| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 64, poz. 406, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Specjalistycznymi organami kolejowego dozoru technicznego są:

1) Główny Inspektor Kolejowego Dozoru Technicznego, zwany dalej „Głównym Inspektorem”, podległy ministrowi właściwemu do spraw transportu,

2) okręgowi inspektorzy kolejowego dozoru technicznego, zwani dalej „okręgowymi inspektorami", podlegli Głównemu Inspektorowi.

§ 2.
Głównego Inspektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu.
§ 3.
Główny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w Warszawie, zwanego dalej „Głównym Inspektoratem".
§ 4.
1. Główny Inspektor kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy zastępcy i głównego księgowego.

2. Organizację wewnętrzną oraz podział zadań w Głównym Inspektoracie i w okręgowych inspektoratach określa Główny Inspektor w regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw transportu.

§ 5.
Okręgowi inspektorzy wykonują swoje zadania przy pomocy:

1) Okręgowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w Warszawie, obejmującego swoim zakresem działania obszar województw: mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego,

2) Okręgowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w Lublinie, obejmującego swoim zakresem działania obszar województw: lubelskiego i świętokrzyskiego,

3) Okręgowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w Krakowie obejmującego swoim zakresem działania obszar województw: małopolskiego i podkarpackiego,

4) Okręgowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w Katowicach, obejmującego swoim zakresem działania obszar województw: śląskiego i opolskiego,

5) Okręgowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w Gdańsku, obejmującego swoim zakresem działania obszar województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego,

6) Okręgowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego we Wrocławiu, obejmującego swoim zakresem działania obszar województw: dolnośląskiego i lubuskiego,

7) Okręgowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w Poznaniu, obejmującego swoim zakresem działania obszar województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

§ 6.
Do zakresu działania Głównego Inspektora należy:

1) nadzór i kontrola stosowania oraz przestrzegania przepisów o dozorze technicznym i norm, a także zasad bezpieczeństwa w transporcie, oraz nadzór nad organizowaniem i wykonywaniem dozoru technicznego przez podległe inspektoraty,

2) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego,

3) nadawanie przedsiębiorcom (jednostkom organizacyjnym) uprawnień do wytwarzania materiałów i elementów do budowy i napraw specjalistycznych urządzeń technicznych oraz uprawnień do wytwarzania i napraw specjalistycznych urządzeń technicznych, podlegających kolejowemu dozorowi technicznemu,

4) wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu zbiorników, w tym cystern w ruchu kolejowym,

5) wykonywanie nadzoru w sprawach warunków technicznych cystern przeznaczonych do przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych oraz wydawania świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych, na podstawie odrębnych przepisów,

6) inicjowanie działalności normalizacyjnej, współudział w opracowywaniu projektów norm określających zasady i warunki bezpiecznej pracy specjalistycznych urządzeń technicznych,

7) ustalanie wymagań technicznych i wytycznych w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji i napraw specjalistycznych urządzeń technicznych,

8) uzgadnianie wymagań technicznych dla importowanych specjalistycznych urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do budowy tych urządzeń, podlegających kolejowemu dozorowi technicznemu,

9) prowadzenie analizy przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych podlegających kolejowemu dozorowi technicznemu oraz ocena zagrożeń stwarzanych przez te urządzenia,

10) inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych projektantów, wytwórców i użytkowników specjalistycznych urządzeń technicznych oraz inspektorów kolejowego dozoru technicznego,

11) ustalanie wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników kolejowego dozoru technicznego,

12) rozpatrywanie odwołań od decyzji okręgowych inspektorów,

13) współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego oraz z innymi urzędami i instytucjami w zakresie dozoru technicznego.

§ 7.
Do zakresu działania okręgowych inspektorów należy:

1) wykonywanie dozoru technicznego w toku projektowania, wytwarzania, eksploatacji i napraw urządzeń technicznych oraz wytwarzania materiałów i elementów stosowanych do budowy i naprawy urządzeń technicznych, podlegających kolejowemu dozorowi technicznemu,

2) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego,

3) wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych, o których mowa w § 6 pkt 5, na podstawie upoważnienia Głównego Inspektora,

4) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie dozoru technicznego,

5) sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wytwarzających elementy tych urządzeń,

6) prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu inspektoratu.

§ 8.
Czynności z zakresu dozoru technicznego, o których mowa w § 6 i 7, wykonują Główny Inspektor lub okręgowy inspektor oraz – na podstawie wydanego przez nich upoważnienia i legitymacji służbowej – pracownicy Głównego Inspektoratu lub okręgowych inspektoratów.
§ 9.
Pracownicy, o których mowa w § 8, mogą dokonywać odbiorów technicznych kolejowych pojazdów szynowych i urządzeń kolejowych oraz materiałów do ich budowy i montażu, przeznaczonych dla przewoźników kolejowych i zarządów kolei.
§ 10.
Organy kolejowego dozoru technicznego używają okrągłej pieczęci z godłem państwa.
§ 11.
Organy kolejowego dozoru technicznego prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie gospodarki finansowej specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego (Dz. U. Nr 16, poz. 142).
§ 12.
Traci moc zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego (Monitor Polski Nr 28, poz. 221).
§ 13.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: T. Syryjczyk

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 5 lutego 2000 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »