REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1998 nr 166 poz. 1266

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 31 grudnia 1998 r.

w sprawie warunków i trybu przekazywania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej środków publicznych oraz sposobu kontroli ich wykorzystania.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 796 i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie reguluje warunki i tryb, na jakich następuje przekazanie środków publicznych przez organy określone w art. 8 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 796 i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115), zwanej dalej „ustawą”, będące dysponentami środków publicznych, zwanymi dalej „zleceniodawcami”, samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, zwanemu dalej „zleceniobiorcą”, oraz określa sposób kontroli wykorzystania tych środków.
§ 2.
 Przekazanie przez zleceniodawcę środków publicznych na rzecz zleceniobiorcy następuje na podstawie umowy o przekazanie środków publicznych przez zleceniodawcę na rzecz zleceniobiorcy w celu finansowania realizacji zadań, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy, zwanej dalej „umową”.
§ 3.
 Zleceniodawca przed podpisaniem umowy przedstawia zleceniobiorcy wykaz i zakres świadczeń zdrowotnych, zadań lub programów zdrowotnych oraz środki finansowe przewidywane na ich realizację.
§ 4.
 1. Zleceniobiorca przedstawia zleceniodawcy swój plan finansowo-rzeczowy, uwzględniający przewidywane nakłady na wykonanie zadań objętych umową oraz informacje na temat dotychczasowej działalności.

2. Plan finansowo-rzeczowy sporządzany jest na okres wskazany przez zleceniodawcę i zawiera w szczególności:

1) liczbę możliwych do wykonania świadczeń zdrowotnych i zadań określonego rodzaju,

2) koszt udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań.

3. Informacje o dotychczasowej działalności powinny obejmować w szczególności:

1) wielkość i strukturę zasobów kadrowych zakładu, niezbędnych do wykonania zadań objętych umową,

2) rodzaje i liczbę udzielanych świadczeń zdrowotnych przez zleceniobiorcę,

3) obszar działania określony statutem.

§ 5.
 Wielkość środków finansowych, jakie zleceniodawca zobowiązany będzie przekazać zleceniobiorcy z tytułu realizacji zawieranej umowy, ustalana jest na podstawie rokowań między stronami.
§ 6.
 1. Umowa może być zawarta na czas nie oznaczony lub na czas oznaczony.

2. Umowa zawarta na czas oznaczony może być przedłużona za zgodą stron.

§ 7.
 1. Umowa określa w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy,

2) czas trwania umowy,

3) rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz realizowanych zadań,

4) warunki i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań,

5) sumę należności przekazywaną zleceniobiorcy z tytułu realizacji umowy, sposób i termin jej przekazywania oraz zasady rozliczeń,

6) sposób kontroli jakości, zasadności i dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym umową,

7) uprawnienia kontrolne z tytułu realizacji umowy, przysługujące zleceniodawcy oraz osobom przez niego upoważnionym,

8) rodzaje, sposoby i terminy przekazywania informacji wynikających z realizacji umowy,

9) okoliczności, w których może nastąpić renegocjacja warunków umowy,

10) postanowienia dotyczące szczegółowych okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem oraz okres wypowiedzenia,

11) zasady i tryb rozpatrywania sporów wynikających z realizacji umowy,

12) zasady prowadzenia dokumentacji przez zleceniobiorcę na potrzeby zleceniodawcy i jej udostępniania.

2. Umowa powinna określać wysokość kar umownych z tytułu niezgodnego z nią wydatkowania przez zleceniobiorcę środków publicznych albo niewywiązywania się lub nieterminowego realizowania postanowień umowy, sposób ich uiszczenia, a także okoliczności, których wystąpienie powoduje wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 8.
 Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, chyba że strony postanowią inaczej.
§ 9.
 1. Zleceniodawca, przy przeprowadzaniu kontroli wykorzystania środków publicznych przez zleceniobiorcę, dokonuje oceny prawidłowości realizacji zadań określonych umową oraz sposobu wydatkowania środków publicznych.

2. Do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, zleceniodawca może upoważnić inne osoby, w trybie określonym odrębnymi przepisami.

3. W razie stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej kontroli, nieprawidłowości zleceniodawca określa sposób i termin ich usunięcia.

§ 10.
 W sprawach nie uregulowanych w rozporządzeniu do umów stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: W. Maksymowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1998-12-31
  • Data wejścia w życie: 1998-12-31
  • Data obowiązywania: 1998-12-31
  • Z mocą od: 1998-12-31
  • Dokument traci ważność: 2002-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA