| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 grudnia 1998 r.

w sprawie określenia organów właściwych w zakresie administracji geologicznej i nadzoru górniczego.

Na podstawie art. 103 ust. 2 i art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa organy administracji geologicznej właściwe do:

1) stwierdzania kwalifikacji osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi,

2) zatwierdzania:

a) projektów prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji,

b) dokumentacji geologicznych,

c) kryteriów bilansowości zasobów złóż kopalin,

3) wyrażania zgody na przeniesienie praw do informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych.

2. Rozporządzenie określa również organy nadzoru górniczego właściwe do:

1) stwierdzania kwalifikacji osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień:

a) kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego,

b) innych osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego,

c) mierniczego górniczego i geologa górniczego zakładu górniczego,

d) osób zatrudnionych na stanowiskach w ruchu zakładu górniczego, od których są wymagane szczególne kwalifikacje, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

2) nakazania przedsiębiorcy dokonania koniecznych zmian w organizacji i wyposażeniu ratownictwa górniczego,

3) zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania zorganizowanego ratownictwa górniczego.

§ 2.
1. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem właściwym do stwierdzania kwalifikacji osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie:

1) poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

2) poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin podstawowych i pospolitych oraz metanu z węgla kamiennego, z wyłączeniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, solanek, wód leczniczych i termalnych,

3) poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin pospolitych, z wyłączeniem solanek, wód leczniczych i termalnych,

4) poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych, solanek, wód termalnych, wód leczniczych i o właściwościach leczniczych oraz określania warunków hydrogeologicznych dla: wydobywania kopalin ze złóż, wtłaczania wód do górotworu, projektowania odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, projektowania inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, magazynowania i składowania na powierzchni lub w górotworze substancji oraz odpadów i ustanawiania stref ochronnych zbiorników wód podziemnych,

5) poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych oraz określania warunków hydrogeologicznych dla: projektowania odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, projektowania inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, magazynowania i składowania na powierzchni lub w górotworze substancji oraz odpadów i ustanawiania stref ochronnych zbiorników wód podziemnych,

6) ustalania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego, projektowania obiektów budowlanych, wykonywania wyrobisk górniczych oraz magazynowania i składowania substancji oraz odpadów,

7) ustalania warunków geologiczno-inżynierskich, z wyłączeniem wyrobisk górniczych i obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz obiektów budownictwa wodnego,

8) wykonywania prac kartografii geologicznej, wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych prac,

9) badań geofizycznych, wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań, w zakresie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także z użyciem materiałów wybuchowych,

10) badań geofizycznych, wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań, z wyłączeniem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej.

2. Wojewoda jest organem właściwym do stwierdzania kwalifikacji osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych, oraz do stwierdzania kwalifikacji w zakresie kierowania w terenie wierceniami do głębokości nie przekraczającej 30 m, wykonywanymi poza obszarem górniczym złoża kopaliny podstawowej.

§ 3.
1. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem właściwym do zatwierdzania projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji i zatwierdzania dokumentacji geologicznych dotyczących:

1) złóż kopalin podstawowych i kopalin pospolitych występujących jako towarzyszące złożom kopalin podstawowych,

2) regionalnych badań hydrogeologicznych,

3) ustalania zasobów ujęć solanek, wód termalnych, leczniczych i o właściwościach leczniczych,

4) warunków hydrogeologicznych dla ustalania stref ochronnych zbiorników wód podziemnych,

5) warunków hydrogeologicznych w związku z wydobywaniem kopalin podstawowych ze złóż i wtłaczania wód do górotworu,

6) warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich związanych z magazynowaniem lub składowaniem w górotworze substancji lub odpadów,

7) badań geologiczno-inżynierskich dla projektowania i wykonywania inwestycji liniowych o zasięgu ponadwojewódzkim, wyrobisk górniczych dla wydobywania kopalin podstawowych, obiektów budownictwa wodnego o wysokości piętrzenia przekraczającej 5 m oraz obiektów energetycznych o mocy przekraczającej 100 MW.

8) warunków hydrogeologicznych i badań geologiczno-inżynierskich związanych z wydobywaniem kopalin w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem właściwym do zatwierdzania projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji dotyczących:

1) regionalnych badań budowy geologicznej kraju, w tym dna morskiego,

2) prac kartografii geologicznej,

3) otworu wiertniczego dla rozpoznania budowy głębokiego podłoża, nie związanego z dokumentowaniem złóż kopalin.

§ 4.
Wojewoda jest organem właściwym do zatwierdzania projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji i zatwierdzania dokumentacji geologicznych, dotyczących:

1) złóż kopalin pospolitych na powierzchni przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczającym 10 000 m3,

2) ustalania zasobów ujęć wód podziemnych, w tym ujęć źródeł naturalnych i odwodnień budowlanych, jeżeli przewidywana wydajność przekracza 50 m3/h,

3) warunków hydrogeologicznych w związku z wydobywaniem kopalin pospolitych ze złóż na powierzchni przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczającym 10 000 m3, z wyjątkiem złóż kopalin znajdujących się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

4) badań geologiczno-inżynierskich na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego województwa.

§ 5.
1. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem właściwym do zatwierdzania kryteriów bilansowości zasobów złóż kopalin podstawowych oraz złóż kopalin pospolitych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wojewoda jest organem właściwym do zatwierdzania kryteriów bilansowości zasobów złóż kopalin pospolitych, na powierzchni przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczającym 10 000 m3.

§ 6.
1. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem właściwym do wyrażenia zgody na przeniesienie przez przedsiębiorcę praw przysługujących mu do informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych, o których mowa w § 3.

2. Wojewoda jest organem właściwym do wyrażania zgody na przeniesienie przez przedsiębiorcę praw przysługujących mu do informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych, o których mowa w § 4.

§ 7.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest organem właściwym do stwierdzania kwalifikacji osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a) i c).
§ 8.
Dyrektor okręgowego urzędu górniczego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji, jest organem właściwym do stwierdzania kwalifikacji osób, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b) i d).
§ 9.
1. Dyrektor okręgowego urzędu górniczego jest organem właściwym do nakazania przedsiębiorcy dokonania koniecznych zmian w organizacji i wyposażeniu ratownictwa górniczego oraz zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania zorganizowanego ratownictwa górniczego, w odniesieniu do przedsiębiorcy wydobywającego kopalinę podstawową oraz kopalinę pospolitą w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wojewoda jest organem właściwym do nakazania przedsiębiorcy dokonania koniecznych zmian w organizacji i wyposażeniu ratownictwa górniczego oraz zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania zorganizowanego ratownictwa górniczego, w odniesieniu do przedsiębiorcy wydobywającego kopalinę pospolitą ze złóż na powierzchni przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczającym 10 000 m3.

§ 10.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie właściwości organów państwowej administracji geologicznej i państwowego nadzoru górniczego (Dz. U. Nr 92, poz. 433).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »