| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 1998 r.

w sprawie zakresu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd okresowych sprawozdań i bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych.

Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zwane dalej „towarzystwem”, dostarcza Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zwanej dalej „Komisją”, sprawozdania miesięczne dotyczące towarzystwa nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca.

2. Towarzystwo dostarcza Komisji zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, wraz ze sprawozdaniem za rok obrotowy oraz opinią biegłego rewidenta i jego raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz rentowność badanej jednostki, w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

§ 2.
 Sprawozdanie miesięczne dotyczące towarzystwa jest przekazywane na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
 1. Fundusz inwestycyjny, zwany dalej „funduszem”, dostarcza Komisji sprawozdania okresowe dotyczące funduszu nie później niż do 20 dnia następującego po ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.

2. Fundusz dostarcza Komisji sporządzone, zgodnie z przepisami o rachunkowości, zatwierdzone roczne i półroczne sprawozdania finansowe wraz z oświadczeniem depozytariusza i opinią biegłego rewidenta oraz jego raportem z badania – w ciągu 2 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego w przypadku sprawozdania półrocznego oraz w ciągu 4 miesięcy w przypadku sprawozdania rocznego.

§ 4.
 1. Fundusz otwarty i specjalistyczny fundusz otwarty, z zastrzeżeniem ust. 2, przekazuje sprawozdania kwartalne na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Specjalistyczny fundusz otwarty, który na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933), zwanej dalej „ustawą”, stosuje ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu mieszanego, przekazuje sprawozdanie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, z wyłączeniem wierszy od 20 do 28, oraz na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia w cz. A – wyłącznie w zakresie wierszy od 18 do 33.

3. Ostatnim dniem okresu sprawozdawczego jest ostatni dzień kwartału. W sprawozdaniu podaje się dane z ostatniego dnia wyceny aktywów funduszu w okresie sprawozdawczym.

§ 5.
 1. Sprawozdanie funduszu zamkniętego i funduszu mieszanego dotyczy okresu, jaki upłynął od przedostatniej wyceny aktywów funduszu dokonanej z częstotliwością określoną w statucie funduszu, do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, którym jest dzień ostatniej wyceny aktywów.

2. W przypadku gdy statut przewiduje dokonywanie wyceny aktywów z częstotliwością większą niż raz na kwartał, fundusz przekazuje sprawozdania kwartalne. Ostatnim dniem okresu sprawozdawczego jest ostatni dzień kwartału. W sprawozdaniu podaje się dane z ostatniego dnia wyceny aktywów funduszu w okresie sprawozdawczym.

§ 6.
 Fundusz zamknięty przekazuje sprawozdania okresowe na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 7.
 Fundusz mieszany przekazuje sprawozdania okresowe na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 8.
 1. Towarzystwo niezwłocznie dostarcza Komisji w formie raportu bieżącego wszelkie, dotyczące działalności towarzystwa lub jego sytuacji finansowej, informacje o:

1) nabyciu, objęciu lub zbyciu przez towarzystwo akcji lub udziałów w innych podmiotach albo innych papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa,

2) nabyciu, objęciu lub zbyciu przez towarzystwo papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jeżeli wielkość transakcji przekracza 5% kapitałów własnych,

3) zmianach w kapitale zapasowym i kapitałach rezerwowych,

4) zawarciu przez towarzystwo we własnym imieniu i na własny rachunek umowy pożyczki lub umowy kredytu w wysokości powodującej przekroczenie, łącznie z zobowiązaniami wynikającymi z emisji obligacji, 5% wartości kapitałów własnych,

5) emisji obligacji w wysokości powodującej przekroczenie, łącznie z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami, 5% wartości kapitałów własnych,

6) odwołaniu członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, a także powołaniu w skład zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej osób, które pełniły funkcję w tych organach w poprzedniej kadencji,

7) zmianie organizacji towarzystwa, wpływającej na sposób podejmowania decyzji inwestycyjnych,

8) zmianie w regulaminie zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszyć interes uczestników funduszu inwestycyjnego lub interes uczestników publicznego obrotu papierami wartościowymi,

9) wszczęciu postępowania sądowego przez inwestorów lub radę inwestorów przeciwko towarzystwu,

10) niezebraniu wpłat na jednostki uczestnictwa albo na pierwszą emisję certyfikatów inwestycyjnych w wysokości określonej w statucie,

11) odmowie wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych,

12) dokonaniu zwrotu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, raport bieżący powinien zawierać:

1) datę i sposób nabycia lub objęcia albo zbycia akcji lub udziałów albo innych papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa,

2) rodzaj nabytych, objętych lub zbytych aktywów,

3) nazwę (firmę) oraz adres:

a) emitenta nabytych, objętych lub zbytych papierów wartościowych,

b) podmiotu, którego udziały nabywa, obejmuje lub zbywa towarzystwo,

c) funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne nabywa lub zbywa towarzystwo,

4) wartość aktywów będących przedmiotem transakcji, procentowy udział posiadanego kapitału akcyjnego (zakładowego) danego podmiotu po zawarciu transakcji oraz procentowy udział głosów w organach danego podmiotu lub procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, raport bieżący powinien zawierać:

1) datę i sposób nabycia lub objęcia albo zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

2) rodzaj nabytych, objętych lub zbytych aktywów,

3) wartość aktywów będących przedmiotem transakcji oraz procentowy udział papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji w kapitale własnym, po zawarciu transakcji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w miejsce raportu bieżącego przekazuje się odpis uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, raport bieżący powinien zawierać:

1) datę zawarcia umowy,

2) nazwę (firmę) i siedzibę lub imię, nazwisko i adres podmiotu udzielającego pożyczki lub kredytu,

3) wysokość pożyczki lub kredytu,

4) termin zwrotu pożyczki lub kredytu,

5) procentowy udział zaciągniętych pożyczek, kredytów i zobowiązań z tytułu emisji przez towarzystwo obligacji w stosunku do kapitału własnego towarzystwa, po zaciągnięciu pożyczki lub kredytu będącego przedmiotem raportu i z jego uwzględnieniem.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, raport bieżący, do którego załącza się kopię uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, powinien zawierać:

1) informację o przewidywanej łącznej wartości wpływów z emisji oraz koszty emisji,

2) informację o przewidywanym procentowym udziale zaciągniętych pożyczek, kredytów i zobowiązań z tytułu emisji przez towarzystwo obligacji w stosunku do kapitału własnego towarzystwa, po emisji obligacji.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, raport bieżący powinien zawierać:

1) datę wystąpienia zdarzenia,

2) imiona i nazwiska osób, które zostały odwołane ze składu zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, lub imiona i nazwiska oraz funkcje osób powołanych do organów towarzystwa, które były członkami tych organów w poprzedniej kadencji.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, raport bieżący powinien zawierać:

1) datę dokonania zmian w organizacji towarzystwa,

2) opis zmian w organizacji towarzystwa wraz z aktualnym schematem organizacyjnym towarzystwa,

3) uzasadnienie wprowadzonych zmian w organizacji towarzystwa.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, raport bieżący powinien zawierać:

1) datę dokonania zmian w regulaminie,

2) dokładne przytoczenie zmian w regulaminie oraz nowy jednolity tekst regulaminu,

3) uzasadnienie wprowadzonych zmian.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, raport bieżący, do którego załącza się kopię pozwu, powinien zawierać informację o dacie doręczenia pozwu.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, raport bieżący powinien zawierać informację o wielkości zebranych wpłat.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, w miejsce raportu bieżącego przekazuje się kopię postanowienia o odmowie wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, raport bieżący powinien zawierać:

1) datę rozpoczęcia i zakończenia zwrotu wpłat,

2) wielkość wpłat i odsetek, które zostały zwrócone.

§ 9.
 1. Fundusz niezwłocznie dostarcza Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje:

1) w przypadku wszystkich rodzajów funduszy, o:

a) spadku wartości aktywów netto funduszu poniżej: 3 000 000 zł, 2 900 000 zł, 2 800 000 zł, 2 700 000 zł i 2 600 000 zł oraz o osiągnięciu lub przekroczeniu powyższych wartości,

b) błędnej wycenie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych,

c) utracie w wyniku zdarzeń losowych aktywów o znacznej wartości, tzn. aktywów finansowych stanowiących ponad 5% aktywów funduszu,

d) dokonaniu ogłoszeń o zamiarze dokonania podziału jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych oraz o dokonaniu podziału,

e) przekroczeniu ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu oraz o dostosowaniu stanu swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie lub statucie,

f) zawarciu lub rozwiązaniu umowy z podmiotem prowadzącym dystrybucję jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo oraz zmianach w tym zakresie,

2) w przypadku funduszy otwartych oraz specjalistycznych funduszy otwartych, o:

a) zawieszeniu lub wznowieniu zbywania jednostek uczestnictwa przez fundusz,

b) zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa,

c) lokatach w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,

d) nabywaniu jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo,

e) zawarciu umowy mającej za przedmiot nabycie papierów wartościowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), zwanej dalej „ustawą o publicznym obrocie”, inne prawa pochodne z praw majątkowych będących przedmiotem lokat oraz transakcje terminowe,

f) rozpoczęciu działania rady inwestorów w otwartym funduszu specjalistycznym,

g) zmianie w składzie rady inwestorów,

h) zawarciu z bankiem umowy pożyczki lub kredytów w wysokości powodującej przekroczenie, łącznie z już zaciągniętymi pożyczkami i kredytami, 5% wartości aktywów funduszu,

i) przyjęciu lub istotnej zmianie zasad postępowania przy nabywaniu lub zbywaniu jednostek uczestnictwa, jeżeli te zasady zostały określone,

3) w przypadku funduszy zamkniętych, o:

a) zamknięciu emisji certyfikatów inwestycyjnych,

b) złożeniu wniosku o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku giełdowym lub regulowanym rynku pozagiełdowym,

c) dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku giełdowym lub regulowanym rynku pozagiełdowym,

d) rozpoczęciu działania rady inwestorów,

e) zmianie w składzie rady inwestorów,

f) zawarciu z bankiem umowy pożyczki lub kredytów w wysokości 5% wartości aktywów funduszu albo pożyczki lub kredytu w wysokości powodującej przekroczenie, łącznie z już zaciągniętymi pożyczkami i kredytami, 40% wartości aktywów funduszu,

4) w przypadku funduszy mieszanych, o:

a) zamknięciu emisji certyfikatów inwestycyjnych,

b) złożeniu wniosku o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku giełdowym lub regulowanym rynku pozagiełdowym,

c) dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku giełdowym lub regulowanym rynku pozagiełdowym,

d) nabyciu jednostek uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą,

e) nabywaniu jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo,

f) dokonaniu lokaty w papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w inne prawa pochodne z praw majątkowych będących przedmiotem lokat oraz w transakcje terminowe,

g) zawarciu z bankiem umowy pożyczki lub kredytu w wysokości co najmniej 5% wartości aktywów funduszu albo pożyczki lub kredytu w wysokości powodującej przekroczenie, łącznie z już zaciągniętymi pożyczkami i kredytami, 25% wartości aktywów funduszu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), raport bieżący powinien zawierać:

1) datę i rodzaj zdarzenia,

2) wartość aktywów netto funduszu po wystąpieniu zdarzenia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b), raport bieżący powinien zawierać:

1) datę błędnej wyceny,

2) wartość błędnie wycenionej jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego oraz wartość prawidłowo wycenionej jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego,

3) przyczyny powstania błędu w wycenie,

4) sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, którzy zakupili lub od których fundusz odkupił jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej cenie,

5) informację o decyzjach mających na celu zapobieżenie powstaniu podobnych błędów w dalszej działalności funduszu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c), raport bieżący powinien zawierać:

1) datę wystąpienia zdarzenia losowego, charakter zdarzenia oraz rodzaj utraconych aktywów,

2) aktualną wartość rynkową utraconych aktywów,

3) przewidywane konsekwencje utraty aktywów dla dalszej działalności funduszu.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d), raport bieżący powinien zawierać:

1) datę i rodzaj zdarzenia (ogłoszenie o zamiarze dokonania podziału, dokonanie podziału jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych),

2) wartość jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego przed podziałem i po podziale, proporcje podziału.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e), raport bieżący powinien zawierać:

1) informację o przekroczeniu ograniczeń inwestycyjnych lub dostosowaniu stanu aktywów do wymagań ustawy i statutu oraz datę zdarzenia,

2) w przypadku przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych:

a) opis przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych,

b) przyczyny przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych,

c) przewidywany termin dostosowania stanu aktywów do wymagań określonych w ustawie lub statucie.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f), raport bieżący powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

1) datę zawarcia lub rozwiązania umowy,

2) nazwę (firmę) podmiotu, który rozpoczął dystrybucję jednostek uczestnictwa lub jej zaprzestał.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), raport bieżący powinien zawierać:

1) datę wystąpienia zdarzenia,

2) wartość aktywów netto funduszu, po której przekroczeniu nastąpiło zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), raport bieżący powinien zawierać:

1) datę wystąpienia zdarzenia,

2) przyczyny zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa oraz informacje o:

a) sumie wartości odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa w okresie dwóch tygodni przed podjęciem decyzji o zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa,

b) sumie wartości jednostek uczestnictwa, których odkupienia zażądano w okresie dwóch tygodni przed podjęciem decyzji o zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa,

c) wartości aktywów funduszu w dniu podjęcia decyzji o zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa,

3) termin, do którego obowiązuje zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c), raport bieżący powinien zawierać:

1) datę wystąpienia zdarzenia,

2) nazwę (firmę) i siedzibę instytucji wspólnego lokowania mającej siedzibę za granicą,

3) rodzaj, ilość i cenę nabytych tytułów uczestnictwa,

4) określenie charakteru prawnego nabytych tytułów uczestnictwa,

5) opis ograniczeń inwestycyjnych stosowanych przez instytucję wspólnego lokowania, której tytuły uczestnictwa zostały nabyte przez fundusz.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d), raport bieżący powinien zawierać:

1) datę wystąpienia zdarzenia,

2) nazwę (firmę) funduszu, którego jednostki uczestnictwa zostały nabyte,

3) ilość i cenę nabycia jednostek uczestnictwa.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e), raport bieżący powinien zawierać datę zawarcia oraz istotne elementy umowy.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f), raport bieżący powinien zawierać:

1) datę wystąpienia zdarzenia,

2) imiona, nazwiska i adresy (firma, siedziba) członków rady inwestorów, procent ogólnej liczby jednostek uczestnictwa posiadanej przez każdego z członków rady inwestorów.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. g), raport bieżący powinien zawierać:

1) datę wystąpienia zdarzenia,

2) imiona, nazwiska i adresy (firma, siedziba) nowych członków rady inwestorów lub osób (podmiotów), które przestały wchodzić w skład rady inwestorów.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. h), raport bieżący powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

1) datę zawarcia umowy,

2) nazwę (firmę) i siedzibę banku udzielającego pożyczki lub kredytu,

3) wysokość pożyczki lub kredytu,

4) termin zwrotu pożyczki lub kredytu,

5) procentowy udział łącznej wysokości zaciągniętych przez fundusz pożyczek lub kredytów w stosunku do wartości aktywów funduszu po zaciągnięciu pożyczki lub kredytu.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. i), raport bieżący powinien zawierać informacje o przyjęciu zasad postępowania przy nabywaniu i zbywaniu jednostek uczestnictwa oraz o istotnych zmianach tych zasad i dacie ich wprowadzenia.

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a), raport bieżący powinien zawierać:

1) oznaczenie emisji, której dotyczy raport,

2) datę zamknięcia emisji,

3) wskazanie sposobu zamknięcia emisji.

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b), raport bieżący powinien zawierać:

1) oznaczenie emisji, której dotyczy raport,

2) datę złożenia wniosku,

3) wskazanie rynku, którego dotyczy wniosek o dopuszczenie certyfikatów do obrotu.

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c), raport bieżący powinien zawierać:

1) oznaczenie emisji, której dotyczy raport,

2) datę dopuszczenia lub odmowy dopuszczenia certyfikatów do obrotu,

3) wskazanie rynku, którego dotyczył wniosek o dopuszczenie certyfikatów do obrotu.

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d), raport bieżący powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

1) datę wystąpienia zdarzenia,

2) imiona, nazwiska i adresy (firma, siedziba) członków rady inwestorów, procent ogólnej liczby jednostek uczestnictwa posiadanej przez każdego z członków rady inwestorów.

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e), raport bieżący powinien zawierać:

1) datę wystąpienia zdarzenia,

2) imiona, nazwiska i adresy (firma, siedziba) nowych członków rady inwestorów lub osób (podmiotów), które przestały wchodzić w skład rady inwestorów.

22. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. f), raport bieżący powinien zawierać:

1) datę wystąpienia zdarzenia,

2) nazwę (firmę) i siedzibę banku udzielającego pożyczki lub kredytu,

3) wysokość oraz termin zwrotu pożyczki lub kredytu,

4) procentowy udział łącznej wysokości zaciągniętych przez fundusz pożyczek lub kredytów w stosunku do wartości aktywów funduszu po zaciągnięciu pożyczki lub kredytu.

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a), raport bieżący powinien zawierać:

1) oznaczenie emisji, której dotyczy raport,

2) datę wystąpienia zdarzenia,

3) wskazanie sposobu zamknięcia emisji (dokonanie wpłat na wszystkie certyfikaty lub upływ terminu określonego w prospekcie emisyjnym).

24. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b), raport bieżący powinien zawierać:

1) oznaczenie emisji, której dotyczy raport,

2) datę złożenia wniosku,

3) wskazanie rynku, którego dotyczy wniosek o dopuszczenie certyfikatów do obrotu.

25. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c), raport bieżący powinien zawierać:

1) oznaczenie emisji, której dotyczy raport,

2) datę dopuszczenia lub odmowy dopuszczenia certyfikatów do obrotu,

3) wskazanie rynku, którego dotyczył wniosek o dopuszczenie certyfikatów do obrotu.

26. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d), raport bieżący powinien zawierać:

1) datę wystąpienia zdarzenia,

2) nazwę (firmę) i siedzibę innego funduszu inwestycyjnego lub instytucji wspólnego lokowania mającej siedzibę za granicą,

3) informację o rodzaju, ilości i cenie nabytych jednostek uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,

4) określenie charakteru prawnego nabytych jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym lub tytułów uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą.

27. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. e), raport bieżący powinien zawierać datę nabycia oraz nazwę funduszu, którego jednostki uczestnictwa zostały nabyte, ich ilość i cenę.

28. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. f), raport bieżący powinien zawierać datę wystąpienia zdarzenia oraz określenie rodzaju lokaty.

29. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. g), raport bieżący powinien zawierać:

1) datę zawarcia umowy,

2) nazwę (firmę) i siedzibę banku udzielającego pożyczki lub kredytu,

3) wysokość oraz termin zwrotu pożyczki lub kredytu,

4) procentowy udział łącznej wysokości zaciągniętych przez fundusz pożyczek lub kredytów w stosunku do wartości aktywów funduszu po zaciągnięciu pożyczki lub kredytu.

§ 10.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 1998 r. (poz. 1077)

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH I SPECJALISTYCZNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY]

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH I SPECJALISTYCZNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

infoRgrafika

Załącznik 3. [SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAMKNIĘTYCH ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY]

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAMKNIĘTYCH ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH MIESZANYCH ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY]

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH MIESZANYCH ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »