REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 23 poz. 293

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI

z dnia 3 marca 2000 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 149 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 137), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz.91),

2) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668)

i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) art. 12 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 137), który stanowi:

„Art. 12. Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy w organach Inspekcji Zbożowej przechodzą do pracy w organach Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.",

2) art. 53 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91), który stanowi:

„Art. 53. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1975 r., z wyjątkiem art. 34 ust. 7, art. 35 ust. 5, art. 36 i 50, które wchodzą w życie z dniem jej ogłoszenia.",

3) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1–3, 5–10 i 12–36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r."

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

Załącznik 1. [USTAWAz dnia 30 czerwca 1970 r.o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 3 marca 2000 r. (poz. 293)

USTAWA

z dnia 30 czerwca 1970 r.

o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych1.

Art. 1.1. Tworzy się Inspekcję Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych1.

2.2 Zwierzchni nadzór nad działalnością Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych3.

Art. 2.4 Zadania Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych wykonują:

1) Główny Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych,

2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora skupu i przetwórstwa artykułów rolnych, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji skupu i przetwórstwa artykułów rolnych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

Art. 2a.5 1. Główny Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych3.

2. Głównego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych3.

3. Zastępcę Głównego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych3 na wniosek Głównego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

4. Główny Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

5. Organizację Głównego Inspektoratu Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych określa statut nadany, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych3.

Art. 2b.5 1. Wojewódzki inspektor skupu i przetwórstwa artykułów rolnych wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych określone w ustawie i odrębnych przepisach.

2. Wojewódzkiego inspektora skupu i przetwórstwa artykułów rolnych powołuje i odwołuje wojewoda po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

3. Zastępcę wojewódzkiego inspektora skupu i przetwórstwa artykułów rolnych powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora skupu i przetwórstwa artykułów rolnych.

4. Wojewódzki inspektor skupu i przetwórstwa artykułów rolnych wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu skupu i przetwórstwa artykułów rolnych.

Art. 2c.5 W postępowaniu administracyjnym organem pierwszej instancji jest wojewódzki inspektor skupu i przetwórstwa artykułów rolnych, a organem wyższego stopnia – Główny Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Art. 2d.5 Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora skupu i przetwórstwa artykułów rolnych lub za jego zgodą, może powierzyć powiatom, w drodze porozumienia, prowadzenie spraw z zakresu właściwości wojewódzkiego inspektora skupu i przetwórstwa artykułów rolnych, w tym wydawanie w jego imieniu decyzji administracyjnych.

Art. 3.1. Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych1 powołana jest do:

1) kontroli:

a) gospodarki zbożami i ich przetworami, nasionami jadalnych roślin strączkowych i ich przetworami, nasionami przemysłowych roślin oleistych, paszami, mięsem i drobiem oraz ich przetworami, zwanymi w dalszych przepisach ustawy „towarami",

b) działalności gospodarczej w zakresie przemysłowego tuczu, opasu, wypasu oraz uboju zwierząt rzeźnych i drobiu,

c) skupu, zbytu, składowania, transportu i przetwórstwa w dziedzinach określonych pod lit. a) i b),

d) przestrzegania obowiązujących przepisów i norm w dziedzinach określonych pod lit. a), b) i c);

2) zapobiegania oraz zwalczania niegospodarności i nadużyć w dziedzinach określonych w pkt 1;

3) kontroli oraz orzekania o jakości towarów.

2. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może rozszerzyć zakres działania Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych1 określony w ust. 1 na inne towary niż wymienione w tym przepisie.

Art. 4.1. Organy Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych1 uprawnione są do:

1) wstępu do pomieszczeń przeznaczonych do skupu, przetwórstwa i składowania towarów oraz do środków transportowych przeznaczonych do transportu towarów, zwierząt rzeźnych i drobiu;

2) wstępu do pomieszczeń związanych z prowadzeniem przemysłowego tuczu, opasu, wypasu oraz uboju zwierząt rzeźnych i drobiu;

3) kontroli dokumentów i ksiąg oraz żądania wyjaśnień w jednostkach kontrolowanych albo w ich jednostkach nadrzędnych;

4) zarządzania w uzasadnionych przypadkach inwentaryzacji towarów, zwierząt rzeźnych i drobiu;

5) żądania wyjaśnień oraz sprawdzania tożsamości osób;

6) zabezpieczania dowodów przestępstwa przed usunięciem, zgubieniem lub zniszczeniem;

7) nieodpłatnego pobierania prób towarów;

8) badania z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanej strony jakości towarów oraz orzekania w tej sprawie;

9) orzekania, w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości, o konieczności przeklasyfikowania, oddania do przerobu lub przeznaczenia na inne cele uzasadnione właściwościami towaru, a w razie jego nieprzydatności dla celów gospodarczych – o konieczności zniszczenia takiego towaru;

10) wydawania zakazów składowania towarów oraz przetrzymywania zwierząt rzeźnych i drobiu w pomieszczeniach albo przewożenia środkami nie nadającymi się do tego celu.

2.6 Przy organach Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych ustanawiani są rzeczoznawcy z zakresu techniki obrotu, towaroznawstwa i technologii oraz zaprzysiężeni próbobiorcy w dziedzinach należących do zakresu działania Inspekcji.

Art. 5. 1. W przypadku ujawnienia w toku kontroli bezpośredniego zagrożenia powstania poważnej szkody, wynikłej z naruszenia obowiązujących przepisów lub zasad gospodarowania, organy Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych1 upoważnione są do wydawania doraźnych zarządzeń w celu zapobieżenia powstaniu szkody.

2. Zarządzenia doraźne są natychmiast wykonalne. Wniesienie odwołania od takiego zarządzenia nie wstrzymuje jego wykonania.

3. Odwołanie od zarządzenia doraźnego rozpatruje organ nadrzędny nad organem, który je wydał. Odwołanie winno być rozpatrzone niezwłocznie.

Art. 6. W celu zapobieżenia wprowadzaniu do obrotu towaru, którego jakość nie odpowiada wymaganiom obowiązujących norm lub przepisów, organy Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych1 mogą w toku lub w wyniku kontroli dokonać zabezpieczenia tego towaru, jeżeli jest to konieczne ze względu na interes społeczny. W przypadku podejrzenia, że środek spożywczy lub używka nie odpowiada warunkom zdrowotnym, organy Inspekcji powiadamiają o tym organ właściwy do wydawania w tych sprawach orzeczeń.

Art. 7.1. Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych1 współdziała z organami kontroli państwowej, spółdzielczej i społecznej.

2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych7, przedstawiony po uzgodnieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli, właściwymi ministrami oraz centralnymi związkami spółdzielczymi8, ustala zasady i tryb współdziałania Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych1 z innymi organami kontroli państwowej i spółdzielczej.

3. Zasady i tryb współdziałania z organami kontroli społecznej określają odrębne przepisy.

Art. 8. Minister właściwy do spraw rynków rolnych9 w drodze rozporządzenia określi:

1) organizację i szczegółowy zakres działania Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych1,

2) szczegółowe zasady i tryb postępowania przy wykonywaniu kontroli, orzekaniu o jakości towarów i wykonywaniu innych zadań przez organy Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych1,

3) zasady, warunki i tryb ustanawiania oraz zakres działania rzeczoznawców i zaprzysiężonych próbobiorców.

Art. 8a.10 Główny Inspektor Skupu i – w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, w zakresie należącym do właściwości Inspekcji – szczegółowe zasady ich postępowania, a także zasady współdziałania z innymi organami administracji publicznej i kontroli państwowej.

Art. 9. 1. Kto przez niewykonanie orzeczeń, zarządzeń oraz żądań opartych na przepisach ustawy lub przepisach wydanych na podstawie art. 8 ustawy umyślnie utrudnia organom Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych1 wykonywanie ich zadań

- podlega karze grzywny do 2.500 zł11.

2. Orzekanie w sprawach wymienionych w ust. 1 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Art. 10. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych12 i Prezesowi Urzędu Rezerw Państwowych13,

2) zakładów karnych, aresztów śledczych, ośrodków przystosowania społecznego14 i zakładów dla nieletnich, podległych ministrowi właściwemu do spraw sprawiedliwości15.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się także do obrotu handlowego materiałem siewnym i zwierzętami hodowlanymi.

3. Na wniosek organów oraz jednostek i zakładów wymienionych w ust. 1 organy Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych1 mogą wykonywać w tych jednostkach określone czynności wchodzące w zakres działania Inspekcji, a w szczególności w zakresie badania i orzekania o jakości towarów.

Art. 11. Traci moc ustawa z dnia 9 czerwca 1952 r. o Inspekcji Zbożowej (Dz. U. Nr 30, poz. 202).

Art. 12. (pominięty).16

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.17

-------

1 W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

2 W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 1.

3 W brzmieniu ustalonym przez art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 18b, art.23b ust. 1 i art. 94 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

4 W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 1

5 Dodany przez art. 27 pkt 4 ustawy wymienionej w przypisie 1.

6 W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 1.

7 W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 6 ustawy wymienionej w przypisie 1 oraz zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 18b, art. 23b ust. 2 i art. 94 ustawy wymienionej w przypisie 3.

8 Na mocy art. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz. U. Nr 6, poz. 36), która weszła w życie z dniem 7 lutego 1990 r. – działające związki spółdzielcze przeszły w stan likwidacji.

9 W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 7 ustawy wymienionej w przypisie 1 oraz zgodnie z art. 4 ust. 1,art. 5 pkt 18b, art. 23b ust. 2 i art. 94 ustawy wymienionej w przypisie 3.

10 Dodany przez art. 27 pkt 8 ustawy wymienionej w przypisie 1.

11 Wysokość grzywny ustalona na podstawie: art. 2 § 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz. U. Nr 16, poz. 125), która weszła w życie z dniem 7 czerwca 1982 r., art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz. U. Nr 23, poz. 100), która weszła w życie z dniem 1 lipca 1985 r., art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1990 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz. U. Nr 72, poz. 422), która weszła w życie z dniem 8 listopada 1990 r., art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 24, poz. 101), która weszła w życie z dniem 2 kwietnia 1992 r., art. 4 ust. 6a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 i z 1995 r. Nr 16, poz. 79), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1995 r., art. 3 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym (Dz. U. Nr 95, poz. 475), która weszła w życie z dniem 20 listopada 1995 r.

12 Stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 24 i art. 94 ustawy wymienionej w przypisie 3.

13 Urząd Rezerw Państwowych został zniesiony na mocy art. 1 ust.1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Urzędu Rezerw Państwowych (Dz. U. Nr 11, poz. 85), która weszła w życie z dniem 29 marca 1972 r. Obecnie rezerwy państwowe w zakresie produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych tworzy Prezes Agencji Rynku Rolnego – stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404), która weszła w życie z dniem 28 października 1996 r.

14 Zniesione na mocy art. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 14, poz. 84) oraz art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie Kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. Nr 14, poz. 85), które weszły w życie z dniem 28 marca 1990 r.

15 Stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 20 i art. 94 ustawy wymienionej w przypisie 3.

16 Zamieszczony w obwieszczeniu.

17 Ustawa weszła w życie z dniem 8 sierpnia 1970 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA