| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ DODATKOWY

do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych,

sporządzony w Strasburgu dnia 18 grudnia 1997 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 18 grudnia 1997 r. został sporządzony w Strasburgu Protokół dodatkowy do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych w następującym brzmieniu:

Przekład

PROTOKÓŁ DODATKOWY

do Konwencji

o przekazywaniu osób skazanych

Preambuła

Państwa członkowskie Rady Europy oraz inne państwa-sygnatariusze niniejszego protokołu,

pragnąc ułatwić stosowanie Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, otwartej do podpisu w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r. (zwanej dalej „Konwencją”), a w szczególności kontynuując jej cele, którymi są wymierzenie sprawiedliwości i resocjalizacja osób skazanych;

mając świadomość, że wiele państw nie może wyrazić zgody na ekstradycję własnych obywateli;

uznając, iż jest pożądane uzupełnienie Konwencji w niektórych jej aspektach,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Postanowienia ogólne

1. Pojęcia i wyrażenia użyte w niniejszym protokole należy interpretować zgodnie z ich znaczeniem używanym w Konwencji.

2. Postanowienia Konwencji stosuje się w takim zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z postanowieniami niniejszego protokołu.

Artykuł 2

Uciekinierzy z terytorium Państwa skazania

1. Jeśli obywatel jednej ze Stron, skazany prawomocnym wyrokiem orzeczonym na terytorium innej Strony, dążąc do uchylenia się od wykonania kary w Państwie skazania lub dalszego jej wykonywania, ucieka na terytorium Państwa, którego jest obywatelem, zanim odbędzie orzeczoną karę – Państwo skazania może skierować do tego Państwa wniosek o przejęcie wykonania kary.

2. Na wniosek Państwa skazania, Państwo wykonania, zanim otrzyma dokumenty uzasadniające żądanie lub przed rozpoznaniem takiego wniosku, może aresztować takiego skazanego albo zastosować inne środki gwarantujące pozostanie skazanego na jego terytorium do czasu podjęcia decyzji co do wniosku. Do wniosku dołącza się informacje wymienione w artykule 4 ustęp 3 Konwencji. Pozbawienie wolności na podstawie niniejszego przepisu nie może pogorszyć sytuacji prawnokarnej skazanego.

3. Przejęcie wykonania kary nie wymaga zgody skazanego.

Artykuł 3

Skazani, wobec których orzeczono zakaz pobytu na terytorium Państwa skazania

1. Na wniosek Państwa skazania, Państwo wykonania, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu, może postanowić o przejęciu skazanego bez jego zgody, jeżeli wyrokiem skazującym lub decyzją administracyjną będącą jego następstwem orzeczono wydalenie, przewiezienie do granicy Państwa lub jakikolwiek inny środek ustanawiający zakaz przebywania skazanego na terytorium Państwa skazania, po zwolnieniu z zakładu karnego.

2. W przypadku określonym w ustępie 1 Państwo wykonania postanawia o przejęciu skazanego po rozważeniu jego stanowiska.

3. W celu wykonania postanowień niniejszego artykułu Państwo skazania dostarcza Państwu wykonania:

a) oświadczenie zawierające stanowisko skazanego w sprawie przekazania,

b) kopię orzeczenia o wydaleniu, przewiezieniu do granicy lub zastosowaniu jakiegokolwiek innego środka ustanawiającego zakaz przebywania skazanego na terytorium Państwa skazania, po zwolnieniu z zakładu karnego.

4. Osoba przekazana na podstawie niniejszego artykułu nie będzie ścigana, skazana ani też pozbawiona wolności w celu wykonania kary lub zastosowania środka zabezpieczającego, ani też poddana jakimkolwiek innym ograniczeniom wolności osobistej za jakiekolwiek przestępstwo popełnione przed przekazaniem, inne niż to objęte wyrokiem, którego dotyczy przekazanie, z wyjątkiem następujących przypadków:

a) jeżeli Państwo skazania wyrazi na to zgodę; w tym celu składa się wniosek, do którego należy dołączyć odpowiednie dokumenty oraz protokoły wszelkich oświadczeń skazanego; zgoda zostanie udzielona, jeżeli przestępstwo objęte wnioskiem podlegałoby ekstradycji zgodnie z prawem Państwa skazania albo jeżeli ekstradycja byłaby wyłączona jedynie z uwagi na wysokość kary;

b) jeżeli, mając ku temu możliwość, skazany nie opuścił terytorium Państwa wykonania w ciągu 45 dni od daty ostatecznego zwolnienia lub powrócił na to terytorium po jego opuszczeniu.

5. Niezależnie od postanowień ustępu 4, Państwo wykonania może podejmować działania, w tym postępowania zaoczne, które zgodnie z jego prawem wewnętrznym są wymagane dla przerwania biegu przedawnienia.

6. Każde Umawiające się Państwo, poprzez oświadczenie skierowane do Sekretarza Generalnego Rady Europy, może oświadczyć, że nie będzie przejmować wykonania kar na warunkach określonych w niniejszym artykule.

Artykuł 4

Podpisanie i wejście w życie

1. Niniejszy protokół jest otwarty do podpisu dla państw członkowskich Rady Europy i innych państw, które podpisały Konwencję. Podlega on ratyfikacji, przyjęciu albo zatwierdzeniu. Sygnatariusz nie może ratyfikować, przyjąć lub zatwierdzić niniejszego protokołu, jeżeli wcześniej lub równocześnie nie ratyfikuje, nie przyjmie albo nie zatwierdzi Konwencji. Dokumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia składa się Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.

2. Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia trzeciego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia.

3. W stosunku do każdego z państw-sygnatariuszy, które składa dokument ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia w terminie późniejszym, protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia dokumentu.

Artykuł 5

Przystąpienie

1. Każde państwo nie będące członkiem Rady Europy, które przystąpiło do Konwencji, może przystąpić do protokołu po jego wejściu w życie.

2. W stosunku do każdego z państw przystępujących do protokołu wchodzi on w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia dokumentu przystąpienia.

Artykuł 6

Zakres terytorialny

1. Każde państwo, w czasie podpisywania protokołu lub składania dokumentu ratyfikacji, zatwierdzenia, przyjęcia lub przystąpienia, może określić terytorium lub terytoria, do których stosuje się niniejszy protokół.

2. Każde Umawiające się Państwo może w dowolnym późniejszym terminie, w drodze oświadczenia złożonego Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, rozszerzyć stosowanie protokołu na terytorium inne niż określone w oświadczeniu. W stosunku do takiego terytorium protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania oświadczenia przez Sekretarza Generalnego.

3. Każde oświadczenie złożone w trybie dwóch ustępów poprzedzających może być wycofane w odniesieniu do określonego w nim terytorium w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego. Wycofanie jest skuteczne od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego.

Artykuł 7

Zakres czasowy

Protokół niniejszy stosuje się zarówno do wyroków wydanych przed dniem jego wejścia w życie, jak i do wyroków wydanych po jego wejściu w życie.

Artykuł 8

Wypowiedzenie

1. Każde z Umawiających się Państw może wypowiedzieć protokół w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy.

2. Wypowiedzenie będzie skuteczne od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego.

3. Jednakże protokół stosuje się w celu wykonania wyroków w stosunku do osób przekazanych w trybie przepisów Konwencji oraz tego protokołu przed dniem skuteczności wypowiedzenia.

4. Wypowiedzenie Konwencji powoduje automatycznie wypowiedzenie niniejszego protokołu.

Artykuł 9

Zawiadomienia

Sekretarz Generalny Rady Europy zawiadamia państwa członkowskie Rady Europy, wszystkich sygnatariuszy, wszystkie Strony i wszystkie inne państwa zaproszone do przystąpienia do Konwencji o:

a) każdym podpisaniu;

b) złożeniu każdego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia bądź przystąpienia;

c) każdej z dat wejścia protokołu w życie w myśl artykułów 4 lub 5;

d) każdej innej czynności, oświadczeniu, notyfikacji lub zawiadomieniu dotyczącym niniejszego protokołu.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie w tym celu umocowani, podpisali niniejszy protokół.

Sporządzono w Strasburgu dnia 18 grudnia 1997 r. w językach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwum Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy prześle jego uwierzytelniony odpis wszystkim państwom członkowskim Rady Europy, innym państwom-sygnatariuszom Konwencji i każdemu państwu zaproszonemu do przystąpienia do Konwencji.

ADDITIONAL PROTOCOL

to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons

Preamble

The member States of the Council of Europe, and the other States signatory to this Protocol,

Desirous of facilitating the application of the Convention on the Transfer of Sentenced Persons opened for signature at Strasbourg on 21 March 1983 (hereinafter referred to as ”the Convention”) and, in particular, pursuing its acknowledged aims of furthering the ends of justice and the social rehabilitation of sentenced persons;

Aware that many States cannot extradite their own nationals;

Considering it desirable to supplement the Convention in certain respects,

Have agreed as follows:

Article 1

General provisions

1. The words and expressions used in this Protocol shall be interpreted within the meaning of the Convention.

2. The provisions of the Convention shall apply to the extent that they are compatible with the provisions of this Protocol.

Article 2

Persons having fled from the sentencing State

1. Where a national of a Party who is the subject of a sentence imposed in the territory of another Party as a part of a final judgment, seeks to avoid the execution or further execution of the sentence in the sentencing State by fleeing to the territory of the former Party before having served the sentence, the sentencing State may request the other Party to take over the execution of the sentence.

2. At the request of the sentencing State, the administering State may, prior to the arrival of the documents supporting the request, or prior to the decision on that request, arrest the sentenced person, or take any other measure to ensure that the sentenced person remains in its territory, pending a decision on the request. Requests for provisional measures shall include the information mentioned in paragraph 3 of Article 4 of the Convention. The penal position of the sentenced person shall not be aggravated as a result of any period spent in custody by reason of this paragraph.

3. The consent of the sentenced person shall not be required to the transfer of the execution of the sentence.

Article 3

Sentenced persons subject to an expulsion or deportation order

1. Upon being requested by the sentencing State, the administering State may, subject to the provisions of this article, agree to the transfer of a sentenced person without the consent of that person, where the sentence passed on the latter, or an administrative decision consequential to that sentence, includes an expulsion or deportation order or any other measure as the result of which that person will no longer be allowed to remain in the territory of the sentencing State once he or she is released from prison.

2. The administering State shall not give its agreement for the purposes of paragraph 1 before having taken into consideration the opinion of the sentenced person.

3. For the purposes of the application of this article, the sentencing State shall furnish the administering State with:

a) a declaration containing the opinion of the sentenced person as to his or her proposed transfer, and

b) a copy of the expulsion or deportation order or any other order having the effect that the sentenced person will no longer be allowed to remain in the territory of the sentencing State once he or she is released from prison.

4. Any person transferred under the provisions of this article shall not be proceeded against, sentenced or detained with a view to the carrying out of a sentence or detention order, for any offence committed prior to his or her transfer other than that for which the sentence to be enforced was imposed, nor shall he or she for any other reason be restricted in his or her personal freedom, except in the following cases:

a) when the sentencing State so authorises: a request for authorisation shall be submitted, accompanied by all relevant documents and a legal record of any statement made by the convicted person; authorisation shall be given when the offence for which it is requested would itself be subject to extradition under the law of the sentencing State or when extradition would be excluded only by reason of the amount of punishment;

b) when the sentenced person, having had an opportunity to leave the territory of the administering State, has not done so within forty-five days of his or her final discharge, or if he or she has returned to that territory after leaving it.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 4, the administering State may take any measures necessary under its law, including proceedings in absentia, to prevent any legal effects of lapse of time.

6. Any Contracting State may, by way of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate that it will not take over the execution of sentences under the circumstances described in this article.

Article 4

Signature and entry into force

1. This Protocol shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the other States signatory to the Convention. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. A signatory may not ratify, accept or approve this Protocol unless it has previously or simultaneously ratified, accepted or approved the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

2. This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval.

3. In respect of any signatory State which subsequently deposits its instrument of ratification, acceptance or approval, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit.

Article 5

Accession

1. Any non-member State which has acceded to the Convention may accede to this Protocol after it has entered into force.

2. In respect of any acceding State, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of accession.

Article 6

Territorial application

1. Any State may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.

2. Any Contracting State may, at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 7

Temporal application

This Protocol shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after its entry into force.

Article 8

Denunciation

1. Any Contracting State may at any time denounce this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

3. This Protocol shall, however, continue to apply to the enforcement of sentences of persons who have been transferred in conformity with the provisions of both the Convention and this Protocol before the date on which such denunciation takes effect.

4. Denunciation of the Convention automatically entails denunciation of this Protocol.

Article 9

Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any Signatory, any Party and any other State which has been invited to accede to the Convention of:

a) any signature;

b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

c) any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 4 and 5;

d) any other act, declaration, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 18 December 1997, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the other States signatory to the Convention and to any State invited to accede to the Convention.

Po zapoznaniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 28 grudnia 1999 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »