| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 grudnia 1998 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na podstawie art. 16, art. 35 ust. 4 i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Ewidencja przychodów

§ 1.

 1. Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930), zwanej dalej „ustawą”, są obowiązani prowadzić ewidencję przychodów, zwaną dalej „ewidencją”, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

2. Podatnicy wykonujący działalność w formie spółki cywilnej prowadzą wspólną ewidencję.

3. Podatnik jest obowiązany zbroszurować ewidencję i kolejno ponumerować jej karty.

§ 2.
 1. Zapisy w ewidencji, o której mowa w § 1 ust. 1, są dokonywane na podstawie wystawionych faktur, rachunków (rachunków uproszczonych), jeżeli sprzedaż jest dokumentowana fakturami, rachunkami (rachunkami uproszczonymi), a w przypadku sprzedaży bez faktur, rachunków (rachunków uproszczonych) – na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932–934 i Nr 141, poz. 943 i 945 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144, poz. 930), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”, zapisy są dokonywane na podstawie dowodów potwierdzających ich faktyczne uzyskanie.

3. Podatnicy opłacający na podstawie odrębnych przepisów podatek od towarów i usług mogą w ciągu roku podatkowego ewidencjonować przychody według dnia wystawienia faktury, rachunku (rachunku uproszczonego). W ostatnim dniu roku podatnicy są obowiązani wpisać do ewidencji kwoty przychodów (według poszczególnych stawek) odnoszące się do wydanych towarów lub wykonanych usług do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego, na które zostaną wystawione faktury, rachunki (rachunki uproszczone) w roku następnym, a po ich wystawieniu wpisać numery i daty faktur, rachunków (rachunków uproszczonych) w ewidencji przychodów za dany rok podatkowy w kolumnie „Uwagi” przy każdej pozycji odnoszącej się do danej transakcji. Ewidencjonując przychody w roku następnym podatnicy nie wykazują przychodów wynikających z faktur, rachunków (rachunków uproszczonych) odnoszących się do przychodów z roku poprzedniego.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie likwidacji działalności, zmiany umowy spółki lub zmiany wspólnika w ciągu roku podatkowego, jeżeli podatnik ewidencjonował przychody według dnia wystawienia faktury, rachunku (rachunku uproszczonego).

5. Zapisy dotyczące przychodów mogą być również dokonywane na podstawie dziennego zestawienia faktur, rachunków (rachunków uproszczonych). Zestawienie to musi zawierać co najmniej: datę, numer zestawienia, numery i daty faktur, rachunków (rachunków uproszczonych) objętych zestawieniem oraz łączną wartość przychodów wynikającą z tych faktur, rachunków (rachunków uproszczonych), z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

6. Zapisy są dokonywane w porządku chronologicznym na podstawie dowodów, o których mowa w ust. 1–5, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jednak nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

7. Podatnicy, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104 oraz z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076), zwanej dalej „ustawą o podatku od towarów i usług”, mogą ewidencjonować przychody w ewidencji łącznie z podatkiem od towarów i usług, z tym że na koniec miesiąca przychód pomniejsza się o należny podatek od towarów i usług.

§ 3.
 1. Podatnik może prowadzić ewidencję przy użyciu komputera. Na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 2 ust. 6, podatnik jest obowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc. Wydruk powinien być zgodny z wzorem ewidencji określonym w załączniku do rozporządzenia.

2. Podatnik posługujący się programem komputerowym, który nie zapewnia wydrukowania ewidencji, według wzoru określonego w załączniku, jest obowiązany założyć ewidencję, o której mowa w § 1 ust. 1. Po zakończeniu miesiąca do odpowiednich kolumn tej ewidencji należy wpisać w jednej pozycji sumy przychodów uzyskanych w danym miesiącu, według poszczególnych stawek ryczałtu.

§ 4.
 Jeżeli podatnik prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 27 ust. 1 lub 4 ustawy o podatku od towarów i usług, może zrezygnować z prowadzenia ewidencji, na zasadach określonych w rozporządzeniu, pod warunkiem że:

1) dane wykazane w tej ewidencji pozwolą na wyodrębnienie z obrotów, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przychodów dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2) po zakończeniu każdego miesiąca, w terminie określonym w § 2 ust. 6, sporządzi zestawienie, w którym wykaże przychody na podstawie danych zawartych w tej ewidencji, według poszczególnych stawek ryczałtu, z uwzględnieniem różnic między obrotem, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

§ 5.
 1. Jeżeli podatnik dokonuje od przychodów odliczeń, o których mowa w art. 11 ustawy, jest obowiązany wykazać odliczenia w odrębnych pozycjach ewidencji i zmiejszyć o te kwoty wartość przychodu stanowiącego podstawę opodatkowania.

2. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane różnymi stawkami i dokonuje odliczeń, o których mowa w art. 11 ustawy, odliczeń tych, do wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym, dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

3. Po zakończeniu miesiąca w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 6, należy zapisy podsumować, obliczyć i wpisać kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także kwoty obniżek tego ryczałtu, o których mowa w art. 13 i 14 ustawy oraz w art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań podatkowych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 736 i z 1998 r. Nr 94, poz. 593), jak również kwotę ulgi uczniowskiej, o której mowa w art. 53 ustawy. W przypadku prowadzenia więcej niż jednej ewidencji, sumy miesięczne zapisów z poszczególnych ewidencji należy przenieść do jednej z nich i podsumować.

4. Jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym, podatnik jest obowiązany:

1) doliczyć odpowiednio do przychodów lub należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy kwoty uprzednio odliczone,

2) wykazać w ewidencji doliczone kwoty wydatków i zwiększyć o te kwoty odpowiednio wartość przychodu podlegającego opodatkowaniu lub należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio w przypadku prowadzenia ewidencji, o których mowa w § 3 i 4.

§ 6.
 1. Podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję rzetelnie i w sposób niewadliwy. Za niewadliwą uważa się ewidencję prowadzoną zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia. Za rzetelną uważa się ewidencję, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

2. Ewidencję uznaje się za rzetelną i niewadliwą, również gdy:

1) nie wpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodów łącznie nie przekraczają 0,5% przychodu wykazanego w ewidencji za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym urząd skarbowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził te błędy, lub

2) brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie ewidencji, lub

3) podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w ewidencji przed rozpoczęciem kontroli przez urząd skarbowy lub organ kontroli skarbowej, lub

4) błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody księgowe, o których mowa w § 2 ust. 1.

Rozdział 2

Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

§ 7.

 1. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, zwany dalej „wykazem”, powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, datę nabycia, datę przyjęcia do używania, określenie dokumentu stwierdzającego nabycie, określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, symbol Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, wartość początkową, stawkę amortyzacyjną, zaktualizowaną wartość początkową, datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

2. Za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uważa się składniki majątkowe, o których mowa w przepisach w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wydanych na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym.

3. Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w wykazie najpóźniej w miesiącu przyjęcia ich do używania.

4. Podatnik jest obowiązany zbroszurować wykaz i kolejno ponumerować jego karty.

Rozdział 3

Książka zamówień

§ 8.

 1. Książka zamówień, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 lit. c) ustawy, powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, nazwę i adres płatnika, datę wystawienia faktury, rachunku (rachunku uproszczonego), kwotę należną za wykonane świadczenia, rodzaj świadczenia (sprzedaż wyrobów, usług), stawkę i kwotę ryczałtu, kwotę pobranej przez płatnika składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, kwotę należnego ryczałtu po odliczeniu składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, kwotę wypłaty netto oraz rodzaj, numer i datę dowodu wypłaty, podpis osoby upoważnionej przez płatnika.

2. Zapisów w książce zamówień dokonuje płatnik, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, każdorazowo przy złożeniu faktury, rachunku (rachunku uproszczonego) przez podatnika i przy każdej wypłacie należności.

3. Podatnik jest obowiązany zbroszurować książkę zamówień i kolejno ponumerować jej karty.

Rozdział 4

Ewidencja zatrudnienia

§ 9.

 1. Ewidencja zatrudnienia, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy, powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, imię i nazwisko osoby zatrudnionej, datę nawiązania przez tę osobę i ustania stosunku pracy oraz adnotacje o przerwach w zatrudnieniu.

2. Zapis dotyczący zatrudnienia danej osoby powinien być dokonany nie później niż przed rozpoczęciem pracy przez tę osobę.

3. Podatnik jest obowiązany zbroszurować ewidencję zatrudnienia i kolejno ponumerować jej karty.

Rozdział 5

Karty przychodów

§ 10.

 1. Karty przychodów, o których mowa w art. 52 ust. 1 ustawy, powinny zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko pracownika, kwotę osiągniętych w danym miesiącu przychodów w gotówce i w naturze, koszty uzyskania przychodu, potrącone przez płatnika w danym miesiącu kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, dochód osiągnięty w danym miesiącu, dochód narastająco od początku roku, kwotę zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne określonej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy oraz datę przekazania zaliczki.

2. Podatnik jest obowiązany za każdy miesiąc wypełnić karty przychodów, o których mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 20 następnego miesiąca.

§ 11.
 Wykaz, o którym mowa w § 7, oraz karty przychodów, o których mowa w § 10, mogą być prowadzone przy zastosowaniu komputera. W tym przypadku § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 12.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. i ma zastosowanie do przychodów (dochodów) osiągniętych od tego dnia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc


Załącznik 1. [EWIDENCJA PRZYCHODÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 grudnia 1998 r. (poz. 1078)

EWIDENCJA PRZYCHODÓW

Lp.

Data wpisu

Data uzyskania przychodu

Numer dowodu,
na którego
podstawie
dokonano wpisu

Kwota przychodu opodatkowana według stawki

Ogółem
przychód
(5+6+7)

Uwagi

8,5%

5,5%

3,0%

gr

gr

gr

gr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeniesienie z poprzedniej strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma przychodów od początku miesiąca ..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »