reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 listopada 1998 r.

w sprawie nauczania w zakładach karnych oraz zasad odpłatności za pracę skazanych w warsztatach szkolnych i wykonywaną przez skazanych odbywających praktyczną naukę zawodu.

Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zakładach karnych i aresztach śledczych, zwanych dalej „zakładami”, prowadzi się nauczanie skazanych i tymczasowo aresztowanych, zwanych dalej „skazanymi”, przede wszystkim dla uzyskania wykształcenia podstawowego, a także umożliwienia zdobycia kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, przekwalifikowania zawodowego, wdrożenia do samokształcenia oraz podnoszenia poziomu wiedzy zawodowej i ogólnej.
§ 2.
Nauczanie organizowane w szkołach i placówkach oświatowych, zwanych dalej „szkołami”, odbywa się w zakładach na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759).
§ 3.
Dyrektor zakładu, na wniosek dyrektora szkoły, może zlecić osobom posiadającym wymagane kwalifikacje lub wyspecjalizowanym instytucjom prowadzenie nauczania i kształcenia skazanych w formach pozaszkolnych, w zakresie wymienionym w § 1, na podstawie umowy.
§ 4.
W toku nauczania lub kształcenia skazanego w szkole zorganizowanej poza obrębem zakładu dyrektor szkoły powinien uwzględniać zadania w zakresie nauczania, wynikające z indywidualnego programu oddziaływania.
§ 5.
Dyrektor zakładu, w którym nie powołano szkoły, może organizować kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w formach pozaszkolnych.
§ 6.
Przy doborze formy nauczania skazanego uwzględnia się jego uzdolnienia, predyspozycje i okres, jaki pozostaje skazanemu do przewidywanego terminu opuszczenia zakładu.
§ 7.
W celu dostosowania cyklu kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego do przewidywanego terminu opuszczenia przez skazanego zakładu dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może:

1) realizować skrócony do połowy cykl kształcenia, z zachowaniem pełnej liczby godzin nauczania poszczególnych przedmiotów, określonych w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły,

2) przyjmować warunkowo kandydatów do nauczania w każdym terminie, z jednoczesnym nałożeniem obowiązku opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu programów nauczania wszystkich przedmiotów realizowanych od początku semestru i złożenia egzaminu klasyfikacyjnego,

§ 8.
1. Dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz inne osoby, realizujące zadania edukacyjne wobec skazanych, są zobowiązani do przestrzegania przepisów regulujących wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

2. Realizacja zadań edukacyjnych wobec skazanych powinna odbywać się z uwzględnieniem indywidualnych programów oddziaływania lub indywidualnych programów terapeutycznych.

§ 9.
Szkoły są obowiązane współdziałać z dyrektorem zakładu w sprawach:

1) dokumentowania informacji osobopoznawczych o skazanych,

2) opracowywania i realizacji indywidualnych programów oddziaływania,

3) przygotowywania i przeprowadzania okresowych ocen postępów w procesie resocjalizacji,

4) występowania o udzielanie skazanym nagród, wymierzenie kar dyscyplinarnych oraz z wnioskami o warunkowe przedterminowe zwolnienie,

5) określania warunków socjalno-bytowych skazanych w miejscach zakwaterowania i na terenie szkoły,

6) motywowania skazanych do podejmowania i kontynuowania nauki,

7) organizacji nauki własnej skazanych oraz zajęć kulturalno-oświatowych,

8) organizacji naboru skazanych do nauczania,

9) określenia porządku wewnętrznego nauczania w sposób umożliwiający prawidłową realizację procesu dydaktycznego.

§ 10.
Skazani skierowani do nauczania w szkołach nabywają umiejętności zawodowe zgodnie z dokumentacją programową:

1) w toku pracy produkcyjnej lub usługowej w zakładach pracy na terenie i poza terenem zakładu karnego,

2) w ramach zajęć laboratoryjnych, pracowni technicznej i innej odpowiedniej, organizowanych na zasadach powszechnie stosowanych,

3) w formach łączonych,

4) na zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych lub szkoleniowych.

§ 11.
Dyrektor zakładu, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, może opracować ofertę edukacyjną obejmującą pozaszkolne formy nauczania. Oferta wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
§ 12.
1. Skazani odbywający praktyczną naukę zawodu w toku pracy produkcyjnej otrzymują wynagrodzenie za pracę stosownie do zasad określonych w art. 123 § 1 i art. 125 Kodeksu karnego wykonawczego.

2. Skazani odbywający praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych otrzymują wynagrodzenie za pracę wykonywaną w czasie praktycznej nauki zawodu, obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, wynosi:

1) w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%,

2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%,

3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%.

§ 13.
Skazanemu uzyskującemu w praktycznej nauce zawodu ocenę co najmniej „dobry”, wykazującemu się nienaganną postawą w szkole, miejscu zakwaterowania i w miejscu praktycznej nauki zawodu, dyrektor zakładu może przyznać jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 2.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Kuchta

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama