| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY

z dnia 25 stycznia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki nadzoru oraz określenia jej organizacji i zakresu powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego

Na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki nadzoru oraz określenia jej organizacji i zakresu powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 9, poz. 80) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 2:

a) w pkt 2 wyrazy „specjalizacji zawodowej przez tych nauczycieli” zastępuje się wyrazami „awansu zawodowego przez nauczycieli szkół i placówek artystycznych”,

b) dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) sporządza roczne sprawozdania z realizacji nadzoru pedagogicznego, wraz z wnioskami, i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

8) gromadzi informacje o pracy nadzorowanych dyrektorów szkół i placówek i dokonuje oceny ich pracy.”;

2) w § 7:

a) w ust. 1 wyrazy „wicedyrektora, powoływanego i odwoływanego” zastępuje się wyrazami „dwóch wicedyrektorów, powoływanych i odwoływanych”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego wicedyrektor.”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dyrektor Centrum określa kompetencje wicedyrektorów i zakres wykonywanych przez nich zadań.”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Centrum wykonuje zadania, o których mowa w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w stosunku do szkół artystycznych, których prowadzenie należy do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”;

4) użyte w § 2 w ust. 1, w § 3, w § 4 w ust, 2 w pkt 6, w § 6 w ust. 1 i w § 9 w ust. 2 rozporządzenia w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw kultury” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury: A. Celiński

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 23 lutego 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »