| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 28 września 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

Na podstawie art. 101 oraz 104 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 73, poz. 852) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów (Dz. U. z 1999 r. Nr 6, poz. 47 i Nr 12, poz. 109 oraz z 2000 r. Nr 30, poz. 375) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się grupy uposażenia zasadniczego policjantów oraz odpowiadające im mnożniki kwoty bazowej określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wysokość kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, ustalaną odrębnie dla policjantów objętych i nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, określa ustawa budżetowa.

3. Miesięczne stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych jego grup ustala się przy zastosowaniu mnożników, o których mowa w ust. 1, z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnych 10 złotych w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 5 złotych, lub w dół, jeżeli jest niższa od 5 złotych.

4. Zaszeregowanie stanowisk służbowych policjantów do odpowiednich grup uposażenia zasadniczego oraz równorzędne im stanowiska służbowe obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określają tabele stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Dla policjantów w służbie kandydackiej ustala się miesięczną stawkę uposażenia zasadniczego w wysokości 298 zł.”;

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stawki dodatków do uposażenia ustala się, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, w relacji procentowej do kwoty bazowej, o której mowa w § 1 ust. 2, odrębnie dla policjantów objętych i nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.”;

3) w § 5 w ust. 2 wyraz „aplikanta” zastępuje się wyrazem „kursanta”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policjantom zajmującym stanowiska etatowe w Komendzie Stołecznej Policji przysługuje dodatek stołeczny w wysokości 5% kwoty bazowej.”;

5) w § 9 w ust. 1 wyrazy „15% sumy minimalnej stawki uposażenia zasadniczego dla stanowiska aplikanta i dodatku za stopień posterunkowego” zastępuje się wyrazami „10% kwoty bazowej”;

6) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policjantom pełniącym służbę w pododdziałach antyterrorystycznych oraz komórkach minersko-pirotechnicznych w oddziałach prewencji Policji, którzy posiadają uprawnienia instruktorów w dziedzinie spadochroniarstwa, płetwonurkowania, ratownictwa lub minerstwa-pirotechniki, przysługuje dodatek instruktorski w następującej wysokości miesięcznej ustalonej procentowo od kwoty bazowej:

 

Lp.

Rodzaj (klasa) uprawnienia instruktorskiego

Stawka procentowa dodatku

1

Instruktor spadochronowy klasy mistrzowskiej

15%

2

Instruktor spadochronowy l klasy, instruktor płetwonurkowania l klasy

13%

3

Instruktor spadochronowy II klasy, instruktor płetwonurkowania, instruktor minerstwa-pirotechniki, instruktor ratownictwa klasycznego, speleo i ratownictwa z powietrza

10%

4

Instruktor spadochronowy III klasy

8%"

 

7) śródtytuł poprzedzający § 11 otrzymuje brzmienie:

„Dodatek lotniczy";

8) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policjantom posiadającym licencję uprawniającą do wykonywania czynności lotniczych i pełniącym służbę w składzie personelu latającego Policji przysługuje dodatek lotniczy w następującej wysokości miesięcznej:

a) pilotom-instruktorom l klasy – 40%,

b) pilotom – nie wymienionym pod lit. a) – 32%,

c) pozostałym członkom personelu latającego – 16%

kwoty bazowej.”;

9) w § 12 w ust. 1 wyrazy „25% stawki uposażenia zasadniczego według grupy zaszeregowania specjalisty obowiązującej w miejscu pełnienia służby” zastępuje się wyrazami „35% kwoty bazowej”;

10) w § 13 w ust. 1 wyrazy „sumy minimalnej stawki uposażenia zasadniczego dla stanowiska aplikanta i dodatku za stopień posterunkowego” zastępuje się wyrazami „kwoty bazowej”;

11) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

12) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

13) skreśla się załączniki nr 3–10 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Policjantowi, któremu po dniu 30 czerwca 2000 r. określono nowe stanowisko służbowe równorzędne z dotychczas zajmowanym, przyznaje się mnożnik kwoty bazowej służący do ustalenia miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego w wysokości odpowiadającej kwocie dotychczas przysługującego uposażenia zasadniczego.

2. Policjant, o którym mowa w ust. 1, zachowuje prawo do dotychczasowego stopnia etatowego, jeżeli jest on wyższy od stopnia etatowego przewidzianego na nowym stanowisku służbowym, do czasu mianowania na stanowisko służbowe ze stopniem etatowym nie niższym od zachowanego.

3. Policjantowi, któremu przed dniem 1 lipca 2000 r. zachowano prawo do zaszeregowania na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym, przysługuje od tego dnia grupa uposażenia zasadniczego przewidziana dla nowego stanowiska służbowego równorzędnego ze stanowiskiem, z którego zachowano prawo do tego zaszeregowania.

4. W razie gdy stanowisko służbowe, z którego zachowano prawo do zaszeregowania, uległo likwidacji przed dniem 30 czerwca 2000 r., policjantowi przysługuje od dnia 1 lipca 2000 r. grupa uposażenia zasadniczego równorzędna do dotychczasowej, określona w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 3.
1. Mnożnik kwoty bazowej przyznany policjantowi w związku z określeniem nowego stanowiska służbowego może ulec zmianie tylko w razie przeniesienia go na inne stanowisko służbowe, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, policjantowi przyznaje się mnożnik kwoty bazowej w wysokości, jaka przysługiwała policjantowi poprzednio zajmującemu to stanowisko służbowe.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do policjanta przyjętego do służby po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

4. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do policjanta przeniesionego po dniu 1 lipca 2000 r., a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, na stanowisko służbowe zaszeregowane do innej grupy uposażenia zasadniczego w rozumieniu dotychczas obowiązujących przepisów. W takim przypadku policjantowi przyznaje się mnożnik kwoty bazowej na zasadach określonych w § 2 ust. 1.

§ 4.
Policjant zachowuje prawo do dodatków do uposażenia pobieranych w wysokości wynikającej z dotychczasowych przepisów, jeżeli są one korzystniejsze od dodatków w wysokości ustalonej na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, do czasu uzyskania na podstawie tego rozporządzenia dodatków co najmniej w takiej samej wysokości.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie przy ustalaniu uposażeń policjantów należnych od dnia 1 lipca 2000 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 z dnia 28 września 2000 r. (poz. 945)

Załącznik nr 1

infoRgrafika


 

Załącznik 2. [TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ORAZ RÓWNORZĘDNYCH IM STANOWISK SŁUŻBOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA]

Załącznik nr 2

TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ORAZ RÓWNORZĘDNYCH IM STANOWISK SŁUŻBOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA

Użyte w tabelach nr 1–3 skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczają:

1) KGP

– Komendę Główną Policji,

2) KWP

– komendę wojewódzką Policji,

3) KP(M)P

– komendę powiatową (miejską) Policji,

4) KP

– komisariat Policji,

5) WSPol

– Wyższą Szkolę Policji,

6) SP

– szkołę Policji,

7) OSzP

– ośrodek szkolenia Policji,

8) OPP

– oddział prewencji Policji,

9) AT

– pododdział antyterrorystyczny.

 

Tabela nr 1

zaszeregowania typowych stanowisk służbowych policjantów do grup uposażenia zasadniczego

Lp.

Nazwa stanowiska

Stopień etatowy

Grupa uposa­żenia

Jednostka organizacyjna Policji

1

Komendant Główny Policji

generalny inspektor

18

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinspektor

17

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Komendant wojewódzki Policji

nadinspektor

16

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

4

Dyrektor biura, inspektoratu, laboratorium

nadinspektor

16

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

5

I Zastępca komendanta wojewódzkiego Policji

II Zastępca komendanta wojewódzkiego Policji

inspektor

15

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

6

Zastępca dyrektora biura, inspektoratu, laboratorium

inspektor

15

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Komendant powiatowy (miejski) Policji

inspektor

14

 

 

KP(M)P

 

 

 

 

 

 

8

Naczelnik zarządu

inspektor

14

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Naczelnik wydziału, inspektoratu, laboratorium

młodszy inspektor

13

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

10

Radca

młodszy inspektor

13

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

11

I Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

młodszy inspektor

13

 

 

KP(M)P

 

 

 

 

 

12

Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji1

młodszy inspektor

13

 

 

 

KP

 

 

 

 

13

Zastępca naczelnika wydziału, inspektoratu, laboratorium

podinspektor

12

KOP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

14

Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji1

podinspektor

12

 

 

 

KP

 

 

 

 

15

Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

podinspektor

11

 

 

 

KP

 

 

 

 

16

Naczelnik sekcji

podinspektor

11

 

 

KP(M)P

KP1

 

 

 

 

Kierownik sekcji

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

17

Ekspert

podinspektor

11

KGP

KWP

KP(M)P

 

WSPol

SP

 

 

 

18

Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

podinspektor

10

 

 

 

KP

 

 

 

 

19

Zastępca naczelnika sekcji

podinspektor

10

 

 

KP(M)P

KP1

 

 

 

 

20

Kierownik referatu

nadkomisarz

9

 

KWP

KP(M)P

KP

 

 

 

AT

21

Specjalista

nadkomisarz

8

KGP

KWP

KP(M)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

22

Komendant komisariatu Policji2

nadkomisarz

8

 

 

 

KP

 

 

 

 

23

Zastępca komendanta komisariatu Policji2

komisarz

8

 

 

 

KP

 

 

 

 

24

Komendant komisariatu Policji2

aspirant

sztabowy

7

 

 

 

KP

 

 

 

 

25

Kierownik ogniwa

aspirant sztabowy

7

 

KWP

KP(M)P

KP

WSPol

SP

 

 

 

Kierownik rewiru dzielnicowych

 

 

KP(M)P

KP

 

 

 

 

26

Detektyw

aspirant sztabowy

6

KGP

KWP

KP(M)P

KP

Asystent, Instruktor

KGP

KWP

KP(M)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

27

Dzielnicowy

starszy aspirant

5

 

 

KP(M)P

KP

 

 

 

 

28

Referent

sierżant sztabowy

4

KGP

KWP

KP(M)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

29

Policjant

starszy sierżant

3

KGP

KWP

KP(M)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

30

Aplikant

starszy posterunkowy

2

KGP

KWP

KP(M)P

KP

WSpol

SP

OSzP

OPP

AT

31

Kursant

posterunkowy

1

KGP

KWP

KP(M)P

KP

WSpol

SP

OSzP

OPP

AT

 

1 W komisariatach Policji o stanie etatowym powyżej 60.

2 Obowiązuje do dnia 31 grudnia 2000 r.


 

Tabela nr 2

zaszeregowania innych stanowisk służbowych policjantów do grup uposażenia zasadniczego

Lp.

Nazwa stanowiska

Stopień etatowy

Grupa

uposaże­nia

Jednostka organizacyjna Policji

1

Komendant

nadinspektor

16

WSPol

2

Komendant

inspektor

15

SP

3

Zastępca komendanta

inspektor

15

WSPol

4

Szef logistyki

inspektor

15

KWP

5

Rzecznik prasowy

inspektor

15

KGP

6

Główny księgowy budżetu

inspektor

15

KGP

7

Zastępca komendanta

inspektor

14

SP

8

Dyrektor instytutu

inspektor

14

WSPol

9

Dowódca oddziału

inspektor

14

OPP

10

Profesor

inspektor

14

WSPol

11

Główny księgowy

młodszy inspektor

14

KGP

KWP

WSPol

SP

12

Dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycz­nego

młodszy inspektor

13

AT

13

Zastępca dyrektora instytutu

młodszy inspektor

13

WSPol

14

Kierownik zakładu

młodszy inspektor

13

WSPol

SP

15

Naczelnik wydziału-radca prawny

młodszy inspektor

13

KGP

KWP

16

Redaktor naczelny

młodszy inspektor

13

KGP

17

Kierownik ośrodka

młodszy inspektor

13

OSzP

18

Radca prawny

młodszy inspektor

13

KGP

KWP

WSPol

SP

19

Zastępca dowódcy oddziału

młodszy inspektor

13

OPP

20

Dowódca samodzielnego pododdziału

młodszy inspektor

13

OPP

21

Adiunkt

młodszy inspektor

12

WSPol

22

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycz­nego

podinspektor

12

AT

23

Kierownik studium

podinspektor

12

WSPol

SP

24

Zastępca kierownika zakładu

podinspektor

12

WSPol

SP

25

Zastępca kierownika ośrodka

podinspektor

12

OSzP

26

Zastępca redaktora naczelnego

podinspektor

12

KGP

27

Rzecznik prasowy

podinspektor

12

KWP

28

Szef sztabu

podinspektor

12

AT

29

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

podinspektor

12

OPP

30

Dyrektor biblioteki

podinspektor

11

WSPol

31

Kierownik biblioteki

podinspektor

11

SP

32

Starszy wykładowca

podinspektor

11

WSPol

33

Główny księgowy

podinspektor

11

KP(M)P

34

Radca prawny

podinspektor

11

KP(M)P

35

Kapelmistrz

podinspektor

10

OPP

36

Kierownik izby dziecka

podinspektor

10

KWP

KP(M)P

37

Lektor

podinspektor

10

WSPol

SP

38

Wykładowca

podinspektor

10

WSPol

SP

OSzP

39

Pomocnik dowódcy oddziału

nadkomisarz

9

OPP

40

Dowódca kompanii

nadkomisarz

9

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

41

II kapelmistrz

nadkomisarz

9

OPP

42

Lekarz

nadkomisarz

9

WSPol

SP

OPP

AT

43

Zastępca dowódcy kompanii

nadkomisarz

8

OPP

AT

44

Asystent

nadkomisarz

8

WSPoI

45

Dowódca plutonu

kominiarz

8

AT

46

Dowódca plutonu

aspirant sztabowy

7

OPP

47

Kierownik sekcji muzycznej

aspirant sztabowy

6

OPP

48

Dowódca drużyny

starszy aspirant

5

AT

49

Dowódca drużyny

sierżant sztabowy

4

OPP

50

Pielęgniarka

starszy sierżant

3

WSPol

SP

OPP

AT

 

Tabela nr 3

równorzędnych stanowisk służbowych policjantów

Lp.

STANOWISKA OBOWIĄZUJĄCE PRZED DNIEM 1 LIPCA 2000

Jed­nostka organiza­cyjna Policji

STANOWISKA OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 LIPCA 2000

Nazwa stanowiska

Stopień etatowy

Grupa upo­sażenia

Nazwa stanowiska

Stopień etatowy

Grupa upo­saże­nia

1

Komendant Główny Policji

generalny inspektor

0

KGP

Komendant Główny Policji

generalny inspektor

18

2

Zastępca Komendanta Głównego

nadinspektor

00

KGP

Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinspektor

17

3

Komendant wojewódzki,

Komendant Stołeczny

nadinspektor

01

KWP

Komendant wojewódzki Policji

nadinspektor

16

4

Komendant

nadinspektor

01

WSPol

Komendant

nadinspektor

16

5

Dyrektor biura, inspektoratu, laboratorium

inspektor

02

KGP

Dyrektor biura, inspektoratu, laboratorium

inspektor

16

6

Komendant wojewódzki

inspektor

02

KWP

Komendant wojewódzki Policji

nadinspektor

16

7

Komendant

inspektor

03

SP

Komendant

inspektor

15

8

Zastępca komendanta wojewódzkiego, Komendanta Stołecznego

inspektor

03

KWP

I Zastępca komendanta wojewódzkiego Policji

II Zastępca komendanta wojewódzkiego Policji

inspektor

15

9

Zastępca komendanta

inspektor

03

WSPol

Zastępca komendanta

inspektor

15

10

Dyrektor zarządu

inspektor

04

KGP

Dyrektor biura, inspektoratu, laboratorium

inspektor

16

11

Zastępca dyrektora biura, inspektoratu, laboratorium

inspektor

04

KGP

Zastępca dyrektora biura, inspektoratu, laboratorium

inspektor

15

12

Rzecznik prasowy

inspektor

04

KGP

Rzecznik prasowy

inspektor

15

13

Główny księgowy budżetu KGP

inspektor

04

KGP

Główny księgowy budżetu

inspektor

15

14

Zastępca komendanta wojewódzkiego

inspektor

04

KWP

I Zastępca komendanta wojewódzkiego Policji

II Zastępca komendanta wojewódzkiego Policji

inspektor

15

15

Szef logistyki

inspektor

04

KWP

Szef logistyki

inspektor

15

16

Dyrektor instytutu

inspektor

04

WSPol

Dyrektor instytutu

inspektor

14

17

Komendant powiatowy, miejski

inspektor

04

KP(M)P

Komendant powiatowy, (miejski) Policji

inspektor

14

18

Dowódca oddziału w Komendzie Stołecznej Policji

inspektor

04

OPP

Dowódca oddziału

inspektor

14

19

Doradca Komendanta Głównego Policji

inspektor

04

KGP

Radca

młodszy inspektor

13

20

Szef logistyki

inspektor

05

KWP

Szef logistyki

inspektor

15

21

Zastępca komendanta

inspektor

05

SP

Zastępca komendanta

inspektor

14

22

Zastępca dyrektora zarządu

inspektor

05

KGP

Naczelnik zarządu

inspektor

14

23

Komendant powiatowy, miejski

inspektor

05

KP(M)P

Komendant powiatowy (miejski) Policji

inspektor

14

24

Profesor

inspektor

05

WSPol

Profesor

inspektor

14

25

Zastępca dyrektora instytutu

młodszy inspektor

05

WSPol

Zastępca dyrektora instytutu

młodszy inspektor

13

26

Główny księgowy jednostki

młodszy inspektor

05

KGP

Główny księgowy

młodszy inspektor

14

27

Redaktor naczelny

młodszy inspektor

05

KGP

Redaktor naczelny

młodszy inspektor

13

28

Radca prawny

młodszy inspektor

05

KGP

Radca prawny

młodszy inspektor

13

29

Główny specjalista

młodszy inspektor

05

KGP

Radca

młodszy inspektor

13

30

Naczelnik wydziału – radca prawny

inspektor

05

KGP

Naczelnik wydziału – radca prawny

młodszy inspektor

13

31

Główny księgowy

inspektor

05

KWP

Główny księgowy

młodszy inspektor

14

32

Komendant powiatowy, miejski

młodszy inspektor

06

KP(M)P

Komendant powiatowy (miejski) Policji

inspektor

14

33

Radca prawny

podinspektor

06

SP

Radca prawny

młodszy inspektor

13

34

Główny specjalista

młodszy inspektor

06

SP

Radca

młodszy inspektor

13

35

Kierownik Międzynarodowego Centrum Specjalistycznych Szkoleń Policji

młodszy inspektor

06

SP

Kierownik zakładu

młodszy inspektor

13

36

Główny księgowy

młodszy inspektor

06

SP

Główny księgowy

młodszy inspektor

14

37

Naczelnik wydziału

młodszy inspektor

06

KGP

Naczelnik wydziału, inspektoratu, laboratorium

młodszy inspektor

13

38

Główny księgowy

młodszy inspektor

06

KWP

Główny księgowy

młodszy inspektor

14

39

Radca prawny

młodszy inspektor

06

KWP

Radca prawny

młodszy inspektor

13

40

Główny specjalista

młodszy inspektor

06

KWP

Radca

młodszy inspektor

13

41

Główny księgowy

młodszy inspektor

06

WSPol

Główny księgowy

młodszy inspektor

14

42

Główny specjalista

młodszy inspektor

06

WSPol

Radca

młodszy inspektor

13

43

Kierownik zakładu

młodszy inspektor

06

WSPol

Kierownik zakładu

młodszy inspektor

13

44

Radca prawny

podinspektor

06

WSPol

Radca prawny

młodszy inspektor

13

45

Zastępca komendanta

młodszy inspektor

06

KP(M)P

I Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

młodszy inspektor

13

46

Zastępca dowódcy oddziału w Komendzie Stołecznej Policji

młodszy inspektor

06

OPP

Zastępca dowódcy oddziału

młodszy inspektor

13

47

Komendant powiatowy, miejski

młodszy inspektor

07

KP(M)P

Komendant powiatowy, (miejski) Policji

inspektor

14

48

Dowódca oddziału

młodszy inspektor

07

OPP

Dowódca oddziału

inspektor

14

49

Kierownik zakładu

młodszy inspektor

07

SP

Kierownik zakładu

młodszy inspektor

13

50

Naczelnik wydziału

młodszy inspektor

07

AT

Dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

młodszy inspektor

13

51

Radca prawny

podinspektor

07

KWP

Radca prawny

młodszy inspektor

13

52

Główny specjalista

młodszy inspektor

07

KWP

Radca

młodszy inspektor

13

53

Naczelnik wydziału, inspektoratu, laboratorium

młodszy inspektor

07

KWP

Naczelnik wydziału, inspektoratu, laboratorium

młodszy inspektor

13

54

Dyżurny operacyjny kraju

młodszy inspektor

07

KGP

Radca

młodszy inspektor

13

55

Zastępca komendanta

młodszy inspektor

07

KP(M)P

I Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

młodszy inspektor

13

56

Adiunkt

młodszy inspektor

07

WSPol

Adiunkt

młodszy inspektor

12

57

Zastępca redaktora naczelnego

młodszy inspektor

07

KGP

Zastępca redaktora naczelnego

podinspektor

12

58

Zastępca naczelnika wydziału

młodszy inspektor

07

KGP

Zastępca naczelnika wydziału, inspektoratu, laboratorium

podinspektor

12

59

Zastępca kierownika zakładu

młodszy inspektor

07

WSPol

Zastępca kierownika zakładu

podinspektor

12

60

Kierownik samodzielnej sekcji, sekcji

młodszy inspektor

07

KGP

Kierownik sekcji

podinspektor

11

61

Komendant powiatowy, miejski

podinspektor

08

KP(M)P

Komendant powiatowy (miejski) Policji

inspektor

14

62

Dowódca oddziału

podinspektor

08

OOP

Dowódca oddziału

inspektor

14

63

Naczelnik wydziału

podinspektor

08

SP

Naczelnik wydziału

młodszy inspektor

13

64

Naczelnik wydziału, inspektoratu, laboratorium

podinspektor

08

KWP

Naczelnik wydziału, inspektoratu, laboratorium

młodszy inspektor

13

65

Naczelnik wydziału

podinspektor

08

WSPol

Naczelnik wydziału, inspektoratu, laboratorium

młodszy inspektor

13

66

Kierownik ośrodka

podinspektor

08

OSzP

Kierownik ośrodka

młodszy inspektor

13

67

Zastępca komendanta

podinspektor

08

KP(M)P

I Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

młodszy inspektor

13

68

Zastępca dowódcy oddziału

podinspektor

08

OPP

Zastępca dowódcy oddziału

młodszy inspektor

13

69

Zastępca kierownika zakładu

podinspektor

08

SP

Zastępca kierownika zakładu

podinspektor

12

70

Kierownik studium

podinspektor

08

SP

Kierownik studium

podinspektor

12

 

71

Zastępca naczelnika wydziału

podinspektor

08

AT

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

podinspektor

12

72

Szef sztabu

podinspektor

08

AT

Szef sztabu

podinspektor

12

73

Zastępca naczelnika wydziału, inspektoratu, laboratorium

podinspektor

08

KWP

Zastępca naczelnika wydziału, inspektoratu, laboratorium

podinspektor

12

74

Rzecznik prasowy

podinspektor

08

KWP

Rzecznik prasowy

podinspektor

12

75

Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju

podinspektor

08

KGP

Ekspert

podinspektor

11

76

Starszy specjalista – psycholog

podinspektor

08

KGP

Ekspert

podinspektor

11

77

Starszy specjalista

podinspektor

08

KGP

Ekspert

podinspektor

11

78

Starszy wykładowca

podinspektor

08

WSPol

Starszy wykładowca

podinspektor

11

79

Komendant komisariatu

podinspektor

08

KP

Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji1

młodszy inspektor

13

Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

podinspektor

11

80

Kapelmistrz w orkiestrze oddziału Komendy Stołecznej Policji

podinspektor

08

OPP

Kapelmistrz

podinspektor

10

81

Zastępca komendanta

podinspektor

09

KP(M)P

I Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

młodszy inspektor

13

82

Zastępca dowódcy oddziału

podinspektor

09

OPP

Zastępca dowódcy oddziału

młodszy inspektor

13

83

Zastępca naczelnika wydziału

podinspektor

09

SP

Zastępca naczelnika wydziału

podinspektor

12

84

Zastępca naczelnika wydziału, inspektoratu, laboratorium

podinspektor

09

KWP

Zastępca naczelnika wydziału, inspektoratu, laboratorium

podinspektor

12

85

Rzecznik prasowy

podinspektor

09

KWP

Rzecznik prasowy

podinspektor

12

86

Zastępca naczelnika wydziału

podinspektor

09

WSPol

Zastępca naczelnika wydziału, inspektoratu, laboratorium

podinspektor

12

87

Dowódca oddziału

podinspektor

09

OPP

Dowódca samodzielnego pododdziału

młodszy inspektor

13

88

Zastępca kierownika ośrodka

podinspektor

09

OSzP

Zastępca kierownika ośrodka

podinspektor

12

89

Kierownik biblioteki centralnej

podinspektor

09

SP

Kierownik biblioteki

podinspektor

11

90

Dyrektor biblioteki

podinspektor

09

WSPol

Dyrektor biblioteki

podinspektor

11

91

Specjalista

podinspektor

09

KGP

Ekspert

podinspektor

11

92

Kierownik samodzielnej sekcji

podinspektor

09

SP

Kierownik sekcji

podinspektor

11

93

Naczelnik wydziału

podinspektor

09

KP(M)P

Naczelnik sekcji

podinspektor

11

94

Kierownik samodzielnej sekcji

podinspektor

09

WSPoI

Kierownik sekcji

podinspektor

11

95

Główny księgowy

podinspektor

09

KP(M)P

Główny księgowy

podinspektor

11

96

Wykładowca

podinspektor

09

WSPol

Wykładowca

podinspektor

10

97

Starszy wykładowca

podinspektor

09

SP

Wykładowca

podinspektor

10

98

Radca prawny

podinspektor

09

KP(M)P

Radca prawny

podinspektor

11

99

Kapelmistrz w orkiestrze oddziału komendy wojewódzkiej Policji

podinspektor

09

OPP

Kapelmistrz

podinspektor

10

100

II Kapelmistrz w orkiestrze oddziału Komendy Stołecznej Policji

podinspektor

09

OPP

II kapelmistrz

nadkomisarz

9

101

Starszy asystent

podinspektor

09

WSPol

Asystent

nadkomisarz

8

102

Zastępca komendanta

podinspektor

10

KP(M)P

I Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) Policji)

młodszy inspektor

13

103

Kierownik biblioteki

podinspektor

10

SP

Kierownik biblioteki

podinspektor

11

104

Młodszy specjalista

podinspektor

10

KGP

Specjalista

podinspektor

8

105

Starszy specjalista

podinspektor

10

KP(M)P

Ekspert

podinspektor

11

106

Dyżurny komendy

podinspektor

10

KWP

Ekspert

podinspektor

11

107

Starszy specjalista, starszy specjalista – psycholog

podinspektor

10

KWP

Ekspert

podinspektor

11

108

Starszy specjalista

podinspektor

10

WSPol

Ekspert

podinspektor

11

109

Komendant komisariatu

podinspektor

10

KP

Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

podinspektor

11

110

Naczelnik wydziału

podinspektor

10

KP(M)P

Naczelnik sekcji

podinspektor

11

111

Kierownik samodzielnej sekcji

podinspektor

10

KWP

Kierownik sekcji

podinspektor

11

112

Główny księgowy

podinspektor

10

KP(M)P

Główny księgowy

podinspektor

11

113

Wykładowca

podinspektor

10

SP

Wykładowca

podinspektor

10

114

Radca prawny

podinspektor

10

KP(M)P

Radca prawny

podinspektor

11

115

Kierownik Izby Dziecka

podinspektor

10

KP(M)P

Kierownik Izby dziecka

podinspektor

10

116

Kierownik Izby Dziecka

podinspektor

10

KWP

Kierownik Izby Dziecka

podinspektor

10

117

Starszy wykładowca

podinspektor

10

OSzP

Wykładowca

podinspektor

10

118

Lektor

podinspektor

10

WSPol

Lektor

podinspektor

10

119

Zastępca komendanta komisariatu

podinspektor

10

KP

Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji1

podinspektor

12

Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

podinspektor

10

120

Zastępca naczelnika wydziału

podinspektor

10

KP(M)P

Zastępca naczelnika sekcji

podinspektor

10

121

Kierownik samodzielnej sekcji

podinspektor

10

KP(M)P

Kierownik referatu

nadkomisarz

9

122

II Kapelmistrz w orkiestrze oddziału komendy wojewódzkiej Policji

podinspektor

10

OPP

II Kapelmistrz

nadkomisarz

9

123

Kierownik ośrodka

podinspektor

10

KWP

Kierownik referatu

nadkomisarz

9

124

Dyżurny komendy

nadkomisarz

10

KP(M)P

Specjalista

nadkomisarz

8

125

Komendant komisariatu

nadkomisarz

11

KP

Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

podinspektor

11

126

Naczelnik wydziału

nadkomisarz

11

KP(M)P

Naczelnik sekcji

podinspektor

11

127

Kierownik sekcji

nadkomisarz

11

KWP

Kierownik sekcji

podinspektor

11

128

Kierownik sekcji

nadkomisarz

11

WSPol

Kierownik sekcji

podinspektor

11

129

Główny księgowy

nadkomisarz

11

KP(M)P

Główny księgowy

podinspektor

11

130

Młodszy wykładowca

nadkomisarz

11

SP

Wykładowca

podinspektor

10

131

Lektor

nadkomisarz

11

SP

Lektor

podinspektor

10

132

Radca prawny

nadkomisarz

11

KP(M)P

Radca prawny

podinspektor

11

133

Kierownik Izby Dziecka

nadkomisarz

11

KP(M)P

Kierownik Izby Dziecka

podinspektor

10

134

Zastępca dowódcy oddziału

nadkomisarz

11

OPP

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

podinspektor

12

135

Wykładowca

nadkomisarz

11

OSzP

Wykładowca

podinspektor

10

136

Zastępca naczelnika wydziału

nadkomisarz

11

KP(M)P

Zastępca naczelnika sekcji

podinspektor

10

137

Kierownik samodzielnej sekcji

nadkomisarz

11

KP(M)P

Kierownik referatu

nadkomisarz

9

138

Kierownik sekcji

nadkomisarz

11

AT

Kierownik referatu

nadkomisarz

9

139

Dowódca kompanii

nadkomisarz

11

AT

Dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

młodszy inspektor

13

140

Specjalista – lekarz

nadkomisarz

11

AT

Lekarz

nadkomisarz

9

141

Pomocnik dowódcy oddziału w Komendzie Stołecznej Policji

nadkomisarz

11

OPP

Pomocnik dowódcy oddziału

nadkomisarz

9

142

Pomocnik dowódcy oddziału

nadkomisarz

11

OPP

Pomocnik dowódcy oddziału

nadkomisarz

9

143

Starszy asystent, starszy referent prawny

nadkomisarz

11

KGP

Specjalista

nadkomisarz

8

144

Starszy specjalista

nadkomisarz

11

SP

Specjalista

nadkomisarz

8

 

145

Specjalista

nadkomisarz

11

AT

Specjalista

nadkomisarz

8

146

Dyżurny komendy

komisarz

11

KP(M)P

Specjalista

nadkomisarz

8

147

Specjalista

nadkomisarz

11

KWP

Specjalista

nadkomisarz

8

148

Asystent

nadkomisarz

11

WSPol

Asystent

nadkomisarz

8

149

Kierownik sekcji

nadkomisarz

12

SP

Kierownik sekcji

podinspektor

11

150

Kierownik izby dziecka

nadkomisarz

12

KP(M)P

Kierownik izby dziecka

podinspektor

10

151

Młodszy wykładowca

nadkomisarz

12

OSzP

Wykładowca

podinspektor

10

152

Zastępca komendanta komisariatu

nadkomisarz

12

KP

Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

podinspektor

10

153

Zastępca naczelnika wydziału

nadkomisarz

12

KP(M)P

Zastępca naczelnika sekcji

podinspektor

10

154

Kierownik samodzielnej sekcji

nadkomisarz

12

KP(M)P

Kierownik referatu

nadkomisarz

9

155

Dowódca kompanii

nadkomisarz

12

SP

Dowódca kompanii

nadkomisarz

9

156

Dowódca kompanii

nadkomisarz

12

KP

Kierownik referatu

nadkomisarz

9

157

Naczelnik wydziału

nadkomisarz

12

KP

Naczelnik sekcji1

podinspektor

11

Kierownik referatu

nadkomisarz

9

158

Dowódca kompanii

nadkomisarz

12

KP(M)P

Kierownik referatu

nadkomisarz

9

159

Dowódca kompanii

nadkomisarz

12

KWP

Kierownik referatu

nadkomisarz

9

160

Dowódca kompanii

nadkomisarz

12

OPP

Dowódca kampanii

nadkomisarz

9

161

Dowódca kompanii

nadkomisarz

12

OSzP

Dowódca kompani

nadkomisarz

9

162

Dowódca kampanii

nadkomisarz

12

WSPol

Dowódca kompanii

nadkomisarz

9

163

Specjalista - lekarz

nadkomisarz

12

SP

Lekarz

nadkomisarz

9

164

Specjalista - lekarz

nadkomisarz

12

OPP

Lekarz

nadkomisarz

9

165

Specjalista - lekarz

nadkomisarz

12

WSPol

Lekarz

nadkomisarz

9

166

Specjalista

nadkomisarz

12

SP

Specjalista

nadkomisarz

8

167

Komendant komisariatu

nadkomisarz

12

KP

Komendant komisariatu Policji

nadkomisarz

8

168

Młodszy specjalista

nadkomisarz

12

AT

Specjalista

nadkomisarz

8

169

Dyżurny komendy

komisarz

12

KP(M)P

Specjalista

nadkomisarz

8

170

Starszy referent prawny

nadkomisarz

12

KWP

Specjalista

nadkomisarz

8

171

Młodszy specjalista

nadkomisarz

12

KWP

Specjalista

nadkomisarz

8

172

Specjalista

nadkomisarz

12

OPP

Specjalista

nadkomisarz

8

173

Specjalista

nadkomisarz

12

WSPol

Specjalista

nadkomisarz

8

174

Dyżurny komendy

aspirant sztabowy

12

KP(M)P

Specjalista

nadkomisarz

8

175

Zastępca komendanta komisariatu

komisarz

13

KP

Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

podinspektor

10

176

Kierownik sekcji

nadkomisarz

13

KP(M)P

Kierownik referatu

nadkomisarz

9

177

Kierownik samodzielnej sekcji

komisarz

13

KP

Kierownik referatu

nadkomisarz

9

178

Naczelnik wydziału

komisarz

13

KP

Kierownik referatu

nadkomisarz

9

179

Asystent, referent prawny

komisarz

13

KGP

Specjalista

nadkomisarz

8

180

Młodszy specjalista

komisarz

13

SP

Specjalista

nadkomisarz