| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 14 grudnia 1998 r.

w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych.

Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Od dnia 1 stycznia 1999 r. przelicza się osobom, objętym ubezpieczeniami społecznymi, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887), przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
§ 2.
1. [1] W celu ustalenia przeliczonych przychodów, o których mowa w § 1, płatnik składek:

1) ustala nowe wysokości przysługujących ubezpieczonemu od dnia 1 stycznia 1999 r. składników przychodu i na ich podstawie oblicza przeliczony przychód,

2) dokonuje, w razie potrzeby, zmian w przepisach o wynagradzaniu, obowiązujących u danego płatnika składek; zmian tych dokonuje się w trybie określonym dla tych przepisów,

3) może, do czasu zmian w przepisach o wynagradzaniu, o których mowa w pkt 2, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 1999 r., przekroczyć obowiązujące stawki składników przychodu w takim stopniu, aby różnica między przychodem przeliczonym a przychodem przed przeliczeniem odpowiadała kwocie składek.

2. Przychód, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższy od kwoty wynikającej z przeliczenia przychodu za styczeń 1999 r. według wzoru zamieszczonego w załączniku do rozporządzenia.

3. Przy ustalaniu nowych wysokości przysługujących ubezpieczonemu składników przychodu, stosownie do ust. 1 pkt 1, określa się nowe wysokości tych składników wypłacanych co miesiąc, jak i za okresy dłuższe niż miesiąc. Ustalenie nowych wysokości składników przychodu nie narusza zasad i terminów ich wypłacania, wynikających z obowiązujących u danego pracodawcy przepisów o wynagradzaniu.

4. W przypadku gdy przychód za styczeń 1999 r. został wypłacony w 1998 r., płatnik składek do celów przeliczenia może przyjąć:

1) przychód należny za styczeń 1999 r. albo

2) przychód należny za luty, jeśli zostanie wypłacony w styczniu 1999 r.

§ 3.
1. Jeżeli za styczeń 1999 r. ubezpieczony otrzymał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy albo zasiłek z ubezpieczenia, do przeliczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2, płatnik składek przyjmuje kwotę przychodu, jaką ubezpieczony osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc styczeń 1999 r. Kwotę uzyskaną w wyniku tego przeliczenia uwzględnia się przy ustalaniu nowych wysokości składników przychodu; przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli ubezpieczony:

1) otrzymał za styczeń 1999 r. wyłącznie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub zasiłek z ubezpieczenia albo

2) nie przepracował u danego płatnika składek pełnego miesiąca stycznia 1999 r., albo

3) był zatrudniony u danego płatnika składek w styczniu 1999 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 4.
Dla ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe prognozowane przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 133, poz. 883 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756), przelicza się według wzoru zamieszczonego w załączniku do rozporządzenia.
§ 5.
Osobom, w stosunku do których powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych po dniu 31 grudnia 1998 r., ustala się przychód w nowej wysokości.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komołowski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
 Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. (poz. 1006)

Załącznik 1. [WZÓR PRZELICZENIA PRZYCHODU STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE]

WZÓR PRZELICZENIA PRZYCHODU STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

P

- przychód miesięczny przed przeliczeniem,

PP

- przychód miesięczny po przeliczeniu,

123,0164 %

- wskaźnik przeliczenia przychodu dla ubezpieczonych, podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu chorobowemu

PP =123,0164 % x P

[1] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z dnia 30 stycznia 2001 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 90) § 2 ust. 1 jest zgodny z art. 2 i art. 20 Konstytucji RP i nie jest niezgodny z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »