane są i wypłacane zgodnie z punktami 2, 3 i 4 warunków przedstawionych na awersie obligacji.

 

....................................

 

 

 

 

Kupon odsetkowy jest ważny wyłącznie razem z obligacją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

SPOSÓB WYLICZANIA NALEŻNYCH ODSETEK

Odsetki przypadające na i-ty kupon odsetkowy od j-tego kuponu kapitałowego Oji są równe iloczynowi trzech czynników: wartości nominalnej j-tego kuponu kapitałowego Kj (w USD), stopie oprocentowania dla i-tego okresu odsetkowego Ri ustalonej zgodnie z § 4 rozporządzenia oraz ilorazu, którego licznikiem jest aktualna liczba dni n w danym okresie odsetkowym, mianownikiem zaś liczba 360

infoRgrafika

gdzie:

 

Oji

- odsetki przypadające na i-ty kupon odsetkowy od j-tego kuponu kapitałowego,

Kj

- nominał j-tego kuponu kapitałowego w USD, j = 1,2,

Ri

- stopa oprocentowania dla i-tego okresu odsetkowego równa stawce referencyjnej, ustalonej zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia, powiększonej o marżę 13/16%,

n

- aktualna liczba dni w okresie odsetkowym.

 

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

HARMONOGRAM OBSŁUGI OBLIGACJI W ODNIESIENIU DO KUPONÓW ODSETKOWYCH

Numer okresu odsetkowego

Termin płatności odsetek

1

2

1

27 kwietnia 1999

2

27 października 1999

3

27 kwietnia 2000

4

27 października 2000

5

27 kwietnia 2001

6

27 października 2001

7

27 kwietnia 2002

8

27 października 2002

9

27 kwietnia 2003

10

27 października 2003

11

27 kwietnia 2004

12

27 października 2004

13

27 kwietnia 2005

14

27 października 2005

15

27 kwietnia 2006

16

27 października 2006

17

27 kwietnia 2007

18

27 października 2007

19

27 kwietnia 2008

20

27 października 2008

21

27 kwietnia 2009

22

27 października 2009

23

27 kwietnia 2010

24

27 października 2010

25

27 kwietnia 2011

26

27 października 2011

27

27 kwietnia 2012

28

27 października 2012

29

27 kwietnia 2013

30

27 października 2013

31

27 kwietnia 2014

32

27 października 2014

33

27 kwietnia 2015

34

27 października 2015

35

27 kwietnia 2016

36

27 października 2016

37

27 kwietnia 2017

38

27 października 2017

39

27 kwietnia 2018

40

27 października 2018

41

27 kwietnia 2019

42

27 października 2019

43

27 kwietnia 2020

44

27 października 2020

45

27 kwietnia 2021

46

27 października 2021

47

27 kwietnia 2022

48

27 października 2022

49

27 kwietnia 2023

50

27 października 2023

51

27 kwietnia 2024

52

27 października 2024

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »