| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 listopada 1998 r.

w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Na podstawie art. 249 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) jednostka – zakład karny, areszt śledczy oraz podległe oddziały zewnętrzne i oddziały tymczasowego zakwaterowania skazanych,

2) okres używalności – średni okres, w ciągu którego wartość użytkowa przedmiotu (odzieży, bielizny, obuwia, pościeli, sprzętu kwaterunkowego) w normalnych warunkach użytkowania pozwala na wykorzystanie go zgodnie z jego przeznaczeniem; okres używalności liczy się od daty wydania nowego przedmiotu do użytku,

3) okres zimowy – okres od dnia 1 października do dnia 31 marca,

4) osadzony – osobę skazaną, tymczasowo aresztowaną lub ukaraną.

§ 2.
1. Osadzonym zapewnia się:

1) odzież, obuwie, środki higieny oraz środki konserwacji, sprzęt stołowy, według norm należności, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia i

2) wyposażenie pomieszczeń w podstawowy sprzęt kwaterunkowy, zapewniający odpowiednie warunki mieszkalne, według norm wyposażenia określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Osadzonym przebywającym w szpitalach, izbach chorych lub gabinetach lekarskich, funkcjonujących w jednostkach, zapewnia się niezbędne warunki bytowe według norm należności określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Normy należności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, obejmują:

1) zestawy wyposażenia zasadniczego, to jest podstawowe przedmioty przysługujące osadzonym w czasie ich pobytu w jednostce (zestawy nr 1/Z, 2/Z, 3/Z i 4/Z),

2) zestawy wyposażenia roboczego, to jest przedmioty przysługujące osadzonym w związku ze specjalnym charakterem pracy (zestawy nr 1/R i 2/R),

3) zestawy środków higieny oraz środków konserwacji, to jest podstawowe przedmioty przysługujące osadzonym w czasie ich pobytu i pracy w jednostce (zestawy nr 1/H i 2/H),

4) zestaw sprzętu stołowego, to jest podstawowe przedmioty przysługujące osadzonym w czasie ich pobytu w jednostce (zestaw nr 1/S).

2. Normy należności, o których mowa w § 2 ust. 2, określone są według zestawów nr 1/SZ, 2/SZ i 3/SZ.

§ 4.
1. Osadzony korzysta z jednego zestawu wyposażenia zasadniczego oraz, w razie wykonywania pracy, z jednego zestawu wyposażenia roboczego.

2. Osadzony zatrudniony na więcej niż jednym stanowisku pracy korzysta z zestawów odpowiednich dla tych stanowisk. Powtarzające się w zestawach wyposażenia roboczego 1/R przedmioty mogą być wydane tylko na podstawie jednego zestawu.

3. Uprawnienie do wyposażenia roboczego powstaje z dniem zatrudnienia na stanowisku pracy i wygasa z dniem zwolnienia z danego stanowiska lub przeniesienia na inne.

§ 5.
1. W razie utraty lub zniszczenia przedmiotów wydanych do użytku należy wydać osadzonemu inne przedmioty, bez względu na przyczynę braku lub utraty wartości użytkowej.

2. Jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły z winy osadzonego, może on zostać zobowiązany do zapłacenia równowartości przedmiotów według ich cen detalicznych, na zasadach określonych w art. 120 §1 Kodeksu karnego wykonawczego.

§ 6.
1. Ręczniki oraz ścierki zmienia się co tydzień, a bieliznę pościelową co dwa tygodnie. W razie potrzeby bieliznę pościelową można zmieniać częściej.

2. Koce do spania należy trzepać co najmniej raz na miesiąc w czasie odbywania spacerów.

§ 7.
1. Osadzeni zwalniani z jednostki zdają do magazynu wszystkie przedmioty wyposażenia zasadniczego, roboczego i sprzęt stołowy, chyba że zgodnie z normami wyposażenia przedmioty te stały się ich własnością.

2. W przypadku utraty lub zniszczenia przedmiotów będących własnością jednostki ma zastosowanie przepis § 5 ust. 2.

3. W przypadku wydania odzieży, bielizny i obuwia należących do jednostki, osadzonemu konwojowanemu do innej jednostki przesyła się w ślad za nim atestat pobranych przedmiotów.

§ 8.
W przypadku zgonu osadzonego wydane mu obuwie skreśla się z ewidencji materiałowej.
§ 9.
W uzasadnionych przypadkach, związanych ze zmianą warunków atmosferycznych w czasie nie objętym okresem zimowym, dyrektor jednostki może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu używania odzieży zimowej.
§ 10.
Traci moc zarządzenie nr 89/90/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1990 r. w sprawie norm wyposażenia zasadniczego i specjalnego dla osadzonych oraz norm wyposażenia specjalnego jednostek organizacyjnych więziennictwa, zmienione zarządzeniami nr 72/1992/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1992 r. i nr 1/CZZK/1994 Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 1994 r.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

Załącznik 1. [Załącznik nr 1]

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 12 listopada
1998 r. (poz. 1012)

Załącznik nr 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »