| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 grudnia 1998 r.

w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 577) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa tryb wykonywania kontroli zgodności aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej z:

1) ustawami oraz aktami wydanymi w celu ich wykonania,

2) polityką rządu,

3) zasadami rzetelności i gospodarności.

§ 2.
1. Wojewoda przekazuje wydany akt prawa miejscowego, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie po podpisaniu właściwemu rzeczowo ministrowi, a gdy ten akt reguluje sprawy należące do właściwości dwóch lub więcej ministrów - wszystkim zainteresowanym ministrom.

2. Właściwy rzeczowo minister dokonuje wstępnej kontroli aktu.

3. W razie stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 2, uchybień uzasadniających uchylenie kontrolowanego aktu przez Prezesa Rady Ministrów, akt ten przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, wraz z wnioskiem w sprawie uchylenia, zawierającym uzasadnienie.

4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, wraz z uzasadnieniem, projekt rozstrzygnięcia w sprawie uchylenia aktu prawa miejscowego ustanowionego przez wojewodę.

§ 3.
1. Organy administracji niezespolonej przekazują ustanowione akty prawa miejscowego, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie po podpisaniu, właściwemu rzeczowo ministrowi, a gdy akty regulują sprawy należące do właściwości dwóch lub więcej ministrów - wszystkim zainteresowanym ministrom.

2. Właściwy rzeczowo minister dokonuje kontroli aktu i, w razie stwierdzenia uchybień uzasadniających jego uchylenie, przedstawia Prezesowi Rady Ministrów projekt rozstrzygnięcia w sprawie uchylenia aktu prawa miejscowego, ustanowionego przez organy administracji niezespolonej, wraz z uzasadnieniem.

§ 4.
1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej lub właściwy rzeczowo minister mogą przed przedstawieniem Prezesowi Rady Ministrów projektu rozstrzygnięcia w sprawie uchylenia aktu prawa miejscowego ustanowionego przez wojewodę lub organ administracji niezespolonej wystąpić do wojewody lub do organu administracji niezespolonej o uchylenie lub zmianę kwestionowanego aktu we własnym zakresie. Wystąpienie powinno wskazywać dostrzeżone uchybienia oraz zawierać uzasadnienie.

2. W przypadku gdy wojewoda lub organ administracji niezespolonej nie uchyli albo nie zmieni aktu prawa miejscowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw administracji publicznej lub właściwy rzeczowo minister niezwłocznie przedstawia Prezesowi Rady Ministrów projekt rozstrzygnięcia w sprawie uchylenia kwestionowanego aktu wraz z uzasadnieniem.

§ 5.
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów uchylające akt prawa miejscowego ustanowiony przez wojewodę lub organ administracji niezespolonej podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w trybie określonym w odrębnych przepisach.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów:J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »