| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 grudnia 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej jej placówek naukowych.

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady finansowania Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „Akademią”, oraz gospodarki finansowej jej placówek naukowych.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943),

2) finansowaniu Akademii – rozumie się przez to finansowanie:

a) organów Akademii: Zgromadzenia Ogólnego Akademii, Prezydium Akademii i Prezesa Akademii,

b) struktury korporacyjnej Akademii: wydziałów, oddziałów, komitetów naukowych i komitetów problemowych,

c) innych jednostek organizacyjnych, w szczególności domów pracy twórczej, domów zjazdów i konferencji, domów rencistów,

d) pomocniczych placówek naukowych, w szczególności wchodzących w skład struktury organizacyjnej Akademii: archiwów, bibliotek, muzeów i stacji naukowych za granicą,

e) Kancelarii Akademii,

3) placówkach naukowych – rozumie się przez to:

a) instytuty posiadające osobowość prawną, w tym instytuty międzynarodowe,

b) korzystające z mienia Akademii: zakłady, centra, stacje badawcze, ogrody botaniczne oraz inne jednostki naukowe nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe.

§ 3.
Zasady i tryb finansowania działalności Akademii i jej placówek naukowych, zakwalifikowanej do finansowania ze środków przewidzianych w budżecie państwa na naukę, regulują odrębne przepisy.
§ 4.
1. Działalność Akademii jest finansowana:

1) ze środków ujmowanych w odrębnej części budżetu państwa – „Polska Akademia Nauk”,

2) ze środków spoza budżetu państwa.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przeznacza się na finansowanie kosztów:

1) działalności organów Akademii oraz Kancelarii Akademii,

2) działalności struktury korporacyjnej Akademii,

3) działalności instytutów międzynarodowych, w części dotyczącej bieżącej eksploatacji budynków stanowiących siedzibę instytutów, oraz kosztów utrzymania administracji i obsługi technicznej, jeżeli odrębne przepisy lub porozumienia z zagranicznymi instytucjami lub organizacjami naukowymi nie stanowią inaczej,

4) restrukturyzacji placówek naukowych Akademii, w szczególności zmian w realizowanej tematyce badawczej oraz zmian organizacyjnych i w strukturze zatrudnienia,

5) działalności w zakresie kształcenia, w szczególności kształcenia kadr naukowych, prowadzenia studiów języków obcych oraz innych zadań edukacyjnych określonych w odrębnych przepisach,

6) działalności pomocniczych placówek naukowych,

7) działalności innych jednostek organizacyjnych określonych w statucie Akademii.

3. Środki ujmowane w budżecie Akademii mogą być również przeznaczane na finansowanie kosztów podróży służbowych, w tym podróży zagranicznych, osób działających w organach oraz w strukturze korporacyjnej Akademii.

4. Prezes Akademii, po zasięgnięciu opinii Prezydium Akademii, dokonuje podziału ustalonych w ustawie budżetowej środków budżetowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z przeznaczeniem na realizację określonych zadań oraz dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

§ 5.
1. Akademia gromadzi na odrębnym rachunku bankowym środki uzyskiwane spoza budżetu państwa, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, a w szczególności:

1) ze sprzedaży mienia i praw majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Akademii, w tym także mienia i praw majątkowych, pozostałych po likwidacji instytutu w przypadkach wymienionych w art. 42 ust. 1 ustawy,

2) z wpłat pochodzących z najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Akademii, z zastrzeżeniem ust. 2,

3) z udziałów wniesionych przez Akademię w działalność podmiotów gospodarczych,

4) z darowizn, zapisów i subsydiów uzyskanych od osób prawnych i fizycznych, a także ze środków pochodzenia zagranicznego.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczą nieruchomości wynajmowanych lub dzierżawionych przez placówki naukowe w celu wykonywania ich zadań określonych w art. 36 ust. 3 ustawy; placówki naukowe pokrywają koszty bieżącej eksploatacji tych nieruchomości.

3. Środki, o których mowa w ust. 1, Akademia przeznacza na rozwój nauki i zakup urządzeń służących temu rozwojowi, a w szczególności na:

1) promowanie w formie pomocy finansowej badań podejmowanych przez placówki naukowe, szkoły wyższe oraz inne jednostki sfery nauki, a zwłaszcza podejmowanych wspólnie przez te jednostki,

2) zwrotną pomoc finansową udzielaną placówkom naukowym oraz innym jednostkom naukowym i jednostkom badawczo-rozwojowym,

3) remonty i inwestycje wspomagające działalność naukową,

4) wyposażenie nowo utworzonych placówek naukowych w środki niezbędne do prowadzenia ich działalności,

5) udziały w działalności podmiotów gospodarczych, jeżeli działalność tych podmiotów służy rozwojowi nauki.

§ 6.
1. Podstawą gospodarowania środkami finansowymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, jest roczny plan finansowy uchwalany przez Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii.

2. Plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, określa wysokość przychodów i rozchodów oraz stany środków obrotowych na początek i koniec roku.

3. Środki zgromadzone na odrębnym rachunku, nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą na rok następny.

4. Prezes Akademii składa Prezydium Akademii corocznie informację o wykonaniu planu finansowego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

§ 7.
Środki finansowe, o których mowa w § 3, przekazane Akademii są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
§ 8.
1. Placówki naukowe, z zastrzeżeniem ust. 2, prowadzą działalność samodzielnie, z tym że:

1) placówki posiadające osobowość prawną prowadzą działalność we własnym imieniu i odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania wyłącznie własnym majątkiem,

2) placówki naukowe nie posiadające osobowości prawnej prowadzą działalność w imieniu Akademii i dokonują czynności prawnych w granicach udzielonych im umocowań.

2. Sposób finansowania wspólnych instytutów utworzonych na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy określają porozumienia stanowiące podstawę ich utworzenia.

§ 9.
1. Podstawą gospodarki finansowej placówki naukowej jest roczny plan finansowy ustalany przez dyrektora tej placówki, po zasięgnięciu opinii rady naukowej.

2. Placówka naukowa przekazuje swój plan finansowy do wiadomości przewodniczącemu właściwego wydziału Akademii.

§ 10.
1. Placówka naukowa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów pokrywa koszty swojej działalności, zobowiązania publiczne i zobowiązania wobec dostawców oraz wydatki na rozwój i inne potrzeby.

2. Przychodami placówki naukowej są w szczególności:

1) środki budżetowe,

2) środki uzyskiwane ze sprzedaży prac naukowych i prac badawczo-rozwojowych realizowanych na podstawie umów oraz ze sprzedaży wyników tych prac, a także innych usług świadczonych na podstawie umów,

3) środki uzyskiwane z tytułu prowadzenia kształcenia i dokształcania kadr, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 5,

4) środki uzyskiwane ze sprzedaży patentów, praw ochronnych, licencji na ich stosowanie,

5) środki uzyskiwane ze sprzedaży składników majątkowych placówek, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1,

6) środki otrzymane z Akademii,

7) subsydia, zapisy i darowizny wspierające działalność placówki naukowej, uzyskiwane od krajowych i zagranicznych osób prawnych i osób fizycznych,

8) środki uzyskiwane z działalności gospodarczej, a w odniesieniu do placówek wymienionych w § 2 pkt 3 lit. a) – także z udziałów wniesionych przez placówkę naukową do działalności innych podmiotów gospodarczych.

§ 11.
Placówka naukowa ustala samodzielnie wielkość środków na wynagrodzenia, w ramach swoich możliwości finansowych i obowiązujących przepisów o wynagrodzeniach albo przepisów o zakładowych układach zbiorowych pracy.
§ 12.
1. Placówka naukowa tworzy następujące fundusze:

1) fundusz zasadniczy,

2) zakładowy fundusz nagród,

3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Oprócz funduszów wymienionych w ust. 1 placówka naukowa może tworzyć fundusz wdrożeniowy, na zasadach określonych w rozporządzeniu.

3. Nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym środki funduszów przechodzą na rok następny.

§ 13.
1. Fundusz zasadniczy placówki naukowej odzwierciedla wartość jej majątku i kapitału oraz majątku powierzonego jej przez Akademię.

2. Fundusz zasadniczy zwiększa się o:

1) odpisy z zysku netto,

2) kwotę zwiększenia wartości majątku w wyniku dokonanej na podstawie odrębnych przepisów aktualizacji wyceny środków trwałych,

3) środki z innych źródeł.

3. Fundusz zasadniczy zmniejsza się o:

1) straty bilansowe,

2) kwotę zmniejszenia wartości majątku wynikającą z aktualizacji wyceny środków trwałych dokonanej na podstawie odrębnych przepisów,

3) kwoty przekazane na finansowanie prac związanych z podejmowaniem nowych kierunków badań, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 75 ust. 2 ustawy, oraz na inne cele związane z rozwojem naukowym placówki naukowej.

4. Placówka naukowa amortyzuje i umarza środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 14.
1. Placówka naukowa tworzy zakładowy fundusz nagród w ciężar kosztów działalności bieżącej, w wysokości 8,5% sumy wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników tej placówki w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługują nagrody, uwzględniając składniki wynagrodzeń przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe.

2. Dyrektor placówki naukowej w porozumieniu z działającymi w tej placówce zakładowymi organizacjami związkowymi ustala regulamin przyznawania nagród.

§ 15.
Zasady tworzenia i gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych regulują odrębne przepisy.
§ 16.
1. Placówka naukowa tworzy fundusz wdrożeniowy z wpłat przekazywanych przez przedsiębiorców wdrażających wyniki jej prac naukowych lub badawczo-rozwojowych, w wysokości uzgodnionej w umowach z tymi przedsiębiorcami.

2. Fundusz wdrożeniowy przeznacza się na nagrody indywidualne dla osób uczestniczących w osiągnięciu wyników, o których mowa w ust. 1.

3. Nagrody z funduszu wdrożeniowego wypłaca się na podstawie regulaminu przyznawania nagród, ustalonego przez dyrektora placówki naukowej.

§ 17.
Działalność lecznicza i usługowa placówek naukowych prowadzona na rzecz społecznego systemu ochrony zdrowia jest finansowana na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 18.
1. Inwestycje placówki naukowej, w tym także obiektów służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, mogą być – na zasadach określonych w odrębnych przepisach – finansowane ze środków budżetowych, w tym również ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę.

2. Inwestycje placówki naukowej są finansowane również ze środków własnych oraz z innych źródeł, w tym także ze środków Akademii gromadzonych na odrębnym rachunku bankowym, o którym mowa w § 5.

3. Zakładowe inwestycje socjalne placówki naukowej są finansowane zgodnie z przepisami dotyczącymi finansowania działalności socjalnej.

§ 19.
1. Placówka naukowa prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe według zasad określonych w przepisach o rachunkowości.

2. Sprawozdanie finansowe placówki naukowej podlega badaniu według zasad określonych w przepisach o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe (roczne) zatwierdza Prezes Akademii.

3. Placówka naukowa przeznacza zysk netto na zasilenie funduszu zasadniczego.

4. Stratę placówka naukowa pokrywa z zysku osiąganego w latach następnych lub z funduszu zasadniczego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 20.
Wyodrębnione organizacyjnie zakłady doświadczalne placówek naukowych stosują przepisy rozporządzenia.
§ 21.
1. Fundusz placówki naukowej staje się jej funduszem zasadniczym.

2. Zachowują ciągłość następujące fundusze tworzone przez placówkę naukową przed wejściem w życie rozporządzenia:

1) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2) zakładowy fundusz nagród,

3) fundusz wdrożeniowy.

3. Nie wykorzystane do dnia wejścia w życie rozporządzenia środki własnego funduszu stypendialnego zwiększają fundusz zasadniczy placówki naukowej.

§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »