| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 września 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 38, poz. 365) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) I i III kwartał – składa jeden egzemplarz sprawozdań o dochodach/wydatkach budżetowych, sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, odpowiednio za okres sprawozdawczy od początku roku do końca marca i od początku roku do końca września; sprawozdania o dochodach budżetowych sporządza się w szczegółowości określonej w § 23, a o wydatkach budżetowych w szczegółowości określonej w § 27 ust. 1 pkt 2 instrukcji stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 164, poz. 1175), zwanego dalej „rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r.,"

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Sprawozdania sporządza się według wzorów, stanowiących załączniki do rozporządzenia, odpowiednio dla:

1) gminy – załącznik nr 1,

2) powiatu – załącznik nr 2 i 5,

3) miasta na prawach powiatu – załącznik nr 3 i 5,

4) województwa – załącznik nr 4 i 5."

2) po załączniku nr 4 dodaje się załącznik nr 5 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze, poczynając od III kwartału 1999 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

Załącznik 1. [Sprawozdanie o dochodach/wydatkach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 września 1999 r. (poz. 896)

Załącznik nr 5

Sprawozdanie o dochodach/wydatkach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

 

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej


Sprawozdanie o

dochodach*

wydatkach

budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego


za okres od początku roku

do dnia .............................roku ............

Adresat:

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

w ...................................

Nazwa województwa

....................................................

Nazwa powiatu

....................................................

powiat*

Typ powiatu –––––––––––––––––––

miasto na prawach powiatu

 

Klasyfikacja budżetowa

Plan
(po zmianach)

Wykonanie
od początku roku

 

dział

rozdział

paragraf

w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................

.........................................

........................................

(główny księgowy, telefon)

(rok m-c dzień)

(kierownik jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »