| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 15 stycznia 1999 r.

w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki nadzoru oraz określenia jej organizacji i zakresu powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego

Na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W celu sprawowania nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi tworzy się specjalistyczną jednostkę nadzoru o nazwie „Centrum Edukacji Artystycznej”, zwaną dalej „Centrum”.
§ 2.
1. Centrum jest państwową jednostką budżetową finansowaną z budżetu ministra właściwego do spraw kultury.

2. Siedzibą Centrum jest Warszawa.

§ 3.
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje minister właściwy do spraw kultury.
§ 4.
1. Centrum sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi.

2. Centrum w związku ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym:

1) współdziała z innymi organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, a także z organami prowadzącymi szkoły i placówki artystyczne,

2) współdziała ze szkołami i placówkami artystycznymi oraz organami prowadzącymi te szkoły i placówki w organizowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów artystycznych, a także organizuje i prowadzi sprawy związane z uzyskiwaniem stopni specjalizacji zawodowej przez tych nauczycieli,

3) nadzoruje prace komisji egzaminacyjnych do przedmiotów artystycznych,

4) współdziała ze szkołami i placówkami artystycznymi w organizowaniu konkursów, przesłuchań, plenerów, wystaw i innych imprez prezentujących osiągnięcia artystyczne uczniów,

5) współdziała ze szkołami i placówkami artystycznymi w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

6) przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury propozycje i wnioski dotyczące nowych rozwiązań lub zmian w przepisach z zakresu szkolnictwa artystycznego.

§ 5.
Centrum gromadzi literaturę krajową i zagraniczną oraz inne materiały, w szczególności materiały nutowe, kasety, płyty, filmy, a także wydaje materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów.
§ 6.
1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw kultury.

2. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz, jest przełożonym służbowym jego pracowników oraz odpowiada za całokształt pracy Centrum.

§ 7.
1. Dyrektor Centrum wykonuje swoje zadania przy pomocy wicedyrektora, powoływanego i odwoływanego przez ministra, o którym mowa w § 6 ust. 1, na wniosek dyrektora, a także przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych Centrum.

2. Wicedyrektor zastępuje dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności, a także realizuje inne zadania w zakresie ustalonym przez dyrektora.

§ 8.
W Centrum zatrudnia się pracowników:

1) na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych,

2) administracyjnych i obsługi.

§ 9.
1. Komórkami organizacyjnymi Centrum są:

1) działy i wydziały,

2) samodzielne stanowiska pracy.

2. Organizację pracy i zakres zadań poszczególnych komórek Centrum określa regulamin organizacyjny, ustalony przez dyrektora Centrum i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw kultury.

§ 10.
Do dnia 31 grudnia 2000 r. Centrum wykonuje również zadania, o których mowa w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) w stosunku do szkół artystycznych, których prowadzenie należy do ministra właściwego do spraw kultury.
§ 11.
Dotychczasowe Centrum Edukacji Artystycznej, utworzone na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 maja 1992 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Artystycznej (Dz. U. Nr 47, poz. 210 i z 1994 r. Nr 62, poz. 260), staje się Centrum, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu.
§ 12.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 maja 1992 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Artystycznej (Dz. U. Nr 47, poz. 210 i z 1994 r. Nr 62, poz. 260).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Sztuki: J. Wnuk-Nazarowa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »