| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 grudnia 1998 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950 oraz z 1998 r. Nr 37, poz. 204 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zwany dalej „Urzędem”, podejmuje działania w celu zapewnienia kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego niezbędnej pomocy i opieki oraz należnego im szacunku i pamięci.

2. Do szczegółowego zakresu działania Urzędu należy:

1) współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych w celu organizowania pomocy socjalnej oraz opieki zdrowotnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz członków ich rodzin,

2) organizowanie współpracy zagranicznej z rządowymi organami do spraw kombatantów i ofiar wojny, organizacjami kombatanckimi za granicą oraz uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji kombatanckich,

3) prowadzenie badań statystyczno-organizacyjnych oraz demograficzno-socjologicznych w środowiskach kombatanckich,

4) podejmowanie inicjatyw związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego,

5) wydawanie odpowiednich zaświadczeń osobom, którym, decyzją Kierownika Urzędu, zostały przyznane uprawnienia kombatanckie.

3. Urząd zapewnia wykonywanie zadań Kierownika Urzędu, wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950 oraz z 1998 r. Nr 37, poz. 204 i Nr 106, poz. 668), zwanej dalej „ustawą o kombatantach”, i z ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395), zwanej dalej „ustawą o świadczeniu pieniężnym”.

§ 2.
1. Zadania, o których mowa w § 1, realizuje Kierownik Urzędu przy pomocy zastępcy Kierownika Urzędu, dyrektora generalnego Urzędu i dyrektorów departamentów (komórek równorzędnych).

2. Kierownik Urzędu wykonuje swoje zadania przez:

1) kierowanie działalnością Urzędu w sposób zapewniający realizację przepisów ustaw, o których mowa w § 1 ust. 3,

2) opracowywanie i współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych w sprawach dotyczących kombatantów i osób represjonowanych,

3) podejmowanie decyzji w sprawach przyznawania i pozbawiania uprawnień, o których mowa w ustawie o kombatantach,

4) podejmowanie decyzji w sprawach przyznawania lub odmowy przyznania świadczenia, o którym mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym,

5) przedstawianie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń, o których mowa w art. 202 i art. 30 ustawy o kombatantach,

6) dysponowanie Państwowym Funduszem Kombatantów,

7) organizowanie działalności informacyjnej, dokumentacyjnej i wydawniczej na potrzeby środowisk kombatanckich.

3. Kierownik Urzędu, w razie potrzeby, udziela upoważnienia lub cofa upoważnienie osobom, o których mowa:

1) w art. 22 ust. 1 ustawy o kombatantach,

2) w art. 4 ust. 2 ustawy o świadczeniu pieniężnym.

4. Kierownik Urzędu może powoływać, stosownie do potrzeb, odpowiednie zespoły konsultacyjne-doradcze.

5. Kierownik Urzędu nadaje regulamin organizacyjny Urzędowi na wniosek dyrektora generalnego Urzędu.

6. Kierownik Urzędu występuje do właściwego organu o powołanie zastępcy Kierownika Urzędu.

7. Kierownik Urzędu realizuje inne zadania określone w odrębnych przepisach.

§ 3.
1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Dyrektora Generalnego Urzędu,

2) Departament Orzecznictwa,

3) Departament Weryfikacji Uprawnień,

4) Departament Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych,

5) Departament Wojskowy,

6) Biuro Ewidencji i Realizacji Decyzji.

2. Zakres zadań komórek organizacyjnych określi Kierownik Urzędu w regulaminie, o którym mowa w § 2 ust. 5.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »