reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 20 stycznia 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 25, poz. 132 i z 1998 r. Nr 166, poz. 1237) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 wyrazy „kierownik powiatowego urzędu pracy” zastępuje się wyrazem „starosta”;

2) § 2:

a) w ust. 2 wyraz „dochodów” zastępuje się wyrazami „wskazania do obliczenia dodatkowej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w nowej wysokości – gdy podstawa wymiaru składki, o której mowa w ust. 2, przypada w całości lub w części po przyznaniu świadczenia przedemerytalnego,”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bezrobotnemu uprawnionemu do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium za okres odbywania szkolenia lub stażu u pracodawcy, w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, powiatowy urząd pracy wypłaca zasiłek lub stypendium, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, przewidzianego w odrębnych przepisach.”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: L. Komołowski

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 20 stycznia 2000 r. (poz.76)

infoRgrafika

infoRgrafika

POUCZENIE

1. W części I pkt 5 należy podać ustalony przez urząd skarbowy numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2. W części I pkt 6 należy podać dziesięciocyfrowy statystyczny numer identyfikacyjny pracodawcy nadany w systemie REGON i symbol cyfrowy rodzaju działalności podstawowej według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), lub symbol alfanumeryczny według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), z zaświadczenia wydanego pracodawcy przez urząd statystyczny.

3. W części I pkt 7 należy podać kod zawodu na podstawie „Klasyfikacji zawodów i specjalności” wprowadzonej na potrzeby rynku pracy rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253) (tom II).

4. Do wniosku powinny być dołączone w oryginale:

– dowody potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. Nr 10, poz. 49 z późn. zm.),

– zaświadczenie pracodawcy wystawione na formularzu ZUS Rp-7 lub legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące wysokości osiąganego wynagrodzenia (dochodu), które stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne do dnia 31 grudnia 1998 r.

5. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury ustalonej na potrzeby świadczenia przedemerytalnego – w przypadku powstania prawa do świadczenia przedemerytalnego poczynając od dnia 1 stycznia 2000 r. i w latach następnych – przyjmuje się przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (do dnia 31 grudnia 1998 r.) lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego, w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym powstało prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Na wniosek osoby uprawnionej lub ubiegającej się o świadczenie przedemerytalne podstawę wymiaru emerytury ustalanej na potrzeby świadczenia przedemerytalnego może stanowić również przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (do 31 grudnia 1998 r.) lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem, w którym powstało prawo do świadczenia przedemerytalnego, dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu.

Do podstawy wymiaru składek dolicza się również kwoty nie stanowiące podstawy wymiaru składek, uwzględniane w podstawie wymiaru emerytury.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 31 stycznia 2000 r. z mocą od 1 stycznia 2000 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama