| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 28 grudnia 1998 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego w roku 1999.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1–3 i 5 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026) w związku z art. 14 § 6a ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa wzór wniosku stosowany w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunki wydania i wykorzystania pozwolenia, sposób i tryb ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 160, poz. 1070), zwanego dalej „kontyngentem samochodowym".

2. Pozwolenie na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach kontyngentu samochodowego, zwane dalej „pozwoleniem", wydaje Minister Gospodarki na podstawie wniosków składanych przez osoby krajowe, o których mowa w ust. 4.

3. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, dotyczącym każdej marki pojazdu samochodowego odrębnie, może występować przedsiębiorca będący wyłącznym przedstawicielem producenta lub producentów pojazdów danej marki, z którym producent zawarł umowę upoważniającą do przywozu w 1999 r. takich pojazdów na polski obszar celny w ramach kontyngentu samochodowego ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 160, poz. 1070).

5. Wnioski mogą być składane i będą rozpatrywane:

1) pierwszy wniosek na przywóz pojazdów samochodowych w ramach kontyngentu samochodowego może być składany od dnia wejścia w życie rozporządzenia,

2) drugi wniosek na przywóz pojazdów samochodowych w ramach kontyngentu samochodowego może być składany do dnia 5 lutego 1999 r.,

3) następne wnioski na przywóz pojazdów samochodowych w ramach kontyngentu samochodowego mogą być składane w odstępach czterotygodniowych,

4) wnioski będą rozpatrywane do czasu wyczerpania kontyngentu samochodowego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1999 r.

6. Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Terminy składania rozliczeń na przywóz samochodów oraz wydawania pozwoleń określone zostaną w obwieszczeniu Ministra Gospodarki.

§ 2.
Do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 2, powinny być dołączone następujące dokumenty:

1) aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,

2) kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego (REGON),

3) pisemne oświadczenie podmiotu zagranicznego o nadaniu wnioskodawcy wyłącznych uprawnień, upoważniających do przywozu pojazdów samochodowych danej marki na polski obszar celny w ramach kontyngentu samochodowego ustanowionego w 1999 r.; oświadczenie to powinno być potwierdzone wraz z tłumaczeniem na język polski przez urząd konsularny Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby podmiotu zagranicznego,

4) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

5) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie o tym, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

6) zaświadczenie Głównego Urzędu Ceł potwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z wpłatami z tytułu długu celnego lub zaświadczenie, że dług celny rozłożony na raty lub o odroczonym terminie płatności jest realizowany; przy wystąpieniu przedsiębiorcy o pierwsze pozwolenie przywozu dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia wnioskodawcy, że dokument ten zostanie dostarczony w ciągu 3 tygodni od dnia złożenia wniosku,

7) w przypadku wnioskowania o kolejne pozwolenie, wydawane nie później niż do dnia 30 września 1999 r. – kopia faktury producenta, kopia poprzednio udzielonego pozwolenia z potwierdzonym przez organ celny jego wykorzystaniem, fotokopia zgłoszenia celnego potwierdzonego przez organ celny,

8) w przypadku wniosków dotyczących puli nie wykorzystanej przez importerów do dnia 30 września 1999 r. – dodatkowo kopia umowy sprzedaży zawartej z nabywcą pojazdu samochodowego.

§ 3.
1. Warunkiem udzielenia pierwszego pozwolenia, z zastrzeżeniem § 2 pkt 7 i 8, jest:

1) złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i informacjami wymienionymi w § 2,

2) wniesienie opłaty określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towaru z polskiego obszaru celnego (Dz. U. Nr 162, poz. 1127).

2. Udzielenie kolejnego pozwolenia będzie możliwe, jeżeli wnioskodawca spełni następujące warunki:

1) wykorzysta wszystkie pozwolenia udzielone na podstawie wniosku poprzedniego,

2) złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i informacjami określonymi w § 2, z wyjątkiem pkt 3 i 8,

3) wniesie opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Warunkiem wykorzystania pozwolenia jest potwierdzenie przez organ celny na pozwoleniu zgłoszenia w urzędzie celnym określonej partii towaru w ramach udzielonego pozwolenia.

§ 4.
1. Pozwolenia udzielone zgodnie z § 2 pkt 7 mogą być wykorzystane nie później niż do dnia 30 września 1999 r.

2. Wnioskodawcy zobowiązani są przedłożyć w Ministerstwie Gospodarki w terminie do dnia 14 października 1999 r. informacje dotyczące stopnia wykorzystania pozwoleń na przywóz, wydanych do dnia 30 września 1999 r., tj. załączyć dokumenty, o których mowa w § 2 pkt 7.

3. Wniosek o udzielenie pozwolenia przywozu złożony przez wnioskodawcę, który nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie będzie rozpatrywany.

4. Na część kontyngentu samochodowego nie wykorzystanego do dnia 30 września 1999 r. przedsiębiorcy składają wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i informacjami wymienionymi w § 2, z wyjątkiem pkt 3.

5. Udzielenie pozwoleń na przywóz pojazdów samochodowych w ramach części kontyngentu samochodowego, nie wykorzystanego do dnia 30 września 1999 r. następuje na rzecz przedsiębiorców spełniających warunki wymienione w § 1 ust. 4, którzy w okresie przed dniem 30 września 1999 r. wykorzystali w pełni ostatnio udzielone pozwolenie przywozu, tj. zaimportowali w całości ilość samochodów przyznaną im przez Ministerstwo Gospodarki w ramach kontyngentu samochodowego.

6. Wniosek o udzielenie pozwolenia na przywóz, dotyczący części kontyngentu, o której mowa w ust. 4, może być składany od dnia 15 października 1999 r.

7. Pozwolenia udzielone zgodnie z ust. 4 będą ważne do dnia 31 grudnia 1999 r.

§ 5.
1. Ewidencja udzielonych pozwoleń prowadzona jest w Departamencie Administrowania Obrotem, Towarami i Usługami w Ministerstwie Gospodarki.

2. Wzór prowadzenia ewidencji udzielonych pozwoleń określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1. [WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PRZYWÓZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W RAMACH KONTYNGENTU TARYFOWEGO USTANOWIONEGO NA 1999 R.]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 grudnia 1998 r. (poz. 1184)

Załącznik nr 1

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PRZYWÓZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W RAMACH KONTYNGENTU TARYFOWEGO USTANOWIONEGO NA 1999 R.

infoRgrafika

Załącznik 2. [EWIDENCJA UDZIELONYCH POZWOLEŃ]

Załącznik nr 2

EWIDENCJA UDZIELONYCH POZWOLEŃ

Nr wniosku

Data wpłynięcia wniosku

Nazwa wnioskodawcy

Przedmiot wniosku

Data wydania pozwolenia

Numer pozwolenia

Odbiorca

Data odbioru lub wysyłki pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »