| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 grudnia 1998 r.

w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów

Na podstawie art. 101 oraz art. 104 ust. 3 ustawy dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Uposażenie zasadnicze

§ 1. [Grupy oraz miesięczne stawki uposażenia zasadniczego]

1. Ustala się grupy oraz miesięczne stawki uposażenia zasadniczego policjantów, w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Grupy oraz miesięczne stawki uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych policjantów pełniących służbę w komendach wojewódzkich, komendach powiatowych i miejskich oraz komisariatach i komisariatach specjalistycznych Policji różnicuje się w zależności od kategorii jednostki organizacyjnej Policji, ustalonej według zasad określonych w odrębnych przepisach wydanych przez Komendanta Głównego Policji.

3. Zaszeregowanie stanowisk służbowych policjantów do odpowiednich grup uposażenia zasadniczego określają:

1) w Komendzie Głównej Policji – tabela stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia,

2) w komendach wojewódzkich Policji i Komendzie Stołecznej Policji – tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia,

3) w komendach powiatowych i miejskich Policji – tabela stanowiąca załącznik nr 4 do rozporządzenia,

4) w komisariatach i komisariatach specjalistycznych Policji – tabela stanowiąca załącznik nr 5 do rozporządzenia,

5) w Wyższej Szkole Policji – tabela stanowiąca załącznik nr 6 do rozporządzenia,

6) w szkołach Policji – tabela stanowiąca załącznik nr 7 do rozporządzenia,

7) w ośrodkach szkolenia Policji – tabela stanowiąca załącznik nr 8 do rozporządzenia,

8) w oddziałach prewencji – tabela stanowiąca załącznik nr 9 do rozporządzenia,

9) w pododdziałach antyterrorystycznych – tabela stanowiąca załącznik nr 10 do rozporządzenia.

4. Dla policjantów w służbie kandydackiej ustala się miesięczną stawkę uposażenia zasadniczego w wysokości 242 zł.

§ 2.
1. Uposażenie zasadnicze policjantów wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o dalszy 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o 0,5% za każdy dalszy rok służby powyżej 20 lat – łącznie do wysokości 25% po 30 latach służby.

2. Miesięczną kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego, o której mowa w ust.1, zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.

3. Zasady i tryb zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego określają odrębne przepisy.

Rozdział 2

Dodatki do uposażenia

Przepisy ogólne

§ 3. [Dodatki do uposażenia]

1. Policjanci otrzymują następujące dodatki do uposażenia:

1) dodatek za stopień,

2) dodatek służbowy,

3) dodatek stołeczny,

4) dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem,

5) dodatek instruktorski,

6) dodatek dla personelu latającego,

7) dodatek kontrolerski,

8) dodatek terenowy.

2. Kwoty dodatków, określonych w rozporządzeniu w wysokości procentowej, po ich wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.

Dodatek za stopień

§ 4.
1. Policjanci otrzymują, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatek za posiadany stopień w następującej wysokości miesięcznej:

Lp.

Nazwa stopnia

Stawka
w złotych

1

Generalny inspektor

700

2

Nadinspektor

650

3

Inspektor

571

4

Młodszy inspektor

546

5

Podinspektor

529

6

Nadkomisarz

500

7

Komisarz

466

8

Podkomisarz

446

9

Aspirant sztabowy

416

10

Starszy aspirant

406

11

Aspirant

396

12

Młodszy aspirant

373

13

Sierżant sztabowy

348

14

Starszy sierżant

340

15

Sierżant

320

16

Starszy posterunkowy

268

17

Posterunkowy

266

 

2. Policjanci w służbie kandydackiej otrzymują dodatek za posiadany stopień w wysokości 38% stawek określonych w ust. 1.

Dodatek służbowy

§ 5.
1. Policjantom, z wyjątkiem odbywających służbę kandydacką, za należyte wykonywanie obowiązków służbowych przysługuje dodatek służbowy w wysokości miesięcznej do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

2. Warunkiem nabycia prawa do dodatku służbowego przez policjanta przyjętego do służby na stanowisko aplikanta jest ukończenie przeszkolenia podstawowego.

§ 6.
1. Dodatek służbowy przyznaje się na czas nie określony.

2. Wysokość przyznawanego dodatku służbowego powinna być uzależniona od oceny wyników uzyskiwanych w służbie, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru i zakresu wykonywanych zadań oraz rodzaju i poziomu posiadanych kwalifikacji zawodowych.

3. Dodatek służbowy może być podwyższony na czas określony w związku z powierzeniem policjantowi nowych lub dodatkowych zadań bądź obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także za wzorową służbę, jako forma szczególnego wyróżnienia.

§ 7.
1. Dodatek służbowy obniża się w razie stwierdzonego w opinii służbowej faktu niewywiązywania się przez policjanta z obowiązków służbowych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas wykonywania zadań albo czynności służbowych, stwierdzonego w prawomocnym orzeczeniu dyscyplinarnym.

3. Dodatek służbowy może być obniżony także w razie zmiany zakresu obowiązków służbowych lub innych warunków służby bądź w przypadku ustania przesłanek, które uzasadniały przyznanie go w dotychczasowej wysokości.

Dodatek stołeczny

§ 8.
1. Policjantom zajmującym stanowiska etatowe w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji, położonych na terenie miasta stołecznego Warszawy, oraz w Oddziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji przysługuje dodatek stołeczny w wysokości 50 zł miesięcznie.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do policjantów w służbie kandydackiej.

Dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem

§ 9.
1. Policjantom, którym powierzono sprawowanie opieki nad służbowym koniem lub psem, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości miesięcznej 15% sumy minimalnej stawki uposażenia zasadniczego dla stanowiska aplikanta i dodatku za stopień posterunkowego.

2. W razie sprawowania opieki nad więcej niż jednym koniem lub psem, dodatek z tego tytułu stanowi odpowiednią wielokrotność stawki określonej w ust. 1.

3. W razie sprawowania opieki nad tym samym koniem lub psem przez kilku policjantów, dodatek określony w ust. 1 dzieli się między nich w równych częściach.

Dodatek instruktorski

§ 10.
1. Policjantom pełniącym służbę w pododdziałach antyterrorystycznych lub w Wydziale Antyterrorystycznym Komendy Stołecznej Policji, którzy posiadają uprawnienia instruktorów w dziedzinie spadochroniarstwa, płetwonurkowania, ratownictwa lub minerstwa-pirotechniki, przysługuje dodatek instruktorski w następującej wysokości miesięcznej, ustalonej procentowo od sumy minimalnej stawki uposażenia zasadniczego dla stanowiska aplikanta i dodatku za stopień posterunkowego:

Lp.

Rodzaj (klasa) uprawnienia instruktorskiego

Stawka procentowa
dodatku

1

Instruktor spadochronowy klasy mistrzowskiej

24%

2

Instruktor spadochronowy I klasy,

instruktor płetwonurkowania I klasy

20%

3

Instruktor spadochronowy II klasy,

instruktor płetwonurkowania,

instruktor ratownictwa klasycznego,

speleo i ratownictwa z powietrza,

instruktor minerstwa – pirotechniki

16%

4

Instruktor spadochronowy III klasy

12%

 

2. W razie posiadania kwalifikacji instruktorskich w kilku dziedzinach dodatek instruktorski przysługuje tylko z jednego tytułu.

3. Tryb oraz warunki nabywania i potwierdzania kwalifikacji instruktorskich, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

Dodatek dla personelu latającego

§ 11.
1. Policjantom posiadającym licencję uprawniającą do wykonywania czynności lotniczych i pełniącym służbę w składzie personelu latającego Policji przysługuje dodatek w następującej wysokości miesięcznej:

1) pilotom – 50%,

2) pozostałym członkom personelu latającego – 25%

– sumy minimalnej stawki uposażenia zasadniczego dla stanowiska aplikanta i dodatku za stopień posterunkowego.

2. Tryb uzyskiwania licencji, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

Dodatek kontrolerski

§ 12.
1. Policjantom pełniącym służbę w Zarządzie Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz w etatowych strukturach kontroli finansowej lub inspekcji, z wyjątkiem policjantów zajmujących stanowiska organów Policji i ich zastępców, przysługuje dodatek kontrolerski w wysokości miesięcznej do 25% stawki uposażenia zasadniczego według grupy zaszeregowania specjalisty obowiązującej w miejscu pełnienia służby.

2. Warunkiem przyznania dodatku kontrolerskiego jest wykonywanie czynności objętych postępowaniem kontrolnym w rozumieniu przepisów o kontroli państwowej.

3. Wysokość przyznawanego dodatku kontrolerskiego powinna być uzależniona w szczególności od wyników i stażu służby na stanowisku uprawniającym do tego dodatku, posiadanych kwalifikacji zawodowych, zakresu obowiązków służbowych oraz liczby dni wykonywania czynności kontrolnych poza macierzystą jednostką.

Dodatek terenowy

§ 13.
1. Policjantom, którzy biorą udział w akcjach:

1) przywracania naruszonego porządku publicznego (bezpośredni udział, zabezpieczenie rejonu przed i po akcji, pozostawanie w odwodzie),

2) bezpośredniego zwalczania klęsk żywiołowych,

3) ochrony rejsów lotniczych na pokładzie komunikacyjnych statków powietrznych

– przysługuje za każdy dzień wykonywania tych czynności dodatek terenowy w wysokości 1% sumy minimalnej stawki uposażenia zasadniczego dla stanowiska aplikanta i dodatku za stopień posterunkowego.

2. W przypadku grupowego delegowania policjantów do udziału w akcjach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 poza rejonem działania macierzystej jednostki (szkoły) dodatek terenowy przysługuje od dnia wyjazdu do dnia powrotu.

3. Dodatek terenowy wypłaca się z dołu do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie wykazu dodatkowego należności, zatwierdzonego przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Policji.

Rozdział 3

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 14. [Przepisy przejściowe]

Policjanci, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pobierali dodatek strefowy na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują prawo do tego dodatku do czasu ukończenia przez dziecko nauki, jeżeli spełnione są jednocześnie pozostałe warunki uzasadniające jego wypłatę.
§ 15.
Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów (Dz. U. Nr 53, poz. 338),

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów (Dz. U. Nr 53, poz. 339),

3) zarządzenie nr 22 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1995 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego do uposażenia funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej (Dz. Urz. MSW Nr 2, poz. 19),

4) zarządzenie nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 1995 r. w sprawie zaszeregowania stanowisk służbowych w Policji (Dz. Urz. MSW Nr 4, poz. 48, z 1996 r. Nr 8, poz. 51 i z 1997 r. Nr 10, poz. 83).

§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

Załącznik 1. [TABELA GRUP ORAZ MIESIĘCZNYCH STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO POLICJANTÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 grudnia 1998 r. (poz. 47)

Załącznik nr 1

TABELA GRUP ORAZ MIESIĘCZNYCH STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO POLICJANTÓW

Lp.

Oznaczenie grupy uposażenia

Miesięczna stawka uposażenia
zasadniczego w złotych

1

2

3

1

0

4 000

2

00

3 650

3

01

2 510

4

02

2 360

5

03

2 210

6

04

2 085

7

05

1 960

8

06

1 807

9

07

1 669

10

08

1 533

11

09

1 423

12

10

1 307

13

11

1 224

14

12

1 153

15

13

1 088

16

14

1 030

17

15

987

18

16

952

19

17

916

20

18

882

21

19

852

22

20

770

23

21

731

24

22

680

25

23

385–485

 


 

Załącznik 2. [TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI]

Załącznik nr 2

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI

Lp.

Stanowisko służbowe

Stopień etatowy

Grupa uposażenia

1

Komendant Główny Policji

generalny inspektor

0

2

Zastępca Komendanta Głównego

nadinspektor

00

3

Dyrektor biura (inspektoratu, laboratorium)

inspektor

02

4

Dyrektor zarządu

inspektor

04

5

Zastępca dyrektora biura (inspektoratu, laboratorium)

inspektor

04

6

Doradca Komendanta Głównego

inspektor

04

7

Główny księgowy budżetu KGP

inspektor

04

8

Rzecznik prasowy

inspektor

04

9

Zastępca dyrektora zarządu

inspektor

05

10

Naczelnik wydziału – radca prawny

inspektor

05

11

Główny specjalista, główny księgowy jednostki

młodszy inspektor

05

12

Radca prawny

młodszy inspektor

05

13

Redaktor naczelny

młodszy inspektor

05

14

Naczelnik wydziału

młodszy inspektor

06

15

Zastępca naczelnika działu

młodszy inspektor

07

16

Zastępca redaktora naczelnego

młodszy inspektor

07

17

Dyżurny operacyjny kraju

młodszy inspektor

07

18

Kierownik samodzielnej sekcji, sekcji

młodszy inspektor

07

19

Starszy specjalista, starszy specjalista – psycholog

podinspektor

08

20

Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju

podinspektor

08

21

Specjalista

podinspektor

09

22

Młodszy specjalista

podinspektor

10

23

Starszy asystent, starszy referent prawny

nadkomisarz

11

24

Asystent, referent prawny

komisarz

13

25

Młodszy asystent

aspirant sztabowy

14

26

Starszy policjant

sierżant sztabowy

18

27

Policjant

starszy sierżant

19

28

Starszy referent

starszy sierżant

20

29

Referent

starszy sierżant

21

30

Młodszy referent

sierżant

22

31

Starszy aplikant

starszy posterunkowy

20

32

Aplikant

posterunkowy

23

 

Załącznik 3. [ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH POLICJI I KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI]

Załącznik nr 3

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH POLICJI I KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI

Lp.

Stanowisko służbowe

Stopień etatowy

Grupa uposażenia

kategoria komendy

I

II

1

2

3

4

5

1

Komendant wojewódzki, komendant stołeczny

nadinspektor

01

 

inspektor

 

02

2

Zastępca komendanta wojewódzkiego, zastępca komendanta stołecznego

inspektor

03

04

3

Szef logistyki

inspektor

04

05

4

Główny księgowy

inspektor

05

 

młodszy inspektor

 

06

5

Główny specjalista

młodszy inspektor

06

07

6

Radca prawny

młodszy inspektor

06

 

podinspektor

 

07

7

Naczelnik wydziału, naczelnik inspektoratu,
naczelnik laboratorium

młodszy inspektor

07

 

podinspektor

 

08

8

Rzecznik prasowy

podinspektor

08

09

9

Zastępca naczelnika wydziału,

zastępca naczelnika inspektoratu,

zastępca naczelnika laboratorium

podinspektor

08

09

10

Dyżurny komendy

podinspektor

10

10

11

Starszy specjalista,

starszy specjalista – psycholog

podinspektor

10

10

12

Kierownik samodzielnej sekcji

podinspektor

10

10

13

Kierownik izby dziecka, kierownik ośrodka

podinspektor

10

10

14

Kierownik sekcji

nadkomisarz

11

11

15

Specjalista

nadkomisarz

11

11

16

Młodszy specjalista

nadkomisarz

12

12

17

Starszy referent prawny

nadkomisarz

12

12

18

Dowódca kompanii

nadkomisarz

12

12

19

Starszy asystent, pomocnik dyżurnego

komisarz

13

13

aspirant sztabowy

13

13

20

Zastępca dowódcy kompanii

komisarz

14

14

21

Dowódca plutonu

aspirant sztabowy

15

15

22

Asystent, referent prawny

aspirant sztabowy

15

15

23

Młodszy asystent

starszy aspirant

16

16

24

Policjant dowódca drużyny

sierżant sztabowy

17

17

25

Starszy policjant

sierżant sztabowy

18

18

26

Policjant

starszy sierżant

19

19

27

Starszy referent

starszy sierżant

20

20

28

Referent

starszy sierżant

21

21

29

Młodszy referent

sierżant

22

22

30

Starszy aplikant

starszy posterunkowy

20

20

31

Aplikant

posterunkowy

23

23

 

Załącznik 4. [TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W KOMENDACH POWIATOWYCH I MIEJSKICH POLICJI]

Załącznik nr 4

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W KOMENDACH POWIATOWYCH I MIEJSKICH POLICJI

Lp.

Stanowisko służbowe

Stopień etatowy

Grupa uposażenia

kategoria komendy

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Komendant powiatowy,

komendant miejski

inspektor

04

05

 

 

 

mł. inspektor

 

 

06

07

 

podinspektor

 

 

 

 

08

2

Zastępca komendanta

mł. inspektor

06

07

 

 

 

podinspektor

 

 

08

09

10

3

Naczelnik wydziału

podinspektor

09

09

10

 

 

nadkomisarz

 

 

 

11

11

4

Główny księgowy

podinspektor

09

09

10

 

 

nadkomisarz

 

 

 

11

11

5

Radca prawny

podinspektor

09

09

10

 

 

nadkomisarz

 

 

 

11

11

6

Starszy specjalista

podinspektor

10

10

10

10

 

7

Zastępca naczelnika wydziału

podinspektor

10

10

 

 

 

nadkomisarz

 

 

11

12

12

8

Kierownik izby dziecka

podinspektor

10

10

 

 

 

nadkomisarz

 

 

11

12

12

9

Dyżurny komendy

nadkomisarz

10

10

 

 

 

komisarz

 

 

11

12

12

aspirant sztabowy

 

 

 

 

12

10

Kierownik samodzielnej sekcji

podinspektor

10

10

 

 

 

nadkomisarz

 

 

11

12

12

11

Dowódca kompanii

nadkomisarz

12

12

12

12

12

12

Specjalista

nadkomisarz

13

13

13

13

13

13

Kierownik sekcji

nadkomisarz

13

13

13

13

13

14

Zastępca dowódcy kompanii

komisarz

14

14

14

14

14

15

Kierownik referatu

aspirant sztabowy

14

14

14

14

14

16

Starszy referent prawny

aspirant sztabowy

14

14

14

14

14

17

Młodszy specjalista

aspirant sztabowy

14

14

14

14

14

18

Kierownik rewiru dzielnicowych

aspirant sztabowy

15

15

15

15

15

19

Dowódca plutonu

aspirant sztabowy

15

15

15

15

15

20

Starszy asystent

aspirant sztabowy

15

15

15

15

15

21

Asystent, referent prawny

starszy aspirant

16

16

16

16

16

22

Starszy dzielnicowy

starszy aspirant

17

17

17

17

17

23

Pomocnik dyżurnego

aspirant

17

17

17

17

17

sierżant sztabowy

17

17

17

17

17

24

Dzielnicowy

aspirant

17

17

17

17

17

25

Młodszy dzielnicowy

sierżant sztabowy

17

17

17

17

17

26

Młodszy asystent

sierżant sztabowy

17

17

17

17

17

27

Policjant dowódca drużyny

sierżant sztabowy

17

17

17

17

17

28

Starszy policjant

sierżant sztabowy

18

18

18

18

18

29

Policjant

starszy sierżant

19

19

19

19

19

30

Starszy referent

starszy sierżant

20

20

20

20

20

31

Referent

starszy sierżant

21

21

21

21

21

32

Młodszy referent

sierżant

22

22

22

22

22

33

Starszy aplikant

starszy posterunkowy

20

20

20

20

20

34

Aplikant

posterunkowy

23

23

23

23

23

 

Załącznik 5. [TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W KOMISARIATACH I KOMISARIATACH SPECJALISTYCZNYCH POLICJI]

Załącznik nr 5

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W KOMISARIATACH I KOMISARIATACH SPECJALISTYCZNYCH POLICJI

Lp.

Stanowisko służbowe

Stopień etatowy

Grupa uposażenia

kategoria komisariatu

I

II

III

IV

V

VI

1

Komendant komisariatu

podinspektor

08

10

 

 

 

 

nadkomisarz

 

 

11

12

 

 

komisarz

 

 

 

 

13

 

aspirant sztabowy

 

 

 

 

13

15

2

Zastępca komendanta komisariatu

podinspektor

10

 

 

 

 

 

nadkomisarz

 

12

 

 

 

 

komisarz

 

 

13

14

 

 

3

Naczelnik wydziału

nadkomisarz

12

 

 

 

 

 

komisarz

 

13

 

 

 

 

4

Dowódca kompanii

nadkomisarz

12

 

 

 

 

 

5

Zastępca naczelnika wydziału

komisarz

13

 

 

 

 

 

6

Kierownik samodzielnej sekcji

komisarz

13

13

13

 

 

 

7

Dyżurny komisariatu

komisarz

13

 

 

 

 

 

aspirant sztabowy

13

14

14

14

 

 

8

Kierownik sekcji

komisarz

14

 

 

 

 

 

aspirant sztabowy

 

14

14

 

 

 

9

Zastępca dowódcy kompanii

komisarz

14

 

 

 

 

 

10

Kierownik referatu

aspirant sztabowy

15

15

15

15

 

 

11

Kierownik rewiru dzielnicowych

aspirant sztabowy

15

15

15

15

 

 

12

Młodszy specjalista

aspirant sztabowy

15

15

15

15

 

 

13

Dowódca plutonu

aspirant sztabowy

15

15

15

15

 

 

14

Starszy asystent

starszy aspirant

16

16

16

16

16

 

15

Starszy dzielnicowy

starszy aspirant

17

17

17

17

17

17

16

Asystent

aspirant

17

17

17

17

17

17

17

Dzielnicowy

aspirant

17

17

17

17

17

17

18

Młodszy dzielnicowy

sierżant sztabowy

17

17

17

17

17

17

19

Policjant dowódca drużyny

sierżant sztabowy

17

17

17

17

 

 

20

Starszy policjant

sierżant sztabowy

18

18

18

18

18

18

21

Pomocnik dyżurnego

sierżant sztabowy

18

18

18

 

 

 

22

Młodszy asystent

sierżant sztabowy

18

18

18

18

18

18

23

Policjant

starszy sierżant

19

19

19

19

19

19

24

Starszy referent

starszy sierżant

20

20

20

20

20

20

25

Referent

starszy sierżant

21

21

21

21

21

21

26

Młodszy referent

sierżant

22

22

22

22

22

22

27

Starszy aplikant

starszy posterunkowy

20

20

20

20

20

20

28

Aplikant

posterunkowy

23

23

23

23

23

23

 

Załącznik 6. [ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI]

Załącznik nr 6

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI

Lp.

Stanowisko służbowe

Stopień etatowy

Grupa uposażenia

1

Komendant

nadinspektor

01

2

Zastępca komendanta

inspektor

03

3

Dyrektor instytutu

inspektor

04

4

Profesor

inspektor

05

5

Zastępca dyrektora instytutu

młodszy inspektor

05

6

Kierownik zakładu

młodszy inspektor

06

7

Główny specjalista

młodszy inspektor

06

8

Główny księgowy

młodszy inspektor

06

9

Radca prawny

podinspektor

06

10

Zastępca kierownika zakładu

młodszy inspektor

07

11

Adiunkt

młodszy inspektor

07

12

Naczelnik wydziału

podinspektor

08

13

Starszy wykładowca

podinspektor

08

14

Dyrektor biblioteki

podinspektor

09

15

Zastępca naczelnika wydziału

podinspektor

09

16

Kierownik samodzielnej sekcji

podinspektor

09

17

Starszy asystent

podinspektor

09

18

Wykładowca

podinspektor

09

19

Starszy specjalista

podinspektor

10

20

Lektor

podinspektor

10

21

Kierownik sekcji

nadkomisarz

11

22

Asystent

nadkomisarz

11

23

Specjalista, specjalista – lekarz

nadkomisarz

12

24

Dowódca kompanii

nadkomisarz

12

25

Młodszy specjalista

komisarz

13

26

Starszy instruktor

aspirant sztabowy

14

27

Instruktor, starszy technik

aspirant sztabowy

15

28

Młodszy instruktor, technik

starszy aspirant

16

29

Młodszy technik

aspirant

17

30

Szef kompanii

starszy aspirant

17

31

Starszy policjant

sierżant sztabowy

18

32

Policjant

starszy sierżant

19

33

Starszy referent,

starszy referent – pielęgniarka

starszy sierżant

20

34

Referent

starszy sierżant

21

35

Starszy aplikant

starszy posterunkowy

20

36

Aplikant

posterunkowy

23

 

Załącznik 7. [ZASZEREGOWANIE TYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W SZKOŁACH POLICJI]

Załącznik nr 7

ZASZEREGOWANIE TYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W SZKOŁACH POLICJI

Lp.

Stanowisko służbowe

Stopień etatowy

Grupa uposażenia

1

Komendant

inspektor

03

2

Zastępca komendanta

inspektor

05

3

Główny specjalista

młodszy inspektor

06

4

Główny księgowy

młodszy inspektor

06

5

Kierownik Międzynarodowego Centrum Specjalistycznych Szkoleń Policji

młodszy inspektor

06

6

Radca prawny

podinspektor

06

7

Kierownik zakładu

młodszy inspektor

07

8

Zastępca kierownika zakładu

podinspektor

08

9

Naczelnik wydziału

podinspektor

08

10

Kierownik studium

podinspektor

08

11

Kierownik biblioteki centralnej

podinspektor

09

12

Starszy wykładowca

podinspektor

09

13

Zastępca naczelnika wydziału

podinspektor

09

14

Kierownik samodzielnej sekcji

podinspektor

09

15

Kierownik biblioteki

podinspektor

10

16

Wykładowca

podinspektor

10

17

Lektor

nadkomisarz

11

18

Starszy specjalista

nadkomisarz

11

19

Młodszy wykładowca

nadkomisarz

11

20

Kierownik sekcji

nadkomisarz

12

21

Specjalista, specjalista – lekarz

nadkomisarz

12

22

Dowódca kompanii

nadkomisarz

12

23

Młodszy specjalista

komisarz

13

24

Starszy asystent

aspirant sztabowy

14

25

Starszy instruktor

aspirant sztabowy

14

26

Instruktor

aspirant sztabowy

15

27

Asystent

starszy aspirant

16

28

Młodszy instruktor

starszy aspirant

16

29

Szef kompanii

starszy aspirant

17

30

Młodszy asystent

aspirant

17

31

Starszy policjant

sierżant sztabowy

18

32

Policjant

starszy sierżant

19

33

Starszy referent,

starszy referent – pielęgniarka

starszy sierżant

20

34

Referent

starszy sierżant

21

35

Młodszy referent

sierżant

22

36

Starszy aplikant

starszy posterunkowy

20

37

Aplikant

posterunkowy

23

 

Załącznik 8. [TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W OŚRODKACH SZKOLENIA POLICJI]

Załącznik nr 8

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W OŚRODKACH SZKOLENIA POLICJI

Lp.

Stanowisko służbowe

Stopień etatowy

Grupa uposażenia

1

Kierownik ośrodka

podinspektor

08

2

Zastępca kierownika ośrodka

podinspektor

09

3

Starszy wykładowca

podinspektor

10

4

Wykładowca

nadkomisarz

11

5

Dowódca komunii

nadkomisarz

12

6

Młodszy wykładowca

nadkomisarz

12

7

Starszy asystent

aspirant sztabowy

14

8

Starszy instruktor

aspirant sztabowy

15

9

Asystent

starszy aspirant

16

10

Instruktor

starszy aspirant

16

11

Szef kompanii

starszy aspirant

17

12

Młodszy instruktor

aspirant

17

13

Starszy policjant

sierżant sztabowy

18

14

Policjant

starszy sierżant

19

15

Starszy referent

starszy sierżant

20

 

Załącznik 9. [TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W ODDZIAŁACH PREWENCJI]

Załącznik nr 9

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W ODDZIAŁACH PREWENCJI

Lp.

Stanowisko służbowe

Stopień etatowy

Grupa uposażenia

1

2

3

4

1

Dowódca oddziału w Komendzie Stołecznej Policji

inspektor

04

2

Dowódca oddziału:

– o normatywie etatowym powyżej 500 stanowisk

– o normatywie etatowym powyżej 300 stanowisk

– o normatywie etatowym powyżej 100 stanowisk

 

 

młodszy inspektor

07

podinspektor

08

podinspektor

09

3

Zastępca dowódcy oddziału w Komendzie Stołecznej Policji

młodszy inspektor

06

4

Zastępca dowódcy oddziału:

– o normatywie etatowym powyżej 500 stanowisk

– o normatywie etatowym powyżej 300 stanowisk

– o normatywie etatowym powyżej 100 stanowisk

 

 

podinspektor

08

podinspektor

09

nadkomisarz

11

5

Kapelmistrz:

– w orkiestrze oddziału Komendy Stołecznej Policji

– w orkiestrze oddziału komend wojewódzkiej Policji

 

 

podinspektor

08

podinspektor

09

6

II kapelmistrz:

– w orkiestrze oddziału Komendy Stołecznej Policji

– w orkiestrze oddziału komend wojewódzkiej Policji

 

 

podinspektor

09

podinspektor

10

7

Pomocnik dowódcy oddziału:

– o normatywie etatowym powyżej 500 stanowisk

– o normatywie etatowym powyżej 300 stanowisk

 

 

 

nadkomisarz

11

komisarz

14

8

Pomocnik dowódcy oddziału w Komendzie Stołecznej Policji

nadkomisarz

11

9

Dowódca kompanii

nadkomisarz

12

10

Specjalista, specjalista – lekarz

nadkomisarz

12

11

Młodszy specjalista

komisarz

13

12

Zastępca dowódca kompanii

komisarz

14

13

Kierownik sekcji muzycznej

aspirant sztabowy

14

14

Dyżurny oddziału o normatywie etatowym powyżej 300 stanowisk

aspirant sztabowy

14

15

Starszy asystent, starszy asystent – tamburmajor

aspirant sztabowy

14

16

Asystent, asystent – muzyk solista

aspirant sztabowy

15

17

Dowódca plutonu

aspirant sztabowy

15

18

Młodszy asystent, młodszy asystent – muzyk odpowiedzialny

aspirant sztabowy

16

19

Dyżurny oddziału o normatywie etatowym powyżej 100 stanowisk

aspirant sztabowy

16

20

Szef kompanii, szef orkiestry

starszy aspirant

17

21

Policjant dowódca drużyny

sierżant sztabowy

17

22

Starszy policjant, starszy policjant – muzyk

sierżant sztabowy

18

23

Policjant, poIicjant – muzyk

starszy sierżant

19

24

Starszy referent, starszy referent – pielęgniarka

starszy sierżant

20

25

Referent

starszy sierżant

21

26

Młodszy referent

sierżant

22

27

Starszy aplikant

starszy posterunkowy

20

28

Aplikant

posterunkowy

23

 

Załącznik 10. [TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W PODODDZIAŁACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH]

Załącznik nr 10

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W PODODDZIAŁACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH

Lp.

Stanowisko służbowe

Stopień etatowy

Grupa uposażenia

1

Naczelnik działu

młodszy inspektor

07

2

Zastępca naczelnika działu

podinspektor

08

3

Szef sztabu

podinspektor

08

4

Dowódca kompanii

nadkomisarz

11

5

Kierownik sekcji

nadkomisarz

11

6

Specjalista, specjalista – lekarz

nadkomisarz

11

7

Młodszy specjalista

nadkomisarz

12

8

Zastępca dowódca kompanii

komisarz

13

9

Starszy asystent

komisarz

13

10

Dowódca samodzielnego plutonu

komisarz

14

11

Dowódca pIutonu

komisarz

15

12

Asystent

aspirant sztabowy

15

13

Młodszy asystent

aspirant sztabowy

16

14

Policjant dowódca drużyny

starszy aspirant

16

15

Szef kompanii

starszy aspirant

16

16

Starszy policjant

sierżant sztabowy

17

17

Policjant, policjant – pielęgniarka

starszy sierżant

18

18

Starszy aplikant

starszy posterunkowy

20

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »