| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 grudnia 1998 r.

w sprawie określenia podmiotów uprawnionych do składania wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu praw pochodnych, szczególnych warunków, jakie obowiązane są spełniać te podmioty, oraz szczególnego trybu i warunków wprowadzania tych papierów wartościowych, w tym kryteriów, jakie muszą one spełniać, aby mogły być przedmiotem obrotu.

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z wnioskiem do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zwanej dalej „Komisją", o wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu praw pochodnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), zwanej dalej „ustawą", mogą wystąpić:

1) spółka prowadząca giełdę,

2) spółka prowadząca rynek pozagiełdowy albo

3) dom maklerski lub wydzielona jednostka organizacyjna banku prowadzącego działalność maklerską, zwane dalej „domem maklerskim".

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może również dotyczyć programu wprowadzania do publicznego obrotu praw pochodnych o cyklicznych terminach wygasania lub wykonania oraz o takich samych cechach i zasadach obrotu, pod warunkiem że początki cyklów wprowadzania takich praw następują po sobie, zwanego dalej „programem praw pochodnych".

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić, jeżeli:

1) papiery wartościowe objęte wnioskiem zostały uprzednio warunkowo dopuszczone do obrotu na giełdzie lub regulowanym rynku pozagiełdowym albo

2) dom maklerski złożył do Komisji wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie poza rynkiem regulowanym wtórnego obrotu tymi papierami, na podstawie art. 92 ustawy.

§ 2.
Podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1, są obowiązane zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu zabezpieczenia wykonania praw pochodnych, w szczególności poprzez zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., zwanym dalej „Krajowym Depozytem", o rozliczanie transakcji, których przedmiotem są prawa pochodne, ewidencjonowanie i gwarantowanie realizacji tych transakcji.
§ 3.
Wniosek, o którym mowa w § 1, powinien zawierać następujące informacje:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres oraz numery telekomunikacyjne wnioskodawcy (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej, adres strony Internet),

2) podstawowe dane o wprowadzanych do publicznego obrotu prawach pochodnych, a w szczególności określenie ich rodzaju i liczby, jeżeli jest ona ustalona, oraz wskazanie papierów wartościowych lub indeksu, będących podstawą dla określania wartości praw pochodnych; w przypadku gdy wniosek dotyczy programu praw pochodnych – wskazanie także cyklicznych terminów ich wygasania lub wykonania.

§ 4.
Do wniosku, o którym mowa w § 1, należy dołączyć następujące dokumenty:

1) decyzję o warunkowym dopuszczeniu praw pochodnych objętych wnioskiem do obrotu na giełdzie lub regulowanym rynku pozagiełdowym albo informację o złożeniu przez dom maklerski wniosku do Komisji o wydanie zezwolenia na prowadzenie poza rynkiem regulowanym wtórnego obrotu tymi papierami wartościowymi,

2) Warunki emisji i obrotu – w przypadku praw pochodnych, które wystawiane są przez emitenta, albo

3) Warunki obrotu – w przypadku innych praw pochodnych.

§ 5.
1. Warunki emisji i obrotu, o których mowa w § 4 pkt 2, składają się z:

1) tytułu „Warunki emisji i obrotu", ze wskazaniem rodzaju praw pochodnych objętych Warunkami emisji i obrotu,

2) wstępu,

3) rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Warunkach emisji i obrotu",

4) rozdziału „Dane o Warunkach emisji i obrotu",

5) rozdziału „Załączniki".

2. We wstępie zamieszcza się:

1) oznaczenie rodzaju, emisji i liczby wprowadzanych do obrotu praw pochodnych, a w przypadku programu praw pochodnych – dodatkowo w podziale na poszczególne cykle,

2) nazwę (firmę) i siedzibę emitenta,

3) nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu występującego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie praw pochodnych do publicznego obrotu,

4) początkową cenę wprowadzanych praw pochodnych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i terminy udostępnienia cen do publicznej wiadomości w trakcie trwania obrotu w poszczególnych cyklach,

5) termin rozpoczęcia obrotu prawami pochodnymi lub sposób jego ustalenia,

6) terminy prowadzenia obrotu prawami pochodnymi w poszczególnych cyklach,

7) informacje o miejscu zamieszczenia w Warunkach emisji i obrotu punktu „czynniki ryzyka", ze zwróceniem uwagi inwestorów na konieczność szczególnej jego analizy,

8) oświadczenie Komisji wydane w związku z decyzją w sprawie zgody na wprowadzenie praw pochodnych do publicznego obrotu – w publikowanych Warunkach emisji i obrotu,

9) datę sporządzenia Warunków emisji i obrotu z oznaczeniem daty ich ważności,

10) określenie miejsc, form i terminów publicznego udostępniania Warunków emisji i obrotu,

11) spis treści.

3. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Warunkach emisji i obrotu" zamieszcza się:

1) w przypadku podmiotu, o którym mowa w § 1ust. 1, występującego z wnioskiem o dopuszczenie praw pochodnych do publicznego obrotu:

a) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej, adres strony Internet),

b) imiona i nazwiska oraz funkcje pełnione przez osoby działające w imieniu tego podmiotu,

c) własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzające, że informacje zawarte w Warunkach emisji i obrotu są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa,

2) w przypadku podmiotów sporządzających Warunki emisji i obrotu, dla każdego sporządzającego oddzielnie:

a) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę i adres sporządzającego Warunki emisji i obrotu, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej),

b) imiona i nazwiska oraz funkcje pełnione przez osoby działające w imieniu sporządzającego Warunki emisji i obrotu, przy czym dla każdej części Warunków emisji i obrotu należy wskazać osobę lub osoby odpowiedzialne za jej sporządzenie,

c) własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzające, że informacje zawarte w Warunkach emisji i obrotu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa.

4. W rozdziale „Dane o Warunkach emisji i obrotu" zamieszcza się:

1) opis czynników ryzyka dla nabywców praw pochodnych będących przedmiotem obrotu,

2) warunki, jakie powinni spełniać nabywcy praw pochodnych,

3) szczegółowe określenie uprawnień i obowiązków wynikających z praw pochodnych,

4) sposób ustalania początkowej ceny praw pochodnych w poszczególnych cyklach,

5) terminy rozpoczęcia i zakończenia obrotu prawami pochodnymi w poszczególnych cyklach lub sposób ich ustalania,

6) terminy wykonania praw pochodnych,

7) terminy wygasania praw pochodnych,

8) podstawowe zasady obrotu prawami pochodnymi na rynku regulowanym lub w domu maklerskim, ze wskazaniem trybu dokonywania ewentualnych zmian tych zasad,

9) zasady postępowania w przypadku dokonywania zmiany wartości nominalnej akcji, wykonywania prawa poboru z akcji, podziału zysku na akcje i innych operacji na papierach wartościowych, które mogą mieć wpływ na wartość praw pochodnych,

10) informacje dotyczące emitenta praw pochodnych, a w szczególności podstawowe dane pozwalające ocenić jego płynność finansową i możliwość realizacji zobowiązań, zaangażowanie w inne emisje praw pochodnych oraz doświadczenie na rynku praw pochodnych,

11) inne informacje, które zdaniem wnioskodawcy mogą mieć istotny wpływ na ocenę praw pochodnych i ryzyka związanego z ich nabyciem.

5. W rozdziale „Załączniki" zamieszcza się opis sposobu zabezpieczenia roszczeń wynikających z praw pochodnych oraz zasady rozliczania praw pochodnych w chwili ich wykonania, w tym zasady przekazywania na rachunek nabywcy papierów wartościowych, których nabycie lub zbycie jest przedmiotem prawa pochodnego, jeżeli warunki emisji przewidują takie rozliczenie.

6. W przypadkach gdy nie jest możliwe podanie danych, o których mowa w ust. 1–4, taka informacja powinna być zawarta w treści Warunków emisji i obrotu.

§ 6.
1. Warunki obrotu, o których mowa w § 4 pkt 3, składają się z:

1) tytułu „Warunki obrotu", ze wskazaniem rodzaju praw pochodnych objętych Warunkami obrotu,

2) wstępu,

3) rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Warunkach obrotu",

4) rozdziału „Dane o Warunkach obrotu",

5) rozdziału „Załączniki".

2. We wstępie zamieszcza się:

1) oznaczenie rodzaju praw pochodnych, a w przypadku programu praw pochodnych – opis tego programu w podziale na poszczególne cykle,

2) nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu występującego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie praw pochodnych do publicznego obrotu,

3) termin rozpoczęcia obrotu prawami pochodnymi lub sposób jego ustalenia,

4) terminy prowadzenia obrotu prawami pochodnymi w poszczególnych cyklach,

5) wskazanie miejsca zamieszczenia w Warunkach obrotu punktu „czynniki ryzyka", ze zwróceniem uwagi inwestorów na konieczność szczególnej analizy treści tego punktu,

6) oświadczenie Komisji wydane w związku z decyzją w sprawie zgody na wprowadzenie praw pochodnych do publicznego obrotu – w publikowanych Warunkach obrotu,

7) datę sporządzenia Warunków obrotu, z oznaczeniem daty ich ważności,

8) określenie miejsc, form i terminów publicznego udostępniania Warunków obrotu,

9) spis treści.

3. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Warunkach obrotu" zamieszcza się:

1) w przypadku podmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 1, występującego z wnioskiem o dopuszczenie praw pochodnych do publicznego obrotu:

a) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej, adres strony Internet),

b) imiona i nazwiska oraz funkcje pełnione przez osoby działające w imieniu tego podmiotu,

c) własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b) stwierdzające, że informacje zawarte w Warunkach obrotu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa,

2) w przypadku podmiotów sporządzających Warunki obrotu, dla każdego sporządzającego oddzielnie:

a) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę i adres sporządzającego Warunki obrotu, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej),

b) imiona i nazwiska oraz funkcje pełnione przez osoby działające w imieniu sporządzającego Warunki obrotu, przy czym dla każdej części Warunków obrotu należy wskazać osobę lub osoby odpowiedzialne za jej sporządzenie,

c) własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b) stwierdzające, że informacje zawarte w Warunkach obrotu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa.

4. W rozdziale „Dane o warunkach obrotu" zamieszcza się:

1) opis czynników ryzyka dla nabywców lub wystawców praw pochodnych będących przedmiotem obrotu,

2) warunki, jakie powinni spełnić nabywcy lub wystawcy praw pochodnych,

3) szczegółowe określenie uprawnień i obowiązków wynikających z praw pochodnych,

4) terminy rozpoczęcia i zakończenia obrotu prawami pochodnymi w poszczególnych cyklach lub sposób ich ustalania,

5) terminy wykonania praw pochodnych,

6) terminy wygasania praw pochodnych,

7) podstawowe zasady obrotu prawami pochodnymi na rynku regulowanym lub w domu maklerskim, ze wskazaniem trybu dokonywania ewentualnych zmian tych zasad,

8) w przypadku praw pochodnych opartych na akcjach lub obligacjach rozliczanych przez dostawę akcji lub obligacji – zasady ustanawiania ograniczeń liczby praw pochodnych w odniesieniu do całkowitej liczby akcji lub obligacji będących w obrocie,

9) zasady postępowania w przypadku dokonywania zmiany wartości nominalnej akcji, wykonywania prawa poboru z akcji, podziału zysku na akcje i innych operacji na papierach wartościowych, które mogą mieć wpływ na wartość praw pochodnych,

10) inne informacje, które zdaniem wnioskodawcy mogą mieć istotny wpływ na ocenę praw pochodnych i ryzyka związanego z ich nabyciem.

5. W rozdziale „Załączniki" zamieszcza się opis sposobu zabezpieczenia roszczeń wynikających z praw pochodnych oraz zasady rozliczania praw pochodnych w chwili ich wykonania, w tym zasady przekazywania na rachunek nabywcy papierów wartościowych, których nabycie lub zbycie jest przedmiotem prawa pochodnego, jeżeli warunki obrotu przewidują takie rozliczenie.

6. W przypadkach, gdy nie jest możliwe podanie danych, o których mowa w ust. 1–4, taka informacja powinna być zawarta w treści Warunków obrotu.

§ 7.
1. Wprowadzenie praw pochodnych do publicznego obrotu wymaga uzyskania zgody Komisji oraz udostępnienia do publicznej wiadomości odpowiednio: Warunków emisji i obrotu lub Warunków obrotu.

2. W przypadku programu praw pochodnych zgoda może być wydana również na czas określony.

§ 8.
1. Każdą zmianę danych zawartych w Warunkach emisji i obrotu lub Warunkach obrotu przekazuje się do Komisji oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w decyzji w sprawie dopuszczenia praw pochodnych do obrotu publicznego.

2. Jeżeli zmiana ta mogłaby mieć istotny wpływ na cenę prawa pochodnego, podanie jej do publicznej wiadomości następuje w trybie, o którym mowa w art. 81 ustawy.

§ 9.
Jeżeli podstawą dla określania wartości praw pochodnych jest wartość indeksu akcji:

1) Warunki emisji i obrotu albo Warunki obrotu powinny wskazywać sposób tworzenia tego indeksu, zasady doboru akcji będących jego podstawą, dokonywania zmian indeksu oraz sposób wyrażania jego wartości w pieniądzu,

2) wartość indeksu powinna być publikowana w sposób przyjęty na danym rynku regulowanym co najmniej każdego dnia, w którym odbywają się notowania akcji,

3) zmiany metody obliczania wartości indeksu nie powinny następować częściej niż co dwa lata, a zmiana akcji będących jego podstawą nie powinna następować częściej niż raz na trzy miesiące; ograniczenie to nie dotyczy zmian będących następstwem zdarzeń niezależnych od konstrukcji indeksu, w szczególności zaś przypadków wycofania akcji będących podstawą indeksu z obrotu na rynku regulowanym.

§ 10.
Jeżeli podstawą określenia ceny prawa pochodnego jest cena akcji:

1) cena tej akcji powinna być publikowana w sposób przyjęty na danym rynku regulowanym każdego dnia, w którym odbywają się jej notowania,

2) iloraz iloczynu wysokości ceny tych akcji oraz ich liczby i sumy takich iloczynów dla wszystkich akcji stanowiących przedmiot obrotu na rynku regulowanym (wskaźnik kapitalizacji) powinien zawierać się w grupie 30 najwyższych wartości tego wskaźnika wyliczonego dla wszystkich spółek znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym w dniu złożenia wniosku lub w grupie spółek, dla których wartość wskaźnika jest większa od średniej wyznaczonej dla danego rynku regulowanego; sposób obliczania wskaźnika kapitalizacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,

3) wskaźnik wartości obrotów tymi akcjami powinien zawierać się w grupie 60 najwyższych wartości tego wskaźnika wyliczonego dla wszystkich spółek znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym w dniu złożenia wniosku; sposób obliczania wskaźnika obrotów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 11.
Jeżeli podstawą wystawienia prawa pochodnego, bodącego kontraktem terminowym, jest cena obligacji, podstawą tą może być jedynie cena obligacji, których emitentem jest Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.
§ 12.
Jeżeli prawa pochodne są rozliczane przez dostawę papierów wartościowych będących podstawą ich wystawienia, liczba tych praw pochodnych powinna być określona w sposób umożliwiający ich rozliczenie.
§ 13.
Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 10 lutego 1997 r. w sprawie trybu i warunków wprowadzania do publicznego obrotu szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji i transakcji terminowych) (Monitor Polski Nr 11, poz. 77).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J . Buzek

Załącznik 1. [SPOSÓB OBLICZANIA WSKAŹNIKA KAPITALIZACJI]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 1998 r. (poz. 1155)

Załącznik nr 1

SPOSÓB OBLICZANIA WSKAŹNIKA KAPITALIZACJI

Wskaźnik kapitalizacji (f1) dla spółki „i" oblicza się według następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

i – nazwa spółki,

ni – liczba akcji spółki „i" będącej w obrocie giełdowym albo regulowanym obrocie pozagiełdowym w dniu złożenia wniosku,

Pi – cena akcji spółki „i" będącej w obrocie giełdowym albo regulowanym obrocie pozagiełdowym w dniu złożenia wniosku,

nj – liczba akcji spółki „j" będącej w obrocie giełdowym albo regulowanym obrocie pozagiełdowym w dniu złożenia wniosku,

Pj – cena akcji spółki „j" będącej w obrocie giełdowym albo regulowanym obrocie pozagiełdowym w dniu złożenia wniosku,

j = 1, 2, ..., k – spółki w obrocie giełdowym albo regulowanym obrocie pozagiełdowym.

Załącznik 2. [SPOSÓB OBLICZANIA WSKAŹNIKA OBROTÓW]

Załącznik nr 2

SPOSÓB OBLICZANIA WSKAŹNIKA OBROTÓW

Wskaźnik obrotów (f2) dla spółki „i" oblicza się według następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ti – obrót akcjami spółki „i" w obrocie giełdowym albo regulowanym obrocie pozagiełdowym w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

Tj – obrót akcjami spółki „j" w obrocie giełdowym albo regulowanym obrocie pozagiełdowym w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

j = 1, 2, ..., k – spółki w obrocie giełdowym albo regulowanym obrocie pozagiełdowym.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »