| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 listopada 1999 r.

w sprawie kas rejestrujących.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanych dalej „ewidencjonowaniem”, dotyczy podatników, u których wysokość obrotów osiągniętych z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100), zwanej dalej „ustawą”, w ciągu 1999 r. przekroczyła 40.000 zł.

2. Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania przez podatników, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Podatnicy, o których mowa w art. 29 ust. 2c ustawy, osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 lub ust. 6 ustawy z dniem przekroczenia kwoty obrotu, uprawniającej do zwolnienia, są obowiązani do ewidencjonowania również kwot podatku należnego.

§ 3.
1. W okresie do dnia 31 grudnia 2000 r. zwalnia się z obowiązku określonego w art. 29 ust. 1 ustawy podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

2. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. obowiązani są do ewidencjonowania z dniem przekroczenia w roku podatkowym obrotu z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy w wysokości 20 000 zł, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 4.
1. W okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania następujących podatników:

1) świadczących usługi łączności,

2) świadczących usługi komunalne materialne, z wyłączeniem sprzedaży gazu płynnego, oraz usługi niematerialne, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych.

2. Zwolnienie określone w ust. 1 stosuje się, jeżeli udział wartości tych usług był wyższy od 70% ogólnego obrotu podatnika z tytułu działalności wymienionej w art. 29 ust. 1 ustawy.

§ 5.
W okresie do dnia 31 grudnia 2000 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż dokonywaną przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży towarów, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych.
§ 6.
Podatnicy prowadzący sprzedaż gazu płynnego, świadczący usługi przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji podmiejskiej i międzymiastowej są obowiązani do ewidencjonowania od momentu dokonania pierwszej sprzedaży.
§ 7.
W okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 8.
1. Odliczenie, o którym mowa w art. 29 ust. 2b ustawy, zwane dalej „odliczeniem”, może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiące następujące po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie; podstawą do odliczenia jest dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

2. Kwota dokonanego w danym miesiącu odliczenia, z tytułu nabycia kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym w rozumieniu art. 19 ust. 1 i 2 ustawy; w przypadku określonym w art. 21 ust. 2 ustawy kwota odliczenia zwiększa kwotę różnicy podatku w trzech równych częściach miesięcznych.

§ 9.
1. Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika w urzędzie skarbowym, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego oświadczenia o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania.

2. W terminach wynikających z § 1–6 podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencjonowanie w każdym miesiącu przy zastosowaniu co najmniej 1/20 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas, która została zgłoszona przez podatnika w urzędzie skarbowym, we wszystkich miejscach sprzedaży i świadczenia usług, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy obowiązani są wprowadzić do ewidencjonowania kolejne kasy, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas zainstalowanych w pierwszym miesiącu ewidencjonowania.

3. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie, przy użyciu kas rejestrujących spełniających określone odrębnymi przepisami kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunki stosowania tych kas przez podatników.

4. Podatnicy obowiązani są do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1) zaprzestaną ich używania,

2) zaprzestaną działalności,

3) nastąpi otwarcie likwidacji,

4) zostanie ogłoszona upadłość,

5) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, powstaje po upływie 30 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

§ 10.
Przepisy § 8 ust. 1 i § 9 stosuje się odpowiednio do zwrotu kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 2c ustawy.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 listopada 1999 r. (poz. 1143)

Załącznik 1. [TERMINY ROZPOCZĘCIA EWIDENCJONOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W 2000 R.]

Załącznik nr 1

TERMINY ROZPOCZĘCIA EWIDENCJONOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W 2000 R.

Lp.

Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania

Wielkość obrotu osiągnięta przez podatników w 1999 r., która zobowiązuje do ewidencjonowania w 2000 r.

1

od 1 lutego

ponad 60.000

2

od 1 marca

powyżej 58.000 do 60.000

3

od 1 kwietnia

powyżej 56.000 do 58.000

4

od 1 maja

powyżej 54.000 do 56.000

5

od 1 czerwca

powyżej 52.000 do 54.000

6

od 1 lipca

powyżej 50.000 do 52.000

7

od 1 sierpnia

powyżej 48.000 do 50.000

8

od 1 września

powyżej 46.000 do 48.000

9

od 1 października

powyżej 44.000 do 46.000

10

od 1 listopada

powyżej 42.000 do 44.000

11

od 1 grudnia

powyżej 40.000 do 42.000

 

Załącznik 2. [WYKAZ CZYNNOŚCI ZWOLNIONYCH DO DNIA 31 GRUDNIA 2000 R. Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH]

Załącznik nr 2

WYKAZ CZYNNOŚCI ZWOLNIONYCH DO DNIA 31 GRUDNIA 2000 R. Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH

1. Sprzedaż towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników podatnika.

2. Sprzedaż nieruchomości i świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z wyłączeniem płatności dokonywanych czekiem, bankową kartą płatniczą lub kredytową.

3. Świadczenie usług niematerialnych, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych.

4. Przyjmowanie należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób przez rewizorów, a w przypadku transportu kolejowego – również przez konduktorów.

5. Świadczenie usług finansowych, pocztowych i kurierskich, telekomunikacyjnych, dostaw wody i ciepła, gazu przewodowego, energii elektrycznej, usług odprowadzania i oczyszczania ścieków, usuwania śmieci i nieczystości, usług kominiarskich, a także innych usług komunalnych materialnych, z wyłączeniem sprzedaży gazu płynnego.

6. Sprzedaż nieprzetworzonych produktów rolnych i hodowlanych, warzyw i owoców dokonywana przez rolników, użytkowników działek przyzagrodowych i ogródków działkowych, usługi weterynaryjne oraz usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt.

7. Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej.

8. Czynności wymienione w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »