| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 30 grudnia 1998 r.

w sprawie recept lekarskich.

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115) oraz art. 45 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Recepta wystawiona przez lekarza powinna być napisana czytelnie pismem odręcznym lub maszynowym i zawierać:

1) imię i nazwisko, wiek oraz adres osoby, dla której recepta została wystawiona,

2) międzynarodową lub handlową nazwę leku, preparatu diagnostycznego, materiału medycznego, w tym: artykułu sanitarnego, paska diagnostycznego, sprzętu jednorazowego użytku,

3) postać, w jakiej lek ma być wydany, oraz dawkę, w przypadku gdy lek jest zarejestrowany w więcej niż jednej dawce,

4) ilość leku gotowego, a w przypadku leku recepturowego – nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do sporządzenia leku recepturowego,

5) sposób dawkowania, jeżeli przepisany Iek zawiera w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą, silnie działającą, środek odurzający lub substancję psychotropową; w przypadku gdy zaordynowano lek silnie działający, zamiast sposobu dawkowania można stosować adnotację „wiadomo”,

6) datę wystawienia recepty,

7) podpis lekarza wystawiającego receptę,

8) odcisk pieczęci lekarza wystawiającego receptę, zawierającej: imię i nazwisko, posiadaną specjalność, jego adres i numer telefonu (jeżeli go posiada) oraz oznaczenie zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu wyrażone symbolem lub kodem paskowym; na recepcie wystawionej przez lekarza psychiatrę, lekarza zatrudnionego w poradni zdrowia psychicznego lub lekarza zatrudnionego w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności pieczęć lekarza wystawiającego receptę może nie zawierać adresu i numeru telefonu.

§ 2.
1. W przypadku wystawienia recepty uprawniającej do nabycia leku, artykułu sanitarnego, preparatu diagnostycznego lub sprzętu jednorazowego użytku, za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie, lekarz wystawiający receptę obowiązany jest ponadto:

1) umieścić na awersie recepty:

a) w prawym górnym rogu w miejscu oznaczonym kwadratem symbol Kasy Chorych, do której należy pacjent; wykaz symboli Kas Chorych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) w lewym górnym rogu odcisk pieczęci świadczeniodawcy zawierającej nazwę i adres zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego, numer telefonu oraz numer identyfikacyjny nadany przez Kasę, z którą zawarto umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych lub umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki, preparaty diagnostyczne i materiały medyczne; dane te mogą być również wyrażone znakowo lub kodem paskowym. Na recepcie Mz/Pom-31 i Mz/Pom-34 zamiast odcisku pieczęci nazwa i adres zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego mogą być wykonane drukiem,

2) dokonać odpowiedniej adnotacji uzupełniającej:

a) „10.34” – w rubryce „Nr usługi” na recepcie Mz/Pom-35, jeżeli zastępuje ona receptę Mz/Pom-34,

b) „ZHK” – w odniesieniu do zasłużonych honorowych dawców krwi,

c) „POO-MON” – w odniesieniu do osób posiadających uprawnienia określone w art. 158 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116), zwanej dalej „ustawą”,

d) „IW” – w odniesieniu do osób posiadających uprawnienia określone w art. 44 ust. 1 ustawy,

e) „IWB” – w odniesieniu do osób posiadających uprawnienia określone w art. 44 ust. 2 ustawy.

2. Obok adnotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), d), e), lekarz umieszcza swój podpis i pieczątkę.

§ 3.
1. Lekarz może umieścić na recepcie zastrzeżenie nie pozwalające na wydanie leku o innej nazwie handlowej, a o tej samej nazwie międzynarodowej – przez dokonanie adnotacji „NZ” (Nie Zamieniać) umieszczonej przy nazwie leku.

2. Lekarz może również umieścić na recepcie polecenie pilnej realizacji – przez zamieszczenie adnotacji „Cito” lub innej równoznacznej.

§ 4.
1. Na jednej recepcie można zapisać jeden lek gotowy lub preparat diagnostyczny. Zaordynowaną ilość określa się przez podanie wielkości dawki oraz liczby określającej ilość jednostek dawkowania (np. tabletek, kapsułek itp.) niezbędnej dla kuracji, wyrażonej cyfrą arabską. Na tej samej recepcie można zapisać również środek farmaceutyczny będący rozpuszczalnikiem niezbędnym do zastosowania zapisanego leku.

2. Ilość surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego należy podawać wagowo, w systemie metrycznym lub jednostkach międzynarodowych, z tym jednak że ilość surowca farmaceutycznego:

1) płynnego – można podawać w kroplach,

2) będącego środkiem obojętnym, przeznaczonym do nadania odpowiedniej postaci leku – można oznaczyć wyrazami „ilość odpowiednia” bądź „quantum satis” (q.s.),

3) przy wystawianiu recepty na lek recepturowy liczbę kropli, czopków, gałek, proszków itp. określa się cyframi rzymskimi lub arabskimi.

§ 5.
Na recepcie dotyczącej leku zawierającego w swoim składzie środek odurzający, substancję psychotropową, substancję bardzo silnie działającą lub silnie działającą, jeżeli przepisana dawka jednorazowa lub dzienna przekracza odpowiednio dawkę maksymalną jednorazową lub dzienną, lekarz jest obowiązany obok przepisanej dawki postawić wykrzyknik, zapisać ją słownie oraz umieścić swój podpis.
§ 6.
1. Leki objęte wykazami leków podstawowych i leków uzupełniających, leki recepturowe oraz leki i materiały medyczne wydawane za pełną odpłatnością lekarz przepisuje na recepcie Mz/Pom-31, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Środki odurzające i psychotropowe oraz inne środki farmaceutyczne oznakowane „Rp.w.” w urzędowym wykazie środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dopuszczonych do obrotu w kraju lekarz przepisuje na recepcie Mz/Pom-33, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Leki, artykuły sanitarne, preparaty diagnostyczne i sprzęt jednorazowego użytku, objęte wykazami określonymi na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy, lekarz przepisuje na recepcie Mz/Pom-34, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Leki podstawowe i leki uzupełniające, objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających, leki recepturowe oraz leki, preparaty diagnostyczne i sprzęt jednorazowego użytku, objęte wykazami określonymi na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy, a także leki i materiały medyczne wydawane za pełną odpłatnością – lekarz przepisuje na recepcie Mz/Pom-35, której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

5. Recepta uprawniająca do nabycia leku lub materiału medycznego za pełną odpłatnością powinna zawierać wszystkie elementy recepty Mz/Pom-31, zgodne z jej wzorem.

§ 7.
1. Receptę Mz/Pom-31 i Mz/Pom-34 wystawia się w jednym egzemplarzu.

2. Receptę Mz/Pom-33 wystawia się z kopią, która pozostaje w bloczku receptowym.

3. Receptę Mz/Pom-35 wystawia się w trzech egzemplarzach, z których oryginał i pierwszą kopię pozostawia się w książeczce usług medycznych, a drugą kopię dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta prowadzonej według odrębnych przepisów.

§ 8.
1. Na jednej recepcie uprawniającej do nabycia leku, preparatu diagnostycznego lub artykułu sanitarnego za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością, bezpłatnie lub za pełną odpłatnością lekarz, w przypadku uzasadnionej potrzeby dłuższego stosowania, może przepisać:

1) ilość leku lub preparatu diagnostycznego niezbędną na dwumiesięczną kurację lub stosowanie, pod warunkiem podania na recepcie sposobu dawkowania,

2) ilość artykułu sanitarnego niezbędną na dwutygodniowe potrzeby.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lekarz nie może jednorazowo wystawić więcej niż jednej recepty na dany lek.

3. Na jednej recepcie można przepisać jeden lek recepturowy w ilości określonej w odrębnych przepisach. W uzasadnionych przypadkach na jednej recepcie można przepisać podwójną ilość leku recepturowego, pod warunkiem że zostanie zachowana jego trwałość w okresie stosowania.

4. Na jednej recepcie można przepisać strzykawki do insuliny wraz z igłami w ilości do 30 sztuk oraz paski diagnostyczne w ilości do 50 sztuk.

§ 9.
Druki recept wydaje odpłatnie lekarzowi posiadającemu prawo wykonywania zawodu lekarza lub upoważnionej przez świadczeniodawcę osobie Kasa Chorych lub jednostka organizacyjna wskazana przez kasę.
§ 10.
Druki recept powinny być przechowywane w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub kradzieżą.
§ 11.
1. Druki recept według wzoru Mz/Pom-33 są drukami ścisłego zarachowania.

2. Lekarz może otrzymać jednorazowo za pokwitowaniem w książce kontroli druków ścisłego zarachowania po dwa bloczki recept według wzoru Mz/Pom-33; następne bloczki wydaje się po uprzednim zwrocie bloczka zawierającego kopie recept.

3. W razie zniszczenia, utraty lub kradzieży bloczka recept lub recepty, będących drukami ścisłego zarachowania, lekarz i świadczeniodawca, o których mowa w § 9, obowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie i o jego okolicznościach Kasę Chorych.

§ 12.
1. Osoba przyjmująca receptę do realizacji odnotowuje na recepcie informację o sposobie odpłatności oraz dokonuje jej otaksowania.

2. W przypadku braku na recepcie symbolu Kasy Chorych lub adnotacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b), d), e), osoba przyjmująca receptę do realizacji może, po przedłożeniu stosownego dokumentu, uzupełnić brakujące dane; uzupełnienie tych danych potwierdza swoim podpisem i pieczątką osobistą.

§ 13.
W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia sfałszowania recepty, osoba przyjmująca receptę do realizacji odmawia jej realizacji – zatrzymuje receptę i przekazuje ją Kasie Chorych oznaczonej na recepcie.
§ 14.
1. W przypadku gdy ilość leku podstawowego wydawana na receptę jest większa od ilości tego leku, za którą wnosi się opłatę ryczałtową, osoba przyjmująca receptę do realizacji pobiera odpowiednią wielokrotność opłaty ryczałtowej, a za pozostałą ilość leku:

1) opłatę równą cenie leku, jeżeli cena za tę ilość jest niższa od opłaty ryczałtowej,

2) opłatę ryczałtową, jeżeli cena za tę ilość leku jest wyższa od opłaty ryczałtowej.

2. W przypadku gdy lekarz nie określił na recepcie ilości leku zgodnie z § 4, osoba realizująca receptę jest zobowiązana wydać lek w ilości określonej w obowiązujących wykazach leków refundowanych, a jeżeli lek nie znajduje się w wykazach leków refundowanych – najmniejsze zarejestrowane opakowanie ogłoszone w obowiązującym urzędowym wykazie środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dopuszczonych do obrotu w kraju.

3. W przypadku gdy lekarz nie określił na recepcie dawki leku lub środka antykoncepcyjnego, a lek lub środek antykoncepcyjny jest zarejestrowany w więcej niż jednej dawce, osoba realizująca receptę wydaje lek lub środek antykoncepcyjny w najmniejszej zarejestrowanej dawce ogłoszonej w wykazie, o którym mowa w ust. 2.

§ 15.
1. Termin realizacji recepty, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nie może przekroczyć 21 dni od daty wystawienia.

2. Termin realizacji recepty na antybiotyki oraz wystawionej przez lekarza pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) nie może przekroczyć 7 dni od daty wystawienia.

3. Termin realizacji recepty na środki farmaceutyczne lub materiały medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych nie może przekroczyć 60 dni od daty wystawienia.

§ 16.
1. Recepty należy przechowywać w sposób uporządkowany, pogrupowane według dnia realizacji, rodzaju recept, symbolu Kasy Chorych, opatrzone kolejnym numerem, przechowywane oddzielnie dla każdego okresu rozliczeniowego.

2. Recepty i dokumenty odnoszące się do nabywania i sprzedaży leków, preparatów diagnostycznych i materiałów medycznych apteka przechowuje przez okres 5 lat.

§ 17.
1. W toku kontroli wystawiania recept dokonuje się ustaleń dotyczących sposobu wystawiania recept stosownie do przepisów rozporządzenia oraz wpisywania do dokumentacji medycznej pacjenta adnotacji o zaordynowanych lekach.

2. W toku kontroli realizacji recept dokonuje się ustaleń dotyczących sposobu realizacji recept stosownie do przepisów rozporządzenia, przestrzegania ustalonych na podstawie odrębnych przepisów limitów cen oraz prawidłowości sporządzania zbiorczych zestawień recept podlegających refundacji.

§ 18.
1. Osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół. Protokół podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę oraz podmiot kontrolowany.

2. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, podmiot kontrolowany zgłosi umotywowane zastrzeżenie co do konkretnych faktów zawartych w protokole, osoba przeprowadzająca kontrolę jest obowiązana dodatkowo zbadać te fakty i uzupełnić protokół.

3. O odmowie podpisania protokołu, o przyczynie tej odmowy oraz o złożeniu wyjaśnienia dokonuje się wzmianki w protokole.

4. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje podmiot kontrolowany, a drugi przekazuje się do organu, który wydał upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

§ 19.
Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w wystawianiu lub realizacji recept, organ, który wydał upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, wydaje zalecenia pokontrolne zobowiązujące podmiot kontrolowany do złożenia w terminie 14 dni informacji o podjętych działaniach.
§ 20.
1. Recepty Mz/Pom-31, Mz/Pom-33, Mz/Pom-34 i Mz/Pom-35 wystawione w grudniu 1998 r., a nie zrealizowane do dnia wejścia w życie rozporządzenia, podlegają realizacji do dnia 20 stycznia 1999 r. Apteka (punkt apteczny) realizująca receptę powinna uzupełnić ją o symbol Kasy Chorych, zgodnie z oświadczeniem pacjenta.

2. Do dnia 31 stycznia 1999 r. dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b), dotyczące numeru identyfikacyjnego nadanego przez Kasę, z którą zawarto umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych lub umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, preparaty diagnostyczne i materiały medyczne, mogą być odręcznie wpisane przez lekarza wystawiającego receptę.

§ 21.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: W. Maksymowicz

Załącznik 1. [WYKAZ SYMBOLI KAS CHORYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 30 grudnia 1998 r. (poz. 1195)

Załącznik nr 1

WYKAZ SYMBOLI KAS CHORYCH

Lp.

Nazwa Kasy Chorych

Symbol

1

Dolnośląska Regionalna Kasa Chorych we Wrocławiu

01R

2

Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych w Bydgoszczy

02R

3

Lubelska Regionalna Kasa Chorych w Lublinie

03R

4

Lubuska Regionalna Kasa Chorych w Zielonej Górze

04R

5

Łódzka Regionalna Kasa Chorych w Łodzi

05R

6

Małopolska Regionalna Kasa Chorych w Krakowie

06R

7

Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych w Warszawie

07R

8

Opolska Regionalna Kasa Chorych w Opolu

08R

9

Podkarpacka Regionalna Kasa Chorych w Rzeszowie

09R

10

Podlaska Regionalna Kasa Chorych w Białymstoku

10R

11

Pomorska Regionalna Kasa Chorych w Gdańsku

11R

12

Śląska Regionalna Kasa Chorych w Katowicach

12R

13

Świętokrzyska Regionalna Kasa Chorych w Kielcach

13R

14

Warmińsko-Mazurska Regionalna Kasa Chorych w Olsztynie

14R

15

Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych w Poznaniu

15R

16

Zachodniopomorska Regionalna Kasa Chorych w Szczecinie

16R

17

Kasa Chorych dla Służb Mundurowych w Warszawie

17B

 

Załącznik 2. [WZÓR RECEPTY Mz/Pom - 31]

Załącznik nr 2

WZÓR RECEPTY Mz/Pom – 31

infoRgrafika

Opis:

Blankiet koloru białego o wymiarach 10,5 x 15 cm.

Załącznik 3. [WZÓR RECEPTY Mz/Pom - 33]

Załącznik nr 3

WZÓR RECEPTY Mz/Pom – 33

infoRgrafika

Opis:

Blankiet koloru różowego o wymiarach 10,5 x 15 cm.

Załącznik 4. [WZÓR RECEPTY Mz/Pom - 34]

Załącznik nr 4

WZÓR RECEPTY Mz/Pom – 34

infoRgrafika

Opis:

Blankiet koloru białego o wymiarach 10,5 x 15 cm., z niebieskim paskiem pionowym w oznaczonym miejscu.

Załącznik 5. [WZÓR RECEPTY Mz/Pom - 35]

Załącznik nr 5

WZÓR RECEPTY Mz/Pom – 35

Awers

infoRgrafika

Rewers

infoRgrafika

Opis:

Blankiet koloru żółtego stanowiący część wymiennej książeczki usług medycznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »