| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 30 września 1999 r.

w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia europejskiego w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej, sporządzonego w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 9 Porozumienia europejskiego w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej został złożony dnia 18 marca 1997 r. Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, jako depozytariuszowi, dokument ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską wymienionego porozumienia.

W trakcie składania dokumentu ratyfikacji dokonano, zgodnie z artykułem 8 wymienionego powyżej porozumienia, przekazania Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy oświadczenia w następującym brzmieniu:

„Zgodnie z artykułem 8 Porozumienia europejskiego w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej Rzeczpospolita Polska oświadcza, że:

1. Dla Rzeczypospolitej Polskiej organami przesyłającymi, przewidzianymi w artykule 2 ustęp 1 Porozumienia, są prezesi sądów wojewódzkich.

2. Centralnym organem przyjmującym, przewidzianym w artykule 2 ustęp 2 Porozumienia, jest Ministerstwo Sprawiedliwości.”

Zgodnie z artykułem 10 ustęp 2 wymienionego porozumienia weszło ono w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 kwietnia 1997 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Porozumienie europejskie w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej, sporządzone w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r., weszło w życie, zgodnie z jego artykułem 10 ustęp 1, dnia 28 lutego 1977 r.

2. Następujące państwa stały się stronami wymienionego porozumienia w niżej podanych datach:

Austria

16 marca 1982 r.

Belgia

11 czerwca 1978 r.

Bułgaria

1 lipca 1996 r.

Dania

12 listopada 1979 r.

Estonia

17 stycznia 1999 r.

Finlandia

27 lipca 1980 r.

Francja

22 stycznia 1980 r.

Grecja

28 lutego 1977 r.

Hiszpania

30 grudnia 1985 r.

Irlandia

16 grudnia 1988 r.

Litwa

17 listopada 1996 r.

Luksemburg

28 lutego 1977 r.

Niderlandy

13 kwietnia 1992 r.

Norwegia

25 lipca 1977 r.

Portugalia

17 lipca 1986 r.

Szwajcaria

2 stycznia 1995 r.

Szwecja

28 lutego 1977 r.

Turcja

23 kwietnia 1983 r.

Włochy

7 lipca 1983 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

18 lutego 1978 r.

3. Podczas składania dokumentów ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia oraz w terminach późniejszych złożone zostały przez następujące państwa podane niżej zastrzeżenia i oświadczenia, przy czym daty zamieszczone w nawiasach obok nazw państw oznaczają dzień przekazania Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy stosownego dokumentu lub pisma zawierającego zastrzeżenia i oświadczenia. Nazwy organów sądowych, prokuratorskich lub innych cytowane są w brzmieniu oryginalnym. Ich polskie tłumaczenie, podane w nawiasach, ma jedynie orientacyjny charakter:

Austria (15 lutego 1982 r.)

Zastrzeżenie

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 Republika Austrii oświadcza, że wyłącza w całości stosowanie postanowień zawartych w artykule 6 ustęp 1 litera b.

Oświadczenie

Zgodnie z artykułem 8 Porozumienia europejskiego w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej Republika Austrii oświadcza:

1. Dla Republiki Austrii organami przesyłającymi, o których mowa w artykule 2 ustęp 1 Porozumienia, są Bezirksgerichte (sądy rejonowe) właściwe dla prowadzenia spraw cywilnych.

2. Dla Republiki Austrii organem przyjmującym, o którym mowa w artykule 2 ustęp 2 Porozumienia, jest Federal Ministry of Justice (Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości).

Belgia (10 maja 1978 r.)

Oświadczenie

Zgodnie z artykułem 8 Porozumienia europejskiego w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej, Rząd belgijski wyznaczył Ministère de la Justice (Ministerstwo Sprawiedliwości), 4, Place Poelaert, 1000 Bruxelles, jako centralny organ dla przekazywania i przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy sądowej.

Bułgaria (31 maja 1996 r.)

Zastrzeżenie

Artykuł 6

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 Porozumienia Republika Bułgarii oświadcza, że wyłącza w całości stosowanie postanowień artykułu 6 ustęp 1 litera b.

Oświadczenie

Artykuł 2

Zgodnie z artykułem 8 Porozumienia Republika Bułgarii wyznacza Ministère de la Justice (Ministerstwo Sprawiedliwości) w charakterze centralnego organu przesyłającego i przyjmującego, odpowiedzialnego za przekazywanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy sądowej.

Dania (11 października 1979 r.)

Oświadczenie

Zgodnie z artykułem 8 Porozumienia europejskiego w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej, mam zaszczyt poinformować Pana, że organem przesyłającym i przyjmującym, o którym mowa w artykule 2 ustęp 1 i 2 Porozumienia, jest w Królestwie Danii:

The Ministry of Justice (Ministerstwo Sprawiedliwości), Slotsholmsgade 10, 1216 Copenhagen K, Denmark.

Estonia (16 grudnia 1998 r.)

Zastrzeżenie

Estonia oświadcza, że nie będzie przyjmować dokumentów sporządzonych w języku francuskim lub ich tłumaczeń na język francuski. Powinny one być tłumaczone na język angielski lub estoński. Centralnym organem przesyłającym i przyjmującym jest Ministry of Justice (Ministerstwo Sprawiedliwości).

Finlandia (26 czerwca 1980 r.)

Zastrzeżenie

Zgodnie z artykułem 13 Finlandia zgłasza zastrzeżenie do artykułu 6 ustęp 1 litera b., w myśl którego nie będzie przyjmować wniosków o przyznanie pomocy sądowej oraz załączonych dokumentów, a także wszelkich innych pism, jeżeli będą sporządzone w języku francuskim lub jeżeli towarzyszyć im będzie tłumaczenie na ten język.

Oświadczenie

Zgodnie z artykułem 8 Finlandia oświadcza, że w oparciu o artykuł 2 ustęp 1 i 2 Ministry of Justice (Ministerstwo Sprawiedliwości) zostało wyznaczone jako organ przesyłający i centralny organ przyjmujący.

Francja (21 grudnia 1979 r.)

Zastrzeżenie

Zgodnie z postanowieniami artykułu 13 ustęp 1 Porozumienia Rząd Francuski oświadcza, że stosując artykuł 6 ustęp 1 litera b., będzie nadawał bieg jedynie wnioskom o przyznanie pomocy sądowej sporządzonym w języku francuskim lub którym towarzyszyć będzie tłumaczenie na język francuski.

Oświadczenie

Zgodnie z postanowieniami artykułu 12 ustęp 1 i 2 Porozumienia organem wyznaczonym dla występowania we Francji w charakterze organu przesyłającego i przyjmującego jest „Ministère de la Justice (Ministerstwo Sprawiedliwości), Direction des Affaires Civiles et du Sceau, 13 Place Vendôme, Paris Cedex 01”.

Gręcja (29 listopada 1982 r.)

Oświadczenie

Mam zaszczyt poinformować Pana, zgodnie z artykułem 8 Porozumienia europejskiego w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej, że greckim organem przesyłającym (artykuł 2 ustęp 1) i przyjmującym (artykuł 2 ustęp 2) wnioski o przyznanie pomocy sądowej jest:

Ypourgeio Dikaiosynis (Ministerstwo Sprawiedliwości) rue Zinonos 2, ATHENES – Grèce.

Hiszpania

Oświadczenie (29 listopada 1985 r.)

Zgodnie z artykułem 8 i dla celów artykułu 2, Państwo hiszpańskie wyznacza w charakterze organu przesyłającego i przyjmującego, do którego zadań należy, odpowiednio, przekazywanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy sądowej w celu ich przesłania odnośnemu organowi zagranicznemu lub w celu nadania im biegu:

Subsecretario de Justicia, Ministerio de Justicia (Ministerstwo Sprawiedliwości), San Bernardo 45, 28015 Madrid.

Oświadczenie (10 czerwca 1987 r.)

Organem przyjmującym jest:

Secretario General Técnico, Ministerio de Justicia (Ministerstwo Sprawiedliwości), San Bernardo 47, E-28015 Madrid, España.

Oświadczenie (10 marca 1999 r.)

Centralnym organem jest:

Ministerio de Justicia (Ministerstwo Sprawiedliwości), Secretaria General Técnica, San Bernardo 45, 28071 Madrid.

Irlandia

Oświadczenie (4 września 1998 r.)

Zgodnie z artykułem 8 Porozumienia europejskiego w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej, organem przesyłającym (artykuł 2 ustęp 1) i przyjmującym (artykuł 2 ustęp 2) wnioski o przyznanie pomocy sądowej jest:

Legal Aid Board (Komisja Pomocy Prawnej), 4-th Floor, St. Stephen's Green House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland.

Litwa (16 października 1996 r.)

Oświadczenie

Republika Litewska oświadcza, że dla celów artykułu 2 Porozumienia Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej powinny być uważane za organy przesyłające, zaś Ministerstwo Sprawiedliwości (Gedimino av. 30/1, Vilnius 2600, Lithuania, tel. (370.2) 62 46 70; fax: (370.2) 62 59 40)– za centralny organ przyjmujący.

Luksemburg (8 sierpnia 1977 r.)

Oświadczenie

Rząd Luksemburga wyznaczył Ministère de la Justice (Ministerstwo Sprawiedliwości) jako organ przesyłający i jako centralny organ przyjmujący wnioski o przyznanie pomocy sądowej, zgodnie z artykułem 2 Porozumienia.

Niderlandy (12 marca 1992 r.)

Oświadczenie

Królestwo Niderlandów przyjmuje Porozumienie, o którym mowa, dla Królestwa w Europie.

Rząd Królestwa Niderlandów wyznacza dla Królestwa w Europie w charakterze centralnego organu przyjmującego, o jakim mowa w artykule 2 ustęp 2 Porozumienia, the legal aid bureau of the judicial area of the Court of Justice of the Hague (het bureau van consultatie in het arrondissement van's-Gravenhage) (biuro prawne obszaru jurysdykcyjnego sądu w Hadze).

Rząd Królestwa Niderlandów wyznacza dla Królestwa w Europie w charakterze organów, o których mowa w artykule 2 ustęp 1 Porozumienia, the legal aid bureau in the judicial area of each Court of Justice (de bureaus van consultatie in alle arrondissementen) (biuro prawne obszarów kompentencyjnych każdego sądu).

Norwegia (24 czerwca 1977 r.)

Oświadczenie

Powołując się na artykuł 8 Porozumienia europejskiego w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej, mam zaszczyt poinformować Pana, że Ministerstwo Sprawiedliwości i Policji zostało wyznaczone jako organ właściwy w zakresie przekazywania i przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy sądowej oraz nadawania im biegu w myśl artykułu 2 wspomnianego Porozumienia.

Portugalia

Zastrzeżenie (16 czerwca 1986 r.)

Zgodnie z postanowieniami artykułu 13 ustęp 1 Porozumienia, Rząd Republiki Portugalskiej wyłącza w całości stosowanie postanowień artykułu 6 ustęp 1 litera b. Porozumienia.

Oświadczenie (10 października 1986 r.)

Organem przesyłającym, o którym mowa w artykule 2 ustęp 1, oraz centralnym organem przyjmującym, o którym mowa w artykule 2 ustęp 2, jest:

General Directorate of Legal Services, Ministry of Justice (Ministerstwo Sprawiedliwości), Praça do Comércio, P-1100, LISBOA.

Szwajcaria (1 grudnia 1994 r.)

Zastrzeżenie i oświadczenie

Artykuł 2

Zgodnie z artykułem 8 Szwajcaria wyznacza wymienione w załączniku organy kantonalne jako centralne organy przyjmujące i przesyłające w myśl artykułu 2 Porozumienia. Wnioski pochodzące z zagranicy będą mogły być też kierowane do Dèpartement fédéral de justice et police (Federalny Departament Sprawiedliwości i Policji) w Bernie, który przekaże je właściwym organom centralnym.

W zakresie, w jakim pomoc sądowa dotyczy procedur, które ze względu na zasady podziału kompetencji wewnętrznej lub wewnętrznego toku różnych instancji miałyby się toczyć przed organami federalnymi, Federalny Departament Sprawiedliwości i Policji przekaże odnośne wnioski właściwym organom federalnym. Jeżeli wnioski takie zostały złożone przed centralnymi organami kantonalnymi, to te ostatnie przekażą je z urzędu Departamentowi Federalnemu Sprawiedliwości i Policji.

Artykuł 6

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Szwajcaria oświadcza, że dla celów artykułu 6 wniosek o przyznanie pomocy sądowej oraz jego załączniki powinny być sporządzone w języku organu, do którego są skierowane, to znaczy w języku niemieckim, francuskim lub włoskim, albo powinno im towarzyszyć tłumaczenie na jeden z tych języków, w zależności od tego, w jakim regionie Szwajcarii wniosek miałby być załatwiany (patrz poniższy załącznik). Dokumentacja zredagowana w innym języku niż język organu, do którego jest kierowana, lub której towarzyszyłoby tłumaczenie na inny język, może być odrzucona w każdym przypadku.

Załącznik

Centralne organy kantonalne

Kantony

Język(i)
urzędowy(e)
(*)

Adresy

Telefon

Appenzel Ausserrhoden

n

Kantonsgericht Appenzel A.Rh. 9043 Trogen

071/94 24 61

Appenzel Innerrhoden

n

Kantonsgericht Appenzel I.Rh. 9050 Appenzel

071/87 95 51

Aargau

n

Obergericht des Kantons Aargau, 5000 Aarau

064/21 19 40

Basel-Landschaft

n

Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal

061/925 51 11

Basel-Stadt

n

Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel

061/267 81 81

Bern

n/f

Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern

031/633 76 76

Fribourg

f/n

Tribunal cantonal, 1700 Fribourg

037/25 39 10

Genève

f

Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3

022/319 21 21

Glarus

n

Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus

058/61 15 32

Graubünden

n

Justiz-, Polizei- und Sanitäts-Departement Graubünden,

 

 

 

70001 Chur

081/21 21 21

Jura

f

Département de la Justice, 2800 Delémont

066/21 51 11

Luzern

n

Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern

041/24 51 11

Neuchâtel

f

Département de Justice, 2001 Neuchâtel

038/22 31 11

Nidwalden

n

Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans

041/63 79 50

Obwalden

n

Kantonsgericht des Kantons Obwalden, 6060 Sarnen

071/66 92 22

St. Gallen

n

Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen

071/21 31 11

Schauffhausen

n

Obergericht des Kantons Schauffhausen,

 

 

 

8201 Schauffhausen

053/82 74 22

Schwyz

n

Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz

043/24 11 24

Solothurn

n

Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn

065/21 73 11

Tessin

w

Tribunale di appello, 6901 Lugano

091/21 51 11

Thurgau

n

Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld

054/22 31 21

Uri

n

Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf

044/4 22 44

Valais

f/n

Tribunal cantonal, 1950 Sion

027/22 93 93

Vaud

f

Tribunal cantonal, 1014 Lausanne

021/313 15 11

Zug

n

Obergericht des Kantons Zug Rechtshilfe, 6300 Zug

042/25 33 11

Zürich

n

Obergericht des Kantons Zürich Rechtshilfe, 8023 Zürich

01/257 91 91

–––––––-

(*) n = niemiecki, f = francuski, w = włoski.

 

Szwecja (27 stycznia 1977 r.)

Oświadczenie

Mam zaszczyt złożyć, zgodnie z artykułem 8 Porozumienia, następujące oświadczenie w imieniu Szwecji:

W myśl Porozumienia (artykuł 2 ustęp 1 i 2), Ministère des Affaires Etrangères (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) będzie organem przesyłającym i centralnym organem przyjmującym, zajmującym się wnioskami o przyznanie pomocy sądowej.

Turcja (14 czerwca 1983 r.)

Oświadczenie

Organem przesyłającym, o którym mowa w artykule 2 ustęp 1, oraz centralnym organem przyjmującym, o którym mowa w artykule 2 ustęp 2, jest:

Ministère de la Justice (Ministerstwo Sprawiedliwości), Département des Affaires Judiciaires, Adalet Bakanligi, Hukuk Isleri Genel Műdűrlügü, Bakanliklar, ANKARA.

Włochy (6 czerwca 1983 r.)

Oświadczenie

Zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 i 2 wyżej wymienionego Porozumienia, włoskim organem wyznaczonym dla przekazywania i przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy sądowej jest:

Ministero di Grazia et Giustizia (Ministerstwo Sprawiedliwości), Direzione Generale Affari civili e delle libere professioni, Ufficio I, Roma.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Oświadczenie (27 kwietnia 1990 r.)

Zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 1 i 2 Porozumienia, organami wyznaczonymi dla występowania w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w charakterze organów przesyłających i przyjmujących są następujące organy:

Dla Anglii i Walii:

The Area Director

No 14 Legal Area

29-37 Red Lion Street

London WC1R 4 PP

 

Dla Szkocji:

The Secretary

The Scottish Legal Aid Board

44 Drumsheugh Gardens

EDINBURGH EH3 7YR

 

Dla Irlandii Północnej:

The Liaison Officer

The Legal Aid Department

The Law Socjety of Northern Irelend

Bedford Hause, Bedford Street

BELFAST BT2 7FL.

Oświadczenie (18 maja 1995 r.)

Zgodnie z artykułem 12 ustęp 2 Porozumienia Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oświadcza, że Porozumienie stosować się będzie do Isle of Man (Wyspy Man) będącej terytorium, za którego stosunki międzynarodowe odpowiada Rząd Zjednoczonego Królestwa.

4. Informacje o państwach, które w terminie późniejszym staną się stronami wspomnianego porozumienia, a także o zgłoszonych przez te państwa zastrzeżeniach i oświadczeniach bądź o wycofaniu zastrzeżeń i oświadczeń, można uzyskać w Departamencie Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Minister Spraw Zagranicznych: B. Geremek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »