| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 1998 r.

w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu i jego skrótu.

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Termin ważności prospektu emisyjnego, zwanego dalej „prospektem”, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 2 ust. 4–10, nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone ostatnie, zbadane przez podmiot uprawniony, sprawozdanie finansowe emitenta, lub – w przypadku gdy emitent jest podmiotem dominującym – skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta, zamieszczone w prospekcie dołączonym do wniosku, na podstawie którego Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, zwana dalej „Komisją”, wydała zgodę na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, albo do zawiadomienia o emisji, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), zwanej dalej „ustawą”.

2. W przypadku gdy wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu jest połączone z przeprowadzeniem subskrypcji lub sprzedaży, termin ważności prospektu, o którym mowa w ust. 1, może ulec przedłużeniu do 16 miesięcy, pod warunkiem:

1) uzupełnienia prospektu w trybie art. 79 ust. 2 ustawy o zbadane przez podmiot uprawniony sprawozdanie finansowe emitenta lub – w przypadku gdy emitent jest podmiotem dominującym – skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta, sporządzone na dzień bilansowy następujący co najmniej 6 miesięcy po dniu bilansowym, na który sporządzono sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1 – w przypadku gdy prospekt nie został udostępniony do publicznej wiadomości przed tym uzupełnieniem, albo

2) uzupełnienia prospektu w trybie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy o zbadane przez podmiot uprawniony sprawozdanie finansowe emitenta lub – w przypadku gdy emitent jest podmiotem dominującym – skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta, sporządzone na dzień bilansowy następujący co najmniej 6 miesięcy po dniu bilansowym, na który sporządzono sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, i informacje przekazane w trybie art. 81 ust. 1 ustawy, oraz ponownego udostępnienia uzupełnionego prospektu do publicznej wiadomości w sposób zgodny z przepisami niniejszego rozporządzenia, ze wskazaniem, że jest to prospekt uzupełniony, oraz określeniem dnia, do którego uzupełniono informacje w nim zawarte – w przypadku gdy prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości przed tym uzupełnieniem.

§ 2.
1. W przypadku gdy wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu jest połączone z przeprowadzeniem subskrypcji lub sprzedaży, termin ważności prospektu upływa z dniem dokonania przydziału papierów wartościowych inwestorom na zasadach określonych w prospekcie.

2. W przypadku gdy wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu nie jest połączone z przeprowadzeniem subskrypcji lub sprzedaży, termin ważności prospektu upływa z dniem ich pierwszego notowania na rynku regulowanym.

3. W przypadku łączenia się spółek termin ważności prospektu upływa z dniem pierwszego notowania na rynku regulowanym akcji wyemitowanych w celu dokonania łączenia, a w przypadku emitowania wyłącznie akcji nie wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym – w dniu wykreślenia z rejestru handlowego spółki przejętej lub spółek łączących się.

4. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje lub akcji wydawanych w zamian za obligacje zamienne na akcje, termin ważności prospektu upływa w dniu dokonania przydziału obligacji zamiennych na akcje, nie później niż w terminach określonych w § 1, z wyjątkiem części dotyczącej zasad przeprowadzenia zamiany obligacji na akcje, której ważność upływa w ostatnim dniu terminu do dokonania zamiany albo w dniu, w którym ostatnia obligacja zostanie zamieniona na akcje albo wykupiona, jeśli dzień ten przypada wcześniej.

5. W przypadku gdy przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży połączone jest z nabyciem uprawnień, które mają być realizowane po zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, termin ważności prospektu, w części dotyczącej oferowanych uprawnień, upływa w ostatnim dniu terminu do realizacji tych uprawnień albo w dniu, w którym wszystkie uprawnienia zostaną zrealizowane, jeśli dzień ten przypada wcześniej.

6. W przypadku gdy na podstawie prospektu, w wykonaniu umowy subemisji usługowej, akcje oferowane są osobom zarządzającym emitenta lub określonym pracownikom grupy kapitałowej emitenta w celu realizacji opcji ich zakupu, termin ważności prospektu, w części dotyczącej zbycia im akcji objętych przez subemitenta usługowego, upływa w dniu wyznaczonym w prospekcie jako ostatni dzień realizacji opcji nabycia akcji albo w dniu, w którym wszystkie opcje zostaną zrealizowane.

7. W przypadku dokonywania na podstawie prospektu kolejnych emisji obligacji, zwanych dalej „programem obligacji”, z których pierwsza rozpoczyna się w terminach określonych w § 1, termin ważności prospektu upływa w dniu dokonania przydziału obligacji ostatniej emisji, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia dopuszczenia programu obligacji do publicznego obrotu, pod warunkiem publikacji co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem subskrypcji każdej nowej emisji obligacji w sposób, o którym mowa w § 4, skrótu prospektu, uzupełnionego o informacje przekazane w trybie art. 81 ust. 1 ustawy, ze wskazaniem, że jest to skrót prospektu uzupełniony, oraz określeniem dnia, do którego uzupełniono informacje w nim zawarte.

8. W przypadku dokonywania na podstawie prospektu kolejnych emisji listów zastawnych, zwanych dalej „programem listów zastawnych”, z których pierwsza rozpoczyna się w terminach określonych w § 1, termin ważności prospektu upływa w dniu dokonania przydziału listów zastawnych ostatniej emisji, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia dopuszczenia programu listów zastawnych do publicznego obrotu, pod warunkiem publikacji co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem subskrypcji każdej nowej emisji listów zastawnych w sposób, o którym mowa w § 4, skrótu prospektu, uzupełnionego o informacje przekazane w trybie art. 81 ust. 1 ustawy, ze wskazaniem, że jest to skrót prospektu uzupełniony, oraz określeniem dnia, do którego uzupełniono informacje w nim zawarte.

9. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu na podstawie prospektu papierów wartościowych emitowanych przez instytucję wspólnego inwestowania z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „zagranicznymi certyfikatami inwestycyjnymi”, termin ważności prospektu upływa w dniu dokonania sprzedaży ostatniego oferowanego zagranicznego certyfikatu inwestycyjnego, nie później jednak niż w terminie 3 lat od dnia dopuszczenia tych papierów do publicznego obrotu, pod warunkiem publikacji co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w sposób, o którym mowa w § 4, skrótu prospektu uzupełnionego o informacje przekazane w trybie art. 81 ust. 1 ustawy, ze wskazaniem, że jest to skrót prospektu uzupełniony, oraz określeniem dnia, do którego uzupełniono informacje w nim zawarte.

10. Termin ważności prospektu, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, upływa w dniu udostępnienia go do publicznej wiadomości.

§ 3.
1. Po dopuszczeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu emitent lub wprowadzający udostępnia równocześnie do publicznej wiadomości prospekt oraz jego skrót.

2. Prospekt i jego skrót udostępniane są do publicznej wiadomości co najmniej na:

1) 2 tygodnie przed dniem rozpoczęcia subskrypcji lub sprzedaży,

2) 2 tygodnie przed dniem pierwszego notowania na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych prospektem – w przypadku gdy wprowadzenie papierów wartościowych nie jest połączone z publiczną subskrypcją lub sprzedażą,

3) 1 tydzień przed pierwszym terminem zamiany – w przypadku emisji akcji wydawanych w zamian za obligacje zamienne na akcje, jeżeli prospekt i jego skrót nie zostały udostępnione w terminie, o którym mowa w pkt 1,

4) 1 tydzień przed terminem rozpoczęcia zapisów w odpowiedzi na wezwanie na zamianę akcji – w przypadku emisji akcji wydawanych w zamian za akcje, na które emitent ogłosił wezwanie do zamiany,

5) 1 tydzień przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcyjnego lub wpisania do rejestru handlowego nowej spółki – w przypadku łączenia się spółek.

§ 4.
Skrót prospektu publikuje się co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim.
§ 5.
1. Prospekt, z zastrzeżeniem ust. 2, udostępnia się do publicznej wiadomości w formie drukowanej.

2. Prospekt można dodatkowo udostępnić do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na optycznych nośnikach informacji lub w sieci Internet.

§ 6.
1. W przypadku udostępnienia prospektu w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2, informacje w nim zawarte należy zabezpieczyć w celu uniemożliwienia dokonania w nich zmian przez osoby nieuprawnione.

2. W przypadku udostępnienia prospektu w sieci Internet podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1, obowiązany jest do:

1) aktualizacji danych w prospekcie udostępnionym w sieci Internet,

2) korekty tekstu prospektu – w przypadku stwierdzenia wprowadzenia przez osoby nieuprawnione zmian do udostępnionego w sieci Internet tekstu – z jednoczesnym wskazaniem, kiedy taka zmiana została wykryta, a także jakie informacje zostały zmienione oraz kiedy miała miejsce korekta.

3. W przypadku udostępnienia prospektu w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2, na początku publikowanego prospektu należy w języku polskim i angielskim wskazać:

1) że elektroniczna wersja prospektu jest publikowana jedynie w celach informacyjnych,

2) miejsca udostępnienia prospektu w formie drukowanej,

3) organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym, które udzieliły zgody na wprowadzenie papierów wartościowych objętych tym prospektem do publicznego obrotu, i siedziby tych organów, z informacją, że wyłącznie w państwach działania tych organów można uczestniczyć w subskrypcji lub sprzedaży albo w innej formie wprowadzenia papierów wartościowych objętych tym prospektem do publicznego obrotu oraz że na terytoriach innych państw prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.

§ 7.
1. Nakład prospektu, z zastrzeżeniem ust. 4, powinien zapewniać zaspokojenie popytu i sprawne wprowadzenie papierów wartościowych objętych prospektem do publicznego obrotu i nie może być mniejszy niż:

1) 2 000 egzemplarzy – w przypadku gdy wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu nie jest połączone z ich subskrypcją lub sprzedażą, a także w przypadku gdy emisja papierów wartościowych kierowana jest do określonego nabywcy lub nabywców, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a),

2) 4 000 egzemplarzy – w przypadku gdy:

a) emisja akcji spółki publicznej, której akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, kierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru,

b) liczba punktów sprzedaży lub przyjmowania zapisów jest mniejsza niż 30,

3) 8 000 egzemplarzy – w przypadku gdy liczba punktów sprzedaży lub przyjmowania zapisów wynosi co najmniej 30 i jest mniejsza niż 100,

4) 12 000 egzemplarzy – w przypadku gdy liczba punktów sprzedaży lub przyjmowania zapisów wynosi co najmniej 100, z zastrzeżeniem pkt 5,

5) 20 000 egzemplarzy – w przypadku gdy liczba punktów sprzedaży lub przyjmowania zapisów wynosi co najmniej 100 i wartość oferowanych na podstawie prospektu papierów wartościowych jest większa niż równowartość w złotych 200 000 000 EURO, liczona według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień publikacji prospektu.

2. W przypadku gdy prospekt udostępniany jest w trybie art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, nakład prospektu powinien wynosić co najmniej 500 egzemplarzy, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. W przypadku gdy udostępnienie prospektu następuje równocześnie w formie drukowanej i w formie elektronicznej na optycznych nośnikach informacji, udział formy elektronicznej w nakładzie prospektu, o którym mowa w ust. 1, nie może być większy niż 50%.

4. W przypadku gdy udostępnienie prospektu następuje równocześnie w formie drukowanej i w sieci Internet, nakład prospektu, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być zmniejszony o 50%.

§ 8.
1. Udostępnienie prospektu do publicznej wiadomości, w okresie jego ważności, następuje w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2, w siedzibie emitenta oraz poprzez przekazanie do:

1) siedziby domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską oferującego papiery wartościowe objęte prospektem,

2) punktów obsługi klienta domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską biorących udział w subskrypcji lub sprzedaży,

3) urzędu Komisji,

4) siedziby podmiotu organizującego rynek, na którym mają być notowane papiery wartościowe objęte prospektem.

2. Podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1, przekazuje Komisji elektroniczną wersję prospektu, na nośniku optycznym lub magnetycznym, najpóźniej w dniu jego udostępnienia.

3. Udostępnienie prospektu jest bezpłatne.

§ 9.
1. W przypadku gdy wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu jest połączone z przeprowadzeniem subskrypcji lub sprzedaży, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych objętych prospektem powinna rozpocząć się w terminie 3 miesięcy od dnia jego udostępnienia w sposób, o którym mowa w § 5–8.

2. W przypadku gdy subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych nie rozpoczęła się w terminie określonym w ust. 1, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem subskrypcji lub sprzedaży w nowym terminie należy udostępnić do publicznej wiadomości w sposób, o którym mowa w § 5–8, prospekt uzupełniony o informacje przekazane w trybie art. 81 ust. 1 ustawy, ze wskazaniem na jego okładce, że jest to prospekt uzupełniony, oraz określeniem dnia, do którego uzupełniono informacje w nim zawarte.

3. W przypadku gdy papiery wartościowe wprowadzane są do publicznego obrotu na podstawie zgody Komisji, prospekt uzupełniony w sposób, o którym mowa w ust. 2 lub w § 1 ust. 2 pkt 1, nie może bez zgody Komisji zawierać zmian w zakresie zasad subskrypcji lub sprzedaży.

§ 10.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »